🏠 Paraclisul Icoanei Maicii Domnului Pantanassa - 28 oct. ³ ¬ ^® Binecuvântarea. Rugăciunile începătoare. Doamne miluiește. (12x) Slavă… Și acum… Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. † (3x) Psalmul 142: Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia Ta, auzi-mă întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric, ca morții cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine și inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. Degrab auzi-mă Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei că la Tine alerg Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun, să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru Numele Tău Doamne, dăruiește-mi viață. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Pe glasul 4: Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă. Bine este cuvântat Cel ce vine întru Numele Domnului. (3x) Tropar Glasul al 4-lea, Podobie: Cel ce Te-ai înălțat pe Cruce Către Născătoarea de Dumnezeu acum cu osârdie să alergăm noi, păcătoșii și smeriții și să cădem cu pocăință, strigând din adâncul sufletului: Stăpână, ajută-ne, milostivindu-te spre noi; sârguiește că pierim de mulțimea păcatelor; nu-i întoarce neajutorați pe robii tăi, că pe tine singură nădejde te-am câștigat. Slavă… Troparul icoanei Pantanassa Glas același, Podobie: Degrab ne întâmpină pe noi Icoană izvorâtoare de har, a Împărătesei a toate, pe cei ce fierbinte, cu dor, caută harul tău, izbăvește-i Stăpână; slobozește din necazuri pe cei ce-aleargă la tine, păzește și a ta turmă de primejdiile toate, pe cei ce cheamă mereu ajutorul tău. Și acum Glas același, Podobie: Cel ce Te-ai înălțat pe Cruce Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit din atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăvești pe robii tăi pururea din toate nevoile. Psalmul 50 Miluiește-mă Dumnezeule după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu în cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată în fărădelegi m-am zămislit și în păcate m-a născut mama mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăți; spăla-mă-vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge-le. Inimă curată zidește în mine Dumnezeule și duh drept înnoiește în cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța-voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși, la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă Ți-aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: (este) duhul umilit; inima înfrântă și smerită, Dumnezeu n-o va urgisi. Fă bine Doamne, în bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vom pune pe altarul Tău (jertfă) viței. Canonul (Facere a lui Iosif Vatopedinul) Cântarea 1, Glasul al 8-lea Irmos: Apa trecând-o ca pe uscat și din răutatea egiptenilor scăpând, israeliteanul striga: Izbăvitorului și Dumnezeului nostru să-I cântăm. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. De multe ispite fiind cuprinși, către tine Maică, cu nădejde ne îndreptăm; izbăvește-ne degrabă din necazuri cu mijlocirea ta, Sfântă Pantanassa. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. De patimi și de diavoli înconjurați, Maică Preacurată, către tine noi alergăm; mijlocește pentru turma ta cea mică și izbăvește-o degrabă, Atotîmpărăteasă. Slavă Ceea ce-ai născut cu adevărat pe Mântuitorul Hristos, Marele Împărat, dăruiește-le degrabă vindecare celor ce-aleargă la tine, Pantanassa. Și acum Pe toți cei bolnavi să-i învrednicești de tămăduire, Născătoare de Dumnezeu și de sufletească alinare, prin mijlocirea ta, Maică Pantanassa. Cântarea a 3-a Irmos: Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc și ai zidit Biserica, Tu pe mine mă întărește întru dragostea Ta; că Tu ești marginea doririlor și credincioșilor întărire, Unule, Iubitorule de oameni. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Apărătoare și izbăvitoare să te arăți celor credincioși, de multele primejdii ce pururi grozav ne copleșesc, căci ai putere de sus și grijă neadormită, ca ceea ce ai născut pe Cerescul Împărat, Maică Pantanassa. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Primește rugăciunea smeriților robilor tăi, care în necazuri și-n boală cumplit se chinuiesc; și mijlocește acum către Fiul tău, Fecioară, să ne mântuiască prin tine, Pantanassa. Slavă Pe Cuvântul cel milostiv al lui Dumnezeu L-ai născut și izvor de milă bogată spre noi te-ai arătat; deci miluiește acum pe cei ce sunt în ispite și îi izbăvește degrabă, Pantanassa. Și acum Comoară dumnezeiască a Duhului celui Sfânt te cunoaștem pe tine, Curată Născătoare de Dumnezeu și te rugăm ne-ncetat să mijlocești cu grăbire, ca de sminteli să ne ferești, Maică Pantanassa. Izbăvește din nevoi pe robii tăi, Născătoare de Dumnezeu, că noi toți la tine scăpăm, după Dumnezeu, ca la un zid nestricat si folositor. Caută cu milostivire, cu totul lăudată Născătoare de Dumnezeu, spre necazul cel cumplit al trupului meu și vindecă durerea sufletului meu. Ectenie (cand este preot) Doamne miluiește (de 12 ori in loc de ectenie, când nu este preot) Sedealna Glasul al 2-lea, Podobie: Cele de sus căutând, de tot necazul ... Acopere-ne mereu cu mila ta și ne mântuiește din boli și din primejdii, pe cei ce strigăm ție cu osârdie: Stăpână Doamnă, grăbește și izvoarele vindecării deschide-le, singura grabnic tămăduitoare, Pantanassa. Cântarea a 4-a Irmos:Am auzit, Doamne, taina rânduielii Tale, am înțeles lucrurile Tale și am preaslăvit Dumnezeirea Ta. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Auzi-ne pe noi, cei ce chemăm milostivirea ta, căci pe cel Milostiv tu L-ai născut, pe Mântuitorul nostru al celor ce te cinstim pe tine, Pantanassa. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Pornirea celor ce ne urăsc și viclenia lor o întoarce acum și dăruiește-ne, Fecioară, pace, ca una ce ne mântuiești, Maică Pantanassa. Slavă Tămăduiește degrabă suferințele nevrednicilor robilor tăi; din toată slăbiciunea izbăvește pe cei ce te cinstesc acum, Pantanassa. Și acum Nădejde și întărire ești și liman nestricăcios al mântuirii; de toată boala tămăduiește pe cei care te laudă, Una Pantanassa. Cântarea a 5-a Irmos: Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Tale și cu brațul Tău cel înalt; pacea Ta dă-ne-o nouă, Iubitorule de oameni. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Viforul grozav al ispitelor m-a-mpresurat și mă tem cumplit, Fecioară Maică, ci mântuire dăruiește-mi tu, mântuitoarea mea. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Izbăvește degrab din primejdie pe robii tăi, cea care pe Mântuitorul L-ai născut și mântuire dă celor care-ți cer, Maică Pantanassa. Slavă Născătoare a Luminii celei de-o ființă cu Părintele, stinge flacăra patimilor noastre cu roua mijlocirilor tale, Atotîmpărăteasă. Și acum Vindecă-i degrab de cumplite boli pe cei credincioși, sănătate dăruindu-le lor și cercetează-i cu rugăciunea ta, Una Pantanassa. Cântarea a 6-a Irmos: Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și Lui voi spune necazurile mele; că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea s-a apropiat de iad și ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă! Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. De moarte și de primejdii scapă-ne pe cei ce alergăm cu credință la tine și a vrăjmașilor ură în grabă desăvârșit o pierde din turma ta cea curată; Pantanassa, rugându-te neîncetat, Maica Ziditorului. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Ocrotitoare grabnică te știu acum și pururea liman de mântuire; cea care norii ispitelor ridici și dezlegare datoriilor îmi dăruiești, Pantanassa, Maica lui Dumnezeu, ajutor sigur al celor deznădăjduiți. Slavă Zăcând acum în dureri și chinuri mari, nu aflu în trupul meu tămăduire, ci tu, Fecioară, ce pe Cuvântul L-ai născut, ridică-mă din răutatea durerilor, tămăduiește-mă degrab și-mi dăruiește sănătate, Atotîmpărăteasă. Și acum Ca singura pricină de mântuire și scăpare celor ce comoară te au, cu dor la tine cădem, Maică și cu grija ta dezlegarea ispitelor dobândim; acum pe noi din primejdii și chinuri izbăvește-ne, Pantanassa. Izbăvește din nevoi pe robii tăi, Născătoare de Dumnezeu, că noi toți la tine scăpăm, după Dumnezeu, ca la un zid nestricat și folositor. Caută cu milostivire, cu totul lăudată Născătoare de Dumnezeu, spre necazul cel cumplit al trupului meu și vindecă durerea sufletului meu. Ectenie (cand este preot) Doamne miluiește (de 12 ori in loc de ectenie, când nu este preot) Condac Glasul al 4-lea, Podobie: Ceea ce ești păzitoarea creștinilor A credincioșilor singură pricină de mântuire și mijlocitoare neobosită către Dumnezeu, nu trece cu vederea glasurile celor bolnavi care te cheamă, ci ne izbăvește cu dragoste de necazurile noastre, pe noi cei ce cu credință te rugăm: Dă-ne vindecare și izbăvește-ne de rele, cea pururea Apărătoare Maică a celor care te laudă. Prochimen: Pomeni-voi numele Tău în tot neamul și neamul. Stih: Ascultă, fiică și vezi și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău. Evanghelia: Din Sfânta Evanghelie de la Luca, citire: (10: 38-42, 11:27-28) Slavă ție... Și pe când mergeau ei, El a intrat într-un sat, iar o femeie, cu numele Marta, L-a primit în casa ei. Și ea avea o soră ce se numea Maria, care, așezându-se la picioarele Domnului, asculta cuvântul Lui. Iar Marta se silea cu multă slujire și apropiindu-se, a zis: Doamne, au nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i deci să-mi ajute. Și, răspunzând, Domnul i-a zis: Marto, Marto, te îngrijești și pentru multe te silești; Dar un lucru trebuie: căci Maria partea bună și-a ales, care nu se va lua de la ea. Și când zicea El acestea, o femeie din mulțime, ridicând glasul, I-a zis: Fericit este pântecele care Te-a purtat și fericiți sunt sânii pe care i-ai supt! Iar El a zis: Așa este, dar fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și-l păzesc. Slavă ție... Slavă Părinte, Cuvinte și Duhule, Treime Sfântă, curățește mulțimea greșelilor noastre. Și acum Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Stih: Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale curățește fărădelegile noastre. Stihira Glasul al 6-lea, Podobie: Toată nădejdea mea Dă-ne nouă robilor tăi, cu a ta purtare de grijă, milele tale în dar și de moarte scapă-ne cu mijlocirea ta; căci nouă ni L-ai născut pe Hristos Dumnezeu, Preacurată și de moarte izbăvitu-ne-ai; de aceea te rugăm: vindecă pe robii tăi bolnavi și șterge-le păcatele, cu multă îndrăzneala ta de Maică; scapă de primejdii și mântuiește pe cei care-ți strigăm: Bucură-te mângâierea celor necăjiti, căci cu tine este Dumnezeu. Doamne miluiește (de 12 ori) Cântarea a 7-a Irmos: Tinerii cei ce au mers din Iudeea în Babilon oarecând, cu credința Treimii, văpaia cuptorului au călcat-o, cântând: Dumnezeul părinților noștri bine ești cuvântat! Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Născătoare de Dumnezeu, strălucire de soare în icoana ta arăți robilor tăi și cu purtarea ta de grijă ne mântuiești din chinuri, binecuvântată, Curată, ca Maica Mântuitorului. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Maică adevărată, cei ce te cinstesc, Fecioară, sunt pururea mântuiți, păziți fiind de greșale și de toată boala și cu credință grăiesc acum: Dumnezeul Părinților noștri bine ești cuvântat. Slavă Icoanei tale sfinte ne închinăm cu toții și lăudăm de-a pururi pe Cel născut din tine, Preacurată Fecioară, scăparea mea, tu ești izvor de minuni celor ce te cinstesc, Maică Pantanassa. Și acum Cu îndrăzneală de Maică tu dăruiești vindecare trupească și pace sufletească celor ce ți se închină, Pantanassa și de robii tăi pururi te îngrijești; ceea ce pe Mântuitorul Hristos ni L-ai născut. Cântarea a 8-a Irmos: Pe Împăratul ceresc, pe Care Îl laudă oștile îngerești, lăudați-L și-L preaînălțați întru toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Maicii Tale, Atotîmpărătesei, care ție ți se roagă, primește-i, Hristoase, mijlocirea, ca să Te cinstim, Împărate-al tuturor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Bolnavilor, celor ce ți se roagă cu credință și slăvesc, Fecioară, de negrăit a ta naștere, dăruiește-le vindecare. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Dumnezeiescul Mire, Pruncul tău, arătatu-ne-a a ta icoană de sfânt mir izvorâtoare; mir de minuni de-a pururi revărsându-ne, Maică Fecioară. Și acum Fecioară Maică, de viforul ispitelor și de urgia vrăjmașilor pe noi ne scapă și-i mântuiește pe cei care te cântă. Stih: Să lăudăm, bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-L și preaînălțându-L pe Dânsul întru toți vecii. Irmos: Pe Împăratul ceresc, pe Care Îl laudă oștile îngerești, lăudați-L și-L preaînălțați întru toți vecii. Cântarea a 9-a Irmos: Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine Fecioară curată, noi cei izbăviți prin tine, slăvindu-te cu cetele fără de trup. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. A mântuirii noastre pricină, tot neamul cel creștinesc te propovăduiește, căci tu născut-ai, Curată, pe-al nostru Mântuitor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Nu-mi trece cu vederea șiroaiele de lacrimi, căci tu, Fecioară, prin naștere ai zdrobit năpraznicul bold al morții, singura învrednicită de Har. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Tu vas plin al bucuriei, ca ceea ce născut-ai Bucuria cea sfânta, desăvârșit alungă prin rugăciune tristețea tuturor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Liman e mijlocirea ta; pe cei ce cu dragoste te cheamă îi mântuiește, Fecioară, și-i acoperă, că pe Hristos, mântuirea lumii, tu L-ai născut. Slavă Cu lumina feței tale cea strălucitoare, mă izbăvește de negura patimilor, căci Născătoarea Luminii, cu evlavie te numesc. Și acum De boli și de durere și de toată slăbiciunea, pe cei ce suferă tămăduiește-i, pe cei ce caută, Fecioară, al tău acoperământ. Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Mărimurile: Mai presus de tot ce e pământesc, nespus mai curată decât toate cele cerești ești, Atotîmpărăteasă, că în pântece primit-ai mai presus de fire Dumnezeiescul Foc. Maica Împăratului Ceresc, cu toții te cinstim, Născătoare de Dumnezeu, căci tu, Preacurată Atotîmpărăteasă, întreci orice faptură a Ziditorului. Caută, Curată, la neputința mea, vezi-mi întristarea, o preabună Pantanassa, vezi-mi tu, Fecioară, a inimii durere și cu iubirea ta de oameni, șterge-mi păcatele. Luminează-mi gândul cel întunecat, Maică a Luminii, când mă rog cu osârdie, până să mă afle cumplitul ceas al morții, Fecioară, Atotîmpărăteasă, întru lumină pe mine mă așază. Toate oștile îngerești, Înaintemergătorule al Domnului, cei doisprezece Apostoli și toți Sfinții, împreună cu Născătoarea de Dumnezeu faceți rugăciuni ca să ne mântuiască pe noi. Troparul icoanei Pantanassa Podobie: Degrab ne întâmpină Icoană izvorâtoare de har a Împărătesei a toate, pe cei ce fierbinte, cu dor, caută harul tău, izbăvește-i Stăpână; slobozește din necazuri pe cei ce-aleargă la tine, păzește și a ta turmă de primejdiile toate, pe cei ce cheamă mereu ajutorul tău. Stihirile Glasul al 2-lea, Podobie: Când de pe lemn Te-a pogorât Pentru toți care scapă cu credință sub acoperământul tău cel puternic te rogi, ceea ce ești bună; că noi, păcătoșii, nu avem altă izbăvire către Dumnezeu, în nevoi și în necazuri, pururea fiind încărcați cu multe păcate, Maica Dumnezeului celui de sus. Pentru aceea cădem înaintea ta, să ne izbăvești pe noi, robii tăi, din toate nevoile. Încheiere: Stăpână, primește rugăciunile robilor tăi și ne izbăvește pe noi din toată nevoia și necazul. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin…