🏠 Canon de rugăciune către Sf. Prooroc Samuel - 20 aug. ³ Troparul Sfântului Prooroc Samuel, glasul al 2-lea: A proorocului Tău Samuel pomenire, Doamne, prăznuind, printr-însul Te rugăm, mântuiește sufletele noastre. Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Pe voievozii cei tari... Stih: Sfinte Proorocule Samuel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce ești odrasla celei sterpe, Înțelepte Prooroc Samuel, învrednicește sufletul meu cel sterp să odrăslească bună rodirea bunătăților, prin rugăciunile tale; ca să laud cu sfințite cântări purtătoare de lumină prăznuirea ta. Stih: Sfinte Proorocule Samuel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce a rupt pântecele Sarei de demult, rugăciunea Anei arătat a împlinit-o și pe cea neroditoare, de roadă umplând-o cu darul, bine te-a voit pe tine, Sfinte Proorocule Samuel, ca o stea a răsări dintr-însa. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Crescând cu sfințenie sufletul tău, preafericite, în Dumnezeiescul veșmânt ai strălucit cu Razele Duhului cele Tainice, învățându-te toată taina, de Dumnezeu cugetătorule și ca un înger ai slujit lui Dumnezeu Atotțiitorului. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Cel Ce este ca un Fiu împreună cu Tatăl mai înainte de veci, mai pe urmă, Întrupându-Se cu adevărat, S-a făcut Fiu al tău, Preacurată, prin credință, făcând fii lui Dumnezeu, pe toți cei robiți de cumplitul luptător. Cântarea a 3-a. Irmos: Nu în înțelepciune... Stih: Sfinte Proorocule Samuel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu înțelepciune lipindu-te de Dumnezeu, mărite, iubit ai fost de Dânsul, fiind împodobit cu Dumnezeiască înțelegere și înfrumusețat cu nerăutatea. Stih: Sfinte Proorocule Samuel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Arătând pe pământ viață îngerească, Sfinte Samuel, în chip vădit îngerii împreună vorbeau cu tine, fericite și te învățau tăinuit cele mai presus de cuget. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cu sfințenie agonisindu-ți vedere strălucită, cu adevărat vedeai, fericite, cele de departe ca și cum ar fi de față, arătându-te prooroc al Atotstăpânitorului. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Prin tine a ieșit Iisus Hristos, Întrupându-Se și prin luarea trupului ne-a îndumnezeit pe noi. Pentru aceasta, ca pe o Maică a Lui, te cinstim pe tine, Preacurată. Irmosul: Nu în înțelepciune, în putere și în bogăție ne lăudăm; ci în Tine, Înțelepciunea Tatălui Cea Ipostatnică, Hristoase. Că nu este Sfânt afară de Tine, Iubitorule de oameni. Cântarea a 4-a. Irmos: Cel Ce șade în Slavă... Stih: Sfinte Proorocule Samuel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu sfințenie și cu prealuminată viețuire sfințit împodobindu-te, ți s-au încredințat de către Dumnezeu cele mântuitoare, ca să le vestești lui Israel, cel ce făcea călcarea Legii și pururea mânia pe Cel Milostiv. Stih: Sfinte Proorocule Samuel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Preotul Eli, făcând fiii lui nelegiuire, a fost osândit și cu judecată dreaptă oprit din Dumnezeiasca slujbă. Iar Sfințitul Samuel, ca un ascultător al Celui ce-l chema, cu neschimbat suflet în slujbă a fost pus. Stih: Sfinte Proorocule Samuel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fiind preaales apărător al așezămintelor celor legiuitoare, ca și Aaron de demult, ai slujit Împăratului tuturor; și jertfele cele legiuite le-ai adus, care mai înainte închipuiau înjunghierea lui Hristos cea mântuitoare. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Poporului tău, cel prea fără de minte, care nu rămânea în Dumnezeieștile porunci ale Împăratului tuturor, Proorocule Samuel, prin voirea cea Dumnezeiește lucrătoare, i-ai uns împărat, precum a cerut, care batjocorea sfatul Lui cel mai presus de cuget. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Cel Ce nu a deșertat sânurile Tatălui, a binevoit a Se culca în sânurile tale ca un Prunc Tânăr, spre chemarea sufletelor noastre, Fecioară, Căruia Îi cântăm: Slavă, Hristoase, Puterii Tale. Cântarea a 5-a. Irmos: Necredincioșii nu vor vedea... Stih: Sfinte Proorocule Samuel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. De Duhul Cel Dumnezeiesc din pruncie înțelepțindu-te, te-ai făcut slujitor lui Dumnezeu, ungând prin dar cu untdelemnul ungerii de împărați, prin insuflările cele Dumnezeiești, mărite. Stih: Sfinte Proorocule Samuel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Petrecând cu trufie Saul în primenirile cele fără de rânduială, vădit ai proorocit voirea cea Dumnezeiască și părăsirea lui de către Dumnezeiescul Duh, Fericite Samuel. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Viețuind tu în nenumărate, lămurit ai mustrat reaua primenire a lui Israel, tu ca un preot Dumnezeiesc și ca un prooroc prea adevărat îndreptându-l. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Împreună cu noi făcându-Se pentru milostivire Mântuitorul, mai presus de minte S-a Întrupat, din sfințite sângiuirile tale, Preacurată; și S-a făcut cunoscut Dumnezeu și Om, Iubitorul de oameni. Cântarea a 6-a. Irmos: Strigat-a mai înainte... Stih: Sfinte Proorocule Samuel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu darul Cuvântului îndumnezeindu-se cuvântul tău, mai înainte a arătat cele de departe că se vor întâmpla aproape; Sfinte Samuel, Proorocule, Dumnezeiescule locaș al Duhului. Stih: Sfinte Proorocule Samuel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Înălțându-te prin înalte priviri și fapte, ca un prooroc și preot al lui Dumnezeu Atotțiitorul, prin slujirile Legii ai curățit poporul, vrednicule de minune. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Făcându-se Saul călcător al Legii, s-a făcut netrebnic și ți-a poruncit Dumnezeu, Sfinte Samuel de Dumnezeu înțelepțite, ca să ungi cu ungere în locul lui pe David cel preablând. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Izbăvitu-s-a Eva de dureri, Preacurată, fără de durere născând tu pe Hristos Dumnezeul nostru, Cel Ce în chip vădit a vindecat patimile și durerile tuturor. Irmosul: Strigat-a mai înainte, închipuind îngroparea Ta, cea de trei zile, Proorocul Iona, în chit rugându-se: din stricăciune mă mântuiește, Iisuse Împărate al puterilor. CONDAC, glasul al 8-lea. Ca un mult cinstit dar, mai înainte de zămislire fiind dat lui Dumnezeu, din pruncie ca un înger ai slujit Lui, preafericite și te-ai învrednicit mai înainte a spune cele ce aveau să fie. Pentru aceasta, către tine grăim: bucură-te, proorocule al lui Dumnezeu, Sfinte Samuel, mare arhiereu. Cântarea a 7-a. Irmos: Tinerii cei trei în Babilon... Stih: Sfinte Proorocule Samuel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Prea mare dar, maica ta te-a adus pe tine, fericite, Împăratului tuturor, împlinind sfânta rugăciune și dulce cântând: Doamne, Dumnezeule al părinților, bine ești cuvântat. Stih: Sfinte Proorocule Samuel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fiind tu înlăuntrul bisericii și după rânduiala lui Aaron slujind Stăpânului ceresc, te-a strălucit Dumnezeiescul Dar, Mărite Prooroc Samuel. Stih: Sfinte Proorocule Samuel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu cuvânt Dumnezeiesc ai judecat, fericite, pe poporul lui Israel, vestind lui pururea îndreptarea lui Dumnezeu și cu rugăciunea cea neîncetată întorcând vătămarea vrăjmașilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Deșertând toată materia din mintea ta, mărite, te-ai arătat oglindă a Duhului, neîncetat cântând: Binecuvântat ești în veci, Doamne, Dumnezeule al părinților. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Născând Focul Dumnezeirii cu adevărat, te-ai arătat fără de ardere, Preacurată. Pentru aceasta, arde patimile mele cele materialnice, Născătoare de Dumnezeu, ca o Milostivă și de bine Iubitoare. Cântarea a 8-a. Irmos: Mântuitorule al tuturor... Stih: Sfinte Proorocule Samuel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Împodobindu-te cu îmbrăcămintea lui Aaron, ai intrat în Sfânta Sfintelor, preafericite, curățind pe Israel prin jertfe ce vesteau mai înainte mântuitoarea junghiere a Mielului. Stih: Sfinte Proorocule Samuel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu cuget curat, Proorocule Samuel, Razele Duhului înăuntru primindu-le, ca un prooroc Dumnezeiesc, mai înainte vesteai cele de departe, ca și cum ar fi fost de față; pentru aceasta, cu credință te lăudăm pe tine. Stih: Sfinte Proorocule Samuel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ales a fost David dintre fiii lui Iesei, precum ai arătat, ungându-l pe dânsul, Sfinte Proorocule Samuel, cu ungerea cea sfântă și cântând: Binecuvântați, lucrurile Domnului, pe Domnul. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Noi, cei ce săvârșim prăznuirea ta, Sfinte Samuel, împreună vorbitorule cu drepții, să dobândim prin rugăciunile tale Împărăția cea de sus, cântând: Binecuvântați, toate lucrurile Domnului, pe Domnul. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Învrednicește-mă pe mine de milostivirea ta, Milostivă și Iubitoare de bine Stăpână și mă scapă pe mine din gheenă și din cel mai din afară întuneric, ca să te cinstesc cu credință și cu dragoste. Irmosul: Să lăudăm, să binecuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-I și preaînălțându-L pe Dânsul întru toți vecii. Mântuitorule al tuturor Atotputernice, pe cei ce se țineau de dreapta credință, în mijlocul văpăii pogorându-Te, i-ai rourat și i-ai învățat să cânte: toate lucrurile, binecuvântați și lăudați pe Domnul. Cântarea a 9-a. Irmos: Eva prin boala... Stih: Sfinte Proorocule Samuel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Stând ca un slujitor înaintea Stăpânului și Dumnezeului nostru și împodobindu-te, ai slujit Lui, fericite, cu viață fără prihană, primind arătările cele Dumnezeiești și lămurit ai proorocit. Stih: Sfinte Proorocule Samuel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Arătatu-te-ai din pântecele maicii tale, pururea mărite, vas Preasfințitului Duh și cu sfințitul veșmânt împreună crescând, bine ai slujit lui Dumnezeu, cu blândețea inimii și cu frumusețea minții, preafericite. Stih: Sfinte Proorocule Samuel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Astăzi pomenirea ta, de Dumnezeu purtătorule, ne-a răsărit nouă ca soarele, cu preaîndestulată strălucire a darurilor, luminând sufletele celor ce te cinstesc pe tine și gonind negura răutăților. Pentru aceasta, toți te mărim pe tine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Ridicatu-te-ai către locașurile cele cu chipuri luminoase și ai strălucit mai luminat decât soarele; și vezi cele ce văd proorocii, Apostolii și toți drepții, îndumnezeindu-te cu împărtășirea, de Dumnezeu însuflate. Pentru aceasta, toți te fericim pe tine. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Necunoscând stricăciune de bărbat, ai primit în pântece pe Cuvântul Cel Nestricăcios, Care pe noi, cei stricați din multe căderi, ne-a mântuit cu Patima Nestricăciosulul Său Trup, Singura Preacurată Nestricată Fecioară. Irmosul: Eva prin boala neascultării, blestem înăuntru a adus. Iar tu, Fecioară, de Dumnezeu Născătoare, prin Odrasla purtării în pântece, lumii ai înflorit Binecuvântarea. Pentru aceasta, toți te mărim. SEDELNA, glasul al 3-lea. Podobie: Pentru mărturisirea... În judecățile Legii fiind crescut și primind ungere cinstită înlăuntru, ca Aron ai strălucit cu preoția. Și luminându-ți-se inima de Duhul, ai văzut cele de departe, ca și cum ar fi fost de față. Preasfințite, roagă pe Hristos Dumnezeu să ne dăruiască nouă mare milă. SEDELNA Praznicului Adormirii Maicii Domnului, glasul al 3-lea. Podobie: De frumusețea Fecioarei tale... Întru nașterea ta, zămislirea a fost fără sămânță; întru adormirea ta, moartea fără stricăciune. Minune îndoită întru Minune s-a adunat, de Dumnezeu Născătoare. Că în ce chip, neștiind de bărbat, Hrănitoare de Prunc ai fost, Curată fiind? Și cum Maică lui Dumnezeu fiind, ca o purtătoare de moarte, miresme răspândești? Pentru aceasta, cu îngerul grăim către tine: Bucură-te, Ceea ce ești plină de dar.