🏠 Paraclisul Sfântului Luca al Crimeii - 11 iun. ³ ¬ ^® Binecuvântarea. Rugăciunile începătoare. Doamne miluiește. (12x) Slavă… Și acum… Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. † (3x) Psalmul 142: Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia Ta, auzi-mă întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric, ca morții cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine și inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. Degrab auzi-mă Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei că la Tine alerg Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun, să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru Numele Tău Doamne, dăruiește-mi viață. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Pe glasul 4: Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă. Bine este cuvântat Cel ce vine întru Numele Domnului. (3x) Tropare, g4: Pe steaua cea de Dumnezeu cinstită mărind, care a strălucit în zilele cele mai de pe urmă, pe lauda ierarhilor și slava credincioșilor, podoaba doctorilor și sprijinul ortodocșilor, pe cel de aceeași lucrare și nume cu al treilea Evanghelist, pe Luca cel sfințit cu laude să-l cinstim. Slavă... și acum... Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăvești pe robii tăi pururea din toate nevoile. Psalmul 50 Miluiește-mă Dumnezeule după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu în cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată în fărădelegi m-am zămislit și în păcate m-a născut mama mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăți; spăla-mă-vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge-le. Inimă curată zidește în mine Dumnezeule și duh drept înnoiește în cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța-voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși, la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă Ți-aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: (este) duhul umilit; inima înfrântă și smerită, Dumnezeu n-o va urgisi. Fă bine Doamne, în bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vom pune pe altarul Tău (jertfă) viței. Canonul Cântarea I/9, g8 Apa trecând-o... Doctore Luca, vindecă-mă pe mine, cel ce strig către tine cu durere. Veniți, credincioșilor, pe Luca să-l lăudăm, pe marele ierarh și minunatul doctor, cerând să primim de la el harul vindecărilor și răsplătindu-l cu cântări. Doctore Luca, vindecă-mă pe mine, cel ce strig către tine cu durere. Pe tine, Luca, te rugăm, ca cel ce faci minuni dumnezeiești, izvorăște grabnic celor suferinzi bogată vindecare de bolile sufletești și trupești. Slavă ... Osândit cu adevărat de păcatele mele, am mâniat, Luca cinstite, pe Judecătorul tuturor, de aceea alerg la tine ca la un apărător eu, netrebnicul. Și acum ... Șterge întinăciunea inimii mele, Curată, care prin viața ta curată și neîntinată ai devenit Maică a Mântuitorului nostru și mai înaltă decât Puterile cele de sus. Cântarea III/9 Doamne, Cel ce ai făcut... Doctore Luca, vindecă-mă pe mine, cel ce strig către tine cu durere. Nenașterea de prunci și bolile incurabile vindecă-le cu rugăciunile tale, Părinte Luca, prea fericite și dăruiește sănătate celor ce fără încetare aleargă la sfintele tale moaște. Doctore Luca, vindecă-mă pe mine, cel ce strig către tine cu durere. Cântări sfinte îți aduce adunarea credincioșilor, cerându-ți cu credință ocrotirea, Luca sfințite, căci te-a aflat pe tine păzitor și ocrotitor. Slavă... Păzește smerită mintea celor ce doresc să primească cunună de la Domnul, ca viața ta urmându-o, Sfinte de Dumnezeu înțelepțite, să ajungă la înălțimea smereniei. Și acum ... De înfricoșătoarea vedere a demonilor în ceasul morții mele mă izbăvește, Stăpână neîntinată și cu rugăciunile cinstitului Ierarh Luca de intrarea în Rai mă învrednicește. Următoarele stihiri se zic după Cântarea a 3-a și a 6-a: Izbăvește de dureri și de tot felul de boli incurabile, pe cei ce se roagă ție, Luca, dăruind sănătate tuturor. Caută cu milostivire, cu totul lăudată Născătoare de Dumnezeu, spre necazul cel cumplit al trupului meu și vindecă durerea sufletului meu. Preotul zice ectenia: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule... Că milostiv și iubitor de oameni ... Sedealna, g2 Podobie: Cele de sus căutând... Pe cei bolnavi, cinstite Luca, cercetând, vindecă-i degrab de bolile lor cele grele și atacul patimilor îl surpă, ca un doctor priceput, supunând intervenției chirurgicale inimile lor prin mijlocirea ta. Cântarea IV/9 Auzit-am, Doamne... Doctore Luca, vindecă-mă pe mine, cel ce strig către tine cu durere. Părinte Sfinte, cu roua binecuvântării tale stropește și pomul nevoințelor mele, ca să fie găsit plin de roade multe și de tăiere să scape. Doctore Luca, vindecă-mă pe mine, cel ce strig către tine cu durere. Aruncă, Sfinte, săgețile duhului spre vrăjmașul cel urâtor de Dumnezeu și izbăvește de nevoi pe toți cei ce se roagă ție. Slavă ... Doctore desăvârșit, vindecă degrab pe cei ce te laudă pe tine, pentru ca toți să ne bucurăm de neprețuitul dar al sănătății. Și acum... Iubit-ai pe Domnul din tot sufletul tău, Preacurată, socotind gunoaie și deșertăciuni tot ce nu mai există după moarte. Cântarea V/9 Luminează-ne pe noi ... Doctore Luca, vindecă-mă pe mine, cel ce strig către tine cu durere. Ghimpele trupului și tumorile sufletului, boala și patimile mele, nu întârzia să mi le vindeci, vrednicule de pomenire, Luca. Doctore Luca, vindecă-mă pe mine, cel ce strig către tine cu durere. Ochii minții deschide-mi mie, Sfinte Luca, celui care mă rog ție, ca să nu fiu lovit de orbirea duhovnicească, ci să văd lumina cea nematerialnică. Slavă ... Credința în Hristos ți-a fost încununată de biruință luminoasă în timpul vieții tale minunate, Luca, de nimic făcând urzelile ateismului. Și acum... Maică a lui Dumnezeu, ocrotește totdeauna, ca o mamă, sub acoperământul tău plinătatea Bisericii Fiului tău, pururea Fecioară. Cântarea VI Rugăciunea mea... Doctore Luca, vindecă-mă pe mine, cel ce strig către tine cu durere. Vrednic de osândă sunt eu, nemernicul, neavând răspuns bun la dreapta judecată, Părinte și iadul mi s-a pregătit, de aceea, Stăpânului roagă-te neîncetat pentru mine, Sfinte Luca. Doctore Luca, vindecă-mă pe mine, cel ce strig către tine cu durere. Cu ploaia binecuvântării tale se stinge văpaia trupului, de aceea trimite-ne nouă tuturor răcoarea Duhului, Sfinte preaslăvite, că tu știi să dăruiești medicamente pentru patimi. Slavă ... Învață, Părinte, toate Bisericile Ortodoxe să viețuiască în înțelegere și în dragoste, călăuzindu-i pe toți către unitate, Sfințite Luca și păzește de noi schisme Biserica lui Hristos, prea lăudate. Și acum ... Trupul meu, veșmânt al sufletului, l-am întinat cu necurăția păcatului, dar către tine strig din adâncul inimii, Curată Fecioară, curățește-mă degrab, pentru ca și eu să intru în cămara de nuntă cea cerească, Stăpână. Izbăvește de dureri și de tot felul de boli incurabile, pe cei ce se roagă ție, Sfinte Luca, dăruind sănătate tuturor. Neîntinată, care la plinirea vremii, prin cuvânt ai născut pe Cuvântul cel neînțeles, roagă-te pentru noi, ca ceea ce ai îndrăzneală de maică. Apoi preotul: Miluiește-ne pe noi ...Că milostiv ... Condacul g2 Podobie: Cu sângiurile ... Întocmai cu slăviții Doctori fără de arginți fiind și asemenea lor vindecări minunate dăruind, Luca, ierarhe sfințite, dăruiește degrab vindecare de boli celor ce se roagă ție, ca un împreună pătimitor cu ei. Prochimen: Dreptul ca finicul va înflori și ca cedrul Libanului se va înmulți. Stih: Cel răsădit în locuința Domnului, în curțile Dumnezeului nostru va înflori. Evanghelia Din Sfânta Evanghelie de la Luca citire (6, 17-16 și 9, 1-2 și 10, 16-20) În zilele acelea a stat Iisus în loc șes, El și mulțime multă de ucenici ai Săi și mulțime mare de popor din toată Iudeea, din Ierusalim și de pe țărmul Tirului și al Sidonului, care veniseră ca să-L asculte și să se vindece de bolile lor. Și cei chinuiți de duhuri necurate se vindecau. Și toată mulțimea căuta să se atingă de El că putere ieșea din El și-i vindeca pe toți. Și chemând pe cei doisprezece ucenici ai Săi, le-a dat putere și stăpânire peste toți demonii și să vindece bolile. Și i-a trimis să propovăduiască împărăția lui Dumnezeu și să vindece pe cei bolnavi. Și le-a zis lor: Cel ce vă ascultă pe voi pe Mine Mă ascultă și cel ce se leapădă de voi se leapădă de Mine;iar cel ce se leapădă de Mine se leapădă de Cel ce M-a trimis pe Mine. Și s-au întors cei șaptezeci (și doi) cu bucurie, zicând: Doamne și demonii ni se supun în numele Tău. Și le-a zis: Am văzut pe satana ca un fulger căzând din cer. Iată, v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va vătăma. Dar nu vă bucurați de aceasta, că duhurile vi se pleacă, ci vă bucurați că numele voastre sunt scrise în ceruri. În acest ceas, El S-a bucurat în Duhul Sfânt și a zis: Te slăvesc pe Tine, Părinte, Doamne al cerului și al pământului, că ai ascuns acestea de cei înțelepți și de cei pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Așa, Părinte, căci așa a fost înaintea Ta, bunăvoința Ta. Slavă ..., g2 Pentru rugăciunile Ierarhului Tău, Milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Și acum ... Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Stih: Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, curățește toate fărădelegile noastre. g6: Toată nădejdea ... Lumea întreagă, preafericite, se laudă cu viețuirea ta cea curată, Sfinte, cel ce ai suferit de la atei prigoniri, necazuri și multe chinuri, temniță și martiriul conștiinței și cu credință ai mărturisit pe Hristos, Cel ce te-a mărit pe tine, pentru aceasta cu cântări îți aduce ție laudă, fericite Luca și cere cu tărie ajutorul tău. Apoi preotul: Miluiește-ne pe noi ... Că milostiv ... Cântarea VII/9 Tinerii cei ce au mers ... Doctore Luca, vindecă-mă pe mine, cel ce strig către tine cu durere. Moștenitor fiind al veșnicilor bunătăți, Luca fericite, binecuvintează clerul și poporul cel credincios al Domnului, dăruindu-le totdeauna bogăția minunilor tale, de Dumnezeu cinstitule. Doctore Luca, vindecă-mă pe mine, cel ce strig către tine cu durere. Întărire fiind tuturor celor ce se roagă ție cu căldură, dăruiește vindecare fiecăruia după nevoile sale, Sfinte Luca, pentru că în multe feluri poți să-i vindeci. Slavă ... Ocrotitorule al credincioșilor, Părinte teofore, surpă înșelarea ateismului, blasfemia ereziei și dezastrul schismelor din Biserică, dar și atacul scandalurilor. Și acum ... Purtătoare de viață ești, Preafericită și izvor nesecat, izvorând bogate râuri de scăpare celor ce aleargă la tine, Curată și cereștile daruri împărțind. Cântarea VIII Pe Împăratul ... Doctore Luca, vindecă-mă pe mine, cel ce strig către tine cu durere. O, minunile tale, Ierarhe Luca, prin care împlinești cererea tuturor celor ce au nevoie de ajutorul tău. Doctore Luca, vindecă-mă pe mine, cel ce strig către tine cu durere. Plecându-mi genunchii cu inimă smerită, mă închin icoanei tale, Părinte și moaștele tale cu credință le sărut. Slavă ... Sfințitule slujitor al Celui Preaînalt, pomenește, fericite, la Liturghia cerească pe cei ce te laudă pe tine. Și acum ... Tainică primăvară a mântuirii, Fecioară Curată, răsari dumnezeiasca lumină tuturor, alungând iarna păcatului. Cântarea IX/9 Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu... Doctore Luca, vindecă-mă pe mine, cel ce strig către tine cu durere. Dumnezeiescule vlăstar al Rusiei, dăruiește pururea binecuvântarea ta celor de un neam cu tine și grecilor care te cinstesc, Luca de Dumnezeu purtătorule. Doctore Luca, vindecă-mă pe mine, cel ce strig către tine cu durere. O, ierarhe mărite, ceasul sfârșitului meu se apropie, pentru aceasta, cu frică strig să nu mă treci cu vederea. Slavă ... Durerea trupului meu pricinuită de păcat înlocuind-o cu bucuria Duhului, Sfinte Luca, miluiește-mă cu rugăciunile tale. Și acum ... Acoperă, Fecioară, pe cei izgoniți din Rai și-i ajută să recucerească patria cea mult dorită, ca ceea ce ești sprijin dumnezeiesc. Megalinarii (stihiri) Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu te mărim. Pe bunul păstor al lui Hristos, pe Luca din Simferopol, pe dreptarul doctorilor, pe cel ce dăruiește grabnic ajutor celor în suferință, cu cântări să-l cinstim. Se bucură întru Domnul toți cei din Simferopol, Părinte, care au neprețuit tezaur în sfintele tale moaște, Luca cel îmbogățit în Dumnezeu. Bucură-te al Rusiei sfințit vlăstar și iubitor doctor al bolnavilor, bucură-te, Luca, cel ce ateismul ai surpat și tuturor binecuvântările minunilor dăruiești. Vindecă bolile de inimă și de ochi, de rinichi, înțelepte Luca și nenașterea de prunci, tumorile pe creier și paralizia membrelor, cancerul, leucemia și bolile de nervi. Toate oștile îngerești, Înaintemergătorul Domnului, cei doisprezece Apostoli și toți sfinții, împreună cu Născătoarea de Dumnezeu, faceți rugăciuni ca să ne mântuiască pe noi. Sfinte Dumnezeule... Preasfântă Treime... Tatăl nostru... Că a Ta este împărăția ... Troparul: Pe Cuvântul ... Pe lauda doctorilor și a ierarhilor, pe slava Bisericii lui Hristos, pe bunul păstor al Simferopolului, pe dumnezeiescul Luca Doctorul, cu bucurie să-l slăvim cu cântări duhovnicești, căci cu bogăție izvorăște darurile vindecării. Apoi preotul zice ectenia: Miluiește-ne pe noi ...Că milostiv ... și otpustul mic. Apoi : g2: Când de pe lemn ... Veniți toți credincioșii cu credință să alergăm la sfânta biserică a strălucitului Luca tămăduitorul și doctorul fără de arginți și închinându-ne toți la moaștele lui să cerem asistență medicală de la el, căci întotdeauna ascultă pe toți și îi vindecă, primindu-le cu osârdie rugăciunile. Stăpână, primește rugăciunile robilor tăi și ne izbăvește pe noi de toată nevoia și necazul. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin…