🏠 Canon de rugăciune către Sf. Ierarh Nicolae - 6 dec. ³ Troparul Sf. Ierarh Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, g4 Îndreptător credinței și chip blândețelor, învățător înfrânârii te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai dobândit cu smerenia cele înalte și cu sărăcia cele bogate; Părinte Ierarhe Nicolae, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Cântarea 1, glasul al 2-lea. Irmos: Întru adânc ai așternut... Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Purtătorule de cunună, stând cu Oștile îngerești înaintea Scaunului lui Hristos, Preaînțelepte Ierarhe Nicolae, dăruiește-mi luminarea care să împrăștie întunericul sufletului meu, ca să laud, bucurându-mă, preafericite, pomenirea ta. Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Domnul, Cel Ce slăvește pe toți cei ce-L slăvesc pe Dânsul, adăpost te-a dat pe tine credincioșilor, care izbăvești de ispite pe cei ce aleargă la acoperământul tău, Sfinte Nicolae și te cheamă cu credință și cu dragoste, preamărite. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Șarpele cel viclean, insuflându-mi pofta de a mă asemăna Ziditorului, ca pe un rob m-a răpit; iar prin tine, Preacurată, am fost iarăși chemat înapoi îndumnezeindu-mă, cu adevărat; că tu, Maica lui Dumnezeu, ai născut pe Cel Ce m-a îndumnezeit pe mine. Cântarea a 3-a. Irmos: Înflorit-a pustiul ca și crinul... Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Sfinte Nicolae Fericite, ucenic adevărat al Stăpânului făcându-te, izbăvește din cumplitele nevoi și din moartea amară, pe cei ce aleargă la tine. Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Mult Milostive, curățește pe robii Tăi, dându-le iertare de greșeli ca un Bun, pentru mijlocirile cele către Tine, ale slugii Tale, Sfântul Nicolae. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Alină-mi tulburarea patimilor, Stăpână și cârmuiește-mi viața, Preasfântă, Ceea ce ai născut pe Hristos, întru Care s-a întărit inima mea. Cântarea a 4-a. Irmos: Venit-ai din Fecioară... Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Trăind sub puterea apropiată a Razelor Duhului, ai ajuns purtător de lumină, luminând marginile lumii; înaintea tuturor stând și izbăvind pe toți cei ce cu credință aleargă la tine. Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Precum te-ai arătat mai înainte, izbăvind pe tineri de moarte, cuvioase, așa și acum miluiește-mă pe mine, de toată primejdia, de ispite și de nevoi, preafericite. Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Strălucit-ai ca o făclie a faptelor bune, preafericite, făcându-te următor preaales al Stăpânului tău și fiind chemat, izbăvești pe cei ce cu bună evlavie și cu dragoste te măresc pe tine. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Venit-a la tine Stăpânul și Domnul, Întrupându-Se și mântuindu-mă, ca un Milostiv, pe mine tot omul. Pentru aceasta strigăm către tine: Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, cea cu totul fără prihană. Cântarea a 5-a. Irmos: Luminează-ne pe noi... Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu viață plină de Dumnezeiască cuviință strălucind, de trei ori fericite, de față stând, ai izbăvit pe cei osândiți cu nedreptă judecată să fie uciși, care strigau Stăpânului Hristos: alt dumnezeu afară de Tine nu cunoaștem. Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce privești acum în ceruri, Slava Cea pururea Veșnică și te desfătezi de Prealuminatele Străluciri ale Razei Celei Negrăite și Dumnezeiești, acoperă-mă pe mine cu ocrotirea ta, cuvioase, preacinstită slugă a lui Hristos. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ca să cauți chipul tău cel acoperit de nisipul patimilor, Mântuitorule, ascunzându-Te de Puterile cele cerești și întrupându-Te din Fecioară, Te-ai arătat celor ce strigă: alt dumnezeu afară de Tine nu cunoaștem. Cântarea a 6-a. Irmos: Întru adâncul greșelilor... Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cunună de biruință ți s-a pus după vrednicie pe cap, Sfinte Nicolae. Deci, ca un biruitor preaales, izbăvește pe cei ce te cheamă pe tine. Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe mine cel omorât de greșeli, fericite și dat la fund de furtunile patimilor, arătându-te, mă izbăvește la limanul Dumnezeieștii voiri. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Spre tine mi-am pus nădejdea mântuirii mele, Maică, pururea Fecioară și pe tine te pun Ocrotitoare Tare și Neclintită a vieții mele. CONDAC, glasul al 3-lea. Podobie: Fecioara astăzi... În Mira, Sfinte, sfințitor te-ai arătat; că Evanghelia lui Hristos plinind-o, cuvioase, ți-ai pus sufletul tău pentru poporul tău; mântuit-ai pe cei nevinovați din moarte. Pentru aceasta te-ai sfințit ca un mare tăinuitor al darului lui Dumnezeu. Cântarea a 7-a. Irmos: Chipul cel de aur... Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu tăișul ispitelor sunt tăiat, cumplit fiind înțepat și de porțile iadului m-am apropiat, de necazuri fiind împresurat; miluiește-mă cu rugăciunile tale, fericite și mă ridică pe mine, cel ce cânt: Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. De sclipirile cele fără materie ale Luminii Celei Neapuse fiind luminat, smulge pe cei chinuiți din întunericul necazurilor și povățuiește la lumina veseliei pe cei ce cântă: Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Roagă pe Hristos, Fiul tău și Dumnezeu, Născătoare de Dumnezeu, să izbăvească cu Cinstit Sângele Său pe cei încercați de cumplite greșeli și de înșelăciunea șarpelui; pe cei ce cântă: Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Cântarea a 8-a. Irmos: În cuptorul cel cu foc... Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca un blând și milostiv, slobozește, fericite, din nevoile cumplite care i-au cuprins, pe cei ce se găsesc în adâncul ispitelor, dăruindu-le dezlegare, cu rugăciunile tale cele către Mântuitorul Hristos, învățătorule al celor de Taină. Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Povățuitor al Tainelor celor mai presus de minte, slujitor al celor sfinte și cerești fiind, de Dumnezeu înțelepțite și arhiereu credincios, cere iertare de greșeli de la Mântuitorul nostru, grăitorule de cele Tainice. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Mintea mea slăbește acum, căzând întru adâncul necinstei, ca Una ce de acolo, este cuprinsă de tot felul de rele. Ci tu, Fecioară, vindecă-mă, îmbrăcându-mă în lumina nepătimirii. Cântarea a 9-a. Irmos: Fiul Părintelui Celui fără de început... Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu strălucirile harului fiind luminat, de Dumnezeu înțelepțite și Luceafăr al dreptei credințe lămurit ajungând, pe cei din ispite îi scapi și pe cei din adâncul mării îi izbăvești și pe cei flămânzi îi hrănești în chip minunat, preafericite. Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce acum în Raiul desfătării te sălășluiești și vezi limpede Slava Cea Negrăită, din bolțile cerești privești la cântăreții tăi, izbăvindu-i din patimi, purtătorule de Dumnezeu, preafericite, Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe Înțelepciunea și Puterea și Cuvântul Cel Ipostatic al Tatălui, Maica lui Dumnezeu Curată, L-ai născut din Preacuratele tale sângiuri, Biserică luându-Și și cu dânsa împreunându-Se prin unire în Chip Nedespărțit. SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înțelepciunea și Cuvântul... Râu îmbelșugat de tămăduiri și izvor de minuni neîmpuținat te-a arătat pe tine, Sfinte Nicolae, adâncul milostivirii; că cei amarnic apăsați de boli și cumplit încercați de nenorocirile vieții, află doctorie tămăduitoare, cu adevărat, la toată mâhnirea, în calda ta ocrotire. Pentru aceasta strigăm către tine: roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să dăruiască iertare de greșeli celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta. SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înțelepciunea și Cuvântul... Pe Înțelepciunea și Cuvântul în pântecele tău zămislind în chip de negrăit, Maica lui Dumnezeu, lumii ai născut pe Cel Ce ține toate; și în brațe ai purtat pe Cel Ce cuprinde toate, pe Dătătorul de hrană al tuturor, pe Făcătorul făpturii și Domnul. Pentru aceasta te rog, Preacurată Fecioară și cu credință strig către tine, să fiu izbăvit de greșeli, când va fi să stau înaintea feței Ziditorului meu. Stăpână, Fecioară Curată, ajutorul tău dăruiește-mi-l atunci, că poți toate câte le voiești. --------------- Troparul Sfântului Ierarh Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, glasul al 4-lea: Îndreptător credinței și chip blândețelor, învățător înfrânârii te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai dobândit cu smerenia cele înalte și cu sărăcia cele bogate; Părinte Ierarhe Nicolae, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Cântarea 1, glas 1. Irmos: Hristos Se naște, slăviți-L... Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu limbă și cu buze nepricepute, vin să aduc laudă scurtă și rugăciune înălțimii tale celei de Dumnezeu cinstite, Sfinte Nicolae; ci, ca un bogat dăruitor, dăruiește-mi mie Milostiv pe Mântuitorul și Dumnezeu. Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Om ceresc fiind, întocmai ca îngerii te-ai arătat pe pământ; văduvelor ai fost mare ocrotitor, celor apăsați, răzbunător și tuturor celor necăjiți, ajutător întru nevoi, Părinte Nicolae. Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Lumea toată face cunoscute minunile tale, Sfinte Nicolae, de trei ori fericite, celor de sub soare și noianul faptelor tale celor bune: cei lipsiți fac cunoscut pe ocrotitorul, săracii și văduvele pe hrănitorul, orbii pe povățuitorul și toți pe apărătorul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh (a Preasfintei Treimi). Cinstesc Treimea Cea Nezidită: pe Tatăl și pe Fiul, împreună cu Duhul; o Singură Ființă, o Dumnezeire, o Fire Neîmpărțită după Ființă; Trei Ipostasuri pe Care le înțeleg după Fețe și după Ipostas. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Fără sămânță ai zămislit pe Cuvântul, pe Unul din Treime, Preacurată și pe Acesta cu Trup L-ai născut, rămânând după naștere Neschimbată ca și mai înainte. Pe Acesta, ca pe Fiul tău și Dumnezeu, roagă-L pururea pentru noi. Catavasie: Hristos Se naște, slăviți-L; Hristos din ceruri, întâmpinați-L; Hristos pe pământ, înălțați-vă; cântați Domnului tot pământul și cu veselie lăudați-L, popoare, că S-a preaslăvit! Cântarea a 3-a. Irmos: Fiului, Celui mai înainte... Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Placă de multe fapte bune, scrisă de Nemuritorul și Preacuratul deget al lui Hristos Dumnezeu, dobândind în inimă, de Dumnezeu Înțelepțite Sfinte Nicolae, picuri din buzele tale dulceață mai dulce decât agurul și mierea. Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Harul a arătat asupra ta minuni uimitoare; că viața ta cea curată, Sfinte Nicolae, mai strălucitoare cu adevărat decât tot aurul, prin strălucirea Dumnezeiescului Duh, îmbracă cu totul în lumină sufletele cele întunecate. Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Și după moarte viezi, arătându-te lămurit în vise; și pe tineri i-ai izbăvit de moarte în chip minunat, strigând limpede împăratului: nu nedreptăți pe acești bărbați, că din pizmă au fost pârâți. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh (a Preasfintei Treimi). Milostivă fii mie, Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, celui ce cu greșeli nemăsurate mi-am întinat viața, Părinte și Fiule și Duhule Cel Viu; păzindu-mă pretutindeni și pururea nevătămat de tot necazul. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Nădejde de mântuire să dai, Născătoare de Dumnezeu, robilor tăi; și în nevoi și primejdii cu grabnice rugăciuni fii de față, ca să-i aperi și să-i ajuți. Că tu, Dumnezeiască Mireasă, ești Lauda noastră a credincioșilor. Catavasie: Fiului, Celui Născut fără stricăciune din Tatăl mai înainte de veci și mai pe urmă din Fecioară Întrupat fără de sămânță, lui Hristos Dumnezeu să-I strigăm: Cel Ce ai înălțat fruntea noastră, Sfânt ești, Doamne. Cântarea a 4-a. Irmos: Toiag din rădăcina lui Iesei... Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Numele tău singur, ori de câte ori este chemat, izbăvește îndată, cu adevărat, din toate cursele vrăjmașilor pe cei ce strigă către tine cu căldură, Sfinte Nicolae. Deci, precum ai izbăvit mai înainte pe voievozi, miluiește-ne și pe noi de toată nevoia cea cumplită. Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Stând înaintea Scaunului lui Dumnezeu, nu înceta a te ruga cu sârguință, înțelepte, pentru noi, toți credincioșii robii tăi, Minunate Ierarhe Nicolae, ca să fim izbăviți de focul cel veșnic și de vrăjmași, de gândul cel viclean și de răutate. Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pretutindeni izvorăști tămăduiri celor ce cu credință aleargă la tine și izbăvești pe toți din legături. Pentru aceasta schimbă întristarea noastră în bucurie, cu rugăciunile tale cele bine primite, Sfinte Nicolae Luminate, sfărâmând trufia vrăjmașilor noștri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh (a Preasfintei Treimi). Cinstesc Stăpânia Dumnezeirii Celei fără de început: pe Tatăl și pe Fiul și pe Preasfântul Duh, Împărăția Tuturor; Unimea Nedespărțită, Cea a toate Făcătoare, Una, Neîmpărțită, în Trei Chipuri și Fețe deosebite pururea. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Tu, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, te-ai arătat cu adevărat mai Cinstită și mai presus decât oamenii și decât îngerii; că pe Făcătorul tuturor în pântece L-ai zămislit, îmbrăcat în Trup de rob născându-L fără de sămânță. O, minunată Priveliște! Catavasie: Toiag din rădăcina lui Iesei și Floare dintr-însul, Hristoase, din Fecioară ai odrăslit, Cel Lăudat, din Muntele cel cu umbra deasă. Venit-ai, Întrupându-Te din cea Neispitită de bărbat, Cel fără de trup și Dumnezeu. Slavă Puterii Tale, Doamne. Cântarea a 5-a. Irmos: Dumnezeu fiind al păcii... Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Propovăduiește și acum, părinte, marea cetate a celor din Mira și ținutul Lichiei și toată seminția, minunatele tale fapte, prin care ai izbăvit pe toți din dureri și din întristări, vrednicule de laudă, Sfinte Ierarhe Nicolae. Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Adăpost al văduvelor și părinte al orfanilor, ajutător preaales al celor din necaz, mângâiere a celor ce plâng, păstor și povățuitor al tuturor celor ce rătăcesc fiind, Sfinte Nicolae, izbăvește-ne și pe noi din nevoi cu rugăciunile tale. Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Mutatu-te-ai de pe pământ la Locașurile cele fără materie, unde privești negrăita Frumusețe a lui Hristos, arătându-te deopotrivă cu Oștile îngerești. Pentru aceasta, cu Apostolii și cu mucenicii dănțuind, roagă-te cu dinadinsul Mântuitorului, Sfinte Părinte Nicolae. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh (a Preasfintei Treimi). Slăvesc cu cinste Trei Fețe împreună fără de început, de același Scaun și Singure Stăpânitoare ale Unei Dumnezeiri Nedespărțite; de Care am fost adus din neființă la ființă, împreună cu îngerii strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Doamne! Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Acoperământul cel Mântuitor și Nădejdea tuturor, Ceea ce ești degrabă de față și miluiești, milostivește-te acum și de noi, strigăm ție, Curată, cei ce te chemăm totdeauna în nevoi, că altă Ocrotitoare, după Dumnezeu, nu avem. Catavasie: Dumnezeu fiind al păcii, Tată al îndurărilor, pe Îngerul Sfatului Tău Celui Mare, dăruindu-ne pace, L-ai trimis nouă; deci, fiind povățuiți la lumina cunoștinței de Dumnezeu, de noapte mânecând, Te slăvim pe Tine, Iubitorule de oameni. Cântarea a 6-a. Irmos: Din pântece pe Iona... Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca un nou Avraam te-ai arătat, Sfinte Ierarhe Nicolae, aducând mintea ta, ca pe un fiu singur născut al tău, Stăpânului tău și jertfe fără de sânge pururea aducând. Pentru aceasta ai fost binecuvântat, ca un iubitor de străini, părinte și te-ai făcut Treimii locaș Dumnezeiesc și fără de prihană. Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Uimitoare și înfricoșătoare minuni lucrează în tot pământul și pe mare departe, stând de față celor primejduiți cu rugăciuni grabnice: celor neputincioși, doctor și săracilor hrănitor și ca unul ce porți nume de biruință, biruință te-ai arătat poporului celui credincios împotriva vrăjmașilor. Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu ochiul minții mai dinainte văzând cele ce aveau să fie, ai umplut de drepte dogme pe toți, vestindu-ne nouă pe Fiul, de o Ființă cu Tatăl; și nebunia lui Arie ai pierdut-o, punând înaine, ca stâlp credinței ortodoxe, cinstitele tale fapte. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh (a Preasfintei Treimi). Laud și cinstesc Treimea Cea Nedespărțită, Cea în Trei Fețe Despărțită pururea și Unită în Ființă și în Fire, ca pe o Stăpânie Una: pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh; Care pe toți îi stăpânește cu Puterea și pe toate laolaltă le păzește precum voiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Plecând cerurile, Hristos voind S-a Sălășluit întreg în pântecele tău, Preacurată; că nesuferind să vadă zidirea mâinilor Sale sub tirania celui înșelător, a venit în chip de rob să izbăvească neamul omenesc. Catavasie: Din pântece pe Iona ca pe un prunc, l-a lepădat fiara mării, precum l-a primit. Iar Cuvântul în Fecioară sălășluindu-Se și Trup luând, a ieșit lăsând-o Nestricată; că Cel Ce n-a pătimit stricăciune pe Ceea ce L-a născut a păzit-o Nevătămată. CONDAC, glasul al 3-lea. Podobie: Fecioara astăzi... În Mira, Sfinte, sfințitor te-ai arătat; că Evanghelia lui Hristos plinind-o, cuvioase, ți-ai pus sufletul tău pentru poporul tău; mântuit-ai pe cei nevinovați din moarte. Pentru aceasta te-ai sfințit ca un mare tăinuitor al darului lui Dumnezeu. Cântarea a 7-a. Irmos: Tinerii, fiind crescuți... Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Doctor preaales al tuturor cumplitelor boli arătându-te, Sfinte Părinte Nicolae, vindecă neputința sufletului meu și dă-mi sănătate, ca să strig: Dumnezeul părinților, bine ești cuvântat. Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Izbăvind de moarte pe voievozii cei de demult, sfinte, i-ai îndemnat să cânte cu credință fierbinte și să slăvească pe Hristos Mântuitorul, care au și strigat: Dumnezeul părinților, bine ești cuvântat. Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. De paharul înțelepciunii apropiindu-ți tainic buzele tale, Părinte Nicolae, de aici ai scos izvoare mai dulci decât mierea și fagurele strigând popoarelor: Dumnezeul părinților, bine ești cuvântat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh (a Preasfintei Treimi). O, Treime Preasfântă, pe Tine Te lăudăm, Unime Întreit Strălucitoare, de o Ființă, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte; întru Care toți botezându-ne, cântăm: Dumnezeul părinților, bine ești cuvântat. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). De la toți primind rugăciuni, Născătoare de Dumnezeu, roagă-te Fiului tău și Dumnezeu, să izbăvească de pedeapsă pe cei ce cu adevărat te cinstesc pe tine și strigă: Dumnezeul părinților, bine ești cuvântat. Catavasie: Tinerii, fiind crescuți în dreapta credință, păgâneasca poruncă nebăgând-o în seamă, de groaza focului nu s-au înspăimântat; ci, în mijlocul văpăii stând au cântat: Dumnezeul părinților, bine ești cuvântat. Cântarea a 8-a. Irmos: Cuptorul cel răcorit... Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cetele patriarhilor și ale Apostolilor, adunările sfinților mucenici, soboarele proorocilor și toată mulțimea pustnicilor, fericesc Dumnezeiasca ta viață; cu aceia și noi împreună te rugăm pe tine: nu înceta rugându-te pururea către Domnul, să ne păzească pe noi de toată vătămarea. Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Preaînalte Împărate a toate, Mare Stăpânitor, cu rugăciunile cuviosului păstor împacă viața tuturor creștinilor, Cuvinte și dă, rugămu-ne, binecinstitorilor de Dumnezeu biruință și putere asupra celor rău credincioși, ca toți pururea să lăudăm puterea Ta și să Te preaînălțăm întru toți vecii. Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. De Lumina Cea Neapropiată fiind luminat, părinte, reverși lumină asupra sufletelor celor ce sunt în necaz, risipind toată pâcla întunericului ispitelor și strălucind totdeauna cu raze de veselie inimile noastre; întru care cu strălucire fiind luminați, strigăm: să binecuvânteze toată făptura pe Domnul și să-L preaînalțe întru toți vecii. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Ca pe o Singură Viață și Trei Vieți și ca pe o Singură Lumină și Trei Lumini lăudăm cu credință, Treimea: pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, urmând cu adevărat învățăturile părintești. Cu care împreună mărturisind dreapta credință, să cântăm: să binecuvânteze toată făptura pe Domnul și să-L preaînalțe întru toți vecii. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Rugul cel ce ardea de demult fără mistuire în Muntele Sinai a arătat de mai înainte un chip uimitor de lucru, Preacurată Fecioară, dând pe față Taina nașterii tale; că Focul Dumnezeirii, Cel Ce S-a Sălășluit întru tine, te-a păzit Nevătămată. Pentru aceasta te lăudăm întru toți vecii. Catavasie: Să lăudăm, să binecuvântăm și să ne închinăm Domnului cântându-I și preaînălțându-L pe Dânsul întru toți vecii. Cuptorul cel răcorit a închipuit Chipul Minunii celei mai presus de fire, că n-a ars pe tinerii pe care i-a primit, precum nici Focul Dumnezeirii n-a ars pântecele Fecioarei în care a intrat. Pentru aceasta, cântând să strigăm: să laude toată făptura pe Domnul și să-L preaînalțe întru toți vecii. Cântarea a 9-a. Irmos: Taină Minunată văd... Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Săltați cu duhul toți iubitorii de praznic; veseliți-vă ceruri, munți și dealuri, Biserica și cetele fecioarelor și ale pustnicilor de pomenirea preafericitului; întru care adunându-ne, pe Mântuitorul să-L slăvim. Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Să cânte cântări de laudă toate marginile, împodobind cu toți creștetul Dumnezeiescului Nicolae, sluga lui Hristos Dumnezeu, cu cununi de laudă; prin care să ne izbăvim din patimi și din primejdii. Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Primește, Sfinte Nicolae, ca vrednică de tine cântarea acestei mici osteneli, precum Hristos a primit cei doi bănuți ai văduvei. Nu te scârbi de fapta mea, căci din dragoste, iar nu fălindu-mă, am îndrăznit una ca aceasta, de trei ori fericite. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh (a Preasfintei Treimi). Treimea este Una cu voia, Cea de o Ființă și se desparte în Fețe fără despărțire păzindu-și pururea puterea: Tatăl și Fiul și Duhul Cel viu; un Dumnezeu în Trei Fețe, pe Care Îl slăvim. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). S-a șters toată întristarea cu nașterea ta; și Domnul a ridicat plângerea și toată lacrima de la toată fața Curată, Născătoare de Dumnezeu, cu totul fără prihană; prin tine ne împlinim și noi datoriile. Catavasie: Taină Minunată și neobișnuită văd, cer fiind peștera, Scaun de Heruvimi Fecioara, ieslea sălășluire, întru care S-a culcat Cel Neîncăput, Hristos Dumnezeu, pe Care, lăudându-L Îl slăvim. SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înțelepciunea și Cuvântul... Râu îmbelșugat de tămăduiri și izvor de minuni neîmpuținat te-a arătat pe tine, Sfinte Nicolae, adâncul milostivirii; că cei amarnic apăsați de boli și cumplit încercați de nenorocirile vieții, află doctorie tămăduitoare, cu adevărat, la toată mâhnirea, în calda ta ocrotire. Pentru aceasta strigăm către tine: roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să dăruiască iertare de greșeli celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta. SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înțelepciunea și Cuvântul... Pe Înțelepciunea și Cuvântul în pântecele tău zămislind în chip de negrăit, Maica lui Dumnezeu, lumii ai născut pe Cel Ce ține toate; și în brațe ai purtat pe Cel Ce cuprinde toate, pe Dătătorul de hrană al tuturor, pe Făcătorul făpturii și Domnul. Pentru aceasta te rog, Preacurată Fecioară și cu credință strig către tine, să fiu izbăvit de greșeli, când va fi să stau înaintea feței Ziditorului meu. Stăpână, Fecioară Curată, ajutorul tău dăruiește-mi-l atunci, că poți toate câte le voiești.