🏠 Paraclisul Sf. Siluan Athonitul - 24 sept. ³ Facere a lui Athanasie Simonopetritul Ieromonahul ¬ ^® Binecuvântarea. Rugăciunile începătoare. Doamne miluiește. (12x) Slavă… Și acum… Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. † (3x) Psalmul 142: Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia Ta, auzi-mă întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric, ca morții cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine și inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. Degrab auzi-mă Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei că la Tine alerg Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun, să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru Numele Tău Doamne, dăruiește-mi viață. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Pe glasul 4: Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă. Bine este cuvântat Cel ce vine întru Numele Domnului. (3x) Troparul Sfântului Cuvios Siluan Athonitul Glas 2 Mintea ţinându-ţi în cele mai de jos ale iadului și prin smerenie întru înălţime cu vedeniile Harului ridicându-te, cinstite Siluane, priimește pre cei ce aleargă către tine în părinteștile tale rugăciuni; dă în Duh trăire gândului de pocăinţă, ca prin cunoașterea lui Dumnezeu să ne învrednicim, Părinte, împreună stării celei de Sus. Slavă...Tot acesta. Și acum... Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu... Psalmul 50 Miluiește-mă Dumnezeule după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu în cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată în fărădelegi m-am zămislit și în păcate m-a născut mama mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăți; spăla-mă-vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge-le. Inimă curată zidește în mine Dumnezeule și duh drept înnoiește în cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța-voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși, la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă Ți-aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: (este) duhul umilit; inima înfrântă și smerită, Dumnezeu n-o va urgisi. Fă bine Doamne, în bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vom pune pe altarul Tău (jertfă) viței. Cântărea I/9 g8 Irmos: Apa trecând ca pre uscat și din răutatea Eghiptenilor scăpând Israilteanul, striga: Izbavitorului și Dumnezeului nostru să cântăm. Stih: Cuvioase Părinte Siluane, roagă-te pentru noi. Însetând dupre Harul lui Iisus, cu credinţă alergăm către tine, Părinte Siluane; cu rugăciunile tale cele sfinte dăruieste și nouă darurile Dumnezeiescului Duh. Milostiv fă, părinte, pre Stapânul Cel Bun, și dă a păcii înnoire inimilor ce caută liniștirea pre carea Duhul Sfânt o dăruieste. Slavă… Sufletele noastre de patimi curăţește, de trei ori fericite Părinte, și lăcaș luminat strălucind, Mângâietorului le arată, precum și sufletul tău desăvârșit ai curăţit. Și acum… Smerenia cea adevărată, carea o ai avut, Fecioară, întru cele dinlăuntru dăruiește celor ce te roagă, spre a se face toţi prin har Preadulcelui tăi Fiu lăcașuri. Cântarea III/9 Irmos: Făcătorul celor mai presus de crugul ceresc, Doamne, și Ziditorul Bisericii, Tu mă întărește în dragostea Ta, Cela ce ești marginea doririlor, a credincioșilor întărire, Unule Iubitorule de oameni. Cea multă a ta iubire către Dumnezeu o ai arătat, fericite, prin pocăinţa dreaptă înfrânându-te spre a nu mai mâhni pre Acesta prin greșale sau păcate cu voia. Cea vie chemare a lui Iisus mântuitu-te-a, când câinele cel turbat de tine, Părinte, s’a apropiat; pentru aceasta, de câinele-diavolul mă izbăvește, rugăciunea neîncetată învaţându-mă. Slavă… Pre cel zdrobit, Părinte, de viclene fapte, iarăși mă ridică și mă îndreptează cu mijlocirea ta, căci tu în dar ai îndurările iubitoare de oameni, pre cari îmi arată, ca să te proslăvesc. Și acum… Precum pre șarpele cel viclean, Fecioara, de la Simion, în vis, ai gonit, pururea gonește de la inima mea gândurile cele necurate, vas preacurat arătându-mă. *** Izbăvește, Siluane, cu rugăciunile tale pre ai tăi rugători din toate năvălirile celor vicleni și în Harul Domnului păstrează pre dânșii. Caută cu bunăvoire, întrutot cântată de Dumnezeu Născătoare, asupra necazului cel cumplit al trupului meu și tămăduiește durerea sufletului meu. Preotul zice ectenia, și îndata Sedealna g2 Cu rugăciunile tale îmbogaţindu-ne, întrutot fericite, de primejdii pururea ne izbăvim, noi robii tai; și pre Dumnezeu prin Har cunoscând, ţie din suflet cântare înălţăm, Siluane preacuvioase. Cântarea IV/9 Irmos: Auzit-am, Doamne, cea a rânduielii Tale taină, înţeles-am lucrurile Tale și am proslăvit dumnezeirea Ta. Precum statornică ai arătat, părinte, dorirea dăruirii tale, așa pururea pre robul tău lui Dumnezeu a vieţui învrednicește-l. Înconjurat-au flăcările iadului, părinte, inima ta ce se pocăia, de a căror năpasta ma izbăvește, înrourarea Harului dăruindu-mi. Slavă… Străin lumii făcutu-te-ai, Cuvioase, crucea dumnezeieștii schime ridicând, pre Hristos înrudit având, cu Carele cu îndrăzneala ta mă înrudește. Și acum… Ca pre un prinos sfinţit ai arătat, Fecioara, în dumnezeiescul Athos pre robul tău, precum o maică cu acoperământul tău acoperindu-l, cu carele și pre mine acoperă. Cântarea V/9 Irmos: Luminează-ne cu poruncile tale, Doamne, și cu braţul Tău cel înalt; a Ta pace dăruiește nouă, Iubitorule de oameni. Arătatu-S-au ţie Hristos, războiul îmblânzind și sufletul de tărie umplându-ţi, pre Carele înduplecând, sprijinitor și mie Îl arată. Trupul și sufletul dumnezeiasca vedenie priimind, înnoitu-ţi-s’au îndată, Părinte; și eu strig către tine, înnoiască-mi-se omul cel lăuntric. Slavă… Ochiul cel înţelegător precum un înger treaz păzitu-l-ai, în privegheri topindu-te, părinte; pentru aceasta, trezviei mă învrednicește. Și acum… Mintea și inima îmi înnoiește, dumnezeiască Mireasă, semănându-mi înlăuntru sământa rugăciunii, precum și Cuviosului, când se ruga, în chip străin ai semănat. Cântarea VI/9 Irmos: Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul, și Aceluia voiu vesti scârbele mele; că de rele sufletul meu s-a umplut, și viaţa mea de iad s-a apropiat; și mă rog precum Iona: Din stricăciune, Dumnezeule, mă scoate. Ca pre a ta viaţă pre fraţi socotind, prin cari ai aflat pre Dumnezeu pre Tatăl, Siluane, slujit-ai lor din toată inima, Harul Duhului priimind; pentru aceea, și pre mine, rogu-te, spre toţi asemenea ţie a căuta mă învrednicește. Defăimat-ai firea cea stricăcioasa și lupte preste măsura ai săvârșit, frica în minte având, nu cândva să cazi din a lui Hristos iubire, Cuvioase, căreia pururea, prin rugăciunile tale, sufletului meu părtaș a fi dăruiește. Slavă… Cugetul păstrându-ţi în cele mai de jos ale iadului, preafericite părinte, de cea bună a Mântuitorului nădejde a nu te depărta te-ai învrednicit, Cuvioase, pentru aceea strig ţie din suflet: lucrării acesteia lucrător pre mine mă arată. Și acum… De mila ta de maică desfătatu-s’a slujitorul tău, Fecioară Doamnă; ci nimenea cu dorire căzând ţie înainte, gol de Har nu se întoarce; de carele, rogu-mă eu negrijilivul să mă desfătez în toată viaţa mea. Condacul g2 Podobie: Cele de sus căutând... Pre pământ fiind, slujit-ai lui Hristos, pre urmele Aceluia umblând; acuma în ceruri pre Carele ai dorit privești, împreuna cu Dânsul petrecând, precum au făgăduit. Pentru aceasta, Părinte Siluane, calea mă învaţă, carea ai urmat. Izbăvește, Siluane, cu rugăciunile tale pre ai tăi rugători din toate năvălirile celor vicleni și în Harul Domnului păstrează pre dânșii. Neîntinată, carea prin cuvânt, pre Cuvântul în zilele cele de pre urmă netâlcuit ai născut: înduplecă-L, ca ceea ce ai a maicii îndrăznire. Sedealna, g2 Prin cercare dumnezeieștile taine învaţându-te, dragostea frumos către toţi o ai arătat, pre carea, Siluane, și acum celor ce au trebuinţa, credincioșilor, și către a ta mijlocire aleargă, o arată, patimile dela suflete și trupuri departe alungând și a Duhului bucurie, cea din Har, dăruind. Prochimen: Cinstită este înaintea Domnului moartea cuviosului Său. Stih: Minunat este Dumnezeu între sfinţii Lui. Evanghelia după Matei 10,1. 5-8. Slavă…, g2 Pentru rugăciunile cuviosului Tău, Milostive, șterge mulţimea greșelilor noastre! Și acum… Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, șterge mulţimea greșelilor noastre! Stih: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare milă Ta. Stihira g6 Cu tot avântul către Dumnezeu tinzând, calea nevoinţei, Părinte preacuvioase, o ai străbătut; și mănunchiurile Harului cu a ta dorire secerând, îmbogăţitu-te-ai acum cu adevărat însutit, precum grăiește Evanghelia. Pentru aceasta, și celor ce aleargă la izvoarele graiurilor tale dăruiește înrourare inimii și chipuri nemincinoase de pocăinţă, Siluane, în dumnezeiescul Duh întemeietor și învăţător. Preotul: Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău… Cântarea VII/9 Irmos: Cei din Iudeea tineri ce au ajuns în Vavilon oarecând, cu credinţa Treimii văpaia cuptorului o au călcat cântând: al parinţilor noștri Dumnezeule, bine ești cuvântat. Sfânta vieţuire monahicească în multa umilinţă o ai străbătut, Părinte, pururea arătarea Domnului înaintea ochilor având, pre Carele și pre mine învrednicește înaintea mea a vedea. Mintea păzitu-ţi-ai străină de fapte și cugete lumești, de Dumnezeu purtătorule, în Duh pogorându-te spre învăluirile lumii și rugăciuni făcând; pentru carea și acum te roagă. Slavă… Atânguirii lui Adam trecut-a vremea, Cuvioase, căci acum de Carele ai dorit te îndulcești; ci ca un verhovnic printre cei ce îndrăznire au dobândit, preaiubitorule de suflete, pre întreg poporul pomenește. Și acum… Lânga Cruce stând, noian de întristare, curată, ai răbdat; ci umplutu-te-ai de bucurie pre Fiul tău înviat văzând, de carea bucurie învrednicește pre poporul ce te cântă. Cântarea VIII/9 Irmos: Pre Împaratul Cerurilor, pre Carele cântă oștile îngerești, cântaţi-L și-L preaînălţaţi întru toti vecii. Din ceruri ceata tuturor sfinţilor pentru lume rugaţi-vă necontenit, acum împreună rugător având pre Siluan cel dumnezeiesc. Biruinţa află cela ce până în sfârșit smerește pornirea inimii spre a se înălţa, carea biruinţă prin rugăciunile tale, părinte, să aflăm, cei ce pre tine cântam. Binecuvântăm pre Tatăl, și pre Fiul, și pre Sfântul Duh, Domnul O, cea negrăita iubire de oameni a Stăpânului, Carele dăruiește mângâiere robilor Harul Mângâietorului, pentru rugăciunile sfinţilor. Și acum… Iarăși, Fecioara, mă priimește pre cel ce cad cerându-ţi nebiruita mijlocire, prin carea și nădăjduiesc să aflu mântuirea. Să lăudăm, bine să cuvântam și să ne închinăm Domnului, cântându-L și preaînalţând pre Dânsul întru toţi vecii. Cântarea IX/9 Irmos: Cu adevărat de Dumnezeu Născătoare te mărturisim, cei prin tine mântuiţi, Fecioară curată, cu cetele celor fără de trup pre tine mărind. Comoara iubirii cerșescu-ţi Siluane, întru tot fericite, Cuvioase, îndoit pre aceasta dăruiește-mi prin mijlocirile tale. Ridicatu-te-ai mai presus de fire în Duhul Sfânt, și mai presus de fire ca înger vieţuit-ai; astfel și ai tăi cântăreţi a vieţui, Părinte, te roagă. Bucură-mă, de trei ori fericite, la viaţa ta cugetând și a Domnului mare milă văzând, prin carea, Siluane, a mă mântui și pre mine învrednicește. Slavă… De graiuri nepricepându-mă, un glas de rugăciune mai înalţ, Părinte fericite, ca lumea întreagă să cunoască, în Duhul, pre Domnul. Și acum… Cerând a ta lumină eu întunecatul, Născătoare de Lumină, o rază trimite, și împărăţiei Luminii părtaș mă arată. Cuvine-se cu adevărat… Mărimurile Pre al pocăinţei învăţător, și al luminii nezidite preaneînșelat tăinuitor, al Duhului Sfânt lăcaș și povăţuitor, pre Siluan întru cântări să proslăvim.Semănat-ai în lacrimi din belșug, Părinte, de Dumnezeu purtătorule; acum în dar mănunchiurile dumnezeieștilor vârtuţi ţinând, împarte Siluane, în Dumnezeu înţelepte, celor ce te roagă, rodurile Harului. Pre Duhul cel Preasfânt cu rugăciunile tale înnoiește, Părinte, celor ce cu evlavie te cinstesc, și lumea întreagă învrednicește a se umple de cunoștinţa Domnului, preafericite. Pre cei ce la racla Moaștelor tale ne închinăm, Siluane, de daruri de viaţă făcătoare ne umple, și de căldura dragostei ne aprinde, ca toţi cu mulţămită să te proslăvim. Pre al Rusiei vlăstar minunat, și a Muntelui Athon binepriimită cuvântătoare jertfă, pre a Duhului Sfânt cea de Dumnezeu purtătoare gură, pre Siluan cel mare în cântări să cinstim. Stih: Toate oștile îngerești… apoi Sedealna de dupre Cântarea a 6-a. Sfinte Dumnezeule..., Preasfântă Treime..., Tatăl nostru..., Troparele: Miluiește-ne pe noi..., Slavă..., Doamne miluiește-ne pe noi..., Si acum..., Ușa milostivirii..., Ectenia și Apolisul. După care cântăm următoarele Tropar g2 Dă mie a Duhului bucurie, dă-mi a iubirii o, Părinte, desăvârșirea, dă-mi dorirea preadulcelui Iisus, a vârtuţilor plinătatea, smerenia cea dumnezeiască, pentru ca întreg umplându-mă de Duh, pre tine să slăvesc, a Muntelui celui Sfânt slavă, și a Bisericii gură, Siluane, în Dumnezeu fericite. Tropar g3 Propoveduitor al iubirii lui Hristos, lumii întregi ai fost dat, de trei ori fericite, între cuvântătorii de Dumnezeu cel prea duios, căci pre Cel smerit și blând ai văzut, și inima Aceluia o ai cunoscut; pentru aceasta, prin graiurile tale toţi luminându-ne, Siluane, de Dumnezeu însuflate, proslăvim Duhul, Carele pre tine-au proslăvit. Tropar, g4 Podobie: Dreptar al credinţei… Pre Hristos, Învăţător în calea smereniei, rugându-te, ai aflat, Duhul mărturisind în inima ta mântuirea; pentru aceasta, neamurile toate, acum la nădejde chemate, se veselesc întru pomenirea ta. Cuvioase Părinte Siluane, roagă pre Hristos Dumnezeu, să se mântuiască sufletele noastre. Iar în Mănăstiri se cânta: pentru aceasta, călăuza nevoinţei te-ai arătat, plin fiind de lumina cea dumnezeiască. Cuvioase Părinte Siluane, roagă pre Hristos Dumnezeu, să se mântuiască sufletele noastre. Condacul, g8 Podobie: Când s-au pogorât… Pre pământ fiind, slujit-ai lui Hristos, pre urmele Aceluia umblând; acuma, în ceruri, pre Carele ai dorit privești, împreună cu Dânsul petrecând, precum au făgăduit. Pentru aceasta, Părinte Siluane, calea mă învaţă, carea ai urmat. Stăpână, primește rugăciunile robilor tăi, și ne izbăvește pe noi de toată nevoia și necazul. Toată nădejdea noastră spre tine o punem, Maică lui Dumnezeu, păzește-ne pe noi sub acoperământul tău. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin…