🏠 Paraclisul Sfintei Mari Mucenițe Eufimia - 11 iul. și 16 sept. ³ ¬ ^® Binecuvântarea. Rugăciunile începătoare. Doamne miluiește. (12x) Slavă… Și acum… Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. † (3x) Psalmul 142: Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia Ta, auzi-mă întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric, ca morții cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine și inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. Degrab auzi-mă Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei că la Tine alerg Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun, să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru Numele Tău Doamne, dăruiește-mi viață. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Pe glasul 4: Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă. Bine este cuvântat Cel ce vine întru Numele Domnului. (3x) Apoi troparele acestea, glasul al IV-lea (forma glasului al II-lea), podobie: „Cel ce Te-ai înălţat pe cruce…“: Pe Sfânta Eufimia întru cântări o lăudăm și mărim viaţa ei cea dumnezeiască și mucenicia ei cea minunată răbdată cu puterea lui Hristos, că aceasta a smerit nedumnezeirea idolilor și a rușinat rătăcirile la Sinodul al Patrulea; pentru aceasta a intrat slăvită în pământul celor blânzi, ca o muceniţă mult pătimitoare. (de 2 ori) Slavă... Și acum... asemenea: Nu vom tăcea nicicând, de Dumnezeu Născătoare, a spune pururea puterea ta noi, nevrednicii, că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi scăpat pe noi de atâtea primejdii, sau cine ne-ar fi păzit pe noi până acum slobozi ? Noi de la tine, Stăpână, nu ne vom depărta, că tu mântuiești pe robii tăi pururea din toate nevoile. Psalmul 50 Miluiește-mă Dumnezeule după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu în cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată în fărădelegi m-am zămislit și în păcate m-a născut mama mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăți; spăla-mă-vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge-le. Inimă curată zidește în mine Dumnezeule și duh drept înnoiește în cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța-voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși, la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă Ți-aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: (este) duhul umilit; inima înfrântă și smerită, Dumnezeu n-o va urgisi. Fă bine Doamne, în bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vom pune pe altarul Tău (jertfă) viței. Canonul glasul al 8-lea, îl punem pe 4, fără irmoase: Cântarea I/9 Irmos: (Apa trecând-o ca pe uscat) Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Vino, o, Duhule cel Bun, la mine, cel ticălos, care voiesc să laud pe Eufimia, stâlpul credinţei, fala și cinstea Calcedonului. Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Laud, Eufimia, vieţuirea ta, măresc jertfa și minunata mucenicie, cerând ca, prin rugăciunile tale, Maică, să laud după vrednicie minunile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh În chip luminat te-ai lepădat de deșertăciunea și de frumuseţile lumii, pentru Hristos, Eufimia; pentru aceasta și pe noi, cei ce te cinstim, învrednicește-ne să ne lepădăm de patimi. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin Născătoare de Dumnezeu, pe noi, cei netrebnici, învrednicește-ne, Maică a Cuvântului, ca, prin rugăciunile tale, să propovăduim cele două firi ale Lui într-un singur ipostas, Maică- Fecioară. Cântarea III/9 Irmos: Doamne, Cel ce ai făcut… Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Vedem în mâinile tale, slăvită Eufimia, cartea Părinţilor, cea de Dumnezeu insuflată, cu cuviinţă ţinută, iar scrierea ereticilor zăcând la picioarele tale, ceea ce propovăduiești dogmele adevărului. Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Te-ai împotrivit cu tărie idoleștilor cuvinte, muceniţă Eufimia, prin credinţa ta către Dumnezeu - Omul și, prin semne multe smerind pe judecătorii tăi, ai suferit mucenicia cu bucurie. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh Dorind cu râvnă, slăvită Eufimia, sfinţenia vieţii și pe Hristos, și lepădând toate cele trecătoare de pe pământ, ai gustat cele cerești, a căror dorire dăruiește-o și nouă, cu rugăciunile tale. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin Ca o purtătoare de biruinţă te-ai înălţat la ceruri, Preacurată, ca una ce ai născut nouă pe Dumnezeu Omul, pe Care roagă-L pururea, cu îndrăznire de maică, pentru robii tăi, pururea - Fecioară curată. Apoi aceste stihiri: Izbăvește de eresuri pe toţi ortodocșii, că ești mijlocitoarea credincioșilor către Hristos, ca o muceniţă mult pătimitoare, Eufimia. Întărește-i pe cei ce în chip ortodox te cinstesc pe tine, Născătoare de Dumnezeu, întru credinţa Fiului tău și în încercările vieţii, ca una ce ai îndrăznire de maică. Apoi preotul rostește ectenia la care pomenește pe cei pentru care se face paraclisul, iar după ecfonis cântăm: Sedealna, glas 2, Podobie: Ceea ce ești rugătoare caldă... Dorind, cinstită, cămara cea preaîmpodobită, te-ai jertfit lui Dumnezeu, ca o junghiere cu bun miros și L-ai propovăduit pe Hristos desăvârșit om și Dumnezeu într-un singur ipostas, ținând în mâinile tale, Eufimia, cartea lui Dumnezeu. Cântarea IV/9 Irmos: Auzit-am, Doamne, taina… Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Te-ai înfrumuseţat întru Duhul, muceniţă Eufimia; pentru aceasta te-ai nevoit biruind reaua credinţă, pe care și acum o izgonește, cu solirile tale. Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Uneltele diavolului le-ai smerit, prin minune, Eufimia; și pe noi acum ne păzește de năvălirile înșelătorului, o, prealăudată. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh Chinuri ai răbdat bucurându-te, prin dumnezeiescul har, Eufimia; pentru aceasta grăbește și izbăvește de săgeţile durerii pe cei ce te cinstesc. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin Prin solirile tale, Fecioară, trimite-ne de la Fiul tău curăţire de păcate, ca toţi să scăpăm de năvălirile vicleanului balaur. Cântarea V/9 Irmos: Luminează-ne pe noi, Doamne… Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Izbăvește pe cei credincioși cu solirile tale, Eufimia, de rătăcirile cele întinate ale ereticilor, care răstoarnă dumnezeieștile dogme ale Bisericii. Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Ai izbăvit și ai întărit credinţa cea adevărată a ortodocșilor, prin minune pecetluind dumnezeiasca credinţă, Eufimia. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh Înalţă mintea celor ce te cinstesc pe tine, Eufimia, către Iisus Mântuitorul, Dumnezeu - Omul, și de înșelare păzește-ne și ne izbăvește. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin Porţi pe Hristos în braţele tale, Mireasă dumnezeiască, și alăptezi ca pe un prunc, mai presus de fire, pe Cel ce S-a întrupat sub vreme, pe Dumnezeu și Domnul. Cântarea VI/9 Irmos: Rugăciunea mea voi vărsa… Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Iubit-ai pe Hristos, prealăudată Eufimia, din inimă fierbinte; pentru aceasta te desfătezi de viaţa cea veșnică și dumnezeiască, bucurându-te, și mijlocind la Dumnezeu să fim izbăviţi noi de chinuri. Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Zădărnicește îndrăznelile celor de rea credinţă și năvălirile demonilor, Eufimia, și, cu rugăciunile tale către Cuvântul, izbăvește inimile credincioșilor de înșelare și-i scapă de legăturile păcatului, ale morţii și ale diavolului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh Alină-mi sufletul, slăvită Eufimia, cu rugăciunile tale către Dumnezeu, și dăruiește-mi bucuria păcii și nădejdea în Dumnezeu cea mântuitoare și dorirea veșnicei desfătări și viaţa raiului cea nesfârșită. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin Tu L-ai purtat în pântece pe Domnul, Fecioară, mai presus de fire și de cuvânt, și ai îmbrăţișat cu mâinile pe Dumnezeu și din cinstiţii tăi sâni L-ai alăptat; pentru aceasta, ca o Maică a lui Dumnezeu, roagă-L pe Acesta pentru toţi. Apoi aceste stihiri: Izbăvește de eresuri pe toţi ortodocșii, că ești mijlocitoarea credincioșilor către Hristos, ca o muceniţă mult pătimitoare, Eufimia. Întărește-i pe cei ce în chip ortodox te cinstesc pe tine, Născătoare de Dumnezeu, întru credinţa Fiului tău și în încercările vieţii, ca una ce ai îndrăznire de maică. Preotul rostește ectenia, așa cum s-a arătat după cântarea a III-a, apoi cântăm: Condacul, glas 2, Podobie: Ceea ce ești folositoare creștinilor… Eufimia, tu ești fala mucenicilor, înfrumuseţarea cea cinstită a mărturisirii lui Hristos, jertfindu-te de bunăvoie pentru Dânsul cu bucurie ; pentru aceasta ai luat în ceruri cinste de mare muceniţă și cununa biruinţei. Întărește, cu solirile tale, pe credincioși în dreapta credință și roagă pe Hristos ca să primim iertare. Prochimenul, g4 Minunat este Dumnezeu întru Sfinţii Săi. Stih: Prin Sfinţii care sunt pe pământul Lui, lucruri minunate a făcut Domnul. Evanghelia, Luca XXI, 12-19: Zis-a Domnul ucenicilor Săi: Feriţi-vă de oameni… Strana: Slavă Ție, Doamne, slavă Ție ! Slavă... g2: Pentru rugăciunile purtătoarei de chinuri Eufimia, Milostive, curăţește mulţimea greșalelor noastre. Și acum... același glas Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curăţește mulţimea greșalelor noastre. Stihira g6 (forma g2), Podobie: Toată nădejdea… Stih: Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulţimea îndurărilor Tale curăţește fărădelegile noastre. În cântări dumnezeiești să lăudăm pe Eufimia, podoaba Calcedonului, înfrumuseţarea cea preacinstită a Bisericii, căci cu bucurie s-a jertfit pe sine Domnului și a lepădat pe cele trecătoare, mincinoase și stricăcioase și toată deșertăciunea, întărind prin minuni pe cei ce cred întru adevăr ; cu adevărat s-a arătat pildă mucenicilor lui Hristos și turn de apărare al ortodocșilor, cea de Dumnezeu fericită. Diaconul (iar în lipsa lui, preotul ) rostește rugăciunea: Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, cercetează lumea Ta cu milă și cu îndurări, înalţă fruntea creștinilor ortodocși și trimite peste noi milele Tale cele bogate; pentru rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre Născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei și de viaţă făcătoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor, cereștilor netrupești Puteri; pentru rugăciunile cinstitului, măritului Prooroc, Înaintemergătorului și Botezătorului Ioan; ale Sfinţilor, măriţilor și întru tot lăudaţilor Apostoli; ale sfinţilor sfinţiţilor ierarhi; ale sfinţilor, măriţilor și bunilor biruitori mucenici; ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor Părinţilor noștri, ale Sfintei, marii Muceniţe Eufimia din Calcedon, ale Sfinţilor (N), a căror pomenire săvârșim, ale sfinţilor și drepţilor dumnezeiești Părinţi Ioachim și Ana și pentru ale tuturor sfinţilor, rugămu-ne, Mult-milostive Doamne, auzi-ne pe noi păcătoșii, care ne rugăm Ție, și ne miluiește pe noi. Strana: Doamne, miluiește (de 12 ori), cântat alternativ de cele două strane. Preotul rostește ecfonisul: Cu mila și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale Unuia-Născut Fiului Tău, cu Care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și bunul și de viaţă făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Strana: Amin. Cântarea VII/9 Irmos: Tinerii cei ce au mers… Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! O, muceniţă Eufimia, prăznuiești întru slavă, în Împărăţia lui Dumnezeu, fiind încununată după vrednicie, în mijlocul mucenicilor, cu care cânţi Domnului: Dumnezeul părinţilor noștri, bine ești cuvântat! Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! În chip mărit ocrotești pe cei ce cu dragoste se închină moaștelor tale, o, cinstită maică Eufimia, și laudă pe Domnul cu credinţă dreptslăvitoare: Dumnezeul părinţilor noștri, bine ești cuvântat! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh Prin minune pecetluiește Eufimia cartea credincioșilor ortodocși, dogmatizând cu adevărat cele două firi ale lui Hristos într-un singur ipostas, pentru cei ce laudă cu credinţă pe Cuvântul în veci. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin Biserică însufleţită a lui Dumnezeu Cuvântul ești și cort purtător de lumină; roagă-te, Fecioară, pentru cei ce te laudă și împreună cântă luminat: Dumnezeul părinţilor noștri, bine ești cuvântat! Cântarea VIII/9 Irmos: Pe Împăratul ceresc… Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Logodindu-te cu Cuvântul, o, Eufimia, ai dat mărturie prin sânge, pe Hristos lăudând ca o muceniţă în veci. Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! De la Domnul luând tărie, Eufimia se sârguiește către mucenicie cu bucurie, pe Hristos lăudând întru toţi vecii. Stih: Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Dumnezeu. Mărturisind Eufimia Stăpânia Treimii, prăznuiește acum în Sionul de sus, lăudând-O întru toţi vecii. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin Mărturisim pe Fecioara și Maica Cuvântului ca pe o mai cuprinzătoare decât cerurile și slăvim pe Hristos în veci. Cântarea IX/9 Irmos: Cu adevărat Născătoare… Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Cu puterea Domnului Eufimia pecetluiește credinţa cea din carte în chip minunat, cu mâinile sale, biruind rătăcirea cea cu adevărat pierzătoare. Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Cu veselie a lepădat Eufimia cele ale lumii și cele stricăcioase și frumoase ale vieţii celei trecătoare, ca să se bucure în locașurile cele dumnezeiești împreună cu mucenicii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh Dăruiește-mi râvna mărturisirii și a dumnezeieștii îndrăzneli și harul lui Dumnezeu, prin rugăciunile tale către Cuvântul, muceniţă preaslăvită. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin Să lăudăm pe Maria, Maica Cuvântului, folositoarea cea tare și acoperământul credincioșilor, slava și desfătarea celor fără de trupuri. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Stihiri (megalinarii), g8, Podobie: Ceea ce ești mai cinstită… în timpul cărora preotul cădește altarul și poporul: Bucută-te, podoaba cea cinstită a Calcedonului, muceniţă Eufimia, și călăuza credinţei; bucură-te, rușinarea cumpliţilor eretici și pecetluirea Sinodului al Patrulea. Veniţi să lăudăm în cântări viaţa Eufimiei și să strigăm cu bucurie: bucură-te, lauda Bisericii și a mucenicilor și apărarea credincioșilor ortodocși. Cu evlavie să cinstim pe dumnezeiasca pecete a mucenicilor, pe minunata Eufimia, care s-a jerfit cu râvnă pentru Cuvântul, și a pecetluit credinţa ortodocșilor. Pe marea muceniţă a lui Hristos cu cântări de laudă să o încununăm cu bucurie, pe ceea ce s-a învrednicit de cinstea nestricăciunii și de dumnezeiasca odihnă împreună cu toţi mucenicii. Muceniţă Eufimia, în ceruri pururea prăznuiești cu îngerii, bucurându-te, ca un chip al mucenicilor și laudă a ortodocșilor; roagă pe Ziditorul pentru robii tăi. Păzește-ne pe noi toţi de rătăcire și Ortodoxia de săgeţile ereticilor; întărește credinţa cu rugăciunile tale către Ziditorul și călăuzește pe toţi către Dumnezeu, Eufimia. Îngerii și cetele Sfinţilor, cu Botezătorul, cu Apostolii lui Hristos și cu Născătoarea de Dumnezeu Maria, faceţi rugăciune ca să ne mântuim. Sfinte Dumnezeule…Preasfântă Treime…Tatăl nostru… și după ecfonis cântăm Troparul, g5, Podobie: Pe Cuvântul… Tu ești frumuseţea Calcedonului și stâlpul Ortodoxiei, o, cinstită Eufimia, călăuza și întărirea Părinţilor, că te-ai luptat strălucit și te-ai încununat minunat cu harul nestricăciunii și ai întărit cartea Părinţilor care au mărturisit cele două firi ale lui Hristos. Preotul rostește ectenia, pomenind pe cei pentru care se face paraclisul și Otpustul mic. Stihiră g2, podobie: Când de pe lemn…, vreme în care ne închinăm icoanei sfintei: Veniţi să cinstim nevoinţa cea sfântă a cinstitei Eufimia, întru umilinţa sufletului, lăudând în cântări minunile ei; că pe Hristos L-a propovăduit în mijlocul Sinodului un ipostas în două firi; pentru aceasta după vrednicie este preamărită, primind slava nestricăciunii și dumnezeiasca odihnă în ceruri. Stăpână, primește rugăciunile robilor tăi și ne izbăvește pe noi de toată nevoia și necazul. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin…