🏠 Paraclisul Sfântului Cuvios Nichifor cel Lepros - 4 ian. ³ ¬ ^® Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor… Amin… Rugăciunile începătoare. Doamne miluiește (12x). Slavă… Și acum… Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. † (3x) Psalmul 142: Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru credincioșia Ta, auzi-mă întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric, ca morții cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine și inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. Degrab auzi-mă Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei că la Tine alerg Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun, să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru Numele Tău Doamne, dăruiește-mi viață. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Pe glasul 4: Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă. Bine este cuvântat Cel ce vine întru Numele Domnului. (3x) Tropar g4 (Cel Ce Te-ai înălțat pe Cruce) Cu bărbătească cugetare ca și Iov ai răbdat lepra trupului tău, părinte Nichifor pătimitorule, curățindu-ți astfel în chip strălucit îmbrăcămintea sufletului tău; și suind pe scara virtuților, ai ajuns, prin înfrânare, la petrecerea îngerilor, neîncetat cântând lui Dumnezeu: Ție slavă se cuvine, Treime deoființă. Slavă… Cu bărbătească cugetare ca și Iov ai răbdat lepra trupului tău, părinte Nichifor pătimitorule, curățindu-ți astfel în chip strălucit îmbrăcămintea sufletului tău; și suind pe scara virtuților, ai ajuns, prin înfrânare, la petrecerea îngerilor, neîncetat cântând lui Dumnezeu: Ție slavă se cuvine, Treime deoființă. Și acum… al Născătoarei: Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi nevrednicii. Că de nu ai fi stătut tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? De la tine Stăpână, nu ne vom depărta, că tu izbăvești pe robii tăi pururea, din toate nevoile. Psalmul 50 Miluiește-mă Dumnezeule după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu în cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată în fărădelegi m-am zămislit și în păcate m-a născut mama mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăți; spăla-mă-vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge-le. Inimă curată zidește în mine Dumnezeule și duh drept înnoiește în cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța-voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși, la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă Ți-aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: (este) duhul umilit; inima înfrântă și smerită, Dumnezeu n-o va urgisi. Fă bine Doamne, în bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vom pune pe altarul Tău (jertfă) viței. Canonul Cântarea I/9 g8 (Apa trecându-o) Sfinte Cuvioase părinte Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe vasul cel curat al harismelor Duhului, pe cel mai alb decât zăpada cu sufletul, veniți cu toții pe Sfântul Nichifor Leprosul, în cântări curate să-l mărim. Sfinte Cuvioase părinte Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu sfințita pecete a dragostei, calea credinței cu bărbăție săvârșind-o, în nădejdea dobândirii Împărăției celei de sus, acum pe Sfântul Nichifor Leprosul îl fericim. Slavă… Cu sudorile nevoințelor tale, părinte Nichifor, sufletul tău cel dumnezeiesc, în aur preacurat ți l-ai prefăcut, în mâinile Dumnezeului tău încredințându-l. Și acum… Cuvintele cele nespuse ale arhanghelului Gavriil, cu credință ascultându-le Fecioară, pe Dumnezeu L-ai născut lumii, neascultarea Evei îndreptând. Cântarea III/9 (Doamne, Cel ce ai făcut) Sfinte Cuvioase părinte Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Din Creta răsărind ca un soare strălucitor, toată lumea ai luminat cu petrecerea ta, și împodobindu-te cu bună cuviință, fiule al luminii, strălucite părinte Nichifor, întunericul patimilor îl risipești de la noi. Sfinte Cuvioase părinte Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Înțelepțește sihăstrind, calea cea strâmtă ai străbătut, cu multă înfrânare petrecând, preafericite, și cetele celor fără de trup ai ajuns în trup fiind, Cuvioase părinte Nichifor; pentru aceasta cu adevărat ai fost cinstit asemenea îngerilor. Slavă… Cel ce are noian nesfârșit de tămăduiri, Cel ce îi pedepsește cu neputința pe cei pe care îi primește ca fii adevărați, Hristos ți-a dat ție părinte Nichifor, lepra trupului, spre încredințarea dragostei Sale. Și acum… Fecioară Curată, Stăpână a toată lumea, sufletul meu cel robit de greșeli, cu rugăciunile tale de Maică, urcă-l mai presus de patimi și la slava cea dintâi iarăși mă ridică. Troparele Tămăduiește patimile noastre cu rugăciunile tale, părinte Nichifor, cel ce ai răbdat lepra trupului tău cu măsura desăvârșită a răbdării. Caută cu milostivire, cu totul lăudată Născătoare de Dumnezeu, spre necazul cel cumplit al trupului meu și vindecă durerea sufletului meu. Miluiește-ne pe noi Dumnezeule după mare mila Ta, rugămu-ne Ție auzi-ne și ne miluiește… ┇ Doamne miluiește… ┇ 1) Încă ne rugăm pentru IPS Părintele nostru Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, pentru sănătatea și mântuirea lui… ┇ Dm ┇ 2) Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării, pentru mai marii orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor… ┇ Dm ┇ × Încă ne rugăm pentru părintele/maica nostru/noastră stareț/ă (N), dimpreună cu părinții, frații, ostenitorii, binefăcătorii și închinătorii sfintei mănăstirii (parohiei) acesteia, pentru sănătatea, ajutorul și mântuirea lor… 3) Încă ne rugăm pentru frații noștri și pentru toți cucernicii și drept-măritorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor… ┇ Dm ┇ ■ Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm… Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor… Amin… Sedealna g2 (Ceea ce ești folositoare caldă) Durerea îndelungată a leprei ai răbdat cu suflet viteaz și cuget bărbătesc, lui Dumnezeu cântând, fericite părinte Nichifor, cântare de bucurie și cu buze curate slăvind neîncetat dumnezeiasca bunătate. Cântarea IV/9 (Auzit-am, Doamne) Sfinte Cuvioase părinte Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Plăcerile trupului tău le-ai omorât, toată înfrânarea uneltind, Cuvioase părinte Nichifor, și sufletul dumnezeiește ți l-ai înviat. Sfinte Cuvioase părinte Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Răspunzând chemării cerești, fericit te-ai făcut, părinte Nichifor, biruind toate cetele făcătorului de rele. Slavă… Vătămarea ochilor tăi pătimind, părinte Nichifor văzătorule de Dumnezeu, vedeai înlăuntrul tău strălucirile Dumnezeiescului Duh și razele strălucitoare ale luminii celei neapropiate. Și acum… Graiurile Proorocilor întru tine s-au împlinit, Preacurată, căci neispitită de bărbat, ai purtat în pântece pe Cel ce de demult prin ei a grăit. Cântarea V/9 (Luminează-ne pe noi, Doamne) Sfinte Cuvioase părinte Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pusu-ți-ai mintea pe piatra Domnului tău, înțelepte părinte Nichifor, pentru aceasta ai rămas tare ca diamantul, neînfricoșându-te de dureri. Sfinte Cuvioase părinte Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Lepra trupului, ca și Iov ai suferit-o, părinte Nichifor, pentru aceasta strălucești cu sufletul, ca aurul și ca argintul cel de mult preț. Slavă… Pusu-ți-ai nădejdea, fericite părinte Nichifor, în Dumnezeu, Apărătorul orfanilor și al văduvelor, Părintele milostivirilor, de la Care ai aflat ocrotire. Și acum… Turn întărit împotriva vrăjmașilor ești Stăpână, risipind meșteșugirile lor, ca ceea ce ai născut pe Cel nemăsurat în putere. Cântarea VI/9 (Rugăciunea mea voi vărsa) Sfinte Cuvioase părinte Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Întărit fiind de Harul lui Dumnezeu, ai primit slăbănogirea trupului ca pe un dar al milostivirii Lui, Care dorește mântuirea muritorilor pentru nemăsurata Sa milă. Sfinte Cuvioase părinte Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca o făclie a Treimii te cunoaștem, părinte Nichifor, pe vârful muntelui așezată, care răspândești tuturor lumina și strălucirea Duhului în ceața întunecată a patimilor, luminând peste întinderea pământului. Slavă… Biruit-ai înălțimile vrăjmașului cu dumnezeiasca ta smerenie, părinte Nichifor, căci cu suflet recunoscător ai primit suferințele și defăimările, și te-ai făcut cu adevărat, mai alb decât zăpada. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Pântecele tău cel sfințit s-a făcut mai cuprinzător decât cerurile, Mariam; căci Dumnezeu în el a încăput, pe Care nu-L încap cerurile. Pe Acesta înduplecă-L cu rugăciunile tale de Maică, să mă izbăvească de strâmtorarea patimilor. Troparele Tămăduiește patimile noastre cu rugăciunile tale, părinte Nichifor, cel ce ai răbdat lepra trupului tău cu măsura desăvârșită a răbdării. Preacurată, ceea ce în zilele din urmă, prin cuvânt pe Cuvântul în chip de negrăit L-ai născut, nu înceta a te ruga pentru noi, ca ceea ce ai îndrăznire de Maică. Condacul g2 (Ceea ce ești păzitoarea creștinilor) Pe calea cea strâmtă a bolii ai călătorit, fericite părinte Nichifor, și din toată inima L-ai urmat pe Stăpânul, ca un fiu supus și vrednic; jugul Său cel bun și povara cea ușoară pe umeri ridicând, pentru care ai intrat în slava cea veșnică, în veselia nesfârșită, unde neîncetat te veselești. Înțelepciune… Să luăm aminte… Prochimen g4: Cinstită este înaintea Domnului moartea Cuviosului Lui. Răbdând voi aștepta pe Domnul și voi lua aminte la mine… ● Și pentru a ne învrednici noi a asculta Sf. Evanghelie… pe Domnul Dumnezeul nostru să-L rugăm… ┇ Dm ┇ ¥- Înțelepciune… drepți să ascultăm Sfânta Evanghelie…
✞ Pace tuturor… Și duhului tău… Din Sfânta Evanghelie după Matei citire…
Slavă Ție Doamne, slavă Ție… Să luăm aminte… Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Toate Mi-au fost date de către Tatăl Meu și nimeni nu cunoaște pe Fiul, decât numai Tatăl, nici pe Tatăl nu-L cunoaște nimeni, decât numai Fiul și cel căruia va voi Fiul să-i descopere. Veniți la Mine toți cei osteniți și împovărați și Eu vă voi odihni pe voi. Luaţi jugul Meu asupra voastră și învățați-vă de la Mine, că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă sufletelor voastre. Căci jugul Meu este bun și povara Mea ușoară este. Amin…(Mt.11,27-30)
Slavă Ție Doamne slavă Ție… Slavă… g2: Pentru rugăciunile Cuviosului Tău Nichifor, Milostive, curățește mulțimea păcatelor noastre. Și acum… Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curățește mulțimea păcatelor noastre. Stih: Miluiește-ne Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, curățește fărădelegile noastre. Stihira, g8: Scara cerească a virtuților cu cuget dumnezeiesc și suflet tare ai urcat-o, părinte Nichifor cugetătorule de Dumnezeu; căci suferind ca Iov lepra trupului, vătămarea ochilor, răni și toată reaua pătimire a mădularelor, la înălțime te-ai ridicat și frumusețea și slava celor cerești le-ai văzut, pe care Domnul Dumnezeu le-a gătit celor ce săvârșesc poruncile Sale. Mântuiește Dumnezeule poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta; cercetează lumea Ta cu milă și cu îndurări; înalță fruntea drept-măritorilor creștini și trimite peste noi milele Tale cele bogate… Pentru rugăciunile preacuratei Stăpânei noastre Născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor, cereștilor netrupești Puteri; cu rugăciunile cinstitului, măritului prooroc înaintemergătorului și botezătorului Ioan… cu ale sfinților, măriților și întru tot lăudaților Apostoli; cu ale celor între sfinți părinții noștri și ai lumii mari dascăli și ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur… cu ale Sfinților Atanasie, Chiril și Ioan cel Milostiv patriarhii Alexandriei și ale Sfântului Nifon patriarhul Constantinopolului… cu ale celor între sfinți părinților noștri, Nicolae al Mirelor Lichiei și Spiridon al Trimitundei făcători de minuni; Calinic Cernicanul, Iosif cel Nou, Iorest și Sava; Antim Ivireanul, Iosif Mărturisitorul, Ghelasie și Leontie; și cu ale tuturor sfinților sfințiților ierarhi… cu ale sfinților măriților și marilor mucenici: Gheorghe purtătorul de biruință, Dimitrie izvorâtorul de Mir, Teodor Tiron, Teodor Stratilat și Ioan cel Nou, cu ale Sfântului sfințitului mucenic Haralambie, cu ale Sfântului marelui mucenic Nichita romanul, cu ale sfinților mucenici Serghie și Vah, Ioan Valahul și Oprea; cu ale sfinților mărturisitori Ioan și Moise, Constantin voievod și fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache sfetnicul… și cu ale tuturor sfinților bunilor biruitori mucenici… cu ale Sfintei mucenițe Filoteia, cu ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtători, părinților noștri Grigorie Decapolitul, Nicodim cel sfințit, Dimitrie cel Nou, Visarion și Sofronie, Ioan, Antonie, Daniel, Gherman, Ioan Hozevitul, Teodora și cu ale preacuvioasei maicii noastre Parascheva… cu ale (N) a cărui/cărei sfântă pomenire săvârșim… cu ale sfinților și drepților dumnezeiești părinți Ioachim și Ana și cu ale tuturor sfinților, rugămu-ne, mult-milostive Doamne, auzi-ne pe noi păcătoșii, care ne rugăm Ție… și ne miluiește pe noi… Doamne miluiește. (12x) ■ Cu mila, cu îndurările și cu iubirea de oameni, a Unuia-Născut Fiului Tău, cu Care ești binecuvântat… împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor… Amin… Cântarea VII/9 (Tinerii cei ce au mers din Iudeea) Sfinte Cuvioase părinte Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Avut-ai în viață rugăciunea neîncetată ca pe o lucrare desăvârșită, prin care ai vorbit cu Dumnezeu, petrecerea îngerilor urmând, părinte Nichifor cugetătorule de cele cerești, și strigând: Dumnezeul Părinților noștri binecuvântat ești. Sfinte Cuvioase părinte Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Povățuit fiind fericite, de vestitul Antim, ai săvârșit alergarea nevoinței, în Hios, și ai luat trofee mari de biruință, biruitorule părinte Nichifor. Pentru aceea, cununi ai primit de la mâna cea purtătoare de viață. Slavă… Aducând Domnului dumnezeieștile tale rugăciuni, cele de la miezul nopții părinte Nichifor, te-ai ridicat de la pământ, uimindu-l pe ucenicul tău Eumenie, care te-a văzut și împreună cu care aduci laudă lui Dumnezeu în veci. Și acum… Năstrapa cu mană te-a închipuit cu adevărat, Preacurată Maică Fecioară, căci în pântecele tău ai păzit Pâinea vieții celei veșnice, pe Hristos Cel ce hrănește în chip de negrăit sufletele noastre. Cântarea VIII/9 (Pe Împăratul ceresc) Sfinte Cuvioase părinte Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezeieștile tale cuvinte și înțeleptele tale sfaturi, dulceață și mângâiere pricinuiesc sufletelor îndurerate, Cuvioase părinte Nichifor. Sfinte Cuvioase părinte Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Neagoniseala a fost vistieria ta, părinte Nichifor, și făcându-te sărac cu inima, mult te-ai îmbogățit, fericite. Slavă… Lucrurile îndepărtate, aproape le vedeai, cu ochii sufletului, fericite părinte Nichifor, pentru că ai fost împodobit cu dumnezeiasca înainte-vedere. Și acum… Împodobită fiind cu dumnezeiasca slavă, Preasfântă Fecioară, de-a dreapta Împăratului ceresc ai fost așezată, ca o Stăpână a lumii. Cântarea IX/9 (Cu adevărat Născătoare de Dumnezeu) Sfinte Cuvioase părinte Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu lesnire ai ridicat povara cea grea a leprei, biruitorule părinte Nichifor, și te-ai mutat în cetatea lui Dumnezeu cea slobodă, cu ușurință zburând. Sfinte Cuvioase părinte Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Sămânța Evangheliei în pământul cel bun al inimii tale primind-o, milostive părinte Nichifor, a făcut rod de spice însutit. Sfinte Cuvioase părinte Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Candela sufletului tău, înțelepte părinte Nichifor, umplând-o cu untdelemnul răbdării, Mirele Hristos, împreună cu fecioarele cele înțelepte te-a numărat. Slavă… Racla moaștelor tale, părinte Nichifor, izvorăște Harul Mângâietorului, mireasmă de viață, credincioșilor care se închină ei. Și acum… Ca o lună mult strălucitoare, ai răsărit lumii Lumina cea neapropiată, Născătoare de Dumnezeu, ca ceea ce ai născut pe Soarele cel mare al slavei. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și preanevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune, pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim… Mărimurile (megalinariile) Pentru ca să te facă părtaș al veșnicei bucurii din ceruri, Stăpânul, biciuirile și durerile leprei ți le-a dat în viață, ca un Părinte mult-milostiv. Dreptar de acrivie, pildă de înfrânare și de smerenie, stâlp de priveghere, lucrător al răbdării și mare dascăl al rugăciunii, te cunoaștem pe tine, părinte Nichifor. Pătimit-ai ca și Iov cu multă răbdare durerile, pătimitorule părinte Nichifor, pentru care, ca și acela, te veselești veșnic, întru nespusa vedere a lui Dumnezeu. Veniți dumnezeiasca mulțime a iubitorilor de Hristos, pe prietenul lui Hristos, pe Sfântul Nichifor cel Lepros, cu vrednicie în cântări să-l lăudăm, ca pe un desăvârșit luptător. Ca un ciorchine copt ai fost zdrobit, în chinurile dureroasei lepre, minunate părinte Nichifor, și ai dat vinul cel dumnezeiesc al virtuților, care veselește inimile celor ce te laudă pe tine. Având drept sprijin tare, toiagul puterii lui Dumnezeu, părinte Nichifor, ai alergat cu multă stăruință pe calea cea strâmtă a vieții și ai ajuns la lărgimea dumnezeieștilor locașuri. Ca o nicovală a răbdării, neînduplecat te-ai arătat în chinuri, părinte Nichifor mult pătimitorule, și în cuptorul durerilor fiind încercat, mai strălucitor ca aurul te-ai arătat. Astăzi puterile îngerești se bucură văzând dumnezeiescul tău suflet, stând împreună cu ei la Tronul Stăpânului, de slava curăției strălucind. Toate oștile îngerești, Înaintemergă­to­rul Domnului, cei doisprezece Apostoli și toţi Sfinţii, împreună cu Născătoarea de Dumnezeu, faceţi rugăciuni ca să ne mân­tuim noi. Sfinte Dumnezeule… (3x) Slavă… Și acum… Preasfântă Treime… Dm (3x) Tatăl nostru… Troparele de umilință g6 Miluiește-ne pe noi Doamne, miluiește-ne, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui Stăpân, noi păcătoșii robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă… Doamne miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fărădelegile noastre, ci caută-ne și acum ca un Milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri; că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți suntem lucrul mâinilor Tale și Numele Tău chemăm. Și acum… Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim, noi cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne izbăvim prin tine din nevoi, că tu ești mântuirea neamului creștinesc. Amin. Pomelnicele. Miluiește-ne pe noi Dumnezeule după mare mila Ta, rugămu-ne Ție auzi-ne și ne miluiește… ┇ Doamne miluiește… ┇ 1) Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu (N) și pt. ca să li se ierte toată greșeala cea de voie și cea fără de voie… ┇ Dm ┇ 2) alte cereri… ┇ Dm ┇ (40x) 3) Auzi-ne pe noi Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, Milostiv fii nouă Stăpâne pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi… ┇ Dm ┇ ■ Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm… Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor… Amin… ♦ Slavă Ție Hristoase Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă Ție… Slavă… Și acum… Amin… ┇ Dm ┇ Preacucernice părinte binecuvintează… Cel ce este Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Sale Maici, ale Sfântului Cuvios Nichifor cel Lepros, ale (N) ocrotitorul acestui sfânt lăcaș, ale (N) a cărui/cărei/căror pomenire o săvârșim astăzi, ale Sfinților și drepților dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților… să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi… ca un bun și de oameni iubitor… Amin… Credincioșii sărută icoana Sfântului, iar Preotul miruiește. Tropare g2 (Când de pe Lemn) Bucură-te, nevoitorule al răbdării, sfeșnicul mângâierii, dumnezeiască icoană a nădejdii, pecetea credinței, plinirea dragostei, învățător al rugăciunii, dreptar al înfrânării, bogăție mult-îndrăgită a curăției, cel aruncat în cuptorul leprei; căci strălucești neîncetat mai mult decât aurul, Cuvioase părinte Nichifor. Stăpână, primește rugăciunile robilor tăi și ne izbăvește pe noi de toată nevoia și necazul. Toată nădejdea noastră spre tine o punem, Maica lui Dumnezeu, păzește-ne sub sfânt Acoperământul tău. Tropar g1 (Locuitor pustiului) Nevoințele și bărbăția în asceză, ale Sfântului Nichifor cel Lepros, i-au mirat pe îngeri, căci ca un alt Iov a răbdat durerile, slăvind pe Dumnezeu. Iar acum este încununat cu slavă de Acela, spre săvârșirea de minuni. Bucură-te povățuitorule al monahilor; bucură-te stâlp luminos; bucură-te mireasmă pricinuitoare de veselie, ce se revarsă din sfintele tale Moaște. Rugăciune către Sf. Cuv. Nichifor, a celui copleșit de îngrijorare și de teamă Sfinte părinte Nichifor, iată că spaima, panica și cumplita frică de moarte mă încolțește, tulburându-mi sufletul și trupul. Nimic din cele ale lumii nu mai are putere să-mi aducă liniște și să facă să înceteze învolburarea și vacarmul lăuntric, de aceea vin înaintea ta, aflând că pe tine te-a dăruit Dumnezeu ca ocrotitor și izbăvitor în vremea acestei boli. Miluiește și tămăduiește neputința mea lăuntrică și slobozește-mă din puterea noianului de gânduri și îngrijorări, căci am înălțat prin frică Babilonul lor, socotind că Dumnezeu nu mai poartă grijă de lume și de fiecare om în parte. Învață-mă a aduce înaintea Domnului tot ce trăiesc lăuntric, ca astfel să nu mă mai ascund în cotloanele cele întunecate ale depărtării de Dumnezeu. Și fie ca, făcând astfel, să mi se lumineze cu lumina cunoștinței, și sufletul și trupul, spre însănătoșire deplină, dar și spre încredințare că Domnul Iisus Hristos veșnic mă iubește, nemărginit mai mult decât o voi putea face eu vreodată. Amin. Rugăciune către Sf. Cuv. Nichifor, de încredințare în mâinile lui Dumnezeu Cuvioase părinte Nichifor, tu ai trecut prin cumplita boală a leprei, iar prin răbdarea și mulțumirea ta către Domnul, te-ai umplut de lumina dumnezeiască și te-ai făcut asemenea sfinților mucenici. Curățește-mă și pe mine de lepra împătimirilor după cele pământești, ca izbăvindu-se sufletul meu din îndulcirea cea rea, să se izbăvească de duhoarea stricăciunii și a deznădejdii pe care am lucrat-o în fiecare zi, socotindu-L pe Dumnezeu a fi undeva departe și indiferent. Ajută-mă ca măcar acum să-L văd, înțelegându-I cuvintele, ca astfel să mă regăsesc pe mine însumi, cel care n-am încetat să mă risipesc în mulțime de deșertăciuni și lucruri de nimic. Pune în mine putere, ca să izbândesc în adâncirea lăuntrică și schimbarea cea bună a minții și astfel, cu dragoste și cu recunoștință, să-mi încredințez deplin viața în mâinile Domnului, săvârșind aceasta în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Rugăciune obștească către Sf. Cuv. Nichifor, pentru toți cei în suferință, pentru toate cadrele medicale și pentru toți cei care îi slujesc, în felurite chipuri, pe cei suferinzi Sfinte părinte Nichifor, cu privirea ta cea milostivă cuprinzându-ne, acoperă-ne pe toți cu darul Preasfântului Duh și sădește în sufletele noastre sămânța cea sfântă a dragostei jertfelnice pentru aproapele nostru. Risipește urâciunea răcelii sufletești cea plină de egoism, ca luminându-ne cu binecuvântata mărinimie sufletească, să-i purtăm pe toți în îmbrățișarea noastră lăuntrică și cu rugăciune să primim suspinele și durerile tuturor celor ce se află în boală ori în grea mâhnire. Ajută-ne ca nu cumva, cu molima fricii și a patimilor noastre întunecate, să-i îmbolnăvim pe cei care, din dragoste pentru aproapele, îl slujesc cu jertfelnicie, iar lor tuturor dăruiește-le putere și înțelepciune, ca prin tot ceea ce vor săvârși, să le strălucească în inimi dragostea lui Dumnezeu pentru om. Încă te rugăm, Sfinte Cuvioase Nichifor, primește-i și mijlocește și pentru toți cei care prin această boală se înfățișează înaintea lui Dumnezeu, trecând în veacul cel neclătinat și nepieritor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin…