🏠 Canon de rugăciune către Sfântul Isidor Pelusiotul - 4 feb. ³ Condac g4 Arătatu-Te-ai astăzi... Alt Luceafăr aflându-te pe tine Biserica, întru sine și luminându-se cu strălucirile cuvintelor tale, strigă ție: bucură-­te preafericite, de Dumnezeu Înțelepțite Părinte Isidor. Troparul g8 Întru tine, părinte, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că, luând crucea, ai urmat lui Hristos; și lucrând, ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci, să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură, Preacuvioase Părinte Isidor, duhul tău. 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - Απολυτίκιο - Άγιος Ισίδωρος Πηλουσιώτης Σοφία κοσμούμενος, παντοδαπεί ευκλεώς, τοις Αόγοις εκόσμησας, την Εκκλησίαν Χρίστου, Ισίδωρε Όσιε, συ γαρ δι' εγκράτειας, σεαυτόν εκκαθάρας, πράξει και θεωρία, διαλάμπεις εν κοσμώ, δι' ων μυσταγωγούμεθα, Πάτερ τα κρείττονα. Cântarea 1, glasul al 6-lea. Irmos: Ca pe uscat umblând Israel... Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Isidor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Suspinul inimii mele celei zdrobite ascultându-l, Stăpâne, vindecă cumplita zdrobire a sufletului meu, Hristoase, cu rugăciunile cuviosului Tău, ca un Atotputernic. Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Isidor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ridicându-te cu înțelepciune Dumnezeiască de la lucrarea faptei celei bune la curgerea cea curată de Dumnezeu, Sfinte Isidor, stând înaintea lui Dumnezeu de-a pururea, te-ai îmbogățit în chip lămurit cu arătarea cea plină de desfătare. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Apropiindu-ți gura de paharul înțelepciunii, preaînțelepțește, ai scos de acolo curgere de daruri, cântând lui Dumnezeu cântare de biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Ca un Nor Ușor a venit la Tine Ziditorul, Stăpână Preacurată, ca să surpe, ca un Atotputernic, cele făcute de mână ale Egiptului, Hristos, Cel Ce este Atotputernic. Cântarea a 3-a. Irmos: Nu este sfânt precum Tu, Doamne... Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Isidor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu mintea cea pătrunzătoare luând aminte, prealăudate, în chip lămurit la cunoștința celor ce sunt, printr-însa ai priceput fără de rătăcire Pricina Cea Începătoare, ca un adevărat teolog. Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Isidor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Făcând din viața ta în chip vădit o necontenită cugetare la moarte, purtătorule de Dumnezeu de trei ori fericite, ai omorât pricinile patimilor celor trupești, fiind cuprins de dragostea nepătimirii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Bucurându-te ai urmat lui Hristos purtând crucea, părinte, cu nevoință tare; și cu Dânsul te-ai asemănat, pe cât a fost cu putință, prin curățirea vieții. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Mai presus de Legile firii născând pe Stăpânul, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ai stricat blestemul neascultării celei de demult, făcând să țâșnească Izvorul Binecuvântării. Irmosul: Nu este sfânt precum Tu, Doamne Dumnezeul meu, Care ai înălțat fruntea credincioșilor Tăi, Bunule și ne-ai întărit pe noi pe piatra mărturisirii Tale. Cântarea a 4-a. Irmos: Hristos este Puterea mea... Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Isidor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Supunându-te lui Hristos, cuvioase, cu mână largă ai împărțit averea care ți s-a dat, ca un rob ascultător și Stăpânul te-a învrednicit pe tine de Bucuria Cea de Negrăit. Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Isidor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Străbătând noianul înțelepciunii, ai câștigat ca un bun neguțător Mărgăritarul Cel Frumos și te-ai îmbogățit numai cu Această Comoară Nesfârșită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Luminat de Dumnezeiescul Duh fiind, tuturor ai trimis ca un soare razele cuvintelor tale, dorind mântuirea credincioșilor, descoperitorule de cele Dumnezeiești. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Cu adevărat de Negrăit și de Nepriceput sunt pentru cei de pe pământ și pentru cei din cer Tainele Nașterii tale Celei Dumnezeiești, Născătoare de Dumnezeu pururea Fecioară. Cântarea a 5-a. Irmos: Cu Dumnezeiască strălucirea ta... Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Isidor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu omorârea patimilor preaînțeleptule, te-ai aflat în afară de trup; prin dragoste ai vorbit cu Dumnezeu, Cel Ce este Lumina Cea Preacurată și Prealuminată, Care cere de la om numai curățire. Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Isidor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu Dumnezeiasca Ta Lumină, Bunule, luminându-se acum purtătorul de Dumnezeu, s-a făcut stâlp cu totul luminos, trimițând tuturor Dumnezeieștile Raze ale Dumnezeieștii Lumini și alungând întunericul necunoștinței. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cel Ce voiește, ca un Bun, să se mântuiască toți, te-a arătat pe tine, preaînțeleptule, povățuitor celor rătăciți ca să întorci pe mulți spre calea mântuirii, de trei ori fericite, Părinte Isidor. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Cel Ce poartă toate cu Putere Dumnezeiască și le ține împreună ca un Milostiv, întrupându-Se, Preacurată, este ținut ca un Prunc în brațele tale, Cel împreună Veșnic și de O Ființă cu Tatăl. Cântarea a 6-a. Irmosul: Marea vieții văzând-o înălțându-se de viforul ispitelor, la Limanul Tău cel Lin alergând strig către Tine: scoate din stricăciune viața mea, Mult Milostive. Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Isidor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu engolpionul cercărilor împodobindu-te ca un preot, purtătorule de Dumnezeu, cu trupul și cu sufletul, cu aceeași socotință înțelepțește ai hotărât a supune pe cel rău celui mai bun, vrednicule de laudă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Egiptul patimilor și al desfătării cercându-l, tare l-ai bătut, mărite, cu loviturile înfrânării, părinte, lauda sihaștrilor, netezind petrecerea credincioșilor. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Cel Ce poartă toate cu Putere Dumnezeiască și le ține împreună ca un Milostiv, Întrupându-Se, Preacurată, este ținut ca un Prunc în brațele tale, Cel împreună Veșnic și de O Ființă cu Tatăl. Irmosul: Marea vieții văzând-o înălțându-se de viforul ispitelor, la Limanul Tău cel Lin alergând strig către Tine: scoate din stricăciune viața mea, Mult Milostive. CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi... Alt Luceafăr aflându-te pe tine Biserica, întru sine și luminându-se cu strălucirile cuvintelor tale, strigă ție: bucură-­te preafericite, de Dumnezeu Înțelepțite Părinte Isidor. Cântarea a 7-a. Irmos: Dătător de rouă cuptorul... Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Isidor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. La întărirea credinței te-a pus Stăpânul pe tine, părinte, ca pe un soare, ca să luminezi cu făclie duhovnicească sufletele celor ce neîncetat strigă: Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Spălat-ai întinăciunea trupului și a sufletului tău, fericite, cu curgerile lacrimilor; și făcându-te lumină celor de pe pământ, purtătorule de Dumnezeu, pe toți ai învățat să strige: Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Stând pe temeiul cel neclintit al credinței, pe tine, Maica lui Dumnezeu cea fără de prihană, te mărturisim Născătoare de Dumnezeu; că ai născut pe Cuvântul lui Dumnezeu fără de sămânță, Preamărită. Binecuvântat este Rodul pântecelui tău, Preacurată. Cântarea a 8-a. Irmos: Din văpaie cuvioșilor... Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Isidor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca o jertfă cuvântătoare ai înfățișat toată viața ta, părinte și cu miros de bună mireasmă lui Hristos Dumnezeu, Care a fost spânzurat pe Cruce; pe Acela Îl preaînălțăm întru toți vecii. Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Isidor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Lăsând în urmă ca o moștenire de mult preț cuvintele tale cele însuflețite, înmulțești avuția și după moarte, la toți credincioșii, care înalță pe Hristos întru toți vecii. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Înfrumusețatu-te-ai, preafericite, cu frumusețea cuvintelor tale; că te-ai arătat condei al Duhului Sfânt, scriind cu evlavie cunoștința Lui cea Dumnezeiască, celor ce preaînalță pe Hristos întru toți vecii. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Către Acoperământul tău năzuiesc, Ceea ce ești cu totul fără de prihană și Apărătoare a vieții mele acum te pun înainte pe tine, care mai presus de minte ai născut pe Dumnezeu Cuvântul; pe Acela Îl preaînălțăm întru toți vecii. Irmosul: Să lăudăm, bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-I și preaînălțându-L pe Dânsul întru toți vecii. Din văpaie cuvioșilor rouă ai izvorât și jertfa dreptului cu apă ai ars-o; că toate le faci, Hristoase, cu singură voirea. Pe Tine Te preaînălțăm întru toți vecii. Cântarea a 9-a. Irmos: Pe Dumnezeu a-L vedea... Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Isidor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca o rază a luminii a strălucit cuvântul harului în sufletul tău, preafericite și prin tine tot pământul s-a umplut de lumina lui; de care împărtășindu-ne, lăudăm comoara înțelepciunii tale, părinte. Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Isidor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Urmând învățăturile împărătești, cugetătorule de Dumnezeu, Sfinte Preacuvioase Părinte Isidor, cu Dumnezeiască înțelepciune ne-ai învățat a ne închina Unei Singure Firi în Trei Fețe; și ai teologhisit să O cinstim ca fiind Nezidită și fără de început Preasfânta Treime, Care izvorește Lumină tuturor credincioșilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Aflând răsplătirile ostenelilor tale și dobândind în ceruri Viața Nesfârșită, cere mântuire pentru cei ce laudă sfântă pomenirea ta, preaînțeleptule, împreună cu îngerii, înaintea Scaunului Mântuitorului. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Cuvântul lui Dumnezeu Cel fără de stricăciune, luând chip stricăcios, pe oameni i-a îmbrăcat întru nestricăciune, sălășluindu-Se cu bunăvoirea Tatălui întru tine, cea Plină de har. Pentru aceasta, împreună cu Oștile cerești, pe tine, cea cu totul fără de prihană, te mărim. Irmosul: Pe Dumnezeu a-L vedea nu este cu putință oamenilor, spre Care nu cutează a căuta Oștile îngerești; iar prin tine, Preacurată, S-a arătat oamenilor Cuvântul Întrupat, pe Care slăvindu-L cu Oștile îngerești pe tine te fericim. SEDELNA, glasul al 3-lea. Podobie: Pentru mărturisirea... Carte de cunoștință a învățăturii, alcătuită cu bogăția credinței prin Duhul Cel Preasfânt, te-ai arătat, descoperind lucrurile Dumnezeiești celor ce au trebuință de ele și viață vistiernicind celor ce o voiesc pe dânsa. Părinte cuvioase, roagă pe Hristos Dumnezeu să ne dăruiască nouă mare milă. SEDELNA Praznicului Întâmpinării Domnului, glasul al 8-lea. Podobie: Înviat-ai din morți... Născutu-Te-ai din Maică, Cuvântule fără de început, adusu-Te-ai la Templu, Împăratul Slavei; iar bătrânul bucurându-se, Te-a primit în brațe, strigând: acum slobozește pe cel ce l-ai păzit după cuvântul Tău, Cel Ce ai binevoit să mântuiești, ca un Dumnezeu, neamul omenesc.