🏠 Canon de rugăciune către Sfântul Nil - 12 nov. ³ Tropar g8 Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor și cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; și te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Nil, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre. Cântarea 1, glasul al 8-lea. Irmos: Apa trecând-o ca pe uscat... Stih: Sfinte Părinte Nil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu adăpările tale cele de Taină, fericite, adăpând din destul cugetul meu cel uscat, învrednicește-mă cu rugăciunile tale, să-ți aduc ție spicul de laude. Stih: Sfinte Părinte Nil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Curgerile cuvintelor tale, Preafericite Nil, ieșind ca din Eden, aievea adapă toată fața Bisericii neîncetat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Râul dogmelor și al cuvintelor tale, grăitorule de cele Dumnezeiești, revărsându-se, adapă inimile dreptcredincioșilor; iar adunările celor nelegiuiți le îneacă. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Vărsat-a vrăjmașul și pierzătorul veninul cel pierzător de suflete în urechile Evei; iar tu, Maica lui Dumnezeu, născând pe Hristos, ai tămăduit stricăciunea aceluia. Cântarea a 3-a. Irmos. Tu ești Întărirea celor ce... Stih: Sfinte Părinte Nil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Gândul tău, părinte, purtând harurile Duhului, a alungat gândurile cele viclene. Stih: Sfinte Părinte Nil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Insuflatu-ne-ai nouă mir, cu miros foarte bun al rugăciunii, lucrătorule de cele sfinte, alcătuindu-l cu știința și cu fapta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Izvorât-ai învățături cerești, preaînțelepte, ca dintr-un izvor și ai adăpat pe fiii Bisericii. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Omoară cugetul trupului nostru, Preacurată, cea Care ai izvorât oamenilor Izvorul nemuririi. Irmosul: Tu ești Întărirea celor ce aleargă la Tine, Doamne; Tu ești Lumina celor întunecați și pe Tine Te laudă duhul meu. Cântarea a 4-a. Irmosul: Auzit-am, Doamne, Taina iconomiei Tale, înțeles-am lucrurile Tale și am preaslăvit Dumnezeirea Ta. Stih: Sfinte Părinte Nil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Scoate-mă, preaînțelepte, din robia patimilor, ca răscumpărare și preț aducând lui Dumnezeu rugăciunile tale. Stih: Sfinte Părinte Nil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Întoarce, preaînțelepte, robia patimilor mele, ca un folositor vrednic, aducându-mă lui Dumnezeu, cu rugăciunile tale. Stih: Sfinte Părinte Nil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Vrând ca să așezi, sfinte, dogmele Înțelepciunii celei în Hristos, te-ai curățit pe tine mai înainte cu postirea, preafericite. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Toată înălțimea cugetelor care s-a ridicat, părinte, ai smerit-o cu multa ta înțelepciune, pierzând pomenirea lor. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Cel pururea Fiitor împreună cu Tatăl și ca un Dumnezeu Cuvânt Neîntrupat mai înainte, în vremurile cele de pe urmă S-a Întrupat din curate sângiuirile tale, Prealăudată. Cântarea a 5-a. Irmos: Mânecând strig către tine... Stih: Sfinte Părinte Nil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Poftind curățirea întregii înțelepciuni celei Dumnezeiești, preaînțelepte, degrab ai părăsit toată desfătarea vieții. Stih: Sfinte Părinte Nil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Tu cele de gând înțelegătoare, care sunt mai presus de știință, de Dumnezeu arătătorule, cu înțelepciune le-ai câștigat, fiind împărtășit cu învățătura cea Dumnezeiască. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nor care cu ploile cunoștinței îneci toată necunoștința, te știm pe tine, purtătorule de Dumnezeu. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Ca pe un Crin ce Strălucești în mijlocul spinilor aflându-te pe tine Mirele, Maică Fecioară, te-a iubit. Cântarea a 6-a. Irmos: Curățește-mă, Mântuitorule... Stih: Sfinte Părinte Nil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fiind împodobit cu Duhul Înțelepciunii și viața luminând-o cu traiul cel ales, te-ai făcut Dumnezeiesc slujitor de cele sfinte, mijlocind între Ziditorul și între zidire și te-ai făcut învățător prealăudat și preamărit părinte. Stih: Sfinte Părinte Nil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Apropiatu-te-ai de muntele virtuților și fiind acoperit cu Dumnezeiescul nor, fericite, ai primit de la Dumnezeu tablele dogmelor, cele scrise de Dumnezeu, preafericite și te-ai arătat nouă al doilea Moise, dătător de Lege al harului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Jertfitu-te-ai pe tine tăinuit de bunăvoie, ca o jertfă înjunghiată de voie, stând înaintea Ziditorului, Sfinte Nil, împodobit cu știința și cu fapta; adu-ți aminte de noi, cei ce cu credință săvârșim pomenirea ta. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Văzând grăitorii de Dumnezeu prooroci, cu chipuri cu înțeles, adâncimea înfricoșătoarei tale Taine, au vestit mai înainte că Dumnezeu Se va sălășlui în pântecele tău, Preacurată. Și acum, văzând noi împlinirea, te slăvim. Irmosul Curățește-mă, Mântuitorule, că multe sunt fărădelegile mele și Te rog ridică-mă din adâncul răutăților. Căci către Tine am strigat, auzi-mă, Dumnezeul mântuirii mele. CONDAC, glasul al 8-lea. Podobie: Apărătoare Doamnă... Zburdările cele aprinzătoare de patimi de la trup despărțindu-le, Sfinte Nil, Fericite, cu veghetoare rugăciunea ta le-ai tăiat. Ci, ca cel ce ai îndrăzneală către Domnul, scapă-mă din toate primejdiile, ca să strig ție: Bucură-te, părinte a toată lumea! Cântarea a 7-a. Irmos: Tinerii cei din Iudeea... Stih: Sfinte Părinte Nil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Adăpându-te, părinte, cu ploi cerești, te-ai arătat mult roditor, aducând Stăpânului roade preafrumoase pe cei ce strigă cu credință: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat! Stih: Sfinte Părinte Nil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Limba ta, preafericite, descoperind jgheaburile dogmelor, degrab îneacă rătăcirea eresurilor, învățând pe credincioși a cânta: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Viețuire îngerească ai viețuit, părinte, în trup pe pământ și cu Dumnezeieștile gândiri te îndulceai de vederile cele de sus și cântai: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat! Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Din pântece Fecioresc întrupându-Te, Te-ai arătat spre mântuirea noastră. Pentru aceasta, pe Maica Ta știind-o Născătoare de Dumnezeu, cu mulțumire strigăm: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat! Cântarea a 8-a. Irmos: Muziceștile organe... Stih: Sfinte Părinte Nil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Tinutu-te-ai de virtutea cea desăvârșită, iubind bunatatea cea dintâi și acum, luminându-te cu strălucirile ei, strigi: pe Domnul lăudați-L și-L preaînălțați întru toți vecii. Stih: Sfinte Părinte Nil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fiind îmbogățit de știință cunoscătoare, te-ai suit spre bunăvoirea cea de fapte, trimițând Razele harului celor ce strigă: pe Domnul lăudați-L și-L preaînălțați întru toți vecii. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Dumnezeu. Fugind de larmele cele lumești, te-ai așezat la limanul liniștii și năpădirile patimilor le-ai omorât, strigând: pe Domnul lăudați-L și-L preaînălțați întru toți vecii. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Știind adevărat, Fecioară, că Cel Ce S-a născut din tine este Dumnezeu Cuvântul, te lăudăm cu toată dreapta credință noi, credincioșii, cântând: pe Domnul lăudați-L și-L preaînălțați întru toți vecii. Irmosul: Să lăudăm, să binecuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-I și preaînălțându-L pe Dânsul întru toți vecii. Muziceștile organe împreună glăsuind și popoare fără de număr închinându-se chipului celui din câmpul Deiera, trei tineri neplecându-se, pe Domnul au lăudat și L-au preaînălțat întru toți vecii. Cântarea a 9-a. Irmos: Spăimântatu-s-a cerul... Stih: Sfinte Părinte Nil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Văzându-te vrăjmașul, părinte, că rupi legăturile străduinței celei lumești și te apropii către Dumnezeu, a pornit asupra ta întreite valuri barbare, socotind să slăbească tăria ta, iar cu purtarea de grijă cea Dumnezeiască ai lepădat departe uneltirile lui, pururea fericite. Stih: Sfinte Părinte Nil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Strălucind cu razele bogate ale învățăturilor, ai luminat în multe feluri sufletele celor ce se apropie către tine cu dreaptă credință. Că, apropiindu-ți buzele de paharul cel curat al înțelepciunii, Preaînțelepte Nil, ai scos și ai dat din destul celor ce pofteau. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Jertfitu-te-ai pe tine însuți, cu osârdie, părinte, în chip tăinuit, ca o junghiere fără prihană, Ziditorului tău, iubindu-L pe El curat, Sfinte Nil, Căruia înaintea Scaunului șezând, înțelepte, roagă-L neîncetat pentru cei ce cu credință săvârșesc pomenirea ta, ca să câștige strălucirea ta. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Îndreptat-ai, Fecioară, alunecarea Evei, născând pe Cuvântul Cel Ce îndreptează pe cei lepădați, ca un Bun și Atotputernic, pe Cel Ce din multa milostivire S-a Întrupat din tine și a mântuit lumea cu patimile Sale, cele omorâtoare de patimi. Irmosul Spăimântatu-s-a de aceasta cerul și marginile pământului s-au minunat, că Dumnezeu S-a arătat oamenilor trupește și pântecele tău s-a făcut mai Desfătat decât cerurile. Pentru aceea, pe tine, Născătoare de Dumnezeu, începătoriile Cetelor îngerești și omenești te slăvim. SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Porunca cea cu Taină... Înfrumusețându-ți mintea cu gândirea, izvorăști râuri de teologie, adăpând inimile celor ce cu credință primesc băutura cea curată și limpede a învățăturilor tale și cinstesc pomenirea ta cea luminoasă și cinstită, Sfinte Nil, purtătorule de Dumnezeu, frumusețea cuvioșilor și lauda părinților. SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Porunca cea cu Taină... Cu rugăciunea ta cea curată și limpede către Ziditorul, Maică a lui Dumnezeu, izbăvește de toată nevoia și nenorocirea pe cei ce cinstesc cu credință Preasfântă nașterea ta; și arată către Fiul tău îndrăznire, ca Una ce ești Maică a Lui, să-L îndupleci pe El, ca să avem noi iertare de păcatele ce am făcut în viață. SEDELNA Sfintei Cruci și a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Porunca cea cu Taină... Pe Cel Întrupat din Curate sângiuirile tale și mai presus de gând Născut din tine, Curată, văzându-L spânzurat pe lemn, în mijlocul a doi tâlhari, te răneai la inimă și ca o Maică tânguindu-te, strigai: vai mie, Fiul meu! Ce rânduială Dumnezeiască și de negrăit este aceasta, prin care ai înviat zidirea Ta? Laud milostivirea Ta.