🏠 Paraclisul Sf. Cuv. Sofronie Saharov - 11 iulie ³ ¬ ^® Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor… Amin… Rugăciunile începătoare. Doamne miluiește (12x). Slavă… Și acum… Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. † (3x) Psalmul 142: Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru credincioșia Ta, auzi-mă întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric, ca morții cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine și inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. Degrab auzi-mă Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei că la Tine alerg Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun, să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru Numele Tău Doamne, dăruiește-mi viață. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Pe glasul 4: Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă. Bine este cuvântat Cel ce vine întru Numele Domnului. 3x, stihuri: - Mărturisiţi-vă Domnului, că este bun, că în veac este mila Lui. - Toate neamurile m-au înconjurat, şi în numele Domnului i-am înfrânt pe ei. - De la Domnul s-a făcut aceasta, şi este minunat întru ochii noştri. Tropar g4 (Cel Ce Te-ai înălţat pe Cruce) Dumnezeiesc sălaş fiind Mângâietorului şi neziditelor lucrări părtaş făcându-te, puterea rugăciunilor, Sofronie, ai primit; pentru aceea-ţi cer acum, Cuvioase Părinte, de-fii-iubitorule, ruga ta cea adâncă la Domnul cel preabun, ca să îmi dea cele ce cu credinţă le pun înaintea ta. Slavă… (același sau al hramului) Dumnezeiesc sălaş fiind Mângâietorului şi neziditelor lucrări părtaş făcându-te, puterea rugăciunilor, Sofronie, ai primit; pentru aceea-ţi cer acum, Cuvioase Părinte, de-fii-iubitorule, ruga ta cea adâncă la Domnul cel preabun, ca să îmi dea cele ce cu credinţă le pun înaintea ta. Şi acum… al Născătoarei: Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi nevrednicii. Că de nu ai fi stătut tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? De la tine Stăpână, nu ne vom depărta, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea, din toate nevoile. Psalmul 50 Miluiește-mă Dumnezeule după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu în cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată în fărădelegi m-am zămislit și în păcate m-a născut mama mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăți; spăla-mă-vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge-le. Inimă curată zidește în mine Dumnezeule și duh drept înnoiește în cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța-voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși, la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă Ți-aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: (este) duhul umilit; inima înfrântă și smerită, Dumnezeu n-o va urgisi. Fă bine Doamne, în bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vom pune pe altarul Tău (jertfă) viței. Canonul acrostih: «Ascultă, Sofronie, cererile celor ce-ți cântă ție. A(tanasie)» Cântarea I/9 g8 (Apa trecându-o) Sfinte Cuvioase părinte Sofronie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Vas al luminii Sfintei Treimi făcutu-te-ai, Sfinte, prin lucrarea virtuţilor şi cu îmbelşugare primind harul, le împlineşti credincioşilor cererea. Sfinte Cuvioase părinte Sofronie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Stând înaintea Stăpânului, primeşte, Părinte, rugăciunea fiilor tăi şi la fiecare dăruieşte ce-i spre folos, fericite Sofronie. Slavă… Mormântul tău, Sfinte, ca un izvor revarsă vindecare şi la suflet, dar şi la trup, prin harul Preasfântului Duh, Care sălăşluieşte-ntru tine, Sofronie. Și acum… Curată, din suflet te lăudăm noi toţi credincioşii, căci prin tine iar dobândim unirea pierdută cu Stăpânul, de Care patima înstrăinatu-ne-a. Cântarea III/9 (Cela ce ai făcut) Sfinte Cuvioase părinte Sofronie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe cărarea vieţii împrăştiaţi ne purtăm, printre feluritele curse ale vicleanului, de-aceea rugile părinteşti ţi le cerem, ca ocolindu-i cursele de ele să nu fim prinşi. Sfinte Cuvioase părinte Sofronie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fecioria preasfântă, cea în Hristos, dăruind celor ce iubesc curăţia, cu rugăciunea ta, şi preavicleanului' izgonindu-i năvala, fă-ne, Sfinte, preacurat sălaş al lui Dumnezeu. Slavă… Sfatul dat de Stăpânul către al tău Stareţ sfânt, ca pe-o moştenire aleasă ni l-ai predanisit, învredniceşte-ne dar, făr-a ne pierde nădejdea, să ne ţinem mintea-n iad Sfinte Sofronie. Și acum… Primitoarea luminii, a lui Iisus, te avem, pe tine, Născătoarea luminii, de-aceea toţi te rugăm: prin rugăciunea ta către a lumii Lumină, luminare să primim, Maică, în suflete. Izbăveşte Sfinte Sofronie din toată nevoia pe cei care cu credinţă la tine vin, dorind solirile-ţi înflăcărate către Iubitorul de oameni. Caută cu milostivire, de-Dumnezeu-Născătoare prealăudată spre necazul meu cel cumplit al trupului şi vindecă durerea sufletului meu. Miluiește-ne pe noi Dumnezeule după mare mila Ta, rugămu-ne Ție auzi-ne și ne miluiește… ┇ Doamne miluiește… ┇ 1) Încă ne rugăm pentru IPS Părintele nostru Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, pentru sănătatea și mântuirea lui… ┇ Dm ┇ 2) Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării, pentru mai marii orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor… ┇ Dm ┇ × Încă ne rugăm pentru părintele/maica nostru/noastră stareț/ă (N), dimpreună cu părinții, frații, ostenitorii, binefăcătorii și închinătorii sfintei mănăstirii (parohiei) acesteia, pentru sănătatea, ajutorul și mântuirea lor… 3) Încă ne rugăm pentru frații noștri și pentru toți cucernicii și drept-măritorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor… ┇ Dm ┇ ■ Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm… Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor… Amin… Sedealna g2 (Rugătoare fierbinte) Ale dreptului rugi mult pot ’'naintea Domnului de-aceea te rog, Cuvioase Sofronie, fără preget mâinile' înălţându-ţi-le, roagă-te să reverse Cel milostiv belşug de milă peste lumea Sa. Cântarea IV/9 (Auzit-am, Doamne) Sfinte Cuvioase părinte Sofronie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Izbăveşte-i, Sofronie, pe cei ce îţi cântă, de lupta gândului, pomenirea lui Iisus dând lor, care mijloceşte pace tainică. Sfinte Cuvioase părinte Sofronie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Când m-acoperă negura deznădăjduirii şi a necazului ca un soare tu grăbeşte-te şi mi-o risipeşte, o, Sofronie. Slavă… Sârguindu-ne să chemăm numele cel sfânt al Mântuitorului, rugăciunea ta o cerem toţi pentru curăţia minţii, Sofronie. Și acum… Preacurată, născutu-L-ai pe Iisus Hristos cel de oameni iubitor, pe El roagă-L să ne vindece patima ce-n suflet ni s-a încuibat. Cântarea V/9 (Luminează-ne pe noi) Sfinte Cuvioase părinte Sofronie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Tu ai cunoscut din cercare, Sfinte, cancerul de-aceea pomeneşte-i pe cei bolnavi şi care cer al tău ajutor, Sofronie. Sfinte Cuvioase părinte Sofronie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ale tale cărţi apa vieţii ne împărtăşesc, astâmpărând setea din suflete, dar şi-adâncul lor fă-ni-l cunoscut, Sofronie. Slavă… Neîncetat a păzi învredniceşte-ne roditoarea rugăciune a lui Iisus, că tu, Părinte, întreaga-ţi viaţă păzit-o-ai. Și acum… La suflet şi trup şi cu mintea preacurată eşti, de-aceea întăreşte-i prin ruga ta cea de Maică pe cei ce viaţa îşi curăţesc. Cântarea VI/9 (Rugăciunea voi vărsa către Domnul) Sfinte Cuvioase părinte Sofronie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Harul cel preasfânt al Duhului teolog preaînţelept te arată, c-ai străbătut în sudori calea vieţii, doar la Hristos aţintindu-ţi privirea ta, pe Care dăruieşte-ni-L ca pe-o pradă bogată în suflete. Sfinte Cuvioase părinte Sofronie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca o jertfă a primit ardoarea ta, cea din suflet, Iubitorul de oameni, şi din belşug dăruindu-ţi harisme, mai strălucite fiind decât aurul, a ta smerenie a cinstit; din aceasta o parte dăruieşte-ne. Slavă… Când adevărul lui Hristos ai cunoscut, te-ai întors de la a lumii nebunie, iară apoi, ca un miel, tu urmat-ai pe-al tău Păstor, fericite Sofronie, cu El uneşte-ne pe noi, toţi cei care cinstim pomenirea ta. Și acum… Bisericii dar nou arătatu-l-ai ca rugător pe Sofronie, Maică, şi, împreună cu toţi cuvioşii care în Muntele Athos s-au nevoit, rugaţi-vă neîncetat pentru toţi credincioşii, Stăpâna mea. Izbăveşte Sfinte Sofronie din toată nevoia pe cei care cu credinţă la tine vin, dorind solirile-ţi înflăcărate către Iubitorul de oameni. Curată, care prin cuvânt pre Cuvântul în chip netâlcuit L-ai născut în zilele din urmă, nu înceta rugându-L, ca una ce ai îndrăznire de maică. Condac g2 (Păzitoarea creștinilor) Cu Stăpânul Hristos, Sofronie, unindu-te îmbogăţitu-te-ai cu felurimea harismelor, pe acestea dăruieşte-le celor care le cer, căci tu, iubitorule de fii, le dai pe toate din belşug, lui Dumnezeu asemănându-te. Vindecă dar bolnavii, alinându-le toată boala, sălăşluind pe Sfântul Duh în sufletele creştinilor. Înțelepciune… Să luăm aminte… Prochimen g4: Cinstită este înaintea Domnului moartea Cuviosului Lui. Fericit bărbatul care se teme de Domnul, întru poruncile Lui va voi foarte… ● Și pentru a ne învrednici noi a asculta Sf. Evanghelie… pe Domnul Dumnezeul nostru să-L rugăm… ┇ Dm ┇ ¥- Înțelepciune… drepți să ascultăm Sfânta Evanghelie…
✞ Pace tuturor… Și duhului tău… Din Sfânta Evanghelie după Matei citire…
Slavă Ție Doamne, slavă Ție… Să luăm aminte… Zis-a Domnul ucenicilor Săi: Toate-Mi sunt date de către Tatăl Meu şi nimeni nu cunoaşte pe Fiul, decât numai Tatăl; nici pe Tatăl nu-L cunoaşte nimeni, decât numai Fiul şi căruia va voi Fiul să-i descopere. Veniţi la Mine, toţi cei osteniţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi odihni pe voi! Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi-vă de la Mine, că Eu sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihnă sufletelor voastre; căci jugul Meu e bun şi povara Mea este uşoară. Amin… Matei 10, 32 - 11, 1
Slavă Ție Doamne slavă Ție… Slavă… g2: Pentru rugăciunile Cuviosului Tău Milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Și acum… Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre… Stihira, g6 (Toată nădejdea) Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. După ce ai cunoscut căile Domnului, Sfinte, cu toată puterea ta şi avântul duhului te-ai întors spre El. Căci în Athos ai ajuns, în grădina Curatei, strălucit nevoindu-te, toate le-ai lepădat, lumea, dimpreună cu ale ei; aflându-l tu pe Siluan, povăţuitorul nerătăcit, te-ai arătat casă harismelor dumnezeieşti, cu care îmbogăţeşte-ne pe noi, cinstitorii tăi. Mântuiește Dumnezeule poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta; cercetează lumea Ta cu milă și cu îndurări; înalță fruntea drept-măritorilor creștini și trimite peste noi milele Tale cele bogate… Pentru rugăciunile preacuratei Stăpânei noastre Născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor, cereștilor netrupești Puteri; cu rugăciunile cinstitului, măritului prooroc înaintemergătorului și botezătorului Ioan… cu ale sfinților, măriților și întru tot lăudaților Apostoli; cu ale celor între sfinți părinții noștri și ai lumii mari dascăli și ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur… cu ale Sfinților Atanasie, Chiril și Ioan cel Milostiv patriarhii Alexandriei și ale Sfântului Nifon patriarhul Constantinopolului… cu ale celor între sfinți părinților noștri, Nicolae al Mirelor Lichiei și Spiridon al Trimitundei făcători de minuni; Calinic Cernicanul, Iosif cel Nou, Iorest și Sava; Antim Ivireanul, Iosif Mărturisitorul, Ghelasie și Leontie; și cu ale tuturor sfinților sfințiților ierarhi… cu ale sfinților măriților și marilor mucenici: Gheorghe purtătorul de biruință, Dimitrie izvorâtorul de Mir, Teodor Tiron, Teodor Stratilat și Ioan cel Nou, cu ale Sfântului sfințitului mucenic Haralambie, cu ale Sfântului marelui mucenic Nichita romanul, cu ale sfinților mucenici Serghie și Vah, Ioan Valahul și Oprea; cu ale sfinților mărturisitori Ioan și Moise, Constantin voievod și fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache sfetnicul… și cu ale tuturor sfinților bunilor biruitori mucenici… cu ale Sfintei mucenițe Filoteia, cu ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtători, părinților noștri Grigorie Decapolitul, Nicodim cel sfințit, Dimitrie cel Nou, Visarion și Sofronie, Ioan, Antonie, Daniel, Gherman, Ioan Hozevitul, Teodora și cu ale preacuvioasei maicii noastre Parascheva… cu ale (N) a cărui/cărei sfântă pomenire săvârșim… cu ale sfinților și drepților dumnezeiești părinți Ioachim și Ana și cu ale tuturor sfinților, rugămu-ne, mult-milostive Doamne, auzi-ne pe noi păcătoșii, care ne rugăm Ție… și ne miluiește pe noi… Doamne miluiește. (12x) ■ Cu mila, cu îndurările și cu iubirea de oameni, a Unuia-Născut Fiului Tău, cu Care ești binecuvântat… împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor… Amin… Cântarea VII/9 (Feciorii lui Israil, strămutaţi din Iudeea) Sfinte Cuvioase părinte Sofronie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cunoscutu-te-a Domnul serafim purtător de trup, la jertfelnic stând cu teamă, Cuvioase, şi jertfă aducându-I pentru toată zidirea Lui, fiind acum cu Dumnezeu nu ne uita, Părinte. Sfinte Cuvioase părinte Sofronie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cuviincioasa-ţi purtare, plină de bucurie, cu care întâmpinai pe oameni, Cuvioase, e raza strălucirii plinătăţii lăuntrice; învaţă-ne să urmăm şi noi acea purtare. Slavă… Fiind tu materialnic, ai lucrat sărăcia întreagă viaţa ta, bogat însă cu harul, prin faptă învăţat-ai că pe Hristos L-ai închipuit. Se cade dar şi nouă să-I urmăm sărăcia. Și acum… Ca pe-un alt Athos, Pruncă, a vădit Mănăstirea Botezătorului Sofronie înţeleptul, în care nu au capăt ruga şi contemplaţia, iar vieţuirea ortodoxă negrăit se învaţă. Cântarea VIII/9 (Pre Împăratul ceresc) Sfinte Cuvioase părinte Sofronie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe-ai preoţiei slujitori întăreşte-i fără preget, Sofronie, Sfinte, că tu ştii preabine a tainei înălţime. Sfinte Cuvioase părinte Sofronie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe cei căzuţi în rătăcirea neştiinţei cu a ta rugăciune ajută-i să scape, dar, cu toţii din mrejele-i viclene. Slavă… Să nu se-nchidă inima ta părintească, ci de Sus pe ai tăi fii, Cuvioase, cu îmbelşugare îi binecuvântează. Și acum… Acoperă, precum o pasăre puii, pe creştini, Preacurată Fecioară, de toată prinzătoarea vrăjmaşului diavol. Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului cântându-I şi preaînălţându-L pe El întru toţi vecii. Irmos: Pe Împăratul ceresc, pe Care Îl laudă îngereştile cete, cântaţi-L şi preaînălţaţi-L noroade totdeauna. Cântarea IX/9 (Adevărată de-Dumnezeu-Născătoare) Sfinte Cuvioase părinte Sofronie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu recunoscătoare inimi mulţumimu-ţi pentru mulţimea de haruri pe care le dai celor ce-aleargă la tine, Sfinte Sofronie. Sfinte Cuvioase părinte Sofronie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Să-mi vindeci de-ntuneric ochii cei lăuntrici s-ajung să văd şi eu, Sfinte Sofronie, aşa precum este faţa Mântuitorului. Slavă… Părinte fericite, ai strălucit în viaţă, iară acuma în ceruri mai mult străluceşti, fiind părtaş la lumina Atotţiitorului. Și acum… Fecioară-nvredniceşte-i să locuiască raiul cu Siluan împreună şi cu Sofronie pe toţi cei ce cu credinţă în imne te laudă. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Mărimurile (megalinariile) Plinătatea Vieţii o ai primit precum toţi Părinţii arătându-te ’nvăţător în Sfântul Duh, Sfinte, pe Hristos tâlcuindu-L, Sofronie cinstite, de-aceea te lăudăm. Unind rugăciunea cu viaţa ta, duh te-ai făcut cu totul, iară vasul cel stricăcios de lut tu curăţit-ai în taborica lumină spre care călăuză ne eşti, Sofronie. Soare arătatu-ţi-S-a Hristos în Muntele Athos şi în suflet tu L-ai ţinut, iar apoi cu râvnă şi-n Apus luminat-ai prin fapte şi cuvinte, toate noroadele. Râu de ape eşti ce curg din Hristos din plinirea vieţii, adăpându-i pe credincioşi, vindeci, Înţelepte, şi patima, şi boala cu-a Domnului chemare, dumnezeiescule. Cu povăţuitorul cel după duh, cu dumnezeiescul, athonitul sfânt Siluan, a ta mănăstire acoper-o, Părinte, şi, deopotrivă, pe cei care te cinstesc. Cu toate oştile îngereşti, cu Botezătorul, cu Apostolii cei slăviți şi cu tot soborul Sfinților, Preacurată, Fiului tău te roagă, toți să ne mântuim. Sfinte Dumnezeule… (3x) Slavă… Și acum… Preasfântă Treime… Dm (3x) Tatăl nostru… Troparele de umilință g6 Miluiește-ne pe noi Doamne, miluiește-ne, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui Stăpân, noi păcătoșii robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă… Doamne miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fărădelegile noastre, ci caută-ne și acum ca un Milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri; că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți suntem lucrul mâinilor Tale și Numele Tău chemăm. Și acum… Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim, noi cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne izbăvim prin tine din nevoi, că tu ești mântuirea neamului creștinesc. Amin. Tropar g4 (Cel Ce Te-ai înălţat pe Cruce) Dumnezeiesc sălaş fiind Mângâietorului şi neziditelor lucrări părtaş făcându-te, puterea rugăciunilor, Sofronie, ai primit; pentru aceea-ţi cer acum, Cuvioase Părinte, de-fii-iubitorule, ruga ta cea adâncă la Domnul cel preabun, ca să îmi dea cele ce cu credinţă le pun înaintea ta. Pomelnicele. Miluiește-ne pe noi Dumnezeule după mare mila Ta, rugămu-ne Ție auzi-ne și ne miluiește… ┇ Doamne miluiește… ┇ 1) Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu (N) și pt. ca să li se ierte toată greșeala cea de voie și cea fără de voie… ┇ Dm ┇ 2) alte cereri… ┇ Dm ┇ (40x) 3) Auzi-ne pe noi Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, Milostiv fii nouă Stăpâne pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi… ┇ Dm ┇ ■ Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm… Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor… Amin… ♦ Slavă Ție Hristoase Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă Ție… Slavă… Și acum… Amin… ┇ Dm ┇ Preacucernice părinte binecuvintează… Cel ce este Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Sale Maici, ale Sfântului Cuvios Paisie Aghioritul, ale (N) ocrotitorul acestui sfânt lăcaș, ale (N) a cărui/cărei/căror pomenire o săvârșim astăzi, ale Sfinților și drepților dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților… să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi… ca un bun și de oameni iubitor… Amin… Credincioșii sărută icoana Sfântului, iar Preotul miruiește. Tropar g2 (Când de pe Lemn) Pe cei ce la tine alergând caută şi cer cu dorire să mijloceşti pentru ei cu bunăvoire să-i asculţi, Sofronie, împlinindu-le cererea şi dând sănătate la trupuri şi la suflete, ca pe a Domnului cale cu tărie să meargă şi să-i desfăteze pe toţi Raiul împreună cu cetele Sfinţilor. Stăpână, primeşte rugăciunile robilor tăi şi ne izbăveşte pre noi din toată nevoia şi necazul. Toată nădejdea mea spre tine o înalţ, Maica lui Dumnezeu, păzeşte-mă sub acoperământul tău. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin…