🏠 Paraclisul Sf. Cuv. Paisie Aghioritul - 12 iulie ³ ¬ ^® Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor… Amin… Rugăciunile începătoare. Doamne miluiește (12x). Slavă… Și acum… Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. † (3x) Psalmul 142 Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru credincioșia Ta, auzi-mă întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric, ca morții cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine și inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. Degrab auzi-mă Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei că la Tine alerg Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun, să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru Numele Tău Doamne, dăruiește-mi viață. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. g4: Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă; bine este cuvântat, Cel ce vine întru Numele Domnului. (3x) Stihuri: - Mărturisiţi-vă Domnului, că este bun, că în veac este mila Lui. - Toate neamurile m-au înconjurat, şi în numele Domnului i-am înfrânt pe ei. - De la Domnul s-a făcut aceasta, şi este minunat întru ochii noştri. Tropar g4 (Cel Ce Te-ai înălţat pe Cruce) Pe Cuviosul Paisie, de Dumnezeu cugetătorul, ce în Athos s-a arătat în anii de pe urmă, pe mlădiţa sfântă a Farasei, veniţi toţi cei aflaţi în întristări, să-l rugăm să ne risipească prin ale lui mijlociri necazurile vieţii, ca unul ce mulţime de daruri de la Dumnezeu a dobândit. Slavă… (același sau al hramului) Pe Cuviosul Paisie, de Dumnezeu cugetătorul, ce în Athos s-a arătat în anii de pe urmă, pe mlădiţa sfântă a Farasei, veniţi toţi cei aflaţi în întristări, să-l rugăm să ne risipească prin ale lui mijlociri necazurile vieţii, ca unul ce mulţime de daruri de la Dumnezeu a dobândit. Şi acum… al Născătoarei: Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi nevrednicii. Că de nu ai fi stătut tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? De la tine Stăpână, nu ne vom depărta, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea, din toate nevoile. Psalmul 50 Miluiește-mă Dumnezeule după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu în cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată în fărădelegi m-am zămislit și în păcate m-a născut mama mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăți; spăla-mă-vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge-le. Inimă curată zidește în mine Dumnezeule și duh drept înnoiește în cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța-voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși, la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă Ți-aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: (este) duhul umilit; inima înfrântă și smerită, Dumnezeu n-o va urgisi. Fă bine Doamne, în bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vom pune pe altarul Tău (jertfă) viței. Canonul acrostih: « ... » Cântarea I/9 g8 (Apa trecându-o) Sfinte Cuvioase părinte Paisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Vas ales al harismelor te-ai arătat, părinte Paisie; prin ale tale rugăciuni, te rugăm să ne dăruieşti, ca un milostiv, cele de folos trupului şi sufletului. Sfinte Cuvioase părinte Paisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca un înger al lui Hristos de curând te-ai arătat; caută dar, către cei ce cu evlavie ţi se roagă şi prin mijlocirile tale, inimilor noastre pace dăruieşte-le. Sfinte Cuvioase părinte Paisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cetele călugărilor şi ale mirenilor, cu un glas, cer al tău har părinte, ca toată îndrăzneala celui înşelător să o zdrobească. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Făcătorul a toate, din tine Fecioară, mai presus de fire trup a luat; pentru aceasta Preacurată, nu înceta a-L ruga pentru noi toţi. Cântarea III/9 (Doamne, Cela ce-ai înălţat bolta cea cerească) Sfinte Cuvioase părinte Paisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Prin ale tale rugăciuni sfinte, doresc să-mi deschidă Hristos Domnul, uşa cea dumnezeiască a Raiului; pentru aceasta, către tine cinstite, strig şi mă rog: grabnic fii mie spre ajutor, părinte Paisie. Sfinte Cuvioase părinte Paisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu a ta părintească grijă şi ocrotire, acoperă-i pe tineri părinte, de înviforarea gândurilor şi de tirania patimilor, ca bine să meargă pe căile mântuitoare. Sfinte Cuvioase părinte Paisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Dezmierdându-mă cu patimile cele rele şi risipind părinte, bogăţia dumnezeiescului har, mă aflu gol; dar te rog: prin ale tale rugăciuni, în veşmântul harului iarăşi mă îmbracă. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Mângâiere şi bucurie vieţii mele, a ta icoană o am Preacurată; de aceea, înaintea sfântului tău chip stând, fii mie apărătoare. Troparele Mântuieşte părinte Paisie, prin ale tale rugăciuni, pe cei ce cu evlavie ţi se roagă şi al tău ajutor tuturor dăruieşte-l. Caută cu milostivire, cu totul lăudată Născătoare de Dumnezeu, spre necazul cel cumplit al trupului meu şi vindecă durerea sufletului meu. Miluiește-ne pe noi Dumnezeule după mare mila Ta, rugămu-ne Ție auzi-ne și ne miluiește… ┇ Doamne miluiește… ┇ 1) Încă ne rugăm pentru IPS Părintele nostru Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, pentru sănătatea și mântuirea lui… ┇ Dm ┇ 2) Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării, pentru mai marii orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor… ┇ Dm ┇ × Încă ne rugăm pentru părintele/maica nostru/noastră stareț/ă (N), dimpreună cu părinții, frații, ostenitorii, binefăcătorii și închinătorii sfintei mănăstirii (parohiei) acesteia, pentru sănătatea, ajutorul și mântuirea lor… 3) Încă ne rugăm pentru frații noștri și pentru toți cucernicii și drept-măritorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor… ┇ Dm ┇ ■ Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm… Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor… Amin… Sedealna g2 (Fierbinte solești) Mlădiţă a Farasei şi a Athos-ului slavă, cinstite părinte Paisie, mult nevoitorule, toate bolile sufletului şi ale trupului le vindecă şi năvălirile demonilor de la noi degrab le izgoneşte cu puterea ta. Cântarea IV/9 (Auzit-am, Stăpâne) Sfinte Cuvioase părinte Paisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Alungă-mi părinte, frica, strâmtorarea şi durerea, prin ale tale rugăciuni către Stăpânul. Sfinte Cuvioase părinte Paisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Risipeşte-mi preafericite, întinăciunea sufletului şi al tău ajutor dăruieşte-mi, ca prin pomenirea lui Dumnezeu din cădere să mă ridic. Sfinte Cuvioase părinte Paisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Traiului strâmtorat şi cu scârbe, pe sine-ţi te-ai dat părinte Paisie, iar acum prin ale tale rugăciuni, dă pace inimii mele. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Pe urâtorul de oameni, pricina pierzării şi tatăl minciunii, care pe mine mă ispiteşte, alungă-l Preacurată Maică. Cântarea V/9 (Luminează-ne pe noi) Sfinte Cuvioase părinte Paisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Negura sufletului meu Sfinte, prin ale tale rugăciuni cu totul alung-o, rugându-mă eu ţie cu credinţă, de Dumnezeu însuflate. Sfinte Cuvioase părinte Paisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Sprijin şi pavăză nebiruită preoţilor şi monahilor te-ai arătat, prin ale tale rugăciuni către Domnul, părinte Paisie. Sfinte Cuvioase părinte Paisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Nevoitorilor celor de demult te-ai asemănat părinte, iar prin bogăţia harismelor ce-ai dobândit, vindeci rănile sufletelor noastre. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Lumea pe tine te are ocrotitoare Mireasă a lui Dumnezeu, fă să înceteze toate relele întâmplări şi viaţă paşnică întru credincioşie dăruieşte-ne. Cântarea VI/9 (Rugăciunea mea) Sfinte Cuvioase părinte Paisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Dulceaţa cuvintelor tale în inimi având-o, ai Sfântului Munte vieţuitori te roagă părinte Paisie, ca prin ale tale mijlociri, cugetul lor să-l înalţi către cele cereşti. Sfinte Cuvioase părinte Paisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pomenind mulţimea darurilor tale, cu multă dragoste strigăm către tine: de felurite nevoi, primejdii şi dureri sufleteşti, păzeşte-i totdeauna, cu puternică ocrotirea ta, pe cei ce te laudă. Sfinte Cuvioase părinte Paisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca unul ce în Sfântul Munte cu rugăciunea pentru lume te-ai ostenit, prin cuvintele învăţăturilor tale, obştea de la Suroti duhovniceşte ai adăpat-o, monahiilor neîntrecut învăţător al evlaviei făcându-te; şi acum, către cele cereşti, pe toţi ne călăuzeşte Cuvioase. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Bolnavilor dumnezeiască vindecare şi tuturor necăjiţilor izbăvire din patimi grele, prin rugăciunile tale te-ai arătat, dumnezeiască Mireasă; şi acum Preacurată, tămăduieşte sufletele şi trupurile robilor tăi ce în cântări te laudă. Troparele: Mântuieşte părinte Paisie, prin ale tale rugăciuni, pe cei ce cu evlavie ţi se roagă şi al tău ajutor tuturor dăruieşte-l. Preacurată, ceea ce în zilele din urmă, prin cuvânt pe Cuvântul în chip de negrăit L-ai născut, nu înceta a te ruga pentru noi, ca ceea ce ai îndrăznire de Maică. Condac g2 (Cu sângiurile) Pe tine părinte Paisie, de Dumnezeu cugetătorule, noi te avem învăţător și ajutător iar cei îngreuiaţi de boli grele, doctor; pentru aceasta, pururea cerem harul tău. Înțelepciune… Să luăm aminte… Prochimen g4: Cinstită este înaintea Domnului moartea Cuviosului Lui. Minunat este Dumnezeu, întru Sfinţii Săi… ● Și pentru a ne învrednici noi a asculta Sf. Evanghelie… pe Domnul Dumnezeul nostru să-L rugăm… ┇ Doamne miluiește… ┇ ¥- Înțelepciune… drepți să ascultăm Sfânta Evanghelie… ✞ Pace tuturor… Și duhului tău… Din Sfânta Evanghelie după Luca citire… Slavă Ție Doamne, slavă Ție… Să luăm aminte… În vremea aceea au stat în loc șes, Iisus și mulțime multă de ucenici ai Săi și mulțime mare de popor din toată Iudeea, din Ierusalim și de pe țărmul Tirului și al Sidonului, care veniseră să-L asculte și să se vindece de bolile lor. Și cei chinuiți de duhuri necurate se vindecau. Și toată mulțimea căuta să se atingă de El, că putere ieșea din El și-i vindeca pe toți. Iar El, ridicându-și ochii spre ucenicii Săi, zicea: Fericiți sunteți voi cei săraci, că a voastră este Împărăția lui Dumnezeu. Fericiți sunteți voi, care flămânziți acum, că vă veți sătura. Fericiți sunteți cei ce plângeți acum, că veți râde. Fericiți veți fi când oamenii vă vor urî pe voi și vă vor izgoni dintre ei și vă vor batjocori și vor lepăda numele vostru, ca rău, din pricina Fiului Omului. Bucurați-vă în ziua aceea și vă veseliți, că, iată, plata voastră multă este în ceruri. Amin… (Evanghelia cuvioșilor, Sf. Evanghelie 2013, pag. 318; Luca 6, 17-23) Slavă Ție Doamne slavă Ție… Slavă… g2: Pentru rugăciunile Cuviosului Tău Milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Și acum… Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre… Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Stihira, g6 (Toată nădejdea) Cuvioase părinte Paisie, slava Athos-ului, lauda Surotiului şi a Farasei, mlădiţă mult roditoare te-ai făcut cu adevărat, în anii cei de pe urmă; pentru aceasta strigăm ţie: de toată strâmtorarea întâmplărilor neaşteptate, de stricăciunea ereziilor, de bântuielile vrăjmaşului şi de boli de netămăduit, prin rugăciunile tale, nu înceta să-i păzeşti de-a pururea, pe cei ce cu evlavie te cinstesc. Mântuiește Dumnezeule poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta; cercetează lumea Ta cu milă și cu îndurări; înalță fruntea drept-măritorilor creștini și trimite peste noi milele Tale cele bogate… Pentru rugăciunile preacuratei Stăpânei noastre Născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor, cereștilor netrupești Puteri; cu rugăciunile cinstitului, măritului prooroc înaintemergătorului și botezătorului Ioan… cu ale sfinților, măriților și întru tot lăudaților Apostoli; cu ale celor între sfinți părinții noștri și ai lumii mari dascăli și ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur… cu ale Sfinților Atanasie, Chiril și Ioan cel Milostiv patriarhii Alexandriei și ale Sfântului Nifon patriarhul Constantinopolului… cu ale celor între sfinți părinților noștri, Nicolae al Mirelor Lichiei și Spiridon al Trimitundei făcători de minuni; Calinic Cernicanul, Iosif cel Nou, Iorest și Sava; Antim Ivireanul, Iosif Mărturisitorul, Ghelasie și Leontie; și cu ale tuturor sfinților sfințiților ierarhi… cu ale sfinților măriților și marilor mucenici: Gheorghe purtătorul de biruință, Dimitrie izvorâtorul de Mir, Teodor Tiron, Teodor Stratilat și Ioan cel Nou, cu ale Sfântului sfințitului mucenic Haralambie, cu ale Sfântului marelui mucenic Nichita romanul, cu ale sfinților mucenici Serghie și Vah, Ioan Valahul și Oprea; cu ale sfinților mărturisitori Ioan și Moise, Constantin voievod și fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache sfetnicul… și cu ale tuturor sfinților bunilor biruitori mucenici… cu ale Sfintei mucenițe Filoteia, cu ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtători, părinților noștri Grigorie Decapolitul, Nicodim cel sfințit, Dimitrie cel Nou, Visarion și Sofronie, Ioan, Antonie, Daniel, Gherman, Ioan Hozevitul, Teodora și cu ale preacuvioasei maicii noastre Parascheva… cu ale (N) a cărui/cărei sfântă pomenire săvârșim… cu ale sfinților și drepților dumnezeiești părinți Ioachim și Ana și cu ale tuturor sfinților, rugămu-ne, mult-milostive Doamne, auzi-ne pe noi păcătoșii, care ne rugăm Ție… și ne miluiește pe noi… Doamne miluiește. (12x) ■ Cu mila, cu îndurările și cu iubirea de oameni, a Unuia-Născut Fiului Tău, cu Care ești binecuvântat… împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor… Amin… Cântarea VII/9 (Feciorii lui Israil, strămutaţi din Iudeea în Babilon) Sfinte Cuvioase părinte Paisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. De boli de tot felul, de năvălirea vrăjmaşilor demoni şi de toate relele întâmplări ale vieţii, ne izbăveşte prin mijlocirile tale către Domnul, prealăudate părinte Paisie. Sfinte Cuvioase părinte Paisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Vindecare trupurilor şi sufletelor ai fost, părinte Paisie, tinerilor ce pururea alergau către tine; şi acum nu înceta rugându-te pentru cei ţinuţi de ierburile cele vătămătoare de minte. Sfinte Cuvioase părinte Paisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Prin rugăciunile tale, din adâncul neştiinţei, al necredinţei şi din toată neorânduiala, pe tineri i-ai ridicat, fericite părinte Paisie; căci tu cinstite, mare îndrăznire către Domnul ai dobândit. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Cu dulci cântări Fecioară, te laud ca pe dumnezeiasca mea Apărătoare, că tu în pântece pe Făcătorul de bine al tuturor L-ai purtat, Fecioară Marie. Cântarea VIII/9 Sfinte Cuvioase părinte Paisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Întăreşte părinte, prin necontenitele tale rugăciuni, pe cei ce pătimesc de cumplita boală a cancerului şi de necazuri de tot felul. Sfinte Cuvioase părinte Paisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu a ta putere, făcătorule de minuni, depărtează de la cei ce ţi se roagă, toată frica şi tulburarea, părinte Paisie, de Dumnezeu cugetătorule. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul. De veninul patimilor de ocară şi de legăturile păcatului, în care mulţi tineri sunt cufundaţi, izbăveşte-i şi-i ridică, purtătorule de Dumnezeu, tuturor dându-le grabnic ajutor. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Trup a luat din sfânt pântecele tău, Stăpânul cel iubitor de oameni şi Fiul tău, ca pe oameni să-i mântuiască, Preacurată. Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului cântându-I şi preaînălţându-L pe El întru toţi vecii. Irmos: Pe Împăratul ceresc, pe Care Îl laudă oştile îngereşti, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. Cântarea IX/9 (Fecioară curată, cei mântuiţi prin tine) Sfinte Cuvioase părinte Paisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ale noastre mâini întinzând, cu evlavie toţi te rugăm, părinte Paisie: nu înceta a ne păzi cu părintească purtarea ta de grijă. Sfinte Cuvioase părinte Paisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca un părinte iubitor de fii, celor ce te laudă pururea, dăruieşte-le cele de trebuinţă în nevoi, părinte Paisie, de Dumnezeu cugetătorule. Sfinte Cuvioase părinte Paisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Athos-ul, Surotiul şi toată Biserica te cheamă pe tine, părinte Paisie: pe căile lui Hristos, cu întreagă înţelepciune, învaţă-ne a umbla. Sfinte Cuvioase părinte Paisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. De boală, de foamete şi de toată răutatea, lumea întreagă o izbăveşte, cinstite părinte Paisie, prin ale tale grabnice mijlociri. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Mărimurile (megalinariile) Bucură-te, al Farasei dumnezeiesc vlăstar, al Sfântului Munte preavestit nevoitor; bucură-te părinte Paisie, luminătorul cel nou al Bisericii şi al tinerilor bun îndrumător. Bucură-te, al Surotiului învăţător, al Muntelui Sinai preacinstit nevoitor; bucură-te, a celor din Koniţa preaales dreptar. Celor care de ierburile vătămătoare de minte se pierd şi celor ţinuţi de necuratele duhuri, ori aflaţi în felurite boli, nu înceta a le mijloci mântuirea, de Dumnezeu cugetătorule, Sfinte părinte Paisie. Cu ale tale rugăciuni către Stăpânul, ca unul ce ai mare îndrăznire către Dânsul, tuturor monahilor neîncetat le ajută, părinte Paisie, de Dumnezeu fericite. Al tău mormânt părinte, ca pe o vistierie credincioşii avându-l, de acolo, ca dintr-un izvor, scot putere şi nădejde în încercările vieţii, fericite părinte Paisie, lauda ortodocşilor. Cuvioase părinte Paisie, pe noi, cei ce lăudăm cinstită vieţuirea ta, de vătămarea potrivnicului păzeşte-ne totdeauna. Toate oştile îngereşti, Înaintemergătorul Domnului, cei doisprezece Apostoli şi toţi Sfinţii, împreună cu Născătoarea de Dumnezeu, faceţi rugăciuni ca să ne mântuim. Sfinte Dumnezeule… (3x) Slavă… Și acum… Preasfântă Treime… Dm (3x) Tatăl nostru… Troparele de umilință, g6 Miluiește-ne pe noi Doamne, miluiește-ne, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui Stăpân, noi păcătoșii robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă… Doamne miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fărădelegile noastre, ci caută-ne și acum ca un Milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri; că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți suntem lucrul mâinilor Tale și Numele Tău chemăm. Și acum… Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim, noi cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne izbăvim prin tine din nevoi, că tu ești mântuirea neamului creștinesc. Amin. Tropar g1 (Locuitor pustiului) Pe vlăstarul Farasei şi slava Athos-ului, al cuvioşilor celor de demult următor şi întocmai de o cinste cu dânşii, pe Sfântul Paisie noi credincioşii să-l cinstim; pe vasul cel plin de harisme, care este grabnic spre ajutorare tuturor binecinstitorilor care strigă cu credinţă: slavă Celui ce ţi-a dat ţie putere, slavă Celui ce te-a încununat, slavă Celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri. Tropar g3 (Dumnezeieștii credinţe) Lui Hristos urmând, pentru lume te-ai rugat în aceste vremuri de pe urmă, Sfinte Cuvioase Paisie; căci pustniceşte în Athos vieţuind, ca un soare prealuminos razele harului le-ai strălucit, pe acestea răspândindu-le mulţimii celor credincioşi, prin cuvinte, semne şi minuni. Tropar g4 (Degrab ne întâmpină) Dreptar nevoitorilor te-ai făcut, Sfinte Cuvioase Paisie, slava Athos-ului, duhovnicesc hrănitor al obştii de la Suroti şi lauda Koniţei; căci tu pe urmele Cuviosului Arsenie păşind, mulţimea harismelor Mângâietorului ai primit; şi acum, îmbelşugat, dăruieşte toate cele spre folos, celor ce te cinstesc pe tine, preafericite. Tropar g5 (Pe Cuvântul Cel împreună fără de început) Pe bărbatul cel ales al Muntelui Athos, pe cel ce în vremurile din urmă ca un mare luminător, întunericul din sufletele credincioşilor l-a risipit şi bolile sufletelor şi ale trupurilor mai presus de fire le-a vindecat, pe făclia înainte-vederii, pe noul Sfânt Paisie să-l cinstim. Pomelnicele. Miluiește-ne pe noi Dumnezeule după mare mila Ta, rugămu-ne Ție auzi-ne și ne miluiește… ┇ Doamne miluiește… ┇ 1) Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu (N) și pt. ca să li se ierte toată greșeala cea de voie și cea fără de voie… ┇ Dm ┇ 2) alte cereri… ┇ Dm ┇ (40x) 3) Auzi-ne pe noi Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, Milostiv fii nouă Stăpâne pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi… ┇ Dm ┇ ■ Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm… Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor… Amin… ♦ Slavă Ție Hristoase Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă Ție… Slavă… Și acum… Amin… ┇ Dm ┇ Preacucernice părinte binecuvintează… Cel ce este Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Sale Maici, ale Sfântului Cuvios Paisie Aghioritul, ale (N) ocrotitorul acestui sfânt lăcaș, ale (N) a cărui/cărei/căror pomenire o săvârșim astăzi, ale Sfinților și drepților dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților… să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi… ca un bun și de oameni iubitor… Amin… Credincioșii sărută icoana Sfântului, iar Preotul miruiește. Tropar g2 (Când de pe Lemn) Toată slăbiciunea robilor tăi, neorânduiala din suflet, boala trupului şi temerea de cursele vrăjmaşului, risipeşte-le preabunule; şi toate durerile prin rugăciunea ta le vindecă, ca să te cinstim totdeauna, o dumnezeiescule părinte Paisie. Stăpână, primeşte rugăciunile robilor tăi şi ne izbăveşte din toată nevoia şi necazul. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzeşte-mă sub sfânt acoperământul tău. Tropar g1 Pentru rugăciunile tuturor sfinţilor Tăi Doamne şi ale Născătoarei de Dumnezeu, pacea Ta dă-ne-o nouă şi ne miluieşte, ca un singur Îndurat. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin…