🏠 Paraclisul Sf. Parascheva de la Iași - 14 oct. ³ ¬ ^® Binecuvântarea. Rugăciunile începătoare. Doamne miluiește. (12x) Slavă… Și acum… Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. † (3x) Psalmul 142: Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia Ta, auzi-mă întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric, ca morții cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine și inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. Degrab auzi-mă Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei că la Tine alerg Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun, să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru Numele Tău Doamne, dăruiește-mi viață. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Pe glasul 4: Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă. Bine este cuvântat Cel ce vine întru Numele Domnului. (3x) Tropar g4 Pe Sfânta Parascheva cea preacinstită, mireasa cerescului și celui fără stricăciune Mire, cu bucurie să alergăm toți credincioșii a o lăuda, căci ea apărătoare de la Dumnezeu s-a dăruit tuturor celor ce măresc petrecerea (viața) ei și izvorăște râu de tămăduiri celor ce cu credință cinstesc sfintele ei moaște. Slavă… Și acum… Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu… Psalmul 50 Miluiește-mă Dumnezeule după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu în cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată în fărădelegi m-am zămislit și în păcate m-a născut mama mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăți; spăla-mă-vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge-le. Inimă curată zidește în mine Dumnezeule și duh drept înnoiește în cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța-voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși, la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă Ți-aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: (este) duhul umilit; inima înfrântă și smerită, Dumnezeu n-o va urgisi. Fă bine Doamne, în bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vom pune pe altarul Tău (jertfă) viței. Slavă… Și acum… Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ție Dumnezeul nostru, slavă Ție. Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă; bine este cuvântat, Cel ce vine întru Numele Domnului. (3x) Stih 1: Mărturisiţi-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui. Stih 2: Toate neamurile m-au înconjurat, şi în numele Domnului i-am înfrânt pe ei. Stih 3: De la Domnul s-a făcut aceasta, şi este minunată întru ochii noştri. CANON Cântarea I/9, g8 Irmos: Apa trecând-o... Aproape de scaunul Atotțiitorului stând, o Maică, rugăciuni pentru noi adu Acestuia, ca să dea tuturor iertare de păcate. Prea Cuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Otrava șarpelui bând, de ușa iadului m-am apropiat cu adevărat, ci tu ceea ce te desfătezi de izvorul vieții, cu rugăciunile tale înviază-mă, preaslăvită. Slavă… Nestatornicia minții mele și viforele necuviincioaselor mele cugetări așează-le Cuvioasă și mă mântuiește cu rugăciunile tale, ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum… Viața mea toată în dulceți și vicleșuguri cu adevărat s-a îndeletnicit, ci tu care ai născut pe Mântuitorul, mai înainte de ieșirea mea, miluiește-mă cu rugăciunile tale. Cântarea III/9 Irmos: Doamne, cel ce ai făcut… Valuri de tot felul de boli și scârbe, cu dureri cumplite înălțându-se, afundă ticălosul meu suflet în peștera iadului, ci tu cu solirile tale Maică întinde-mi o mână de ajutor. Prea Cuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Picături de lacrimi a scoate din adâncul inimii prin care să-mi spăl necuratele patimi ale sufletului și ale trupului, cu solirile tale dăruiește-mi Maică, pururea pomenită. Slavă… Cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele, fără de pâră și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu, ticălosul ci ție ca Mântuitorul tuturor, fie-ți milă de mine, pentru solirile Prea Cuvioasei Parascheva. Și acum… Fecioară plină de dar, ceea ce ai născut bucuria care s-a dat în dar la toată zidirea, întunericul întristării, ce vrăjmașul aduce asupră-mi ca să mă piardă, degrabă îl risipește. Mântuiește din nevoi… Mântuiește din ispita vrăjmașului pe robii tăi, că Ziditorul te-a arătat, o prea frumoasă fecioară, apărătoarea și păzitoarea turmei Sale. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, căci apărarea ta o avem, Prea Cuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Sedealna, g2 Făcând rugăciunea ta către Domnul, tămăduiește bolile noastre cele sufletești și trupești, pururea pomenită și de toată primejdia ne izbăvește, miluind pe cei ce te roagă de nevoi și de stricăciunea cea pierzătoare. Cântarea IV/9 irmos: Am auzit, Doamne… De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea ta, o prea frumoasă fecioară, mântuiește pe robii tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Prea Cuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce din toată inima ai iubit pe Domnul, pe mine care pentru faptele mele cele rele sunt cu totul urgisit, prin mijlocirea ta tu iarăși mă împacă. Slavă... Fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soartă a sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mântuiește-mă. Și acum... Ceea ce ai născut pe doctorul Care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea cea care este chinuită de boli grele. Cântarea V/9 irmos: Luminează-ne pe noi… Fiind căzut în groapa stricăciunilor și zicând cumplit, prin rugăciune strig către tine, o Prea Cuvioasă Maică, nu mă lăsa să pier. Prea Cuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea Frumoasă mireasă a lui Hristos cea neîntinată, cu rugăciunile tale, miluiește-mă pe mine cel rănit cu rănile poftelor, ștergând greșelile mele. Slavă... Nu mă lepăda, Iisuse, de la fața Ta, pentru mărimea îndurărilor Tale, ci în dar mă mântuiește, prin mijlocirea Prea Cuvioasei Tale Parascheva. Și acum... Tămăduiește, Curată, neputința sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și-mi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Cântarea VI/9 irmos: Rugăciunea mea voi înălța… Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând putere a da roduri bune, ci picând roua milei Tale, de toată greutatea, Stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile Prea Cuvioasei Tale Parascheva. Prea Cuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Înaintând, o, suflete, veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu? Ci, o Prea Cuvioasă, cu rugăciunile tale mântuiește-ne. Slavă… Nu primi, Stăpâne, a intra la judecată sluga Ta, căci dacă nimeni viețuind întru această lume nu se va îndrepta înaintea Ta, dar eu cel ce am întrecut pe toți în păcate multe cum mă voi arăta? Și acum… Stinsu-s-a viața mea, Stăpână, în dureri și anii mei toți în suspinuri; virtutea mea, Fecioară, de multă lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile tale îmblânzește-L spre mine. Mântuiește din nevoi… Mântuiește de ispita vrăjmașului pe robii tăi, căci Ziditorul te-a arătat, o prea frumoasă fecioară apărătoarea și păzitoarea turmei tale. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, căci apărarea ta avem, Prea Cuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Condac, g2 Cele de sus căutând… Cu multă postire trupul subțiindu-ți, ți-ai ridicat mintea către Dumnezeu și viață netrupească în trup ai viețuit, pururea pomenită Parascheva, lepădând meterialnica tulburare, pentru aceasta acum te înveselești cu cetele îngerești. Prochimen: Pomeni-voi numele Tău întru tot neamul și neamul. Stih: Ascultă fiică și vezi pleacă urechea ta… Evanghelia Diaconul: Înțelepciune drepți... Din Sfânta Evanghelie de la Marcu, citire (XI, 22-26) Zis-a Domnul ucenicilor Săi: Aveți credință în Dumnezeu. Adevărat zic vouă că oricine ar zice acestui munte: Ridică-te și te aruncă în mare și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce va spune se va face, fi-va lui orice va zice. De aceea vă zic vouă. Toate câte cereți, rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și tatăl vostru Cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Că de nu iertați voi, nici Tatăl vostru Cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Pentru rugăciunile Apostolilor Tăi, Milostive... Slavă, g2 Pentru rugăciunile Prea Cuvioasei Parascheva, Milostive... Și acum... Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive... Stihira, g6 La tine, prea frumoasă fecioară Parascheva, aduc rugăciunile mele, pe aceasta ascultă-le și le du înaintea Ziditorului, căci toată îndrăzneala de la mine s-a depărtat, cunoscând răutatea necuvioaselor mele fapte și a cumplitelor cugete și cuvinte, cu care milele Acestuia spre mânie le-am întărâtat și acum trebuindu-mi tare ajutorul Lui, a-l cere nu îndrăznesc, ci tu Prea Cuvioasă fii mijlocitoare. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, Maică, aurul ca gunoiul, pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cad în cumplit adâncul lăcomiei. Prea Cuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îndrăgește, Maică, pornirile trupului meu, care năzuiesc fără de cale ca să surpe ticălosul meu suflet în adâncurile iadului. Slavă… Cine mă va izbăvi de focul gheenei și de întunericul neluminos, pe mine cel ce am păcătuit, vrednic de toată pedeapsa, fără numai tu, apărătoarea mea, miluiește sufletul meu cel amărât Cuvioasa lui Hristos. Și acum… Cu puterea ta, Fecioară, pe cel cumplit slăbănogit păcătos sufletul meu întărește-l, căci m-a lăsat virtutea mea, nemaipovățuindu-mă la căile Domnului. Cântarea VIII/9 irmos: Pe împăratul ceresc… Cela ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi. Prea Cuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor umple-l Prea Cuvioasă de dorul Stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl… De rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, Prea Cuvioasă Parascheva. Și acum… Grijile cele deșarte depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, pentru ca să laud pe Fiul tău cu osârdie. Cântarea IX/9 irmos: Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu... Greșit-am, Mântuitorul meu și cu fărădelegi toată petrecerea vieții am cheltuit, mărturisind, Hristoase fie-ți milă de robii Tăi, cu mijlocirile Prea Cuvioasei Tale. Pe apărătorii credinței, împărații și domnitorii noștri, pe cununa preoților și pe tot poporul, Prea Cuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă... Cei ce ne închinăm ție cu credință, Sfântă Treime, în singura ființa Dumnezeirii, cu despărțirea Fețelor, toți să ne mântuim. Și acum... Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă Fecioară pe mine, care am viețuit în faptele rele și nu am afară de tine altă nădejde de mântuire. Cuvine-se cu adevărat..., Sfinte Dumnezeule..., Prea Sfântă Treime..., Tatăl nostru..., Troparele: Miluiește-ne pe noi..., Slavă..., Doamne miluiește-ne pe noi... și acum..., Ușa milostivirii..., Ectenia în care se pomenesc cei ce fac Paraclisul și sfârșitul: Exapostilaria Lacrimile și ostenelile Prea Cuvioasei Parascheva, care a pătimit pentru Tine, le aducem ție, Puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii Tăi care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi de toate nevoile. Megalinaria Pilda înfrânării și neîncetat izvorul Moldovei, care izvorăște noianuri de vindecări, pe dumnezeiasca Parascheva cu cucernicie să o cinstim. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin…