🏠 Canonul Sfintelor Paști (al Învierii) ³ Hristos a înviat din morți! / Cu moartea pe moarte călcând / Și celor din morminte / Viață dăruindu-le. Cântarea 1-a, gl. 1, Irmos Irmos: Ziua Învierii, să ne luminăm, popoare! Paștile Domnului, Paștile! Că din moarte la viață și de pe pământ la cer, Hristos Dumnezeu ne-a trecut pre noi cei ce cântăm cântare de biruință! Hristos a înviat din morți… Să ne curățim simțirile și să vedem pe Hristos strălucind, cu neapropiata lumină a Învierii și bucurați-vă zicând, luminat să-L auzim, cântându-I cântare de biruință. Hristos a înviat din morți… Cerurile după cuviință să se vesealească și pământul să se bucure și să prăznuiască toată lumea cea văzută și cea nevăzută: că Hristos S-a sculat, veselia cea veșnică. Cântarea a 3-a, Irmos Irmos: Veniți să bem băutura nouă, nu din piatră stearpă făcută cu minuni, ci din Izvorul nestricăciunii, din Hristos, Cel ce a izvorât din mormânt, întru Carele ne întărim. Hristos a înviat din morți… Acum toate s-au umplut de lumină: și cerul și pământul și cele dedesubt. Deci să prăznuiască toată făptura Învierea lui Hristos, întru care s-a întărit. Hristos a înviat din morți… Ieri m-am îngropat împreună cu Tine, Hristoase, astăzi mă scol împreună cu Tine, înviind Tu. Răstignitu-m-am ieri, împreună cu Tine, Însuți împreună mă preamărește, Mântuitorule, întru Împărăția Ta. Ipacoi, gl. al 4-lea Venit-am mai înainte de dimineață, cele ce au fost cu Maria și aflând piatra răsturnată de pre mormânt, auzit-au de la înger: pre Cela ce este întru lumina cea pururea fiitoare, pentru ce Îl căutați cu morții ca pe un om? Vedeți înfășurările cele de îngropare, alergați și lumii propovăduiți, că S-a sculat Domnul, omorând moartea, că este Fiul lui Dumnezeu, Cel ce a mântuit neamul omenesc. Cântarea a 4-a, Irmos Irmos: La dumnezeiasca strajă, de Dumnezeu grăitorul Avacum, să stea împreună cu noi și să arate pe îngerul cel purtător de lumină, care a grăit luminat: astăzi este mântuirea lumii, că a Înviat Hristos, ca cel atotputernic. Hristos a înviat din morți… Partea bărbătească, ca Cel întâi născut din Fecioară fost-a Hristos; iar ca om, mielușel s-a chemat și fără prihană, ca Cel ce n-a gustat stricăciune, Paștile noastre și ca un Dumnezeu adevărat, desăvârșit s-a numit. Hristos a înviat din morți… Ca un mielușel de un an, cea binecuvântată de noi cununa Hristos, de voie pentru noi S-a jertfit, Paștile cele curățitoare și iarăți frumos din mormânt, Soarele Dreptății nouă ne-a strălucit. Hristos a înviat din morți… Al lui Dumnezeu, părinte David înaintea chivotului umbrei a săltat jucând; iar noi poporul cel sfânt al lui Dumnezeu, plinirea închipuirilor văzând, să ne veselim dumnezeiește, că a înviat Hristos, ca cel Atotputernic. Cantarea a 5-a, Irmos Irmos: Să mânecăm cu mânecare adâncă, și în loc de mir, cântare să aducem Stăpânului și să vedem pe Hristos, soarele dreptății, tuturor viață răsărind. Hristos a înviat din morti… Milostivirea Ta, cea nemăsurată, cei ținuti întru legăturile iadului, văzându-o, la lumină au mers, Hristoase, cu picioare vesele, lăudând Paștile cele veșnice. Hristos a înviat din morți… Să ne apropiem purtători de Lumină, la Hristos Cel ce a ieșit din mormânt ca un Mire și să prăznuim împreună cu cetele cele iubitoare de praznice Paștile lui Dumnezeu cele mântuitoare. Cantarea a 6-a, Irmos Irmos: Pogorâtu-Te-ai întru cele mai de jos ale pământului și ai sfărâmat încuietorile cele veșnice, care țineau pe cei legați, Hristoase și a treia zi, precum Iona din chit, ai înviat din mormânt. Hristos a înviat din morți… Păzind pecețile întregi, Hristoase, ai înviat din mormânt, Cel ce nu ai stricat cheile Fecioarei întru a Ta naștere și ne-ai deschis nouă ușile Raiului. Hristos a înviat din morți… Mântuitorul meu, vie și nejertfită jertfă ca un Dumnezeu, pe Tine Însuți de voie aducându-Te Tatălui, ai înviat pe Adam împreună cu tot neamul, sculându-Te din mormânt. Condacul, glasul al 8-lea De Te-ai și pogorât în mormânt, Cela ce ești fără de moarte, dar puterea iadului ai zdrobit și ai înviat ca un biruitor, Hristoase, Dumnezeule, zicând femeilor Mironosițe: bucurați-vă! Și apostolilor Tăi, pace dăruindu-le. Cela ce dai celor căzuți sculare. Icos Pre Soarele, Cel mai înainte de soare, Carele a apus oreacând în mormânt, mers-au mai înainte de către ziuă, căutându-l ca pe o zi, Mironosițe fecioare și una către alta striga: o, prietenelor, veniți să ungem cu mirezme trupul cel de viață purtător și îngropat, trupul carele a înviat pre Adam cel căzut și Carele zace în mormânt. Să mergem, să ne sârguim ca și magii și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri, Celuia ce nu în scutece, ci în giulgiu este înfășat și să plângem și să strigăm: o Stăpâne, scoală-Te, Cela ce dai celor căzuți sculare. Învierea lui Hristos văzând, să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus, Unuia Celui fără de păcat. Crucii Tale ne închinăm, Hristoase și Sfânta Învierea Ta o lăudăm și o slăvim; că Tu ești Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu știm, numele Tău numim. Veniți toți credincioșii să ne închinăm Sfintei Învierii lui Hristos, că iată a venit prin Cruce, bucurie la toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm Învierea Lui, că răstignire răbdând pentru noi, cu moartea pe moarte a călcat. (de 3 ori) Cântarea a 7-a, Irmos Irmos: Cel ce a izbăvit pe tineri din cuptor, făcându-se om, pătimește ca un muritor și prin patimă pe cel muritor îl îmbracă în podoaba nestricăciunii, Cel ce Unul este binecuvântat Dumezeul părinților și preaslăvit. Hristos a înviat din morți… Femeile cele gânditoare de Dumnezeu, cu miruri în urma Ta au alergat și pre Carele ca pre un mort cu lacrimi Te căutau, bucurându-se s-au închinat ție Dumnezeului celui viu și Paștile cele de taină, ucenicilor Tăi, Hristoase, bine le-au vesit. Hristos a înviat din morți… Prăznuim omorârea morții, sfărâmarea iadului și începătura altei vieți veșnice și săltând lăudăm pre pricinuitorul, pre unul cel binecuvântat Dumnezeul părinților și preaslăvit. Hristos a înviat din morți… Cât este de simțită, cu adevărat și mult prăznuită această noapte de mântuire și strălucită a zilei celei purtătoare de Lumină a Învierii, mai înainte vestitoare fiind, întru care lumina cea fără de ani, din mormânt trupește tuturor a strălucit. Cântarea a 8-a, Irmos Irmos: Aceasta numită și Sfânta Zi, una a sâmbetelor, Împărăteasă și Doamnă, al praznicilor praznic și sărbătoare este a sărbătorilor, întru care binecuvântăm pre Hristos întru toți vecii. Hristos a înviat din morți… Veniți cu rodul viței cel nou, al dumnezeieștii veselii, în ziua cea vestită a Învierii, împărăției lui Hristos să ne împărtășim, lăudându-L pre Dânsul ca pre un Dumnezeu în veci. Hristos a înviat din morți… Ridică împrejur ochii tăi, Sioane și vezi, că iată a venit la tine, ca niște făclii de Dumnezeu luminate, de la apus și de la miază-noapte și de la mare și de la Răsărit fii tai întru tine binecuvântând pe Hristos în veci. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, Slavă ție Părinte Atotțiitorule și Cuvinte și Duhule, fire ceea ce ești una în trei ipostasuri, Cel mai presus de fire și de dumnezeire, întru Tine ne-am botezat și pre Tine bine te cuvântăm întru toți vecii. Cântarea a 9-a, Irmos Irmos: Îngerul a strigat Celei pline de dar, curată Fecioară, bucură-te și iarăși zic bucură-te, că Fiul Tău a înviat a treia zi din mormânt. Mărește suflete al meu pre Cel ce a înviat a treia zi din mormânt, Dătătorule de viață. Luminează-te, luminează-te, noule Ierusalime, că slava Domnului peste tine a răsărit. Saltă acum și te bucură Sioane; iar tu, curată Născătoare de Dumenzeu, veselește-te întru Învierea Celui născut al tău. Hristos, paștile cele nouă, jertfa cea vie jertfită, mielușelul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii. O, dumnezeiescul, o iubitul, o preadulcele Tău glas! Că cu noi Te-ai făgăduit să fii cu adevărat până la sfârșitul veacului, Hristoase; pre care întărire și nădejde, credincioșii avându-Te, ne bucurăm. Înger strălucitor către femei a strigat: nu mai plângeți, că Hristos a Înviat! O, Paștile cele mari și prea sfințite, Hristoase! O, înțelepciunea lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu și Puterea! Dă-ne nouă mai adevărat să ne împărtășim cu Tine în ziua cea neînserată a Împărăției Tale. Mărește suflete al meu, pre Cel ce a Înviat a treia zi din mormânt, pre Hristos, dătătorul de viață. Luminează-te, luminează-te noule Ierusalime, că slava Domnului peste tine a răsărit. Saltă acum și te bucură Sioane; iar tu curată Născătoare de Dumnezeu, veselește-te întru Învierea Celui născut al tău.