🏠 Canonul Sfintei Împărtășanii ³

Cântarea 1, g2, irmos: Veniți, popoare, să cântăm… Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele. Pâine a vieții celei veșnice să-mi fie mie Trupul Tău cel sfânt și scump Sângele Tău, Milostive Doamne, și tămăduire durerilor mele cele de multe feluri. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Învrednicește-mă Stăpâne, pe mine nevrednicul, să mănânc Trupul Tău cel preacurat și să beau Sângele Tău cel preascump, cu credință și cu dragoste. Slavă… Întinat fiind cu lucruri netrebnice, eu ticălosul, nu sunt vrednic să mă împărtășesc cu preacuratul Tău Trup și cu dumnezeiescul Tău Sânge, Hristoase, dar fă-mă vrednic de aceasta. Și acum… a Născătoarei de Dumnezeu: Dumnezeiască Mireasă, ceea ce, ca un pământ bun și binecuvântat, ai odrăslit lumii Spicul cel nearat și de mântuire, învrednicește-mă ca mâncându-L pe Acesta, să mă mântuiesc. Cântarea 3, irmos: Pe piatra credinței întărindu-mă… Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele. Dă-mi Hristoase, picături de lacrimi, care să-mi curățească necurăția inimii mele; ca fiind curățit, cu cuget curat, cu credință și cu frică să vin Stăpâne, spre împărtășirea cu dumnezeieștile Tale Daruri. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Spre iertarea păcatelor să-mi fie mie Preacuratul Tău Trup și dumnezeiescul Tău Sânge; spre împărtășirea cu Duhul Sfânt și spre viața cea de veci Iubitorule de oameni și spre îndepărtarea patimilor și a necazurilor. Slavă… Doamne, învrednicește-mă să mă împărtășesc, fără de osândă, cu preacuratul Tău Trup și cu scumpul Tău Sânge, și să slăvesc bunătatea Ta. Și acum… a Născătoarei de Dumnezeu: Preacurată, ceea ce ești masă a Pâinii Vieții, Care S-a pogorât de sus, pentru milă, și a dăruit lumii viață nouă, învrednicește-mă acum și pe mine nevrednicul, să gust cu frică din Acesta și să fiu viu. ┇ Doamne, miluiește ┇ Slavă… Și acum… Sedealna, g8 Foc și lumină să-mi fie mie primirea Preacuratelor și de viață făcătoarelor Tale Taine Mântuitorule, arzând neghina păcatelor mele și luminându-mă peste tot, spre cuvântarea de Dumnezeu cea adevărată; că nu voi da cele sfinte înșelăciunii vrăjmașului, nici Îți voi da sărutare vicleană; ci, ca desfrânata căzând înaintea Ta și ca tâlharul mărturisindu-mă, strig către Tine: Pomenește-mă, Doamne, când vei veni întru împărăția Ta. Cântarea 4, irmos: Venit-ai din Fecioară… Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele. Întrupându-Te, Multmilostive, voit-ai a Te da spre junghiere, ca un miel; pentru păcatele oamenilor. Pentru aceasta mă rog Ție să curățești și păcatele mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Tămăduiește rănile sufletului meu Doamne și mă sfințește și mă învrednicește Stăpâne, să fiu părtaș la dumnezeiasca Ta Cină de taină, eu ticălosul. Slavă… Să stăm toți cu frică și cu cutremur, ținând ochii inimii în sus și strigând către Mântuitorul: Întărește-ne și ne înțelepțește, Milostive Doamne, întru frica Ta. Și acum… a Născătoarei de Dumnezeu: Fă și mie milostiv pe Cel pe care L-ai purtat în pântecele tău, Stăpână, și mă păzește pe mine, robul tău, neîntinat și fără de prihană, ca, primind înlăuntrul meu Mărgăritarul cel duhovnicesc, să mă sfințesc. Cântarea 5, irmos: Dătătorule de lumină… Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele. Precum ai zis mai înainte Hristoase, fii acum cu nevrednicul robul Tău și rămâi întru mine, precum ai făgăduit; că iată, mănânc Trupul Tău cel dumnezeiesc și beau Sângele Tău. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Cuvântule al lui Dumnezeu și Dumnezeule, cărbunele Trupului Tău să-mi fie mie întunecatului, spre luminare, și Sângele Tău spre curățirea întinatului meu suflet. Slavă… Având suflet întinat și buze necurate, nu cutez să mă apropii de Tine Hristoase și să primesc Trupul Tău; dar fă-mă vrednic de aceasta. Și acum… a Născătoarei de Dumnezeu: Preasfântă Marie Maica lui Dumnezeu, care ești scump sălaș al bunei miresme, cu rugăciunile tale fă-mă vas ales, pentru a mă împărtăși cu Sfintele Taine ale Fiului tău. Cântarea 6, irmos: Întru adâncul greșelilor… Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele. Mintea și sufletul, inima și trupul, sfințește-mi-le Mântuitorule și mă învrednicește, ca fără de osândă Stăpâne, să mă apropii de înfricoșătoarele Tale Taine. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi să fiu străin de patimi și să am adăugirea harului Tău și întărirea vieții, prin împărtășirea cu Sfintele Tale Taine, Hristoase. Slavă… Cu frică și cu cutremur să ne apropiem toți de dumnezeieștile Taine ale lui Hristos și să primim adevăratul și sfântul Lui Trup și adevăratul, sfântul și scumpul Lui Sânge. Și acum… a Născătoarei de Dumnezeu: Dumnezeule, Cuvântul lui Dumnezeu cel Sfânt, sfințește-mă acum cu totul, pe mine cel ce vin către dumnezeieștile Tale Taine, pentru rugăciunile Presfintei Tale Maici. ┇ Doamne miluiește ┇ Slavă… Și acum… Condacul, g2, podobie: Cele de sus… Să nu mă treci cu vederea Hristoase, pe mine cel ce primesc acum Pâinea adică Trupul Tău și dumnezeiescul Tău Sânge și mă împărtășesc cu Preacuratele și înfricoșătoarele Tale Taine Stăpâne; să nu-mi fie mie netrebnicului spre osândă, ci spre viața veșnică și fără de moarte. Cântarea 7, irmos: Chipul cel de aur… Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele. Împărtășirea cu nemuritoarele Tale Taine Hristoase, să-mi fie mie acum izvor de bunătăți, lumină, viață, nepătimire și mijlocire, spre adăugirea și sporirea în dumnezeieștile Tale virtuți, ca să Te slăvesc pe Tine, Cel ce singur ești bun. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Izbăvește-mă de patimi, de vrăjmași, de nevoi și de tot necazul, pe mine, cel ce mă apropii acum cu cutremur, cu dragoste și cu evlavie, Iubitorule de oameni, de Tainele Tale cele nemuritoare și dumnezeiești, și-Ți cânt Ție: Binecuvântat ești, Dumnezeul părinților noștri. Slavă… Suflete al meu netrebnic, suflete pătimaș, spăimântează-te văzând preaslăvitele Taine; lăcrimează suspinând și bătându-te în piept, strigă și zi: Doamne, curățește-mă pe mine, desfrânatul. Și acum… a Născătoarei de Dumnezeu: Ceea ce ai născut pe Mântuitorul Hristos, mai presus de minte, de Dumnezeu dăruită, ție celei curate, mă rog acum eu, robul tău cel necurat: Pe mine, cel ce voiesc să mă apropii acum de Sfintele Taine cele preacurate, curățește-mă întru totul de întinăciunea trupului și a sufletului. Cântarea 8, irmos: Pe Dumnezeu, Cel ce S-a pogorât… Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele. Cereștilor, înfricoșătoarelor și Sfintelor Tale Taine Hristoase și Cinei Tale celei dumnezeiești și de taină, și pe mine cel deznădăjduit, învrednicește-mă acum să fiu părtaș, Dumnezeule, Mântuitorul meu. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Către a Ta milostivire alergând Bunule, cu frică strig către Tine: Petrece întru mine, Mântuitorule, și eu întru Tine, precum ai zis; că iată, îndrăznind spre mila Ta, mănânc Trupul Tău și beau Sângele Tău. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Mă cutremur primind focul, ca nu cumva să mă aprind ca ceara și ca iarba. O, înfricoșătoare Taină! O, milostivire a lui Dumnezeu! Cum eu, tină fiind, mă împărtășesc cu dumnezeiescul Trup și Sânge și mă fac fără stricăciune? Și acum… a Născătoarei de Dumnezeu: Cu adevărat Maică a lui Dumnezeu, în pântecele tău s-a copt Pâinea cea dumnezeiască a Vieții, păzind nevătămat pântecele tău cel nevinovat. Pentru aceasta te lăudăm pe tine ca pe hrănitoarea noastră, întru toți vecii. Cântarea 9, irmos: Fiul Părintelui celui fără de început… Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele. Bun este Domnul, gustați și vedeți; că de demult, pentru noi, precum suntem noi făcându-Se și o dată pe Sine Părintelui Său ca jertfă aducându-Se, pururea Se junghie, sfințind pe cei ce se împărtășesc cu Dânsul. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Cu sufletul și cu trupul să mă sfințesc Stăpâne, să mă luminez, să mă mântuiesc, să-Ți fiu locaș prin împărtășirea cu Sfintele Taine, avându-Te pe Tine locuitor întru mine, împreună cu Tatăl și cu Duhul, Binefăcătorule, Multmilostive. Slavă… Ca focul și ca lumina să-mi fie mie Trupul și Sângele Tău cel scump, Mântuitorul meu, arzând materia păcatului meu și mistuind spinii patimilor mele și luminându-mă tot, ca să mă închin Dumnezeirii Tale. Și acum… a Născătoarei de Dumnezeu: Dumnezeu S-a întrupat din sângiuirile tale cele curate. Pentru aceasta te laudă pe tine Stăpână, tot neamul creștinesc și te slăvește mulțimea îngerilor, că prin tine au văzut pe Cel ce stăpânește toate, luând ființă omenească. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim. A doua zi: Ps. 22, 23, 115, Slavă, Și acum, ┇ Aliluia ┇ … Rug. din Liturgh. Mic. p173. Rugăciunea întâi, a Sf. Vasile cel Mare: Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ești izvorul vieții și al nemuririi, Făcătorule a toată făptura văzută și nevăzută, Fiul Tatălui Cel fără de început, Cel ce ești împreună-veșnic cu Dânsul și împreună fără de început; Care, pentru bunătatea Ta cea multă, în zilele din urmă ai purtat Trup și Te-ai răstignit și Te-ai jertfit pentru noi, cei nemulțumitori și nerecunoscători și cu Sângele Tău ai înnoit firea noastră cea stricată prin păcat. Însuți Împărate, Cel ce ești fără de moarte, primește și pocăința mea, a păcătosului și pleacă urechea Ta către mine și ascultă cuvintele mele, că am greșit, Doamne; am greșit la cer și înaintea Ta și nu sunt vrednic a căuta spre înălțimea slavei Tale, că am mâniat bunătatea Ta, călcând învățăturile Tale și neascultând poruncile Tale. Și Tu, Doamne, fără răutate fiind, îndelung-răbdător și mult-milostiv, nu m-ai dat să pier în fărădelegile mele, în tot chipul așteptând întoarcerea mea. Că Tu ai zis, Iubitorule de oameni, prin proorocul Tău: „Cu vrere nu voiesc moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu“. Primește-mă deci și pe mine, Iubitorule de oameni Hristoase, ca pe desfrânata și ca pe tâlharul, ca pe vameșul și ca pe fiul cel pierdut și ridică povara grea a păcatelor mele, Cel ce ridici păcatul lumii și tămăduiești neputințele oamenilor; Cel ce chemi la Tine pe cei osteniți și împovărați și le dai odihnă; Cel ce n-ai venit să chemi la pocăință pe cei drepți, ci pe cei păcătoși și mă curățește de toată întinarea trupului și a sufletului. Învață-mă să trăiesc în sfințenie întru frica Ta, ca întru curată mărturisirea cugetului meu, primind părticica Sfintelor Tale Taine, să mă unesc cu Sfântul Tău Trup și Sânge și să Te am pe Tine locuind și petrecând întru mine, împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să nu-mi fie mie spre osândă împărtășirea cu preacuratele și de viață făcătoarele Tale Taine, nici să ajung neputincios cu sufletul și cu trupul împărtășindu-mă cu nevrednicie; ci dă-mi, până la suflarea mea cea mai de pe urmă, fără de osândă să primesc părticica Sfintelor Tale Taine, spre împărtășirea cu Duhul Sfânt, ca merinde pentru viața de veci și spre răspuns bine-primit la înfricoșătorul Tău scaun de judecată. Ca și eu, împreună cu toți aleșii Tăi, să fiu părtaș bunătăților Tale cele nestricăcioase, pe care le-ai pregătit, Doamne, celor ce Te iubesc pe Tine, întru care ești preaslăvit în vecii vecilor. Amin.