🏠 Canon de rugăciune către Sf. Cuvios Onufrie cel Mare - 12 iun. ³ Troparul g4 Dumnezeul părinților noștri, Care faci pururea cu noi după blândețile Tale, nu îndepărta mila Ta de la noi; ci pentru rugăciunile lor, în pace îndreptează viața noastră. Cântarea 1, glasul al 2-lea. Irmosul: Veniți popoare să cântăm cântare lui Hristos Dumnezeu, Celui Ce a despărțit marea și a trecut pe poporul, pe care l-a slobozit din robia Egiptenilor, că S-a preaslăvit. Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Onufrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Lepădând slava cea nestatornică a lumii și cu totul sălășluind întru tine pe Hristos, mărite, după vrednicie ai dobândit bucuria Lui, pururea pomenite Onufrie. Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Onufrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cugetând în Legea lui Hristos, mărite, prin virtuți te-ai arătat pom al vieții plin de rod, punând înainte prin isprăvile tale harul tămăduirilor celor dumnezeiești. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Casă a înțelepciunii ai fost cunoscută, Preacurată, căci din curate sângiurile tale luând Dumnezeu Trup și răbdând Cruce, ne-a împărtășit pe noi cu nepătimirea. Cântarea a 3-a. Irmos: Întărește-ne pe noi... Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Onufrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Te-ai plecat jugului lui Hristos, Sfinte Onufrie, dorind să vorbești cu El în pustiuri neumblate și să te îndulcești de frumusețea cea dumnezeiască a slavei Lui. Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Onufrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Luminându-te pe sine cu lumina cunoștinței, după ce ai risipit norul patimilor în lespezile inimii tale, ai primit legea nepătimirii, părinte. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cu picătura rugăciunii tale prin milostivire, stinge văpaia sufletului meu, Născătoare de Dumnezeu Pururea Fecioară, adăpându-mă cu izvorul milostivirii. Irmosul: Întărește-ne pe noi întru Tine, Doamne, Cel Ce prin lemn ai omorât păcatul și frica Ta o sădește în inimile noastre, ale celor ce Te lăudăm pe Tine. Cântarea a 4-a. Irmosul: Auzit-am, Doamne, auzul rânduielii Tale și Te-am preaslăvit pe Tine, Unule, Iubitorule de oameni. Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Onufrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Tot timpul fiind întărit de Hristos, ai risipit întreitele valuri ale demonilor ca o spumă, Părinte Onufrie. Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Onufrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca un nebiruit răbdând cu tărie în călduri și în geruri, ai stricat luptele demonilor. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Răutatea sufletului meu depărtând-o cu strălucirea Fiului tău, Născătoare de Dumnezeu, împreunează-mă pe mine cu mântuirea. Cântarea a 5-a. Irmosul: Dătătorule de lumină și Făcătorul veacurilor, Doamne, întru lumina poruncilor Tale povățuiește-ne pe noi, că afară de Tine pe alt Dumnezeu nu știm. Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Onufrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu totul jertfindu-ți gândul Celui Ce pentru noi a suferit moartea pe cruce, după vrednicie te-ai făcut părtaș și împreună-moștenitor slavei Lui. Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Onufrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Făcându-te pe sine locaș cu totul luminos de virtuți, cuvioase, lămurit strălucești cu razele luminoase ale dumnezeieștilor minuni, Preafericite Onufrie. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Născătoare de Dumnezeu, Preacurată, Ceea ce ai născut pe Dătătorul de bine Hristos, tămăduiește-mă, Fecioară, cu milostivirea ta pe mine, care sunt cutremurat acum de întreitele și viclenele valuri ale patimilor. Cântarea a 6-a. Irmos: Din adâncul greșelilor... Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Onufrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Îndreptându-te cu vânturile Duhului, ai ajuns la limanul cel lin, lepădând greutatea trupului prin înfrânare, Cuvioase Onufrie. Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Onufrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu dumnezeiască însuflare îndumnezeindu-te, te-ai făcut înger pământesc, căci ai râvnit viețuirii lui Ioan și a lui Ilie, Preafericite Onufrie. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ceea ce ai născut Bucuria, dă-mi dezlegare de păcate mie celui ce sunt chinuit de patimi și mă împiedic în greșeli, Preacurată. Irmosul: De adâncul greșelilor fiind înconjurat, chem adâncul milostivirii Tale cel neurmat: din stricăciune, Dumnezeule, scoate-mă. CONDAC, glasul al 2-lea. Podobie: Căutând cele de sus... Stea luminoasă te-ai arătat călugărilor, precum raza noaptea luminează marginilor, așa părinte, ai strălucit întru pustnicie ca soarele. Pentru aceasta, Sfinte Onufrie, nu înceta să te rogi pentru noi toți. CONDAC, glasul al 8-lea. Podobie: Credința lui Hristos... Lumină înțelegătoare și cerească înlăuntrul în inima ta primind, vas prealuminat te-ai arătat nestricatei Treimi și har de tămăduiri ai primit, strigând: Aliluia. Cântarea a 7-a. Irmosul: Chipul cel de aur în câmpul Deiera fiind cinstit, cei trei tineri au defăimat porunca cea fără de Dumnezeu și fiind aruncați în mijlocul focului, răcorindu-se au cântat: Bine ești cuvântat Dumnezeul părinților noștri. Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Onufrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ogorându-ți sufletul cu plugul rugăciunii, Sfinte Părinte Onufrie și semănând înfrânarea, ai secerat spicul curăției, în care petrecând, fericite, împreună cu îngerii strigai: Bine ești cuvântat Dumnezeul părinților noștri. Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Onufrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Depărtatu-te-ai pe sine, Cuvioase Părinte Onufrie, de hrana cea lumească și viețuind în pustietăți, ai primit pâine cerească, căci aveai pe Hristos, Dătător de pâine, Căruia cu veselie strigai: Bine ești cuvântat Dumnezeul părinților noștri. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Taina cea dumnezeiască a nașterii tale, Preacurată, minunează și pe oameni și pe îngeri; căci tu Singură, Preacurată, ai născut fără sămânță pe Cuvântul, Care S-a făcut trup pentru milostivire, prin Carele mântuindu-ne strigăm: Binecuvântată ești Ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu trup. Cântarea a 8-a. Irmos: Pe Dumnezeu, Carele S-a pogorât... Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Onufrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu lumina Duhului lămurit luminându-ți gândul, ca un luminător, Preafericite Onufrie, strălucești razele privirilor și luminile tămăduirilor, pentru cei ce preaînalță pe Hristos în veci. Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Onufrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu dumnezeiască putere cunoscându-te pururea puternic, cuvioase, surpând semeția demonilor, lămurit ai supus firea dobitoacelor celor necuvântătoare, strigând: pe Tine, Hristoase, Te preaînălțăm în veci. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ca un nor luminos, porți în brațele tale Maică pe Soarele Hristos, Cel mai presus de dumnezei, prin Care luminând întunericul patimilor sufletului meu, fă-mă să strălucesc cu lumina nepătimirii, Născătoare de Dumnezeu. Irmosul: Să lăudăm bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-I și preaînălțându-L pe Dânsul întru toți vecii. Pe Dumnezeu, Carele S-a pogorât în cuptorul cel cu foc la tinerii evreiești și văpaia în răcoreală o a prefăcut, ca pe Domnul lăudați-L lucrurile și preaînălțați-L întru toți vecii. Cântarea a 9-a. Irmos: Pe Dumnezeu, Cuvântul cel... Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Onufrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu focul dragostei lui Dumnezeu ai ars desfătările trupului și împodobindu-ți sufletul, ca o stea ai strălucit în pustiu, lămurit luminând toată lumea cu razele vieții tale și cu lumina tămăduirilor, părinte. Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Onufrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu totul fiind unit cu Dumnezeu prin dragoste, te-ai făcut părtaș împărăției Lui și ai primit desfătarea și pârâul vieții și ceata celor ce prăznuiesc și bucuria cea neîmbătrânitoare, de trei ori fericite Părinte Onufrie. Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Onufrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu ostenelile sihăstriei și prin sudoarea trudelor tale având pe Dumnezeu bineîmblânzit, îm blânzește-ni-L acum pentru noi toți, care te tăudăm, izbăvindu-ne de primejdii și de patimi și de nevoi, înțelepte Părinte Onufrie, pururea pomenite. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Avându-te pe tine, Născătoare de Dumnezeu, ca pe o Singură Părtinire și Putere și Zid și Turn întărit, biruiesc năvălirile vrăjmașilor și înecările patimilor. Căci mi-am pus nădejdile totdeauna în tine, Care Singură mă izbăvești pe mine de stricăciune. Irmosul: Pe Dumnezeu, Cuvântul cel din Dumnezeu, Care cu negrăită înțelepciune a venit să înnoiască pe Adam cel căzut rău prin mâncare în stricăciune, din Sfânta Fecioară în chip de negrăit Întrupându-Se pentru noi credincioșii, cu un gând întru laude Îl slăvim. SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină... Depărtatu-te-ai, cuvioase și în pustiuri lămurit ai petrecut pururea, așteptând pe Domnul să te mântuiască de rele. Pentru aceea bineplăcând Stăpânului, preafericite, ai primit împărăția cerului cea neîmbătrânitoare, în care acum petrecând, adu-ți aminte de cei ce te cinstesc pe tine. Iar de va fi Post: SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău... Povățuiește-ne la calea pocăinței pe noi cei ce ne abatem pururea la calea răutăților și mâniem pe Preabunul Dumnezeu, Ceea ce ești Neispitită de nuntă, Binecuvântată Marie, Scăparea oamenilor celor deznădăjduiți, Locașul lui Dumnezeu. SEDELNA Sfintei Cruci și a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău... Văzându-Te, Hristoase, Maica Ta cea Preacurată, mort pe Cruce întins, striga: Fiul meu, Cel Ce ești împreună fără de început cu Tatăl și cu Duhul, ce este această de negrăit a Ta rânduială, prin care ai mântuit înțeleaptă zidire a mâinilor Tale celor Preacurate.