🏠 Canon de rugăciune 2 către Sf Haralambie - 10 feb. ³ Troparul Sf Sfinţit Mucenic Haralambie, făcătorul de minuni, g4: Arătatu-te-ai, Înţeleptule Haralambie, ca un stâlp neclintit al Bisericii lui Hristos și ca un sfeșnic pururea luminos al Lumii, strălucit-ai în lume prin mucenicie, fericite și ai risipit întunecimea idolilor. Drept aceea roagă-te lui Hristos cu îndrăzneală, ca să ne mântuiască pe noi. Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Deschide-voi gura mea... Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Haralambie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Dorind a lăudacinstitul cap și luptele slujitorului tău, Doamne, cer Dumnezeiască Strălucire din Înălţime, prin care voi putea să-l laud pe acesta, cu cântări. Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Haralambie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe Sever, cel fără de Dumnezeu, leul cel ce răcnea, împreună cu nebunul de Crisp i-ai surpat, Sfinte Mucenice Haralambie, lepădându-te de păgânătatea lor. Pentru care te-ai încununat de mâna Ziditorului tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Împărătească podoabă Biserica te-a câștigat, Dumnezeiescule Haralambie și demonilor izgonitor și a tot felul de boli izbăvitor. Pentru aceasta prăznuiește sfântă pomenirea ta, sfinte. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Pe Maria cea Preacurată și de Dumnezeu Născătoare, Muntele cel Sfânt, Năstrapa cea cu totul de aur, care a purtat Dumnezeiasca Mană Cea Firească, Ceea ce hrănește pururea pe credincioși cu harul, să o lăudăm. Catavasia: Deschide-voi gura mea și se va umplea de Duhul și cuvânt răspunde-voi Împără­tesei Maici; și mă voi arăta luminat prăznuind și voi cânta minunile ei, bucurându-mă. Cântarea a 3-a. Irmos: Pe ai tăi cântăreţi... Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Haralambie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe ai tăi cântăreţi, purtătorule de Dumnezeu, carecu credinţă s-au adunat în Biserică să se închine ţie și capului tău cel Dumnezeiesc și cinstit, apără-i și-i păzește de smintelele protivnicului. Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Haralambie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Înviind pe tânărul cel mort și demonilor izgonitor arătându-te, mulţimile oamenilor ai înspăimântat și lui Hristos le-ai adus prin sângele tău mucenicesc, smulgându-le din mâinile balaurului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Veniţi, mulţime a celor numiţi cu numele lui Hristos, să lăudăm cu credinţă pe mucenicul Domnului și cu cântări duhovnicești să încununăm preacinstitul său cap, ca să aflăm dezlegarea de greșeli. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Încăpând în pântecele tău pe Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu Cuvântul, Cel Neîncăput în toată lumea, în braţele tale L-ai purtat Fecioară Maică Preacurată, Scăparea creștinilor. Catavasia: Pe ai tăi cântăreţi, Născă­toare de Dumnezeu, Ceea ce ești Izvor Viu și Îndestulat, care s-au împreunat ceată duhovnicească, întărește-i, în Dumnezeiască Mărirea ta, de cununile măririi învrednicindu-i. Cântarea a 4-a. Irmos: Cel Ce șade în Slavă... Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Haralambie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cel Ce șade în Slavă pe Scaunul Dumnezeirii, te-a primit pe tine ca pe un porumbel cu aripi mărite, zburând către Cereștile Locașuri ca un nebiruit și slăvit pătimitor. Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Haralambie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Strălucit fiind de Slava lui Dumnezeu, mucenice slăvite te-ai aflat fără de teamă înaintea scaunelor de judecată ale celor fărădelege și pe Hristos cu îndrăzneală L-ai propovăduit Dumnezeu Desăvârșit cu firea omenească îmbrăcat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Mare comoară cu adevărat și preafericită s-a arătat cinstitul tău cap, nebiruite Haralambie, care alungă tot felul de boli și molima ciumei, cu Puterea Duhului. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Pe Preacurata Maria, Născătoarea de Dumnezeu să o lăudăm, pe cea care întru curăţie a născut pe Soarele dreptăţii, Poarta cea Cerească, prin care intră întru Împărăţia lui Dumnezeu cei ce o preamăresc pe dânsa. Catavasia: Cel Ce șade în Slavă pe Scaunul Dumnezeirii, pe Norul cel Ușor, a venit Iisus, Cel cu totul Dumnezeiesc, din Preacurata Fecioară și a mântuit pe cei ce strigă: Slavă Puterii Tale, Doamne. Cântarea a 5-a. Irmos: Spăimântatu-s-au toate... Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Haralambie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Spăimântatu-s-au toţi de Dumnezeiască mărirea ta; căci preacinstitul tău cap îndepărtează bolile, pe demoni alungă și tuturor credincioșilor ce aleargă la el, le dăruiește vindecare și izbăvire de rele. Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Haralambie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Bolile trupești și sufletești contenesc, Sfinte Sfinţite Mucenice Haralambie, prin căderea la pământ înaintea Dumnezeiescului tău cap și prin cinstirea lui cu sfinţenie; căci Hristos ni l-a dăruit nouă vindecător și mijloc de izbăvire din necazuri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Spăimântatu-s-au demonii și elinii cei fără de Dumnezeu, văzând mâinile îndrăzneţului defăimător ighemon, tăiate cumplit și spânzurate de trupul tău; iar tu, ca un următor al lui Hristos, l-ai făcut iarăși pe el sănătos. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Cuvântul lui Dumnezeu Cel Ipostatnic, Ceea ce ești fără de prihană, S-a pogorât ca Ploaia pe Lână în pântecele tău, Preacurată și a mântuit toată firea omenească ce era uscată de arsura căderii. Catavasia: Spăimântatu-s-au toate de Dumnezeiască mărirea ta; că tu, Fecioară, Neispitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu Cel peste toate și ai născut Fiu pe Cel fără de ani, Cel Ce dăruiește pace tuturor celor ce te laudă pe tine. Cântarea a 6-a. Irmos: Înţelepţii lui Dumnezeu... Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Haralambie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Săvârșind acest Dumnezeiesc și preacinstit praznic al Preafericitului Haralambie, veniţi să sărutăm preacinstitul lui cap și să primim izbăvire de necazuri. Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Haralambie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Având Izvor de tămăduiri cinstitul tău cap, Sfinte Haralambie, cu căldură alergăm, căzând la pământ înaintea lui și lăudând pe Dumnezeu, Cel Ce te-a slăvit pe tine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Mare har ai luat de la Dumnezeu, preaviteazule luptător, Mucenice Haralambie; că a făcut Domnul capul tău izvor bogat de tămăduiri. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Focul Dumnezeirii S-a Sălășluit întru tine, Preacurată, Dumnezeiască Mireasă și n-a ars pântecele tău, Preafericită, ci mai vârtos l-a rourat și l-a luminat. Catavasie: Înţelepţii de Dumnezeu, care faceţi acest praznic Dumnezeiesc și cu totul cinstit, al Maicii lui Dumnezeu, veniţi să batem din palme, slăvind pe Dumnezeu, Cel Ce s-a născut dintr-însa. CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi... Făcutu-te-ai preoţilor strălucit purtător de lumină și părinţilor laudă și cinste înveselitoare, Sfinte Sfinţite Mucenice Haralambie. Că tu păzești de vătămare pe robii tăi. CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi... Ca o comoară de mult preţ a câștigat Biserica al tău cap, Sfinte Sfinţite Mucenice, pătimitorule și purtătorule de biruinţă, Haralambie. Drept aceea se și bucură, slăvind pe Ziditorul. Cântarea a 7-a. Irmos: N-au slujit făpturii... Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Haralambie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Te lăudăm pe tine strigând: bucură-te, Slăvite Mucenice Haralambie; că ne-ai dăruit Dumnezeiescul tău cap, ca o fântână ce izvorește bogăţie neînpuţinată, care veselește sufletele celor ce cu credinţă te măresc pe tine. Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Haralambie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Mărim nevoinţele și luptele tale, Dumnezeiescule mare mucenic al lui Hristos; că ai surpat altarele idolești și vitejește ai nimicit îngâmfarea demonilor, preafericite. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Ca un Luceafăr pururea strălucitor a răsărit nouă capul tău, care ferindu-ne de întunericul înșelăciunii, de primejdii și de necazuri, ne izbăvește de pierzătoarele boli și ne dăruiește sănătate. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Răsărit-a tuturor oamenilor, din pântecele tău, pe Marele și Neînseratul Soare Care a luminat, cu lumina cunoștinţei, pe toţi cei ce strigă: Binecuvântat este Preacurată, Rodul pântecelui tău. Catavasia: N-au slujit făpturii cuge­tătorii de Dumnezeu, ci numai Făcătorului; ci, groaza focului bărbătește înfruntând-o, se bucurau cântând: Prealăudate Dumnezeul părinţilor noștri și Doamne, bine ești cuvântat! Cântarea a 8-a. Irmos: Pe tinerii cei binecredincioși... Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Haralambie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Mare ajutor ortodocșilor și izbăvitor din primejdii te-ai arătat, Preaînţeleptule Haralambie. Că izbăvești pururea pe toţi cei ce aleargă la cinstitul tău cap și cer dezlegare de rele, preaînălţând pe Hristos în veci. Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Haralambie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Împotrivitu-te-ai lui Sever, la locul de chinuri, fiind întărit ca un diamant și ca un stâlp neclintit, Mărite Mucenice Haralambie și pe Hristos L-ai propovăduit Dumnezeu și Om și nu te-ai plecat nicidecum, fericite, la măgulirile cele pierzătoare de suflet ale ucigașilor. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Dezleagă lanţurile greșealelor mele, celui ce laud, Sfinte Haralambie, capul tău, care izvorăște pururea ape de vindecări, dăruindu-mi mie, celui ce te laud pe tine, întru toţi vecii, scăpare de ispite și izbăvire de boala cea cumplită. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Aflându-te pe tine Mirele tău, Stăpână Dumnezeiască Mireasă, Trandafir în spini și Floare bine mirositoare în văi și Crin Preacurat, de sus întru tine S-a Sălășluit și a umplut de mireasmă toată lumea, care te preaînalţă întru toţi vecii. Catavasie: Să lăudăm, să binecuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-I și preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii. Pe tinerii cei binecredincioși, în cuptor, nașterea Născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit, atunci fiind închipuită, iar acum plinită, pe toată lumea ridică să-Ți cânte Ție: pe Domnul, lucrurile, lăudaţi-L și-L preaînălţaţi întru toţi vecii. Cântarea a 9-a. Irmos: Tot neamul pământesc... Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Haralambie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Toţi credincioșii să mergem la capul cinstitului mucenic; că Stăpânul tuturor a dat acestuia har preamare prin care pe demoni îi îndepărtează, bolile le contenește și dăruiește tuturor celor ce se ating de el sănătate, întărire și mare milă. Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Haralambie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pământul și cerul se înspăimântează astăzi de minunile marelui mucenic; căci taberele demonilor sunt alungate, bolnavilor li se dă întărire trupească și boala ciumei contenește cu atingerea de capul tău, mărite. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Să stăm cu evlavie în Casa Domnului nostru și să cădem înaintea cinstitului cap, cel cu adevărat sfânt și vrednic de laudă, care s-a înroșit prin sângele Dumnezeiescului mucenic și face minuni uimitoare, că unul ce a fost încununat de mâna Atotţiitorului. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Cântări de laudă primește de la noi, Dumnezeiască Mireasă, Ceea ce ești de Dumnezeu cu har Dăruită, Maica Dumnezeului nostru; și harul tău dăruiește-l nouă, robilor tăi, celor ce cu evlavie te cinstim. Iar pe Hristos, pe Care în chip de negrăit L-ai născut, Milostiv dăruiește-ne-L nouă, Fecioară. Catavasie: Tot neamul pământesc să salte cu duhul, fiind luminat; și să prăznuiască firea minţilor celor fără de trup, cinstind sfânta prăznuire a Maicii lui Dumnezeu și să strige: Bucură-te, Preafericită Născătoare de Dumnezeu, Curată, pururea Fecioară. SEDELNA, glasul al 3-lea. Podobie: Pentru mărturisirea... Stâlp neclintit al Bisericii și sfeșnic nestins al lumii te-ai arătat, purtătorule de biruinţă Sfinte Haralambie; și strălucind mai luminat decât soarele, gonești întunericul idolilor. Mucenice mărite, roagă pe Hristos Dumnezeu să ne dăruiască nouă mare milă. SEDELNA, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău... Cetele credincioșilor adunându-ne, cu evlavie să lăudăm, după vrednicie, pe mucenicul lui Hristos, pe Sfântul Haralambie cel Mare, pe apărătorul dreptei credinţe, pe diamantul și supărătorul nelegiuiţilor, pe cel ce a propovăduit Dumnezeu a toată lumea pe Hristos Dumnezeu Omul. SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău... Marie, Ceea ce ești Locaș Preacinstit al Stăpânului, ridică-ne pe noi cei căzuţi în prăpastia cumplitei deznădăjduiri și a greșelilor și a necazurilor. Că tu ești Mântuirea păcătoșilor și Ajutătoarea și Apărătoarea Tare și miluiești pe robii tăi.