🏠 Prohodul Maicii Domnului (14 august seara) ³ UTRENIA până la: Troparul sărbătorii (3x) ≡ Întru naștere fecioria ai păzit, întru adormire lumea nu ai părăsit, de Dumnezeu Născătoare; Mutatu-te-ai la viață fiind Maica Vieții și cu rugăciunile Tale izbăvești din moarte sufletele noastre. ≡ Slavă… din nou troparul Întru naștere… Și acum… și iar troparul Întru naștere… Credincioșii aprind lumânări și se apropie în jurul mesei din mijlocul bisericii, pe care este așezat Sf. Epitaf. Preoții slujitori ies din Sf. Altar prin ușile împărătești, făcând începutul Prohodului Maicii Domnului, cântând lin și cu adâncă evlavie: (Pr. protos cădește Sf. Epitaf în chipul crucii, icoanele, stranele și pe credincioși) Starea I 1. În mormânt Viaţă Ai fost pus, Hristoase, Și-a vieţii Maică-acum intră în mormânt Și se mută la viaţa cea de sus. 2. Tu născând Viaţa, Pe a tot-Dumnezeu Și viaţa, Prea Curată schimbând-o La viaţa cea de sus te-ai și mutat. 3. Te mărim pe tine, Maică prea curată, Și-adormirea ta cinstim, prăznuind-o Cu solirea-ţi pururea fiind păziţi. 4. Fericimu-te toţi, O, prea sfântă Maică, Închinându-ne cinstitei tale mutări, Cea de care îngerii s-au minunat. 5. Te mărim pe tine, Maică a Lui Hristos, Care fără de sămânţă ai zămislit Și a a ta mutare toţi o preamărim. 6. Fericimu-te toţi, Maică a Lui Hristos Ceea ce-ai pricinuit pe noul Adam, Și-adormirea-ţi cu credinţă o cinstim. 7. Te mărim, Fecioară Pururea cinstită Și icoanei tale ne închinăm, Ca la oglindirea sfântului tău chip. 8. Fericimu-te toţi, Maică a Lui Hristos, Ca pe rugătoarea pururea pentru noi Și ca pe o solitoare pentru toţi. 9. A fericiţilor Tăi părinţi străluciţi, Tu prea fericită fiică lor te-ai făcut Și pe toate neamurile ai întrecut. 10. Drept-măritori preoţi Și popor credincios Cu smerenie cădem la sicriul tău Prea curată Maica Lui Emanuil. 11. Mulţimea de pustnici, Cete de cuvioși O, voi tineri și fecioare, cu cei bătrâni Cântaţi adormirea prea Curatei Maici. 12. O voi domnitori mari, Toţi acum lăudaţi Strămutarea prea curatei Împăratese Ce-a născut pe Împăratul tuturor. 13. Cine dar va spune Bucuria multă Ce-a cuprins pe Maica Domnului Iisus Când i s-a vestit mutarea Ei la cer. 14. Suind Prea Curata Muntele Eleon Și în mână de la înger floare luând Către Cel născut din Ea se închina. 15. A muntelui saduri Ție ţi se-nchină, Prea Curată, văzând ramura de finic Ca la Maica Celui atotziditor. 16. Glasul Celui de sus Fără veste-a grăit De mutarea ta iubitului ucenic, În Efes fiind cu slujba lui Hristos. 17. „Mergi la Ghetsimani Iute și prea degrab, Căci se mută Maica Domnului sus la cer, Făcând cea de pe pământ mutarea sa”. 18. O, minuni străine, Mari și dumnezeiești, Cum de nori pe sus, Curată, s-aduseră La înmormântarea ta, Apostolii! 19. Venind de la margini Ceata de ucenici Minunat de nori purtatu-s-a prin văzduh, Ca să-ngroape trupul Maicii Lui Hristos. 20. De la margini vine Ceata de ucenici, Ca să-ngroape în mormânt preasfântul său trup, Cea mutată negrăit de pe pământ. 21. Dintre ale lumii Margini pân-la margini, Adunându-se soborul apostolesc Pe Cea fără de prihană preamăresc. 22. Coruri de la Arhangheli Și de la îngeri cete Adunându-se la sfântă mutarea ta, Te măresc în cânturi, spăimântându-se. 23. Stăpânul ca Fiu dând Haruri Maicii Sale, Din cereștile lăcașuri s-a pogorât, Ca pe-al Maicii Sale Duh să-l poarte sus. 24. La a ta curată, Cinstit-adormire, A venit întreg soborul cel îngeresc, Iară ceata de apostoli te plângea. 25. Adevăr minune Străină-i a privi Și-a vedea pe Dumnezeu ca un om primind În mâini sufletul prea sfintei Sale Maici. 26. Ceea ce suit-ai La lăcașuri cerești Nu lipsi, Stăpâna noastră, privind spre noi, Spre cei ce cu drag cinstim mutarea ta. 27. Înălţând Fecioara Mâinile sale-n sus Credincioșii toţi se roagă a fi păziţi Prin mutarea Ei la Fiul său iubit. 28. Mori acum și te duci La viaţa de sus Ci să nu ne părăsești pe noi, robii tăi, Veșnic trează Solitoare pentru toţi. 29. Minune prea mare Este a se vedea, Cum ceea care Viaţa lumii născu Morţii cei firești părtașă s-a făcut. 30. Prunc fiind Iisus, Fiul Celui de sus, Se purta de prea curatele tale mâini, Iar acum El poartă-n mâini sufletul tău. 31. Ucenice Petre Și ceilalţi ucenici Bun rămas de petrecanie cuvântând A cânta începeţi Maicii Domnului. 32. Fericimu-te toţi, Maică prea curată, Și mutarea-ţi prăznuind, cu toţi te cinstim, Căci te-ai dus de pe pământ la cei de sus. 33. Mutatu-te-ai de jos La viaţa de sus, Dară oștile de îngeri s-au înspăimântat, Când al tău duh Tatălui ceresc ai dat. 34. Dușmanii tăi cei răi, Și prea înșelători Vrând să-ţi ardă trupul ca niște păgâni S-au orbit de dreapta Celui Prea Înalt. 35. Sabie grozavă Cu tăierea sclipi Împotriva celui singur semeţ pornit Spre curata Maică a Lui Dumnezeu. 36. Nemernicul vrăjmaș, Patul vrând a-ţi surpa, Nevăzut a pătimit tăierea de mâini Ticaloase ce de pat s-au fost atins. 37. A cereștilor oști, Dulci cântări și frumos Potrivite s-auzeau de toţi ce erau Privind adormirea Maicii Domnului. 38. Ceea ce născut-ai Pe Hristos Viaţa, Spune dară cum de moarte te-mpărtășiși? O cunoaște numai Cel născut al tău. 39. Prea curată Maică Prea cinstită Sfântă, După strălucit-acum adormirea ta, Apără pe cei ce cred întru Hristos. 40. Pe cei ce mutarea-ţi Credincios prăznuiesc, Tu-i acoperă și-i apără de nevoi, Prea curată totdeauna rămânând. 41. Din grele primejdii Și de limbi viclene Scapi pe cei ce cântă-acum adormirea ta, Prea cinstită Solitoare-a tuturor. 42. Către Domnul te am Solitoare și-ajutor, Prea curată Născătoare de Dumnezeu, Ca Tu din primejdii să mă mântuiești. 43. Înainte îţi stăm, Maica Lui Dumnezeu, Pomenirea ta din inimă lăudând, Cântări sfinte cu buzele versuim. 44. Însufleţite Cer Ce-ncăpuși pe Domnul, La cerească locuinţă te-ai ridicat Și pe lumea cea de sus ai luminat. 45. Cei ce cu dorinţa Săvârșim, prea sfântă Maică și Fecioară, astăzi mutarea ta, Mântuiţi să fim de patimi ne rugăm. 46. Proorocul David, Strunindu-și lăuta, Te marește Prea Curată, cântându-te Și-adormirea ta cu drag vestind-o. 47. Credincioase cete Cântă chivotului Împletite versuiri de cerești cântări Celei duse la odihna cea de sus. 48. Ție, ce născut-ai Pe Hristos Viaţa Cu credinţă îţi cântăm și te prea cinstim Și mutarea ta, Fecioară o mărim. 49. Mulţime de oameni Laudă pe Pruncă, Mărind, Prea Curată, și adormirea ta Cea cântată de soborul îngeresc. 50. A toţi credincioșii Din nevoi scăpare, Miluiește, Născătoare de Dumnezeu, Pe câţi cântă astăzi adormirea ta. 51. Proorocii cândva, Prea Curată, vestind Adormirea ta, Fecioară, o au vazut Și mulţimi de îngeri o au lăudat. 52. Într-a morţii umbră Se Îngroapă acum Ceea ce născu Viaţa, mutându-se De la voi la Tronul cel veșnic de sus. 53. Certaţi cu Dumnezeu Fiind, ne-am împăcat Întru tine, Născătoare de Dumnezeu, Deci Fecioară adormirea ta mărim. 54. Prea lumii, Stăpână, Prea curată privind, Strălucit ca să se-ncuie-n mormânt acum, O, tu sat Ghetsimani, te bucură! 55. Mult dumnezeiescul David s-a bucurat Psalmi cântând sculării tale celei din morţi, O, Tu al Lui Dumnezeu sicriu sfinţit. 56. Săvârșim toţi astăzi Ducerea de la noi A Maicii Cuvântului, curăţindu-ne Mintea, inima, trupul și sufletul. 57. A Domnului Maică, Pe cei drept-măritori Care cinste dau mutării tale, fă-i tari Împotriva luptătorilor vrajmași. 58. Dar cum mori, Fecioară, Care Viaţă ai dat, Ca și oamenii firești supuindu-te Și cum rabdă Cel născut făr-de păcat? 59. Strângându-vă margini, Veniţi să fericim Cea de-aci dumnezeiască petrecere Către cer a Maicii Domnului acum. 60. Din curate-ţi sângiuiri Luând trup Iisus, Pe flamânzi i-a săturat prea îndestulat Și afară pe bogaţi i-a scos deșerţi. 61. De a ta mutare Saltă firea acum, Veselindu-se cu îngerii, oamenii, Îngroparea ta de obște săvârșind. 62. Ceea ce trup de lut Lui Hristos dăruiși, Zămislindu-l, Născătoare de Dumnezeu, Rugăciunile noastre să nu le treci. 63. La puteri mai-nalte, Cereștile Puteri Au strigat zicând, acum pregătiţi-vă, Ca pe Maica Domnului să o primiţi. 64. Preoţi și norodul Și toţi cei credincioși, Cu smerenie te roagă, ca să primești, O, Stăpână, rugăciunile lor azi. 65. Una Prea Curată, Ție toţi ne rugăm, Ca prin blânzii și miloșii tăi ochi frumoși Să privești spre noi smeriţii pururea. 66. Născând Tu, Curată, Pe Hristos Ziditor, Din nevoi să mântuiască, roaga-te Lui, Pe cei ce cu drag cinstesc mutarea ta. 67. Solitoarea lumii, Scutul creștinilor, Pe cei câţi scapă la tine acoperă-i, De ispite și nevoi păzind pe toţi. 68. Nădejdea toţi având La tine, Prea Sfântă, Nenuntită, Născătoare de Dumnezeu, În nădejdea ta noi nu ne poticnim. 69. Strigăm toţi cinstitul Glas al lui Gavriil, Bucuria tuturor credincioșilor: Bucurie fie-ţi, Maica Domnului. 70. De orice ispite Și de multe nevoi Ceea ce pe Dumnezeu, Prea Sfânt-ai născut, Și pe robii tăi acum să-i izbăvești. 71. Fericimu-te toţi, Maica Lui Dumnezeu, Pe care te-a închipuit stâlpul cel de foc Și pe noul Israil povăţuiești. 72. Fericimu-te toţi, Maica Lui Dumnezeu, Pe care Moisi de mult te-a văzut în rug Ce nears ardea în muntele Sinai. 73. Fericimu-te toţi, Maica Lui Dumnezeu, Scara-naltă insuflată, ce oarecând S-a văzut de către dreptul Iacov. 74. Fericimu-te toţi, Maica Lui Dumnezeu, Cea pe care Ghedeon te-a închipuit Lâna udă ce pământul rourezi. 75. Te mărim, Lumina Cea în trei străluciri Pe Parintele, pe Fiul și Duhul Sfânt, Pe Treimea cea Atotputernică. 76. Fericimu-te toţi Credincioșii tăi fii, Căci purtași pe Dumnezeu cel neîncăput Ce în tine-a încăpea a primit. 77. Te mărim pe tine, Preacurată Maică, Și prea sfântă adormirea ta o cinstim, Și mutarea ta de pe pământ la cer. 78. În mormânt Viaţă Ai fost pus, Hristoase, Și-a vieţii Maică-acum intră în mormânt Și se mută la viaţa cea de sus. Urmează: Ectenia mică și ecfonisul: „Că s-a binecuvântat numele Tău…” STAREA A DOUA 1. Cade-se acum, Ca să te mărim, Fecioara Maică Mai cinstită fiind și mai mărită mult Decât toate cetele cele de sus. 2. Cade-se acum Să te fericim, Fecioara Maică, Fericită totdeauna adevărat, Mai mărită decât cei ce au ochi mulţi. 3. A te ferici Se cuvine, pururea Fecioară, Ca născând pe Făcătorul tău te-ai făcut Decât cerurile cu mult mai presus. 4. Ca să te mărim Se cuvine, Născătoare, Doamnă Ca prin ale tale rugi să ne-acoperim Pentru adormirea ta cea sfânt-acum. 5. Toţi cei credincioși Ai curatei Maice și Fecioare Adormirea-ţi cântând, zicem: bucură-te, Solitoarea noastră caldă-a tuturor; 6. Primește-acum De petrecere cântări, Fecioară, Maică a Tot-Împăratului Dumnezeu Și trimite pace credincioșilor. 7. Monahi mulţi și sfinţi Și-ale cuvioșilor soboare, Cum și cetele bărbaţilor credincioși, Din evlavie cu toţii te măresc. 8. Cete tinerești, Cu fecioarele drept credincioase, De petrecere cântare strigaţi acum, Pentru Maica sfânt-a lui Emanuil. 9. Trupul pământesc Văzând ceata ucenicească, Al tău, Maica Ziditorului tuturor, Cu sfială tronul tău ţi l-au purtat. 10. Credincioșii toţi Fericim pe cea acum mutată Către ceruri, Născătoarea de Dumnezeu, Că pe dânsa solitoare s-o avem. 11. Noul Israel, Acum după sfânta datorie. Cu cântări dumnezeiești preamărește-n cor A Fecioarei ducere la cei de sus. 12. Pe cei ce-ţi cântăm Cu credinţă, Preacurată Maică Ce-ai născut pe Împăratul cerurilor, Binecuvânteaza-ne pe noi de sus. 13. Prea curate mâini Tinzând către Dumnezeu, Fecioară, Ca o buna miluiește și-acoperă Pe toţi care-și pun nădejdea-n mila ta. 14. Priveghelnică Rugăciune, curată Fecioară, Primește acum cu milă și cererea Celor ce cinstim cu drag mutarea ta. 15. Pomenește-ne, Maică și Fecioară Preacurată, Prin a ta mutare sfânta, rugâmu-te Și a noastre greșeli nu le socoti. 16. Din multe nevoi, Întâmplări, necazuri, izbăvește Pe acei care în tine nădăjduiesc Și cinstire adormirii tale dau. 17. Ucenicii toţi La sicriul tău sosind în grabă, Prin văzduh fiind purtaţi de pe unde-au fost, În genunchi, Fecioară, ţi s-au închinat. 18. Toţi au povestit Celei sfinte și neprihănite, Cum au fost răpiţi de nori din locurile Unde stau și predicau noroadelor. 19. Fără de bărbat Ai născut, Fecioară Preacurată Dar și moartă tu fiind, nu ai putrezit Și-ndoită închinare ai primit. 20. Cel de Dumnezeu Primitor trup, ceata de Apostoli Îl îngroapă-acum strigând cu-ale tale rugi, Moștenirea ta, Stăpână, apără. 21. Toţi Arhanghelii, Stăpânii, Domnii și Puteri toate, Limbi, popoare, neamuri ale pământului Adormirea Preacuratei lăudaţi 22. Vas ales fiind, Pavel a cântat pe Preacurata, De petrecere cântare a glăsuit Pentru ceea ce e mai presus de cer. 23. Sfărâmă Moisi Mânios, a Sinaiului table, Iar Stăpânul pe aceea ce L-a născut O păzește-n ceruri vie pururea. 24. De mâini fu lipsit În chip nevăzut semeţul vrăjmaș Care-n faţa ucenicilor a încercat Sicriul tău să răstoarne, o Maică! 25. Versuia cu glas Mulţimea de oștire cerească, De la margini pe pământ tainic alergând La-ngroparea Maicii Lui Emanuil… 26. Cu dumnezeiești, Cuvioase cântări împletite, Îngroparea Născătoarei de Dumnezeu Veniţi ca și noi, acum, să lăudăm. 27. La mutarea ta, Maică și Fecioară Preacurată, Ți-au cântat cu duioșie îngerii toţi, Și mulţime mare de popor creștin. 28. Tu, dintre femei Întrecut-ai hotarele firii, Căci tu singură avuși adormirea ta, Mai mărită decât orice muritor. 29. Preoţi și popor Adormirea-ţi cântă lăudând-o Dezlegarea datoriilor ne rugăm Dă-ne Maica Domnului la toţi acum. 30. Pe cei ce-au greșit, Maică și Fecioară Preacurată, Sfântă Pruncă, miluiește-i, că mânecă La locașul tău cel ce-i dumnezeiesc. 31. Lanţurile rup Ale tale rugi, curată Pruncă, Și din toată munca scapi pe cei ce cinstesc Cu credinţă sfântă adormirea ta. 32. Strigă, o David, Născătoarei de Dumnezeu, lira Răsunându-ţi: auzi fiică mutarea ta Către ceruri sus, de jos de pe pământ. 33. Minunat a fost A privi de jos spre cer cum pleacă Cerul cel însufleţit, Dumnzeule! Minunate-s, Doamne, lucrurile Tale. 34. Cete îngerești Al tău pat cu bună-cuviinţă, Maică și Fecioară, ţi l-au acoperit În vremea când Tu, Curat-ai adormit. 35. Danţuri netrupești Cu dumnezeiască cuviinţă Cânt-acum, Curată, Cerul însufleţit, Spre cereștile odihne Tu mergând. 36. Către cer de jos Al lui Aaron toiag se mută, Care pe Hristos nespus L-a fost odrăslit Și rodește pomul vieţii veșnice. 37. Pe cea de demult Scară-naltă de Iacov văzută, Cea pe care o întări Iisus cu trup, S-a mutat acum de pe pământ la cer. 38. Patul tăinuit, Ne-ntinată Maică și Fecioară, La prea-sfinte locuinţe se suie acum Nelipsit a locui cu Fiul Său. 39. Cartea curată, În care cu trup s-a scris Cuvântul, Se închide și se mută, puindu-se Întru ale Fiului curate mâini. 40. Daruri daţii-ţi-a Peste fire, Fiul tău, Fecioară, Nelipsit, Preasfântă Pruncă păzindu-te Și suindu-te la viaţa veșnică. 41. Cu adevărat Ca pe o aleasă smirnă sfântă Te sălășluiește-n Sfânta Preasfintelor Cel Atoateziditor și Fiul Tău. 42. Viaţa a răsărit Dintru tine, Preasfântă Fecioară, În ce chip, dar trupul cel neîntinat Se făcu acum morţii împărtășit? 43. Casă te-ai văzut, Preacurată Fecioară, vieţii, Deci murind, îndată te-ai și învrednicit Totdeauna cu Hristos a vieţui. 44. Înstrunind acum Buze prea curate-n loc de coarde, Maicii Atotfăcătorului Dumnezeu Imnuri de petrecere să întocmim. 45. Înălţarea-n cer A curatei Maicii Tale, Doamne, A unit acum pe oamenii cu îngerii, Ție lăudări de obște aducând. 46. Pământești numiri, Domnitori ce judecaţi noroade, Tineri, tinere, cântare toţi să-nălţăm Maicii Împăratului Hristos din cer. 47. Pomenirea ta Cea cinstită, Preacurată Maică, Lăudându-ţi, o măresc toţi cei ce trăiesc Și făptura toată cu smerenie. 48. Prunca odrăslind Dintru a lui Iesei tulpină, Omenește Maica Lui Dumnezeu muri Și-mpreună cu Fiul tău vieţuiești. 49. Pământenilor, Săltaţi și vă minunaţi acuma, Ca Muntele cel Preasfânt și dumnezeiesc Desfătare a aflat la Fiul său. 50. Arătatu-s-a, Preacurată, moartea ta pod vesel, Pe care-ai trecut la ceruri de pe pământ Și la Fiul tău odihnă ai aflat. 51. Ușile cerești Se deschiseră ţie, Preasfântă, Și Puterile cerești mult te-au lăudat Și pe-al tău trup Fiul l-a primit în cer. 52. Norii luminaţi Au adus mulţimea de Apostoli De la marginea pământului, cuvios Pe curata Maică Fiului s-o dea. 53. Preasfânt trupul tău, Ucenicii plângându-l, Curată, Fu stropit cu lacrimi alăturând cântări De petrecerea cea de aici la cer. 54. Margini pământești Glăsuiescu-ţi Maică și Fecioară, Că născând pe Fiul tău cel dumnezeiesc, Amăgirea idolilor ai sfârșit. 55. Laudă strigând Toată sfânta adunare mare Pe aceea ce nascut-a pe Dumnezeu: Pază fii la toţi prin ale tale rugi. 56. Duhul tău luând Chiar Cuvântul ce din tine, Pruncă; Ce născuse fără ispită de bărbat, Ca un Fiu în slavă l-a sălășluit. 57. Pe Stăpânul lor Îngereștile Puteri văzându-L Duhul Maicii sale singur în mâini luând, Spăimântatu-s-au și mult s-au bucurat. 58. Firea cea de om Întreci, de Dumnezeu Născătoare, Căci Fecioară ai rămas după naștere Și murind te duci la Fiul tău Preasfânt. 59. Cete îngerești, Oameni și făptura toată, Laude ţi-aduc, o Maică, toţi la un loc, Că Tu, mai presus de orice fire ești. 60. Strajă tare fii Celor ce te laudă, Curată, Împotriva bântuielilor dușmănești A văzuţilor și nevăzuţilor vrajmași. 61. Întru rugăciuni Pe Fecioara, Maica Ta, primește-o Ca pe o caldă Solitoare pentru noi toţi, Iar pe noi, ca un bun, mântuiește-ne. 62. Pe Cel ne-nceput Împreună cu Fiul mărescu-L Și pe Duhul, in trei feţe un Dumnezeu, Cel ce este Ziditorul tuturor. 63. Lucru minunat Ești cu totul fără de prihană, Căci mormântu-ţi tuturor credincioșilor Se arată rai prea-înţelegător. 64. Cade-se acum, Ca să te mărim, Fecioara Maică Mai cinstită fiind și mai mărită mult Decât toate cetele cele de sus. Urmează: Ectenia mică și ecfonisul: „Că s-a binecuvântat numele Tău…” STAREA A TREIA 1. Neamurile toate Laudă-ngropării Tale Fecioară, cântă. 2. Neamurile toate Te fericesc Doamnă, Că ești Lui Hristos Maică. 3. Neamurile toate Te fericesc, Maică Cu daruri dăruită. 4. Limbile pe tine Te fericesc Sfântă, A Lui Dumnezeu Maică. 5. Ceata de Apostoli Alergaţi cu râvnă La îngroparea Maicii. 6. Ceata de Apostoli A venit din margini Să-ngroape Fecioara. 7. Fricos te-mpresoară Cetele de îngeri La prea slavita-ţi moarte. 8. Cu sobor de îngeri Se pogoară Fiul Să ia al Maicii Lui duh. 9. Deși mori, Fecioară Dar te-nalţi la ceruri, La prea-iubitul tău Fiu. 10. Preoţi lăudaţi toţi Pe a Domnului Maică Ce în cer se strămută. 11. Laudă din ceruri, Să se glăsuiască La adormirea Maicii. 12. Satul Ghetsimani Slăvește mormântul De-a pururea Fecioarei. 13. La cerești lăcașuri Acum mergând Maica Pe cei ce-ţi cântă scapă-i. 14. Cetele slăvite Trecând pe Fecioara La cer, au proslăvit-o. 15. Prea curată Maică, Fericimu-te cu Ai tăi prea-sfinţi născători. 16. Tu, născând viaţa, Preacurată, cum mori Biruind legea firii? 17. O, minuni străine, Ziditorul cum ia Al Maicii Sale suflet! 18. S-alergăm îndată La groapa Preasfintei Și dobândi-vom milă. 19. Bucură-se totul De a ta Preasfântă Și cerească mutare. 20. Cerul și pâmântul Cântec de mutare Glăsuiesc Preacuratei. 21. Lumii mântuire, Stăpână, arată Întru a ta mutare. 22. De finic mlădiţe. Ca Lui Hristos, Maică Ție-acum aduc. 23. Din a lumii margini, Cei trimiși la tine Se adunară, Maică. 24. Către a Sa Maică, Astăzi de la ceruri S-a pogorât Stăpânul. 25. Astăzi lumea toată, S-a sfinţit cu totul Prin Sfânta-ţi adormire. 26. Astăzi dar, Fecioara Și Maica Vieţii, Sus, către ceruri s-a dus. 27. Mă spăimânt, Fecioară, Petru striga ţie Când stai întinsă moartă. 28. Mă spăimânt, Fecioară, Văzându-te-ntinsă Pe pat, stigat-a Pavel. 29. La cerești lăcașuri, Te-ai mutat cu totul De jos, Fecioară Maică. 30. Frică ia mulţimea, De cinstita-ţi moarte Trupească Preacurată. 31. Cete credincioase, Mărescu-ţi, Fecioară, Slăvita-ţi adormire. 32. Vie ești și-n moarte, Fără de sămânţă Născând Viaţa lumii. 33. Soarele cel mare Te-a luat la Sine, Norule cel ușurel. 34. Din părţile depărtate, Corul de Apostoli S-a strâns să cânte ţie. 35. Cetele de îngeri, Coruri de Apostoli, Mărescu-te, Fecioară. 36. Pe cei care cântă Și veghează, Doamnă, La tronul tău păzește-i. 37. Limbi, noroade, neamuri, Îngropaţi cu frică Pe Solitoarea voastră. 38. Ingerii te canta, Maica si Fecioara, Intru a ta mutare. 39. Se întărâtară, În zadar Iudeii Asupra ta, Fecioară. 40. Gânduri pângărite, Cugetat-au, Doamnă Asupra trupului tău. 41. Preasfântă Fecioară, A Domnului Maică, Pe cântăreţi mângâie. 42. Sfântă Pruncă, Maică Roagă pe al tău Fiu Pentru toţi care-ţi cântă. 43. Robitor ce cântă, Cere mântuire De la Hristos Cuvântul. 44. Din toată nevoia Scapă, Preacurată, Pe ai tai dreptcinstitori. 45. Din toată ispita, Scapă, Preacurată, Pe ai tăi dreptmăritori. 46. Dă-ne mântuire, Celor ce cu lacrimi Icoana ta o cinstim. 47. O Treime Sfântă, Tatăl, Fiul și Duh Sfânt Mântuiește-ne pe noi. 48. Candela luminii Prea curată Pruncă, Nu ne lăsa uitării. 49. Neamurile toate Laudă-ngropării Tale Fecioară, cântă. Scoaterea Sf. Epitaf, înconjurul Bisericii cu icoana adormirii Maicii Domnului Sfinte Mergi la cer și te ridică uneori Moliftele Sf. Vasile cel Mare Otpustul