🏠 Canon de rugăciune către Sfântul Simeon - 3 feb. ³ Tropar la Praznicul Întâmpinării Domnului, g1 Bucură-te, Ceea ce ești Plină de har, Născătoare de Dumnezeu Fecioară; că din tine a Răsărit Soarele dreptăţii, Hristos Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintru întuneric. Veselește-te și tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în braţe pe Izbăvitorul sufletelor noastre, Cel Ce ne-a dăruit nouă și Învierea. Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Deschide-voi gura mea... Stih: Sfinte și Dreptule Simeon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. În locașurile drepţilor cu bucurie sălășluindu-te, pe Domnul Cel Drept, Dreptule Simeon, roagă-L să îndrepteze pe cei ce prăznuiesc Dumnezeiasca ta mutare, preafericite. Stih: Sfinte și Dreptule Simeon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce în Lege ai fost sfinţitor, preasfinţite, pe Cel Ce a propovăduit Legea, Prunc L-ai văzut. Și după Legea firii, de Dumnezeu primitorule, murind, la Viaţa Cea Nemuritoare, bucurându-te, te-ai mutat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Pe Cel Ce ţine în mâinile Sale marginile lumii, L-ai văzut purtat de mâinile Fecioarei; și în cinstitele tale braţe primindu-L, mai cinstit decât Moise te-ai arătat, preafericite. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Cel Plin S-a deșertat, Cel mai înainte de veci S-a început, Cuvântul S-a Întrupat, Ziditorul S-a zidit, Cel Neîncăput în pântece a încăput, din tine Întrupându-Se, de Dumnezeu Dăruită. Cântarea a 3-a. Irmos: Pentru ca Biserica cea stearpă... Stih: Sfinte și Dreptule Simeon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Înălţându-te cu sfinţite fapte, de Dumnezeu grăitorule, ca un stâlp luminos sprijinit în chip vădit de Sfântul Duh te-ai arătat. Pentru aceasta te lăudăm. Stih: Sfinte și Dreptule Simeon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe Domnul Legii, Care a deschis pântecele cel Fecioresc și Prunc purtător de Trup S-a făcut, Dreptule Simeon, L-ai văzut; pe Cel Ce dăruiește tuturor izbăvire. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cel Ce a zidit cu mâna pe om Întrupându-Se, de mâinile tale a fost ţinut, sfinţindu-te în chip vădit pe tine; și cerându-te tu la Viaţa ce va să fie, preafericite, te-ai eliberat. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Clește Duhovnicesc, purtând Cărbunele Cel Dumnezeiesc, Care din sângele tău S-a Întrupat mai presus de minte, dacă L-a văzut Dreptul Simeon, bucurându-se, te-a fericit, Ceea ce ești cu totul fără de prihană. Irmosul: Pentru că Biserica cea stearpă din păgâni a născut, iar adunarea cea cu mulţi fii a slăbit, Minunatului Dumnezeului nostru să-I strigăm: Sfânt ești Doamne! Cântarea a 4-a. Irmos: Cel Ce șade în Slavă... Stih: Sfinte și Dreptule Simeon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Învechitu-te-ai întru bătrâneţe, dar întru credinţă ai întinerit, vrând Dreptule Simeon să vezi Prunc Tânăr pe Cel Desăvârșit, Care a înnoit lumea cea învechită prin asuprirea luptătorului celui vechi. Stih: Sfinte și Dreptule Simeon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Să fericim cu un glas pe Dreptul Simeon Fericitul, ca pe cel ce s-a învrednicit a vedea pe Dumnezeu, Care S-a îmbrăcat în Trup, ca să facă fericiţi pe cei ce mai înainte erau ticăloși. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Dătător Legii Te cunosc pe Tine, Cel Ce Te-ai Întrupat în afară de firea Legilor, Care în Lege Nouă, ne-ai făcut a locui; Dreptul Simeon a strigat: unule Doamne, acum mă slobozește la Viaţa Cea Nestricăcioasă. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Cel Ce în mână toate le poartă, de mâinile pururea Fecioarei este purtat; pe Aceasta, ca pe Ceea ce L-a născut, mai presus decât Heruvimii și Serafimii a făcut-o. Pe aceea să o lăudăm și cu evlavie să o fericim. Cântarea a 5-a. Irmos: Spăimântatu-s-au toate... Stih: Sfinte și Dreptule Simeon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu curăţia minţii, ca un înger slujind lui Dumnezeu Atottiitorul, fericite, cu sângele jertfelor ai curăţit de demult pe poporul lui Israel, mai înainte arătând prealuminat Sângele Cel de mântuire. Stih: Sfinte și Dreptule Simeon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe tine însuţi te-ai făcut, prin Dumnezeiești fapte, Biserică Preasfântă a lui Dumnezeu, de Dumnezeu grăitorule; pentru aceasta ai văzut pe Dumnezeu cu Trup ca un Prunc, în Sfânta Biserică, mutându-te pe tine la Dumnezeieștile Locașuri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Astăzi să lăudăm cu toţii, duhovnicește dănţuind, pe Sfântul și Dreptul Simeon, primitorul de Dumnezeu și împreună cu dânsul pe Sfânta Proorociţă Ana cea Preaînţeleaptă, ca pe cei ce au fost prooroci ai lui Dumnezeu și L-au văzut pe Dânsul Prunc făcut pentru noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Cel Ce din fire este Neschimbat, nearzând pântecele tău, Ceea ce Singură ești mai Sfântă decât Heruvimii, Om S-a arătat, din tine născându-Se; și pe toţi cei lepădaţi prin stricăciune i-a mântuit, Maica lui Dumnezeu, cu totul fără de prihană. Cântarea a 6-a. Irmos: Strigat-a mai înainte... Stih: Sfinte și Dreptule Simeon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Strigat-ai, Dreptule Simeon, când ai văzut pe Domnul; acum, precum ai făgăduit, slobozește pe robulTău, Mântuitorule, ca să vestesc tuturor celor din iad Dumnezeiasca Ta Întrupare. Stih: Sfinte și Dreptule Simeon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Înfrumuseţatu-te-ai și decât Moise mai luminat te-ai făcut, în braţe primind pe Cel cu Frumuseţe Împodobit, bătrânule Simeon, Care pentru noi, precum suntem noi, Prunc S-a făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Ridicându-te plin de Ape Dumnezeiești, ai venit la cei ascunși în întunericul iadului și văzându-te cei ce erau încătușaţi acolo, Dreptule Simeon, de Dumnezeiască răcorire s-au umplut. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Totdeauna caută să mă vâneze pe mine cel preaviclean; ci, mă rog ţie: din cursele lui mă smulge, Stăpână și sub Dumnezeiescul Acoperământ al aripilor tale întreg mă păzește. Irmosul: Strigat-a, mai înainte închipuind îngroparea Ta cea de trei zile, Proorocul Iona în chit rugându-se: din stricăciune mântuiește-mă, Iisuse, Împărate al Puterilor. CONDAC, glasul 1. Cel Ce cu nașterea Ta ai sfinţit pântecele Fecioarei și mâinile Dreptului Simeon care Te-au întâmpinat acum le-ai binecuvântat și precum se cuvenea ne-ai mântuit pe noi, Hristoase Dumnezeule, împacă lumea ce se găsește în războaie și întărește Biserica pe care o ai iubit, Unule Iubitorule de oameni. Cântarea a 7-a. Irmos: N-au slujit făpturii... Stih: Sfinte și Dreptule Simeon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. După Lege ai slujit Domnului Atotţiitorului ca un drept, cu adevărat, sub Lege fără greșeală aflându-te, fericite. Pentru aceasta ai cântat: Domnul părinţilor și Dumnezeule, bine ești cuvântat. Stih: Sfinte și Dreptule Simeon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Bucuria celor necăjiţi a venit, Izbăvirea lui Israel cu adevărat s-a arătat ca un Prunc în Biserica Sa și Simeon bucurându-se a strigat: slobozește-mă la Viaţa ce va să fie. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Pentru milostivirea îndurărilor tale, pe mine, robul Tău cel trudit cu Scriptura Legii și gârbovit de bătrâneţ, slobozește-mă, Mântuitorule, a strigat Dreptul Simeon, că Te-am văzut pe pământ Trup purtând. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Cel Deplin, Nedeșertând Preacuratul Sân al Tatălui Celui Ce L-a Născut, în sânurile tale, Preacurată, ca un Prunc a șezut, gătind, Preacurată, Sfinţită ședere cu adevărat, celor cu care a voit a Se asemăna. Cântarea a 8-a. Irmos: Pe tinerii cei binecredincioși... Stih: Sfinte și Dreptule Simeon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe Dumnezeu Cel Preaînalt, Care a venit să împodobească lumea cea văduvită de Dumnezeiasca Slavă, ca pe o mireasă, văduva Ana cea prealăudată și care strălucea cu harul proorociei, L-a slăvit și Dumnezeiasca Izbăvire Ce era să fie tuturor, celor ce erau de faţă, a arătat-o. Stih: Sfinte și Dreptule Simeon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Jertfele de sânge ale Legii le-ai adus, vestind de departe Preasfinţitul Sânge al Mielului Cel de mântuire, Ce s-a vărsat din milostivirea cea negrăită; pe Acela Întrupat ţinându-L, Dreptule Simeon ai fost preamărit mai mult decât Moise și decât toţi Proorocii. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Văzând pe Cel Dorit, dezlegare din trup ai luat, de Dumnezeu insuflate și ca niște grâu copt te-ai mutat la părinţi, mărite, crescut fiind în bătrâneţi frumoase. Pentru aceasta săvârșim pomenirea prăznuirii tale cu bucurie sufletească. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Ca pe un Crin, ca pe un Trandafir cu bun miros, ca pe o Dumnezeiască Mireasmă te-a cules pentru Sine Cuvântul, Dumnezeul Cel Preaînalt, Preacurată Dumnezeiască Mireasă și în pântecele tău S-a Sălășluit, umplând de bună mireasmă firea noastră, ce se umpluse de întinăciunea cea din păcat, Marie, de Dumnezeu Născătoare. Irmosul: Să lăudăm, bine să cuvântăm șt să ne închinăm Domnului, cântându-I și preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii. Pe tinerii cei binecredincioși în cuptor, nașterea Născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit, atunci fiind închipuită, iar acum lucrată; pe toată lumea o ridică să cânte Ție: pe Domnul lucrurile lăudaţi-L, și-L preaînălţaţi întru toţi vecii. Cântarea a 9-a. Irmos: Eva cu adevărat... Stih: Sfinte și Dreptule Simeon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cinstite sunt mâinile tale cu adevărat, de Dumnezeu primitorule, cele ce s-au atins de Dumnezeieștile mădulare ale Celui Ce Se atinge de munţi și fumegă, precum cântă David; cu adevărat fericit ai fost tu. Pentru aceasta după vrednicie te lăudăm. Stih: Sfinte și Dreptule Simeon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Racla ta izvorește credincioșilor tămăduiri și fericită este pomenirea ta, strălucind mai mult decât soarele și sufletele tuturor luminând, întunericul duhovnicesc risipind, slujitorule al Tainelor, preasfinţite. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Luminează cu strălucire duhovnicească, întocmai ca soarele și luna, partea cea de sub soare, Înţeleapta Ana Proorociţa și Bătrânul Simeon Măritul. Pentru care izbăvește-ne pe noi, Iubitorule de oameni Doamne, de întunericul păcatelor. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Dacă te-a văzut venind pe tine, Maica lui Dumnezeu, Născătoare de Dumnezeu, bătrânul a zis ca un prooroc: iată Fiul tău spre ridicarea și căderea multora este pus, Stăpână și spre semn cu anevoie de tâlcuit. Irmosul: Eva cu adevărat prin boala neascultării a primit blestemul în partea cea mai dinăuntru; iar tu Fecioară, de Dumnezeu Născătoare, prin Odrasla pântecelui tău, Binecuvântare lumii ai înflorit. Pentru aceasta toţi te mărim. SEDELNA, glasul al 3-lea. Podobie: De frumuseţea Fecioriei tale... Pe Tine, Cel Ce Te-ai Întrupat din Fecioară, Hristoase, bucurându-se Te-a primit în braţe Sfinţitul Simeon, strigând: acum slobozește pe robul Tău, Stăpâne. Și Sfânta Ana cea fără de prihană, proorociţa și mărita, mărturisire și laudă Ți-a adus Ție. Iar noi, Dătătorule de viaţă, strigăm către Tine: Slavă Ție, Celui Ce ai binevoit așa!