🏠 Primul Paraclis al Maicii Domnului ³ (vezi și Ceaslovul din 2014, pag. 398) ¬ ^® Binecuvântat este Dumnezeul nostru… Rugăciunile începătoare. Doamne miluiește. (12x) Slavă… Și acum… Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. † (3x) Psalmul 142: Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia Ta, auzi-mă întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric, ca morții cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine și inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. Degrab auzi-mă Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei că la Tine alerg Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun, să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru Numele Tău Doamne, dăruiește-mi viață. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Pe g4: Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă. Bine este cuvântat Cel ce vine întru Numele Domnului. (3x) Tropare g4: Către Născătoarea de Dumnezeu acum cu osârdie, să alergăm noi, păcătoșii și smeriții, și să cădem cu pocăință, dintru adâncul sufletului strigând: Stăpână, ajută-ne, milostivindu-te spre noi; grăbește, că pierim de mulțimea păcatelor; nu întoarce pe robii tăi deșerți, că pe tine singură nădejde te-am câștigat. (2x) Slavă… Și acum… Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale noi, nevrednicii. Că, de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit din atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăvești pe robii tăi, pururea, din toate nevoile. Psalmul 50 Miluiește-mă Dumnezeule după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu în cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată în fărădelegi m-am zămislit și în păcate m-a născut mama mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăți; spăla-mă-vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge-le. Inimă curată zidește în mine Dumnezeule și duh drept înnoiește în cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța-voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși, la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă Ți-aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: (este) duhul umilit; inima înfrântă și smerită, Dumnezeu n-o va urgisi. Fă bine Doamne, în bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vom pune pe altarul Tău (jertfă) viței. Canonul Născătoarei de Dumnezeu (g8, se pune pe 4 fără irmoase) Cântarea I/9 (Apa trecând-o ca pe uscat) Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. De multe ispite fiind cuprins, către tine alerg, căutând mântuire; o, Maică a Cuvântului și Fecioară, de rele și de nevoi mântuiește-mă. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Asupririle chinurilor mă tulbură și de multe întristări se umple sufletul meu; alină-le, Fecioară, cu liniștea Fiului și Dumnezeului tău, ceea ce ești cu totul fără de prihană. Slavă… Pe tine, ceea ce ai născut pe Mântuitorul și Dumnezeu, te rog, Fecioară: Izbăvește-mă din nevoi, că, la tine scăpând acum, îmi întind și sufletul, și gândul meu. Și acum… Fiind bolnav cu trupul și cu sufletul, cercetării celei dumnezeiești și purtării tale de grijă învrednicește-mă tu, Maica lui Dumnezeu, ceea ce ești bună și Născătoarea Celui bun. Cântarea III/9 (Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra bolții cerești) Folositoare și acoperământ vieții mele te pun pe tine, Născătoare de Dumnezeu Fecioară; tu mă îndreptează la adăpostirea ta, ceea ce ești pricina bunătăților și credincioșilor întărire, una întru tot lăudată. Te rog, Fecioară, risipește-mi tulburarea sufletului și viforul patimilor mele, că tu, Mireasă dumnezeiască, pe Hristos Începătorul liniștii L-ai născut, ceea ce ești de Dumnezeu fericită. Slavă… Ceea ce ai născut pe Făcătorul de bine, Care este pricina bunătăților, bogăția facerii de bine izvorăște-o tuturor, că toate le poți, ca una ce ai născut pe Hristos Cel puternic întru tărie, singura preacurată. Și acum… Fiind cuprins de neputințe cumplite și de chinurile bolilor, tu, Fecioară, ajută-mi; cer ajutorul tău, Fecioară, că pe tine te știu comoară de tămăduiri neîmpuținată și necheltuită, ceea ce ești cu totul fără de prihană. Stihiri: Izbăvește de nevoi pe robii tăi, Născătoare de Dumnezeu, că toți, după Dumnezeu, la tine scăpăm, ca și către un zid nestricat și folositor. Caută cu milostivire, cu totul lăudată Născătoare de Dumnezeu, spre necazul cel cumplit al trupului meu și vindecă durerea sufletului meu. Miluiește-ne pe noi Dumnezeule după mare mila Ta, rugămu-ne Ție auzi-ne și ne miluiește… ┇ Doamne miluiește… ┇ 1) Încă ne rugăm pentru IPS Părintele nostru Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, pentru sănătatea și mântuirea lui… ┇ Dm ┇ 2) Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării, pentru mai marii orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor… ┇ Dm ┇ × Încă ne rugăm pentru părintele/maica nostru/noastră stareț/ă (N), dimpreună cu părinții, frații, ostenitorii, binefăcătorii și închinătorii sfintei mănăstirii (parohiei) acesteia, pentru sănătatea, ajutorul și mântuirea lor… 3) Încă ne rugăm pentru frații noștri și pentru toți cucernicii și drept-măritorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor… ┇ Dm ┇ ■ Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm… Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor… Amin… Sedealna g2: (Podobie: Cele de sus căutând…) Ceea ce ești rugătoare caldă și zid nebiruit, izvor de milă și lumii scăpare, cu dinadinsul strigăm către tine, Născătoare de Dumnezeu, Stăpână: Vino degrab și ne izbăvește pe noi din nevoi, ceea ce ești singură grabnic folositoare. Cântarea IV/9 (Am auzit, Doamne, taina rânduielii Tale) Tulburarea patimilor mele și viforul greșelilor mele alină-le, ceea ce ai născut pe Domnul Îndreptătorul, dumnezeiască Mireasă. Chemând eu adâncul milostivirii tale, dă-mi-l mie, ceea ce ai născut pe Cel milostiv și pe Mântuitorul tuturor celor ce te laudă pe tine. Slavă… Îndulcindu-ne, Preacurată, de darurile tale, ție cântare de mulțumire cântăm, știindu-te pe tine Maica lui Dumnezeu. Și acum… Nădejde și întărire și zid de scăpare nemișcat câștigându-te pe tine, ceea ce ești întru tot lăudată, de tot necazul ne izbăvim. Cântarea V/9 (Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Tale) Umple, Preacurată, de veselie viața mea, dăruindu-mi bucuria ta cea nestricată, ceea ce ai născut pricina veseliei. Izbăvește-ne pe noi din nevoi, Născătoare de Dumnezeu, Curată, ceea ce ai născut Izbăvirea cea veșnică și Pacea care covârșește toată mintea. Slavă… Risipește negura greșelilor mele, dumnezeiască Mireasă, cu strălucirea luminii tale, ceea ce ai născut Lumina cea dumnezeiască și veșnică. Și acum… Tămăduiește, Curată, neputința sufletului meu, învrednicindu-mă cercetării tale, și sănătate, cu rugăciunile tale, dăruiește-mi. Cântarea VI/9 (Rugăciunea mea voi revărsa către Domnul) Cum a mântuit de moarte și de stricăciune firea mea cea ținută de moarte și de stricăciune, pe Sine Însuși dându-Se spre moarte, Fecioară, roagă-te Fiului și Dumnezeului tău, să mă izbăvească și de răutățile vrăjmașului. Pe tine te știu folositoare și păzitoare preatare vieții mele, Fecioară, care risipești tulburarea năpastelor și izgonești asupririle diavolilor; de aceea, mă rog totdeauna: Izbăvește-mă de stricăciunea chinurilor mele. Slavă… Pe tine, Fecioară, te-am dobândit ca un zid de scăpare și sufletelor mântuire desăvârșită și desfătare întru necazuri; de lumina ta pururea ne bucurăm, o, Stăpână; și acum ne izbăvește din nevoi și din chinuri. Și acum… Acum zac în patul durerilor și nu este tămăduire trupului meu; și mă rog ție, celei bune, care ai născut pe Dumnezeu, Mântuitorul lumii și Tămăduitorul bolilor, ridică-mă din stricăciunea durerilor. Stihiri: Izbăvește de nevoi pe robii tăi, Născătoare de Dumnezeu, că toți, după Dumnezeu, la tine scăpăm, ca și către un zid nestricat și folositor. Preacurată, ceea ce în zilele din urmă, prin cuvânt, negrăit ai născut pe Cuvântul, roagă-te Lui, ca una ce ai îndrăznire de Maică. Ectenia mică… Ecfonis: Că Tu ești Împăratul păcii… Doamne miluiește (3x) Slavă… Și acum… Condac g6: Ceea ce ești păzitoare nebiruită a creștinilor și rugătoare neîncetată către Făcătorul, nu trece cu vederea glasurile cele de rugăciune ale păcătoșilor, ci sârguiește ca o bună spre ajutorul nostru, care cu credință strigăm ție: Grăbește spre rugăciune și te sârguiește spre îmblânzire, apărând pururea Născătoare de Dumnezeu, pe cei ce te cinstesc pe tine. Diaconul: Înțelepciune! Să luăm aminte! Prochimen g4: Pomeni-voi numele Tău întru tot neamul și neamul. Ascultă, fiică, și vezi și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău. Evanghelia Diaconul: Și pentru ca să ne învrednicim noi… Strana: ┇Dm┇ Diaconul: Înțelepciune! Drepți să ascultăm Sfânta Evanghelie! Preotul: Pace tuturor! Strana: Și duhului tău! Preotul: Din Sfânta Evanghelie de la Luca, citire (1: 39-49, 56). Strana: Slavă Ție, Doamne, slavă Ție! Diaconul: Să luăm aminte! Preotul: În zilele acelea, ridicându-se Maria, s-a dus în grabă în ținutul muntos, într-o cetate a seminției lui Iuda. Și a intrat în casa lui Zaharia și s-a închinat Elisabetei. Iar când a auzit Elisabeta închinarea Mariei, Pruncul a săltat în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și a strigat cu glas mare și a zis: Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău! Și de unde mie aceasta, ca să vină la mine Maica Domnului meu? Că, iată, cum a ajuns la urechile mele glasul închinării tale, Pruncul a săltat de bucurie în pântecele meu. Și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Și a zis Maria: Mărește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, că a căutat spre smerenia roabei Sale. Că iată, de acum mă vor ferici toate neamurile. Că mi-a făcut mie mărire Cel puternic și sfânt este numele Lui. Și a rămas Maria împreună cu Elisabeta ca la trei luni; apoi s-a întors la casa ei. Strana: Slavă Ție, Doamne, slavă Ție! Slavă… (g2) Părinte, Cuvinte și Duhule, Treime în Unime, curățește mulțimea greșelilor noastre. Și acum… Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, curățește fărădelegile noastre. Stihiri g6: Podobie: Toată nădejdea… Ajutorului omenesc nu ne încredința pe noi, Preasfântă Stăpână, ci primește rugăciunea robilor tăi, că necazurile ne cuprind și nu putem răbda săgetările diavolilor; acoperământ nu ne-am agonisit nicăieri unde să scăpăm noi, păcătoșii, pururea fiind biruiți; mângâiere nu avem afară de tine, Stăpâna lumii. Nădejdea și folositoarea credincioșilor, nu trece cu vederea rugăciunile noastre, ci le fă de folos. Nimeni din cei ce aleargă la tine nu iese rușinat, Născătoare de Dumnezeu Fecioară; ci, cerând dar bun, primește dăruirea către cererea cea de folos. Ajutătoarea celor necăjiți, întărirea celor neputincioși fiind, izbăvește pe robii tăi, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, pacea celor din războaie, liniștea celor înviforați, singura folositoare a credincioșilor. Preotul: Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta. Cercetează lumea Ta cu milă și cu îndurări. Înalță fruntea creștinilor ortodocși și trimite peste noi milele Tale cele bogate; pentru rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria; cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri; pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului Prooroc, Înaintemergătorul și Botezătorului Ioan; ale Sfinților slăviților și întru tot lăudaților Apostoli; ale Sfinților și slăviților buni biruitori Mucenici; ale Cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor Părinți ai noștri; ale Sfinților și drepților dumnezeiești părinți Ioachim și Ana; ale Sfântului (N) a cărui pomenire săvârșim astăzi, și pentru ale tuturor Sfinților, rugămu-ne, Mult-milostive, Doamne, auzi-ne pe noi, păcătoșii, care ne rugăm Ție și ne miluiește pe noi. rugăciunea cu mai multe pomeniri se găsește în Liturghier, la Litie Doamne miluiește (de 12 ori) Ecfonisul: Cu mila și cu îndurările și cu iubirea de oameni… Amin… Cântarea VII/9 (Tinerii cei ce au mers din Iudeea în Babilon oarecând) Când ai vrut să rânduiești mântuirea noastră, Mântuitorule, Te-ai sălășluit în pântecele Fecioarei, pe care ai arătat-o folositoare lumii. Binecuvântat ești, Dumnezeul părinților noștri. Maică Preacurată, roagă pe Domnul milei, pe Care L-ai născut, să izbăvească de păcate și de întinăciune sufletească pe cei ce cântă cu credință: Binecuvântat ești, Dumnezeul părinților noștri. Slavă… Comoară de mântuire și izvor de curăție, turn de tărie și ușă de pocăință, pe ceea ce Te-a născut pe Tine ai arătat-o celor ce cântă: Binecuvântat ești, Dumnezeul părinților noștri. Și acum… De neputințele trupești și de păcatele sufletești, pe cei ce vin cu dragoste către acoperământul tău cel dumnezeiesc, învrednicește-i să fie tămăduiți, Născătoare de Dumnezeu, care ai născut nouă pe Mântuitorul Hristos. Cântarea VIII/9 (Pe Împăratul ceresc, pe Care Îl laudă oștile îngerești) Nu trece cu vederea pe cei ce au trebuință de ajutor de la tine, Fecioară, pe cei care cântă și te preaînalță întru toți vecii. Tămăduiește neputințele sufletului meu și durerile trupului meu, Fecioară, ca să te slăvesc, Curată, în veci. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Bogăție de tămăduiri reverși, Fecioară, celor ce te laudă cu credință și preaînalță nașterea ta cea de negrăit. Și acum… Tu izgonești asuprirea și năvălirea patimilor, Fecioară; pentru aceea, te lăudăm întru toți vecii. Să lăudăm, să binecuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-I și preaînălțându-L întru toți vecii. Pe Împăratul ceresc, pe Care Îl laudă oștile îngerești, lăudați-L și-L preaînălțați întru toți vecii. Cântarea IX/9 (Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine) Să nu întorci fața ta de la izvorul lacrimilor mele, Fecioară, care ai născut pe Hristos, Cel ce a șters toată lacrima de pe fața tuturor. Umple de bucurie inima mea, Fecioară, ceea ce ai primit plinirea bucuriei și ai pierdut grija păcatului. Slavă… Cu strălucirea luminii tale luminează, Fecioară, negura neștiinței și o izgonește de la cei ce cu credință te mărturisesc pe tine Născătoare de Dumnezeu. Și acum… Pe mine, care zac în boală, în locul cel de răutate tămăduiește-mă, Fecioară, și mă întoarce dintru nesănătate în sănătate. Stihira: O, prealuminate nor, Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi surpă-i cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri le ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești. Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și preanevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai slăvită, fără de asemănare, decât Serafimii, care, fără stricăciune, pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Stihiri g2 Podobie: Când de pe lemn… Pentru toți care scapă cu credință sub acoperământul tău cel puternic te rogi, ceea ce ești bună; că noi, păcătoșii, nu avem altă izbăvire către Dumnezeu în nevoi și în necazuri, pururea fiind încărcați cu multe păcate, Maica Dumnezeului Celui preaînalt. Pentru aceea, cădem înaintea ta să ne izbăvești pe noi, robii tăi, din toate nevoile. Pomeni-voi numele tău în tot neamul și neamul. Tuturor scârbiților bucurie și asupriților folositoare și flămânzilor dătătoare de hrană, străinilor mângâiere, celor învăluiți adăpostire, bolnavilor cercetare, celor neputincioși acoperământ și sprijinire, toiag bătrâneților tu ești Preacurată, Maica Dumnezeului Celui de sus; pentru aceea, ție ne rugăm: Grăbește și miluiește pe robii tăi. Ascultă, fiică, și vezi și pleacă urechea ta. Bucură-te, Fecioară preacurată; bucură-te cinstitul sceptru al Împăratului Hristos; bucură-te, ceea ce ai crescut Strugurele cel de taină; bucură-te, ușa cerului și rugul cel nears; bucură-te, lumină a toată lumea; bucură-te, bucuria tuturor; bucură-te, mântuirea credincioșilor; bucură-te, apărătoarea și scăparea tuturor creștinilor, Stăpână. Slavă… Și acum… g8: Bucură-te, lauda a toată lumea; bucură-te, casa Domnului; bucură-te, munte umbrit; bucură-te, scăpare; bucură-te, ceea ce ești sfeșnic de aur; bucură-te, Preacurată, care ești slava creștinilor; bucură-te, Marie, Maica lui Hristos Dumnezeu; bucură-te, Rai; bucură-te, masa cea dumnezeiască; bucură-te, biserică; bucură-te, năstrapă de aur; bucură-te, bucuria tuturor! Preotul cădește altarul și poporul, Megalinariile (troparele) Născătoarei de Dumnezeu, g8: Pe ceea ce este mai înaltă decât cerurile și mai curată decât strălucirile soarelui, care ne-a izbăvit pe noi din blestem, pe Stăpâna lumii, cu cântări să o cinstim. Pentru păcatele mele cele multe mi se îmbolnăvește trupul și slăbește sufletul meu; la tine scap, ceea ce ești plină de daruri; nădejdea tuturor celor fără de nădejde, tu îmi ajută. Stăpâna și Maica Izbăvitorului, primește rugăciunea nevrednicilor robilor tăi, ca să fii folositoare, către Cel ce S-a născut din tine, o, Stăpâna lumii, fii mijlocitoare. Cântăm cu osârdie acum cântare de bucurie ție, celei întru tot lăudată, Născătoare de Dumnezeu. Cu Înaintemergătorul și cu toți Sfinții, roagă-L, Născătoare de Dumnezeu, ca să ne mântuiască pe noi. Toate oștile îngerești, Înaintemergătorul Domnului, cei doisprezece Apostoli și toți Sfinții, cu Născătoarea de Dumnezeu, faceți rugăciuni ca să ne mântuiască pe noi. Milostivă fii mie, smeritului, că afară de tine altă scăpare nu știu eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate. Miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. † (3x) Slavă… Și acum… Preasfântă Treime miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre: Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru Sfânt Numele Tău. ┇ Doamne miluiește. ┇ Slavă… Și acum… Tatăl nostru care ești în ceruri: sfințească-se Numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită… ½ ci ne izbăvește de cel viclean… Pt. rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. ■ Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor… Amin… Și troparele de umilință, g6: Miluiește-ne pe noi Doamne, miluiește-ne, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui Stăpân, noi păcătoșii robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă… Doamne miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fărădelegile noastre, ci caută-ne și acum ca un Milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri; că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți suntem lucrul mâinilor Tale și Numele Tău chemăm. Și acum… Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim, noi cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne izbăvim prin tine din nevoi, că tu ești mântuirea neamului creștinesc. Amin. Miluiește-ne pe noi Dumnezeule după mare mila Ta, rugămu-ne Ție auzi-ne și ne miluiește… ┇ Doamne miluiește… ┇ 1) Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea, buna sporire și ajutorul robilor lui Dumnezeu (N) și pt. ca să li se ierte toată greșeala cea de voie și cea fără de voie… ┇ Dm ┇ 2) Încă ne rugăm ca să se păzească sfânt locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate mănăstirile, orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi; și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă, care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi. Dm (40x) 3) Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare, departe, și milostive Stăpâne, milostiv fii nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. ■ Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm… Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor… Amin… ♦ Înțelepciune… Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii… care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut… pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim… Slavă Ție Hristoase Dumnezeule nădejdea noastră, slavă Ție… Slavă… Și acum… Amin… ┇ Dm ┇ Preacucernice părinte binecuvintează… duminica: Cel ce a înviat din morți,
neduminica: Hristos Adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Sale Maici, ale Sfinților, slăviților și întru tot lăudaților Apostoli, ale (N) ocrotitorul acestui sfânt lăcaș, ale (N) a cărui/cărei/căror pomenire o săvârșim astăzi, ale Sfinților și drepților dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților… să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi… ca un bun și de oameni iubitor… Amin…
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin…