🏠 Canon de rugăciune către Sf. Iustin Martirul și Filosoful - 1 iun. ³ Troparul Sfântului Mucenic Iustin Martirul și Filosoful, a altui Mucenic Iustin și a celor împreună cu dânșii, glasul al 4-lea: Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoințele lor, cununile nesctricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule. Cântarea 1, glasul al 2-lea. Irmosul: Veniți popoarelor să cântăm cântare lui Hristos Dumnezeu, Celui Ce a despărțit marea și a trecut pe poporul, pe care l-a izbăvit din robia egiptenilor, că S-a preaslăvit. Stih: Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Fiind împodobiți cu lumini mucenicești, mucenicilor, stați înaintea divanului celui curat al Stăpânului tuturor, dându-ne nouă dezlegare păcatelor. Stih: Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Binecredincioșii apărători ai adevărului, nevoindu-se înaintea divanului celui tiranic, cu un gând au surpat înșelăciunea lui Veliar, prin puterea Duhului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Binecredincioșii marii mucenici, prin chinuri, prin bătăi și prin scârbe, au câștigat împărăția lui Hristos, întru care viețuiesc acum, purtând cununi. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Cel Ce ești bogat întru milă, vrând să mântuiești zidirea mâinilor Tale, Te-ai sălășluit în pântecele Fecioarei celei Neispitite de bărbat și pe Dânsa o ai arătat Apărătoare a noastră. Cântarea a 3-a. Irmos: Întărește-ne pe noi întru Tine... Stih: Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Având, Sfinte Mucenice Iustine, în inima ta pe Hristos întărire, vitejește ai stat împotriva judecătorului celui fără de lege, care îți poruncea să faci cele fără de lege. Stih: Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Ceată luminată de Dumnezeu, ostași de Dumnezeu aleși, popor sfânt al sfinților mucenici, adunându-vă acum, ați biruit cu trupul pe vrăjmașii cei fără de trup. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Mucenicii cei mari la suflet, dându-și trupurile la chinuri, se veseleau, văzând mai înainte desfătarea cea veșnică, slava și strălucirea cea viitoare. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Fără sămânță, ai zămislit în pântece pe Dumnezeu și în chip de negrăit L-ai născut întrupat, pe Acel la Care nici nu îndrăznesc a privi puterile cerurilor, Pururea Fecioară. Irmosul: Întărește-ne pe noi întru Tine, Doamne, Cel ce prin lemn ai omorât păcatul și frica Ta o sădește în inimile noastre, ale celor ce Te lăudăm pe Tine. Cântarea a 4-a. Irmosul: Auzi t-am Doamne, auzul rânduielii Tale și Te-am preaslăvit pe Tine, Unule, Iubitorule de oameni. Stih: Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. De pătimirile lui Iustin și ale lui Hariton și ale Haritei și ale lui Peon, s-au spăimântat cetele îngerilor. Stih: Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Trupurile, care erau zdruncinate cu chinurile, prilejuiau vitejilor dumnezeiasca fericire. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Stăpânitorii întunericului s-au spăimântat de bărbăția lui Evelpist și a lui Ierax, a mucenicilor celor nebiruiți. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Rugămu-te, Preacurată, ceea ce ai zămislit pe Dumnezeu fără sămânță, să te rogi pururea pentru robii tăi. Cântarea a 5-a. Irmosul: Dătătorule de lumină și Făcătorule al veacurilor, Doamne, întru lumina poruncilor Tale povățuiește-ne pe noi, că afară de Tine pe alt dumnezeu nu știm. Stih: Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Umplându-te de dumnezeiescul Duh, ai înecat duhurile viclenirii celei rele în pâraiele sângiurilor tale, Iustine, foarte tare pătimind, fericite mucenice. Stih: Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cea cu numele de dar s-a făcut plină de har dumnezeiesc și uitându-și neputința femeiască, cu adevărat a pătimit după lege și s-a învrednicit de slavă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Fiindu-ți sufletul plin, de har, prin mărturisiri, sfințite, ai stins răutatea vrăjmașului celui vechi, pătimitorule Hariton, podoaba cea cinstită a dumnezeieștilor purtători de chinuri. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). ție, Celeia ce ai născut pe Hristos, Ziditorul a toată lumea, strigăm: Bucură-te, Preacurată; Bucură-te, ceea ce ne-ai răsărit nouă Lumina; Bucură-te, ceea ce ai încăput pe Dumnezeu Cel Neîncăput. Cântarea a 6-a. Irmos: Întru adâncul greșelilor... Stih: Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Primind chemare din cer, asemenea cu dumnezeiescul Pavel și alergând călătoria cea dreaptă, foarte bine ai săvârșit nevoințele muceniciei, de Dumnezeu înțelepțite. Stih: Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Trecut-ați, noianul neviforât al chinurilor prin ocârmuire dumnezeiască și ați ajuns către limanul cel lin al împărăției lui Hristos, mucenicilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Ca niște stele nerătăcite luminând la întărirea cea cinstită a Bisericii, luminați toată lumea cu strălucirile patimilor voastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Neispitită de bărbat ai născut, Fecioară și în veac petreci, Fecioară, arătând semnele Dumnezeirii cele adevărate ale Fiului și Dumnezeului tău. Irmosul: Întru adâncul greșelilor fiind înconjurat, chem adâncul milostivirii Tale cel neurmat: din stricăciune, Dumnezeule, scoate-mă. CONDAC, glasul al 2-lea: Cu înțelepciunea dumnezeieștilor tale cuvinte, Iustine, toată Biserica lui Dumnezeu înfrumusețându-se prin strălucirea vieții luminează lumea. Iar pentru vărsarea sângelui primind cunună și înaintea lui Hristos stând împreună cu îngerii, roagă-te neîncetat pentru noi toți. Cântarea a 7-a. Irmosul: Chipul cel de aur în câmpul Deira fiind cinstit, cei trei tineri au defăimat porunca cea fără de Dumnezeu și fiind aruncați în mijlocul focului, răcorindu-se, au cântat: Bine ești cuvântat Dumnezeul părinților noștri. Stih: Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Uscând adâncimea înșelăciunii cu râul sângiurilor, ați izvorât, mucenicilor, izvoare de minuni, cu care stingeți jăratecul patimilor celor rele, celor ce totdeauna strigă: Bine ești cuvântat Dumnezeul părinților noștri. Stih: Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu înțelepciunea lui Dumnezeu fiind împodobit înțeleptul Iustin, filozofia elinilor prin dar o a dovedit ca nebunie, plecând pe aceia să se închine Treimii, cu dreaptă credință strigând: Bine ești cuvântat Dumnezeul părinților noștri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Ca focul dumnezeieștii dragoste vitejește ați ars, înțelepților, materia răutății și ca niște luminători strălucind, ați luminat inimile tuturor celor ce cu credință strigă: Bine ești cuvântat Dumnezeul părinților noștri. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Pe tine te vedea mai înainte Moise în muntele Sinai Rug arzând, Preacurată, care ai purtat fără ardere strălucirea cea de nesuferit a Ființei Celei negrăite, din Care Una din Sfintele Ipostase S-a împreunat cu trupul omenesc. Cântarea a 8-a. Irmos: Pe Dumnezeu, Cel ce S-a pogorât... Stih: Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Purtătorilor de chinuri ai Domnului, cu tărie fiind lămuriți ca într-un cuptor cu focul chinurilor, dumnezeiește ați strălucit cu adevărat mai mult decât aurul, strigând și lăudând pe Hristos în veci. Stih: Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Împreună cu Iustin cel înțelept, să fie lăudați Harita, Peon, Hariton și marele Ierax, împreună cu Valerian, cei ce prin pătimiri au micșorat înșelăciunea și s-au împreunat cu cetele îngerilor. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Sârguindu-vă către viața cea veșnică, înțelepților, vitejește v-ați plecat toți grumajii la sabie, întru unirea sufletului, mucenicilor, aducându-vă pe voi înșivă ca niște jertfe lui Dumnezeu. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Purtând în pântece pe Hristos, Mirul Cel deșertat pentru noi, ai umplut de bună mireasmă lumea cu mirosuri insuflate de Dumnezeu. Pentru aceea strigăm ție, Născătoare de Dumnezeu, Bucură-te și preaînalțăm pe Hristos întru toți vecii. Irmosul: Să lăudăm bine să cuvântăm și să ne închinam Domnului, cântându-I și preaînălțându-L pe Dânsul întru toți vecii. Pe Dumnezeu, Cel Ce S-a pogorât în cuptorul cel cu foc la tinerii evreiești și văpaia în răcoreală o a prefăcut, ca pe Domnul lăudați-L lucrurile și-L preaînălțați întru toți vecii. Cântarea a 9-a. Irmos: Pe Dumnezeu Cuvântul... Stih: Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Luminându-vă cu slava dumnezeiască, ați topit gerul înșelăciunii, vitejilor pătimitori și făcându-vă părtași patimilor celor sfinte ale Celui Ce a luat trup pentru noi, împreună cu Dânsul vă veseliți în ceruri în veci. Stih: Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu adevărat s-au mirat îngerii de înțelepciunea lui Iustin, de bărbăția Haritei, de îndrăzneala lui Hariton, de luptele cele vitejești ale lui Peon și ale lui Ierax și de răbdarea cea multă a lui Valerian față de chinuri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Ca pe un car dumnezeiesc suindu-vă strălucit pe sângiurile voastre, cu bucurie v-ați suit la ceruri și ați luat, din mâna cea purtătoare de viață, cununile biruinței, neîncetat rugându-vă pentru noi, înțelepților. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Fiul Cel mai înainte de toți vecii, Cel fără început cu Tatăl, Întrupându-Se din preacuratele sângiurile tale, ca Soarele s-a arătat nouă, Maică Preacurată Nenuntită și gonind întunericul, a luminat toată lumea. Irmosul: Pe Dumnezeu Cuvântul cel din Dumnezeu, Care cu negrăită înțelepciune a venit să înnoiască pe Adam cel căzut rău prin mâncare întru stricăciune, din Sfânta Fecioară în chip de negrăit întrupându-Se pentru noi credincioșii, cu un gând întru laude îl slăvim. SEDELNA, glasul al 5-lea. Podobie: Pe Cuvântul cel împreună... Iustin, Hariton, Peon și Evelpist, Harita și Ierax și Valerian, luminătorii cei luminoși, care luminează marginile pământului cu luminile pătimiriilor, să fie lăudați de toți cu glas mare, pentru că se roagă lui Hristos să ne mântuim noi. Iar de va fi Post: SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 5-lea. Podobie: Pe Cuvântul cel împreună... Înfricoșătoarea minune a zămislirii și chipul cel de negrăit al nașterii, întru tine s-a cunoscut cu adevărat, o, Pururea Fecioară. îÎi spăimântează mintea și-mi înfricoșează gândul, Născătoare de Dumnezeu, slava ta cea întinsă tuturor, spre mântuirea sufletelor noastre. SEDELNA Sfintei Cruci și a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 5-lea. Podobie: Pe Cuvântul cel împreună... Cu Crucea Fiului tău, Ceea ce ești de Dumnezeu cu daruri dăruită, toată rătăcirea idolească s-a pierdut și puterea demonilor s-a călcat. Pentru aceasta noi credincioșii, după datorie, totdeauna te lăudăm și te binecuvântăm și Născătoare de Dumnezeu cu adevărat mărturisindu-te, te mărim.