🏠 Canon de rugăciune către Sf. Ioil - 19 oct. ³ Troparul Sf Prooroc Ioil, g2 A proorocului Tău, Doamne, Ioil pomenire prăznuind, printr-însul Te rugăm: mântuiește sufletele noastre! Cântarea 1, g2 Irmosul: Veniți, popoare, să cân­tăm cântare lui Hristos Dumnezeu, Cel Ce a despărțit marea și a trecut pe poporul pe care l-a slobozit din robia egiptenilor, că S-a preamărit. Stih: Sfinte Proorocule Ioil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ceata proorocilor se vese­lește împreună cu noi, când se face ție laudă, gânditorule de cele cerești, Sfinte Ioil, de Dumnezeu arătătorule. Cu care împreună roagă-te, să ne mântuim noi, fericite. Stih: Sfinte Proorocule Ioil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Vestind mai înainte cuvintele cele Dumnezeiești, de Dum­nezeu insuflate, ai descoperit mânia cea cumplită și pe drep­tate, care s-a întâmplat din reaua credință a poporului celui ce cugeta cele deșarte, Sfinte Proorocule Ioil. Stih: Sfinte Proorocule Ioil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe tine te-a umbrit Însuflarea Duhului cea minunată și purtă­toare de lumină și făcătoare de viață; și a suflat întru tine cunoștința celor ce vor să fie, proorocule preafericite. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe tine te-a însemnat mai înainte cortul mărturiei, închipuindu-te cu multe feluri de în­chipuiri și arătând pe Cel În­trupat din tine Neschimbat, Maica lui Dumnezeu, Prea­curată Stăpână. Cântarea a 3-a. Irmosul: Întărește-ne pe noi întru Tine, Doamne, Cel Ce prin Lemn ai omorât păcatul și frica de Tine sădește-o în inimile noastre, ale celor ce Te lăudăm pe Tine. Stih: Sfinte Proorocule Ioil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Învățându-ne din dogmele tale, înțelepte proorocule, propovăduim postire și slujbă cu dreaptă credință, mergând în Casa Domnului. Stih: Sfinte Proorocule Ioil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cei ce urmăm învățăturile tale din toată inima și din tot cugetul, cu plângere și cu rugă­ciune căutăm pe Dumnezeu, vrednicule de laudă. Stih: Sfinte Proorocule Ioil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Arătatu-ne-ai nouă, prooro­cule, îndelunga Răbdare a Atotțiitorului Stăpân și ne-ai desco­perit aievea bunătatea și blân­dețea Lui cea Dumnezeiască. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Zămislit-ai, Curată, pe Dum­nezeu și ai născut pe Cuvântul Întrupat în chip de negrăit, pe Cel Ce a grăit prin prooroci și a săvârșit propovăduirile lor. Cântarea a 4-a. Irmosul: Auzit-am, Doamne, glasul rânduielii Tale și Te-am preamărit pe Tine, Unule, Iubitorule de oameni. Stih: Sfinte Proorocule Ioil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fii Milostiv, Doamne, celor ce cu dreaptă credință se pocăiesc față de Tine, ca un Singur În­durat și Mult Milostiv. Stih: Sfinte Proorocule Ioil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Precum ai vestit mai înainte, slăvite, s-a revărsat de la Dum­nezeu Duhul peste tot trupul care a crezut. Stih: Sfinte Proorocule Ioil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pogorârea Duhului înțelepțind pe ucenicii Domnului, a săvârșit cuvintele tale, cele grăite de Dumnezeu. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Fiind liberați, Preacurată, din legăturile iadului cele în­tunecoase, prin Dumnezeiască nașterea ta, pe tine te fericim. Cântarea a 5-a. Irmosul: Noaptea trecând, s-a apro­piat Ziua și Lumina lumii s-a arătat. Pentru aceasta Te laudă Cetele îngerești și toate Te măresc pe Tine, Hristoase Dumnezeule. Stih: Sfinte Proorocule Ioil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Mai înainte spunând prooro­cul tuturor credincioșilor, venirea lui Hristos a propovăduit. Că va veni și va mântui neamul ome­nesc din înșelăciunea idolilor. Stih: Sfinte Proorocule Ioil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu totul înălțându-te, mărite proorocule, cătreLumina Cea mai presus de minte și de cuget, ai tras de acolo darul proorociei și ai propovăduit dreptatea. Stih: Sfinte Proorocule Ioil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Roagă-te pentru cei ce te laudă pe tine, Preafericite Ioil, să se mântuiască de toată su­părarea și să dobândească ha­rul Dumnezeieștii Lumini. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Preasfântă Fecioară, Stăpâ­na lumii, roagă-te să se mântu­iască de greșelile cele fără de număr și de primejdiile vieții, cei ce te propovăduiesc pe tine, Născătoare de Dumnezeu. Cântarea a 6-a. Irmosul: Întru adâncul păcatelor sunt ținut, Mântuitorule și în noianul vieții mă învăluiesc; dar, precum pe Proorocul Iona din fiară și pe mine din patimi scoate-mă și mă mântuiește. Stih: Sfinte Proorocule Ioil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Izvoarele Graiului Celui Dum­nezeiesc al dogmelor tale, curg și picură dulceața cea hrănitoa­re de suflet, adăpând pe cei ce cu credință te cinstesc, mărite. Stih: Sfinte Proorocule Ioil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Munte, din care picură dul­ceața proorociei, te cunoaștem pe tine, Proorocule Ioil și propovăduitor al credinței lui Dumnezeu, proo­rocule, grăitorule de cele Dum­nezeiești. Stih: Sfinte Proorocule Ioil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Păzește cu rugăciunile tale, proorocule al lui Dumnezeu, pe cei ce cu dragoste laudă mărită și pururea fericită pomenirea ta, ca unul ce ai Dumnezeiască îndrăznire către Dumnezeu. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ceea ce ai născut Lumina Cea Neapusă, luminează inimile, ce­lor ce te slavoslovesc cu credin­ță pe tine, Preacurată Stăpână și pe Cel Ce S-a născut din tine în chip de negrăit. Cântarea a 7-a Irmosul: Porunca cea potrivnică lui Dumnezeu, a tiranului celui călcător de Lege, văpaie înaltă a ridicat; iar Hristos a tins roua Duhului cinstitorilor de Dumnezeu tineri; Cel Ce este Binecuvântat și Preaproslăvit. Stih: Sfinte Proorocule Ioil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Izvorul, care curgea din Casa Domnului și adăpa, a ieșit pre­cum ai zis mai înainte, proo­rocule cinstite. Stih: Sfinte Proorocule Ioil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Râul desfătării a făcut rodi­tor de grâu pârâul cel uscat, precum a zis mai înainte Proorocul Ioil. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri. Stih: Sfinte Proorocule Ioil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Hristoase Dumnezeule, Cel Ce ai pus pe prooroci de demult în umbra Legii, să proorocească de preaslăvită venirea Ta în Trup, pe aceștia i-ai învățat a grăi: Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri! Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cel Ce a făcut toate, a mântuit lumea născându-Se din Fecioară, care Îl laudă cu dreaptă credin­ță cântând: Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri! Cântarea a 8-a. Irmosul: Pe Domnul, Cel Ce a răcorit de demult în văpaie pe tinerii evreilor și a ars într-însa pe haldei, cu preamărire să-L lăudăm, zicând: Binecuvântați-L și-L preaînalțați întru toți vecii. Stih: Sfinte Proorocule Ioil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Arătat-ai, mărite, aievea în­chipuirile pocăinței, luând în chezășia Sa Domnul Cel Milos­tiv, pe cei ce se apropie de Dân­sul cu credință și cântă: Bine­cuvântați și-L preaînalțați în­tru toți vecii! Stih: Sfinte Proorocule Ioil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fiind tu slugă Domnului, Proorocule Ioil, ți s-au încre­dințat Tainele Lui, să le prooro­cești popoarelor, celor ce laudă și zic: Binecuvântați și-L preaînalțați întru toți vecii! Stih: Sfinte Proorocule Ioil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Măriții Apostoli ai Domnului varsă râuri de minuni între iudei, precum a grăit mai înainte Proorocul Ioil, adăpând pe cei ce cântă: Binecuvântați și-L preaînalțați întru toți vecii! Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ipostas alcătuit în două firi, ai născut pe Hristos, Ceea Ce ești cu totul fără prihană, ră­mânând Fecioară Curată; pe Care lăudându-L, grăim: Binecuvântați și-L preaînalțați în­tru toți vecii! Cântarea a 9-a. Irmosul: Ceea ce ești Binecuvântată în ceruri și pe pământ Mărită; Bucură-te Mireasă Nenuntită. Stih: Sfinte Proorocule Ioil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Împreună cu proorocii ca un prooroc, te veselești acum cu bucurie în Locașurile cele Cerești. Stih: Sfinte Proorocule Ioil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Caută acum de sus către noi, cei ce cu credință te mărim, grăitorule de cele Dumnezeiești, întru tot fericite. Stih: Sfinte Proorocule Ioil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Scurtă călătorie a mântuirii, a arătat Proorocul Ioil de demult prin pocăință, cu cuget Dumnezeiesc. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Îndreptatu-ne-ai pe noi cei căzuți, Maica lui Dumnezeu, că ne-ai născut nouă pe Mântuito­rul și Stăpânul Cel Preaîndurat. SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai Înălțat.. Curățindu-ți mai înainte ini­ma de întinăciuni, grăitorule de cele Dumnezeiești, te-ai arătat locaș curat al Sfântului Duh, Sfinte Proorocule Ioil. Pentru aceea ai arătat cunoștința adevărului și ai propovăduit mai înainte venirea cu Trup pe pământ a Mântuitorului și Ziditorului, Care venire s-a arătat mai pe urmă neamurilor. SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău... Născătoare de Dumnezeu, Marie Curată, Ceea ce nu știi de nuntă, Ceea ce Singură ești Ocrotitoare și Acoperământ credin­cioșilor, izbăvește de primej­dii, de necazuri și de cumplite nevoi, pe toți cei ce au nădejdile la tine, Fecioară și miluiește sufletele noastre cu Dumnezeieștile tale rugăciuni. SEDELNA Sfintei Cruci și a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău... Mielușeaua cea Neîntinată, văzând pe Mielușelul și Păsto­rul mort, spânzurat pe Lemn, tânguindu-se, grăia, văitându-se ca o Maică: cum voi su­feri plecăciunea Ta cea mai presus de cuvânt, Fiul meu și Pătimirea cea de bună voie, Preabunule Dumnezeu?