🏠 Paraclisul Sfântului Ioan Rusul - 27 mai ³ ¬ ^® Binecuvântarea. Rugăciunile începătoare. Doamne miluiește. (12x) Slavă… Și acum… Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. † (3x) Psalmul 142: Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia Ta, auzi-mă întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric, ca morții cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine și inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. Degrab auzi-mă Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei că la Tine alerg Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun, să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru Numele Tău Doamne, dăruiește-mi viață. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Pe glasul 4: Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă. Bine este cuvântat Cel ce vine întru Numele Domnului. (3x) Troparele g4: La Ioan noi credincioșii să alergăm, cei ce în suferințe și în necazuri ne aflăm și să cădem strigând cu evlavie din adâncul sufletului: Sfinte, ajută-ne nouă, celor ce ne rugăm ție, aleargă și ne izbăvește din această nevoie. Nu trece, Sfinte, cu vederea, rugăciunea umilă a celor ce aleargă la acoperământul tău. ¦ Slavă… Și acum… Amin. Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit din atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăvești pe robii tăi pururea din toate nevoile. Psalmul 50 Miluiește-mă Dumnezeule după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu în cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată în fărădelegi m-am zămislit și în păcate m-a născut mama mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăți; spăla-mă-vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge-le. Inimă curată zidește în mine Dumnezeule și duh drept înnoiește în cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța-voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși, la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă Ți-aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: (este) duhul umilit; inima înfrântă și smerită, Dumnezeu n-o va urgisi. Fă bine Doamne, în bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vom pune pe altarul Tău (jertfă) viței. Canonul Cântarea Întâi Irmosul: Apa trecând-o ca pe uscat și din răutatea egiptenilor scăpând, israeliteanul striga: Izbăvitorului și Dumnezeului nostru să-I cântăm. Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Apăsat de cumplite necazuri, către tine îmi arunc și trupul și sufletul, rugându-mă ție, cuvioase Părinte, să mă izbăvești din nevoi și suferințe. Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Într-una mă tulbură atacurile din partea trupului, fericite Ioane. Dăruiește-mi liniște și pace, Părinte, cu mijlocirile tale cele plăcute lui Dumnezeu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh Cetele cele viclene ale demonilor se luptă fără milă cu robul tău. Nimicește tăria acestora cu puterea Crucii și cu rugăciunile tale. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară, poartă a lui Dumnezeu, deschide-mi ușa milostivirii și din prag izbăvește-mă, cu îndrăzneala ta cea de maică, de păcatele cele aducătoare de moarte. Cântarea a 3-a Irmosul: Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc și ai zidit Biserica, Tu pe mine mă întărește întru dragostea Ta; că Tu ești marginea doririlor și credincioșilor întărire, Unule, Iubitorule de oameni. Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! IIzbăvește-mă totdeauna de vicleșugurile oamenilor ce mă necăjesc și de amenințările celor ce mă defăimează, risipind nebunia lor sălbatică tu, preaslavite Părinte, sprijinitorul celor evlavioși. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh Bineîngrijind cu deplină înțelepciune sălașul sufletului și în chip osebit împodobindu-l, de Dumnezeu fericite, vădind harul Duhului, te-ai arătat plin de lumină, asemeni unui stâlp de foc. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Căzând din curata feciorie, cu totul m-am pângărit de patima rătăcirii mele, Preacurată. Ceea ce ești născătoare a judecătorului oamenilor păcătoși, Fecioară, izbăvește-mă pe mine de toată osânda. Izbăvește din nevoi pe robii tăi, Purtătorule de Dumnezeu, pe cei ce cu credință curată la tine aleargă, ca la un grabnic ajutător în nevoi. Caută cu milostivire, cu totul lăudată, Născătoare de Dumnezeu, Ia necazul cel cumplit al trupului meu și vindecă durerea sufletului meu. Apoi preotul zice ectenia, pomenind pe cei pentru care se face paraclisul - ecfonisul: „Că milostiv și iubitor de oameni...“, după care se cântă: Sedealna - glas 2: Podobie: Cele de sus căutând... Apărător fierbinte și turn nebiruit te-ai arătat, preaînțelepte, celor ce cu credință și cucernicie îți strigă ție: Sfinte Ioane, de Dumnezeu purtătorule, aleargă și ne izbăvește pe noi din primejdii, tu cel ce veșnic stai în fața Sfintei Treimi. Cântarea a 4-a Irmosul: Am auzit, Doamne, taina rânduielii Tale, am înțeles lucrurile Tale și am preaslăvit Dumnezeirea Ta. Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Cei ce alergăm la cinstita biserica ta, darurile tămăduirilor cu bucurie le primim și pe tine te slăvim, făcătorule de minuni. Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Mulțimile binecredincioșilor creștini de pretutindeni pe tine te cunosc ca apărător al lor și toți te laudă ca pe un ocrotitor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh Cu bărbăție străbătând norul viețuirii celei trupești prin făptuire, lăuntric te-ai preschimbat, prealăudate, prin lumina cea dumnezeiască. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sălas te-ai făcut, preacurată, Dumnezeului tuturor, ca ceea ce ești de-a pururi fecioară și pe mine mă arată locaș al cereștilor virtuți prin harul tău dumnezeiesc. Cântarea a 5-a Irmosul: Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Tale și cu brațul Tău cel înalt; pacea Ta dă-ne-o nouă, Iubitorule de oameni. Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Păzește-ne pe noi prin mijlocirile tale, fericite și cu brațul tău cel puternic doboară demonii cei amarnici, preaminunate. Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Dăruiește-ne nouă, celor ce ne rugăm ție, sănătate sufletului și trupului totdeauna, preafericite Părinte. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh Tămăduiește, minunate Părinte, poporul ce aleargă la tine, de ciumă și de febră și ne izbăvește pe noi de durerile de tot felul. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. De tine se bucură, Născătoare de Dumnezeu, toată zidirea și cetele îngerilor și toate glasurile oamenilor te slăvesc Cântarea a 6-a Irmosul: Lugăciunea mea voi vărsa către Domnul și Lui voi spune scârbele mele, căci s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea s-a apropiat de iad și ca lona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă. Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Pe tine, Sfinte Ioane, te cunosc comoară de minuni și izvor de binefaceri, tămăduitor al patimilor și alungător al puterii demonilor. Pe tine te rog acum, cel ce ești plin de har, să mă izbăvești de stricăciunea celor rele. Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Ocrotitor al celor săraci te propovăduim pe tine și apărător al întregii Capadocii, cel ce împrăștii mulțimea ispitelor și alungi stricăciunile celor necuvioși. ție ne rugăm, izbăvește acum din necazuri pe toți cei binecredincioși. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh De tine, preafericite, te avem liman în primejdii, în tristețe apărător și desăvârșită izbăvire din necazuri, râu nesecat, fântână de binefaceri și veșnic izvor de tămăduiri. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O, Stăpână, întru dragostea cea mijlocitoare către Fiul tău, arată-i Aceluia, Fecioară, crucea și sulița și buretele și trestia, ca să binevoiască întru noi, cei ce mult păcătuim. Izbăvește din nevoi, purtătorule de nevoințe, pe cei ce cu credință curată la tine aleargă, ca la un grabnic ajutător în nevoi. Preacurată, ceea ce, în zilele cele mai de pe urmă, în chip de negrăit prin cuvânt ai născut pe Cuvântul, roagă-te, ca una ce ai îndrăznire de maică. Preotul zice ectenia mică cu ecfonisul: „Că tu ești Împăratul păcii...“ Condac g2: Ceea ce ești creștinilor ocrotitoare neînfruntată și mijlocitoare stăruitoare către Făcătorul, nu trece cu vederea glasurile cele de rugăciune ale păcătoșilor, ci sârguiește, ca o bună, spre ajutorul nostru, care cu credință strigăm către tine: Grăbește spre rugăciune și te nevoiește spre îmblânzire, apărând pururea, Născătoare de Dumnezeu, pe cei ce te cinstesc pe tine. Prochimen g4: Cinstită este înaintea Domnului, moartea cuviosului Lui. Stih: Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie? Evanghelia de la Luca (cap.6, 17-23): “Și coborând Iisus împreună cu ei, a stat la loc șes, El și mulțime multă de ucenici ai Săi și mulțime mare de popor din toata Iudeea, din Ierusalim și de pe tărmul Tirului și al Sidonului, care veniseră ca să-L asculte și să se vindece de bolile lor. Și cei chinuiți de duhuri necurate se vindecau. Și toată mulțimea căuta să se atingă de El că putere ieșea din El și-i vindeca pe toți. Și El, ridicân-du-și ochii spre ucenicii Săi, zicea: „Fericiți voi cei săraci, că a voastră este împărăția lui Dumnezeu. Fericiți voi cei ce flămânziți acum, că vă veți sătura. Fericiți cei ce plângeți acum, că veți râde. Fericiți veți fi când oamenii vă vor urî pe voi și vă vor prigoni dintre ei și vă vor batjocori și vor lepăda numele voastre ca rău din pricina Fiului Omului. Bucurați-vă în ziua aceea și vă veseliți, că, iată, plata voastră multă este în cer.“ Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh - g2: Pentru rugăciunile Cuviosului Tău, Milostive, curățește mulțimea păcatelor noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curățește mulțimea păcatelor noastre. Stih: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, curățește toate fărădelegile noastre. Stihira - g6: Nu mă lipsi pe mine de calda ta apărare, Sfinte Ioane, ci te rog - zdrobește cu puterea ta îndrăznelile cele neputincioase și neașteptatele săgetări ale diavolilor. Izbăvește-mă de boli, de ispite și de necazuri și ne mântuiește pe toți de atacurile demonilor, ca să te slăvesc și să te laud din suflet, să mă închin și să preamăresc, Sfinte, lucrările tale cele bineplăcute lui Dumnezeu. Preotul: „Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău...“, „Doamne, miluiește“ (de 12 ori) După care ecfonisul: „Cu mila și cu îndurările...“. Cântarea a 7-a Irmosul: Tinerii cei ce au mers din Iudeea în Babilon oarecând, cu credința Treimii văpaia cuptorului au călcat-o cântand: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat. Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Sfinte Ioane, cel ce ești plin de înțelepciunea lui Dumnezeu, arată pline de fericire și de toată bucuria sufletele celor ce te laudă pe tine și învață-i să strige totdeauna: Dumnezeul Părinților noștri, bine ești cuvântat. Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Strălucitor făcându-te prin pătimirea ta, prin cinstitele tale moaște luminează-mă pe mine, cel întunecat de păcate și primitor de patimi și ne învrednicește pe toți de strigarea: Dumnezeul Părinților noștri, bine ești cuvântat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh De ispite și de primejdii, de nevoi și de necazuri, precum și de vătămarea diavolilor izbăvește pe cei ce îndrăznesc să alerge la Tine și strigă cu credință: Dumnezeul Părinților noștri, bine ești cuvântat. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Făcătorul oamenilor, în pântecele tău sălășluindu-se, ceea ce ești plină de har, pe tine te-a dat apărătoare tuturor celor clătinați de furtuni, învrednicindu-i de strigarea: Dumnezeul Părinților noștri, bine ești cuvântat. Cântarea a 8-a Irmosul: Pe Împăratul ceresc, pe Care îl laudă oștile îngerești, lăudați-L și-L preaînălțați întru toți vecii. Stih: Să lăudăm, bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-I și preaînălțându-L pe Dânsul întru toți vecii. Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Celor ce străbat valurile vieții întinde-le mână de ajutor, preafericite, ca să-L cântăm și să-L preaînălțăm pe Hristos întru toți vecii. Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Umple de miresme dumnezeiești pe cei ce ating sfintele tale moaște și-L laudă pe Domnul întru toți vecii. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul! Primește, Purtătorule de Dumnezeu, pe cei ce se roagă și cer har, pe cei ce-L slăvesc pe Dumnezeu întru toți vecii. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Curată, Fecioară, inima mea de necurăție, cu apele pocăinței, ca să te slăvesc întru toți vecii. Cântarea a 9-a Irmosul: Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu te mărturisim pe tine, Fecioară curată, noi cei izbăviți prin tine, slăvindu-te cu cetele cele fără de trup.“ Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Stea călăuzitoare, lumină strălucindu-ne nouă te mărturisim pe tine, Sfinte Ioane, noi cei binecinstitori, cei ce cu dreaptă credință ne închinăm lui Hristos. Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Purtătorule de Dumnezeu, celor clătinați de tulburarea multor rele ajută-le cu rugăciunile tale, nimicind săgetările celui potrivnic. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh Primește rugăciunea mea, a smeritului și mă izbăvește, purtătorule de Dumnezeu, de apăsarea răutăților și de păcate. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare de Dumnezeu, neamurile te cunosc pe tine nădejde de mântuire celor căzuți și într-un glas te fericesc pe tine în veci. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvantul L-ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. În timp ce preotul cădește sfântul altar și biserică se cântă aceste tropare, glas 8: De cursele chinuitorilor văzuți și nevăzuți izbăvește-i pe cei ce, fierbinte rugându-se, aleargă la a ta apărare. Săgețile arzătoare ale ucigătorului celui urâtor de oameni îndepărtează-le de noi, Părinte, cu rugăciunile tale fierbinți către Sfânta Treime, ca izbăvindu-ne de acestea, pe tine să te mărim. Pe steaua cea strălucitoare din Procopion, cea în chip cugetător luminătoare, lauda sfinților și slava capadocienilor, pe dumnezeiescul Ioan cu cântări să îl cinstim. Cere de la Dumnezeu pace, liniște sufletelor, până la sfârșit răbdare și mântuire sufletelor pentru noi, cei ce ne rugăm ție și lăudăm cele minunate ale tale. Toate oștile îngerești, înaintemergătorule al Domnului, cei doisprezece apostoli și toți sfinții, împreună cu Născătoarea de Dumnezeu, faceți rugăciuni ca să ne mântuim noi toți. Apoi: rugăciunile începătoare: Sfinte Dumnezeule..., Preasfântă Treime..., Tatăl nostru..., după care: Troparul Sfantului Ioan - glas 4: Cel ce te-a chemat pe tine de pe pământ la lumea cea cerească ține și după moarte, neschimbat, trupul tău, Sfinte. Căci tu în Asia ai fost dus prizonier și acolo te-ai unit cu Hristos, Ioane. Deci pe Acela roagă-L să mântuiască sufletele noastre. Troparele g2: Veniți, credincioșilor, să ne închinăm cu evlavie și simțire, îmbrăâișând preacinstitele și scumpele moaște ale lui Ioan, de Dumnezeu cugetătorul, să ne curățim buzele, privirile și chipurile și să cerem ca și pe noi să ne învrednicească de un sfârșit mântuitor și dumnezeiesc, prin rugăciunile sale către Domnul. Sus sfântul tău suflet se bucură și se desfătează, fericite, de corurile îngerilor și de cetele nevoitorilor, de mulțimile sfinților, de corurile profeților și de cetele cele dumnezeiești ale ierarhilor; iar jos preacinstitul tău trup, după cum se cuvine, prin laude și cântări întru cinste este slăvit. Preotul zice ectenia și face apolisul, apoi Troparele Născătoarei de Dumnezeu: Stăpână, primește rugăciunile robilor tăi și ne izbăvește pe noi de toată nevoia și necazul. Toată nădejdea noastră spre tine o punem, Maica lui Dumnezeu, păzește-ne pe noi sub sfânt acoperământul tău. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin…