🏠 Canonul Sf. Leontie - 18 iun. ³ Troparul Sf Mucenic Leontie, g4: Mucenicu1 Tău, Doamne, Leontie, întru nevoința sa, cununa nesctricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule. Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmosul: Cânta-voi ție, Doamne Dumnezeul meu, că din sfânt pântecele Fecioarei în Om în chip de negrăit îmbrăcându-Te, l-ai înnoit ca un milostiv. Stih: Sfinte Mucenice Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Bunătatea ta nu se supune legilor celor de laudă, Sfinte Mucenice Leontie, sluga lui Hristos, căci Însuși El îți este ție laudă și mărire de nerăpit. Stih: Sfinte Mucenice Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Dorind, fericite, de cele mai presus de fire și cu fecioria trupului împodobindu-ți sufletul cel nespurcat, l-ai gătit cu bună podoabă către suirea la cer. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Luat-ai biruință împotriva înșelăciunii cinstea cea către mucenici, cinstind cu cuviință pe Cel pururea dorit de tine, Sfinte Leontie, pururea pomenite. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Cum te vom ferici pe tine, Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce ești mai presus de ceruri și de toată zidirea, căci ai născut Fiu, pe Ziditorul și Dumnezeul nostru? Cântarea a 3-a. lrmos: Arcul celor puternici... Stih: Sfinte Mucenice Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Având fire și cuget cu bună podoabă și har de la Dumnezeu, Mucenice Leontie, te-ai arătat pătimitor și preaales mărturisitor al adevărului. Stih: Sfinte Mucenice Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Strigai, Sfinte Leontie, ostașilor celor împreună cu tine să-și pună sufletele pentru Dumnezeul cel viu și să se facă ostași Împăratului, Celui Ce petrece în veac. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Limba ta cea iubitoare de Dumnezeu, din care picură miere, varsă cuvinte de dreaptă credință, iar pe cei robiți de necredințe îi înfruntă, căci hulesc. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Bucură-te, Maică Neispitită de nuntă, care ai încăput în pântecele tău pe Dumnezeu Cuvântul și L-ai născut Întrupat ca pe un Dumnezeu și Om. Irmosul: Arcul celor puternici a slăbit și cei neputincioși s-au încins cu putere. Pentru aceasta s-a întărit întru Domnul inima mea. Cântarea a 4-a. Irmosul: Acoperit-au cerurile bunătatea Ta, Hristoase și pământul s-a umplut de slava Ta. Pentru aceasta neîncetat strigăm: Slavă puterii Tale, Doamne. Stih: Sfinte Mucenice Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cel împrietenit cu mânia cea demonică te chinuia fără de milă pe tine, cel ce erai cuprins cu dragostea cea dumnezeiască, mucenice, purtătorule de chinuri, Leontie. Stih: Sfinte Mucenice Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Îndrăzneala îți era de ajutor Sfinte Leontie, când te primejduiai pentru adevăr și te îndemnai la toată tăierea și arderea, pururea pomenite. Stih: Sfinte Mucenice Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca să te vânez și să te aduc către adevăr ca pe un fericit, am socotit, zis-ai împotrivă cu îndrăzneală, către cel ce te îngrozea, mucenice purtătorule de chinuri, Sfinte Mucenice Leontie. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. La Stăpânul, Cel Ce a fost pironit pe lemn cu trupul pentru tine privind și de har umplându-te, pe lemn te-ai întins pentru Dânsul foarte tare. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu Prealăudată, Ceea ce întreci cetele heruvimilor și ai ținut pe Dumnezeu cu trupul purtat în brațele tale. Cântarea a 5-a. Irmosul: Cel Ce ne-ai câștigat pe noi popor ales cu sângele Tău, Doamne, pacea Ta dă-ne-o nouă, păzind într-un gând turma Ta. Stih: Sfinte Mucenice Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ducându-te către junghiere jertfă gata, Mucenice Leontie preamărite, de bunăvoia ta ai stat pentru Hristos înaintea divanului tiranic. Stih: Sfinte Mucenice Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cel supus înșelăciunii, se ispitea să-ți surpe întărirea sufletului tău, ocărând pe Domnul, cum că a fost Răstignit ca un făcător de rele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Să piară cu adevărat zeii cei ce n-au făcut cerul și pământul, răspundeai mucenice, împotrivă, căci Cel Ce a fost Răstignit este Ziditorul tuturor. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Fecioară, Maică Preacurată, Ceea ce ai zămislit în pântecele tău pe Dumnezeu mai presus de fire, dă-ne pacea ta nouă, celor ce cu cântări te slăvim pe tine, Născătoare de Dumnezeu. Cântarea a 6-a. Irmos: Strigat-a mai înainte... Stih: Sfinte Mucenice Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Blând te arătai, Leontie, către cei ce alergau cu credință la tine și la cuvântul tău cel îndulcit cu sarea cea dumnezeiască; iar către vrăjmașii lui Hristos te-ai arătat foarte cumplit. Stih: Sfinte Mucenice Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Mucenicul Leontie, sluga Ta cea credincioasă, cu veselie da mărturisirea împărăției Tale, Hristoase, iar vrăjmașii Tăi nu sufereau adevărul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Se aprindeau de mânie ca niște fiare cei fără de lege și își puneau mâinile pe mucenic ca pe un miel, străduindu-se să spintece fără de milă pe cel nebiruit. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Născătoare de Dumnezeu ne rugăm ție, Preacurată, roagă-te Celui Ce S-a întrupat din tine pentru noi robii tăi, că numai pe tine te știm Părtinitoare a noastră. Irmosul: Strigat-a mai înainte închipuind îngroparea Ta cea de trei zile proorocul Iona în chit, rugându-se: din stricăciune mă izbăvește, Iisuse, Împărate al puterilor. CONDAC, glasul al 3-lea. Podobie: Fecioara astăzi... Meșteșugirile cele viclene ale tiranilor le-ai rușinat și slujbele elinești cele fără de Dumnezeu defăimându-le, luminat ai arătat cunoștința de Dumnezeu tuturor oamenilor cu învățăturile dreptei credințe, de Dumnezeu înțelepțite mucenice. Pentru aceasta a ta pomenire cinstim cu dragoste, înțelepte Leontie. Cântarea a 7-a. Irmosul: Cel ce ai izbăvit în foc pe tinerii lui Avraam și ai ucis pe caldeii care fără dreptate vânau pe cei drepți, prealăudate Doamne, bine ești cuvântat Dumnezeul părinților noștri. Stih: Sfinte Mucenice Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu tăria cugetelor, ca și tinerii cei din robie, împreună cu văpaia supărărilor, a călcat și înșelăciunea Sfinte Leontie, cântând ție: Doamne Dumnezeul părin­ților noștri, bine ești cuvântat. Stih: Sfinte Mucenice Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Mucenicul cel nebiruit uitându-și trupul cel șuvițat, cu tărie a răbdat chinuri pentru Tine, Hristoase, cântând tie Ziditorului: Dumnezeul părinților noștri bine ești cuvântat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cu înțelepciunea și cu dragostea lui Hristos, cu puterea biruind firea, ai ales moartea cea purtătoare de viață, în locul vieții celei pieritoare, Mucenice Leontie, cântând: Dumnezeul părinților bine ești cuvântat. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Preasfintei Treimi). Mucenicul cel nebiruit neplecat, binecuvântând pe Cuvântul și pe Duhul, împreună cu Tatăl, o Fire în Trei Ipostasuri, striga: Prealăudate Doamne, Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat. Cântarea a 8-a. Irmos: Pe Cel Ce s-a pironit... Stih: Sfinte Mucenice Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Mucenicul suferea rănile trupului și pe vrăjmașul cel fără de trup îl întrista foarte, cântând: Preaînălțați pe Hristos Dumnezeul nostru în veci. Stih: Sfinte Mucenice Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Când te bătea cu mărăcini, mucenice, cu dragoste întindeai gândul tău drept către Stăpânul, strigând: Preaînălțați pe Hristos în veci! Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Biruință este pentru tine Hristos, mucenice, pe Care cu chinurile trupului tău L-ai slăvit, strigând: Toți preaînălțați pe Hristos în veci, Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Pe Cuvântul, Cel Ce S-a născut din cea Preacurată și a dăruit viață neamului omenesc, tineri preaînălțați-L în veci. Irmosul: Să lăudăm bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-I și preaînălțându-L pe Dânsul întru toți vecii. Pe Cel Ce S-a pironit cu trupul pe cruce și a făcut-o pentru noi armă de mântuire, tineri preaînălțați pe Hristos Dumnezeul nostru în veci. Cântarea a 9-a. Irmos: Nașterea ta nestricată... Stih: Sfinte Mucenice Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Arătatu-te-ai slugă Treimii, Sfinte Mucenice Leontie, slujind curat Celui Căruia tot genunchiul se pleacă, al celor cerești și al celor pământești și al celor de sub pământ, pe Care ca pe un Izbăvitor lăudându-L Îl slăvim. Stih: Sfinte Mucenice Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Dorind a vedea cu fața descoperită slava cea fără de materie a Domnului, te-ai dezbrăcat de stăpâniri și de puteri, propovăduind o Dumnezeire în Trei Ipostasuri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Veselitu-s-a de mărturisirea ta Mântuitorul și după vrednicie te-a mărturisit înaintea Tatălui pe Care îmbunează-L, pătimitorule, către toți, cei ce cu credință măresc pomenirea ta. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Preasfântă Fecioară, care te-a arătat mai aleasă decât îngerii, ca Ceea ce ai născut pe Mântuitorul tuturor, milostivește-te și izbăvește pe poporul cel păcătos, care aleargă sub acoperământul tău. Irmosul: Nașterea ta Nestricată te-a arătat, Dumnezeu din coapsele tale a ieșit, că s-a arătat purtător de trup pe pământ și cu oamenii a petrecut. Pentru aceasta pe tine, de Dumnezeu Născătoare, toți te slăvim. SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină... Luând asupra ta crucea ca o platoșă, vitejește ai mers la luptă cu vrăjmașii cei nevăzuți, Sfinte Mucenice Leontie și pierzând puterea lor, ai primit plată harul minunilor. Pentru aceasta roagă-te să ne mântuim noi, mucenice preamărite. SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină... Stai împotriva vrăjmașilor, celor ce ne fac nouă război, căci cumplit au năpădit moștenirea ta, Preacurată Stăpână. Pierde cu mâna ta semeția barbarilor, ca să cunoască puterea ta, cei ce iubesc războaiele și cu amenințarea ta pierde-i pe ei pe toți. SEDELNA Sfintei Cruci și a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină... Fecioară Preacurată, Maica lui Hristos Dumnezeu, sabie a străbătut preasfânt sufletul tău, când ai văzut Răstignit de bunăvoie pe Fiul tău și Dumnezeu, pe Care, Preabinecuvântată, roagă-L neîncetat să ne dăruiască nouă iertare de greșeli.