🏠 Canon de rugăciune 1 către Sf. Haralambie - 10 feb. ³ Troparul Sf. Sfinţit Mucenic Haralambie, făcătorul de minuni, g4: Arătatu-te-ai, Înţeleptule Haralambie, ca un stâlp neclintit al Bisericii lui Hristos și ca un sfeșnic pururea luminos al Lumii, strălucit-ai în lume prin mucenicie, fericite și ai risipit întunecimea idolilor. Drept aceea roagă-te lui Hristos cu îndrăzneală, ca să ne mântuiască pe noi. Cântărea 1, glasul al 6-lea. Irmos: Ca pe uscat umblând Israel... Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Haralambie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Umblând cu bucurie prin Locașurile Cerești cele înţelegătoare și luminându-te cu Lumina Cea Neînserată, izbăvește-mă de patimi, cu rugăciunile tale, înţeleptule, ca să te laud pe tine. Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Haralambie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pomenirea ta, cea purtătoare de lumină, strălucește daruri ca de soare și luminează pe cei ce întru dânsa cu credinţă te cinstim pe tine, cel asemenea cu numele bucuriei celei preluminate, cu adevărat. Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Haralambie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu picăturile sângelui înecând marea cea sărată a necredinţei, râu mare de evlavie te-ai făcut lui Hristos, adăpând cu adevărat Biserica, pururea. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Furtunile păcatelor și valurile cele potrivnice ale cugetelor și primejdiile patimilor au venit asupra mea; ci, cu rugăciunea ta cea tare, izbăvește-mă, Născătoare de Dumnezeu. Cântarea a 3-a. Irmos: Nu este sfânt precum Tu... Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Haralambie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Nicidecum nu este cu putinţă a povesti mulţimea minunilor pe care le-ai făcut, încă fiind în viaţă și după ce te-ai mutat către Dumnezeu, purtătorule de biruinţă, mucenice, vrednicule de laudă. Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Haralambie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Întărit fiind cu Putere Dumnezeiască, ai surpat semeţia cea neputincioasă a celor fărădelege, ca un tare ostaș, ca un într-armat al Dumnezeieștii tabere, Sfinte Haralambie, luptătorule. Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Haralambie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Izvoare de sânge scurgându-se din trupul tău, fericite, au stins toată văpaia necredinţei și arderea de foc cea cumplită; iar ţie ţi-au mijlocit pârâul desfătării. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe Dumnezeu, Sfântul Sfinţilor, L-ai născut Preasfântă, arătându-te Casă Preacurată a Sfinţeniei și Singura Poartă prin care a trecut Hristos, ca să mântuiască pe om. Cântarea a 4-a. Irmos: Hristos este Puterea mea... Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Haralambie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Frumos te-ai făcut, ungându-te cu sângele cinstitei mucenicii și cu podoabe ai luminat-o pe ea, Sfinte Haralambie, podoaba și întărirea luptătorilor. Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Haralambie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe idolii demonilor i-ai zdrobit cu bărbăţia ta, purtătorule de biruinţă, arătându-te pe tine însuţi locaș al Sfântului Duh, stâlp și pildă a răbdării celei adevărate. Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Haralambie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ridicând mâinile în sus, mărite, apărătorii întunericului scrijeleau cu ghiare de fier coastele tale, mijlocindu-ţi ţie adevărata Desfătare Veșnică. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Tăria și Lumina mea este Hristos Domnul, Cel Ce a Răsărit din tine, întrecând orice măsură, pentru mulţimea bunătăţii, Preacurată și ne-a izbăvit pe noi de călcarea Poruncii celei de demult. Cântarea a 5-a: Irmos: Cu Dumnezeiască Strălucire... Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Haralambie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Urmând întocmai Dumnezeieștii Patimi a lui Hristos, Cel Ce pentru noi a suferit patimi, mucenice, cu tărie ai răbdat pironirile cuielor peste tot trupul. Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Haralambie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cuvântul Cel împreună fără de început cu Tatăl, îndreptând nebunia prigonirilor, a insuflat în chip vădit cuvânt celor fără de înţelegere, care spuneau să te dezlege din legături, preaînţeleptule. Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Haralambie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu frigări fiind străpuns ai rănit cu lancea bărbăţiei și a răbdării tale inima cumplitului vrăjmaș al pământenilor, înţelepţite de Dumnezeu, pătimitorule, vrednicule de laudă. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cu Dumnezeiasca lumina ta, Ceea ce ești Bună, îndreptează la lumină sufletul meu cel întunecat de plăceri și mă povăţuiește spre calea mântuirii, Ceea ce Singură ai născut pe Mântuitorul Hristos. Cântarea a 6-a. Irmos: Marea vieţii văzând-o... Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Haralambie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Luminător te-ai făcut cu lumina patimilor tale, îndreptând la Lumină marginile pământului; mărturisit-ai numele lui Hristos înaintea tiranilor, purtătorule de biruinţă al Domnului, Sfinte Haralambie, vrednicule de laudă. Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Haralambie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Înflăcărându-te de focul dragostei Dumnezeiești, cu rourarea credinţei ai stins focul celor nelegiuiţi, arătând necredincioșilor minunile lui Hristos, vrednicule de laudă. Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Haralambie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Dorind după Viaţa Cea Nemuritoare, ai omorât săltările trupului cele spre păcat, Mucenice Haralambie și cu rugăciunea pe morţi ai înviat, lăudând pe Cel Ce în toate te-a slăvit pe tine. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Clătinându-mă de potrivnicele năvăliri ale patimilor, întărește-mă, Maică a lui Dumnezeu, ca Ceea ce ai născut pe Izvorul nepătimirii; căci către tine am scăpat, Ceea ce ești Scăparea cea Mare a oamenilor. CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi... Făcutu-te-ai preoţilor strălucit purtător de lumină și părinţilor laudă și cinste înveselitoare, Sfinte Sfinţite Mucenice Haralambie. Că tu păzești de vătămare pe robii tăi. CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi... Ca o comoară de mult preţ a câștigat Biserica al tău cap, Sfinte Sfinţite Mucenice, pătimitorule și purtătorule de biruinţă, Haralambie. Drept aceea se și bucură, slăvind pe Ziditorul. Cântarea a 7-a. Irmos: Tinerii în Babilon... Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Haralambie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fiind supus la chinuri și topindu-te, purtătorule de biruinţă al lui Hristos, ai ajuns mai curat decât aurul și prinos Sfinţit cu adevărat te-ai făcut. Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Haralambie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu roua rugăciunilor tale, înţeleptule, s-a stins cuptorul celor fărădelege și te-ai izbăvit, cântând Celui Ce te-a zidit: Binecuvântat ești Doamne Dumnezeul părinţilor noștri. Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Haralambie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu prelungirea chinurilor tale, copac cu frunziș des te-ai arătat, umbrind pe credincioșii ce sunt aprinși de văpaia păcatului, care strigau: Binecuvântat ești Doamne Dumnezeul părinţilor noștri. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ceea ce ai primit Bucurie în Preacuratul tău pântece, Preacurată, umple de bucurie inima mea, alungând întunecarea patimilor, pururea Fecioară. Cântarea a 8-a. Irmos: Din văpaie cuvioșilor... Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Haralambie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu valurile sângelui fiind stropit, cu podoaba rănilor înfrumuseţat și frumos împodobit cu diademă de biruinţă, stai înaintea lui Dumnezeu, mucenice. Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Haralambie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Mulţimile chinurilor nu au acoperit bărbăţia și vitejia ta mucenice și nici împotrivirea prigonitorilor nu a întunecat răbdarea ta cea prealuminată, de Dumnezeu înţelepţite. Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Haralambie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Preot și mucenic nebiruit, ostaș viteaz și stâlp neclintit, sprijin credincioșilor și vrăjmaș nelegiuirii, cu adevărat te-ai arătat, purtătorule de biruinţă, de Dumnezeu înţelepţite. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cel Ce a făcut toate cu voia cea Dumnezeiască, voind S-a Sălășluit în pântecele tău, Preacurată, vrând să ne înnoiască pe noi, cei ce am fost stricaţi; pe Acela Îl preaînălţăm întru toţi vecii. Cântarea a 9-a. Irmos: Pe Dumnezeu a-L vedea... Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Haralambie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Nici focul, nici sabia, nici moartea, nici prigoana, nici întristarea, nici foamea, nici primejdia și nici născocirea a tot felul de chinuri, n-au putut, cu adevărat, să te despartă de dragostea Celui Ce te-a zidit, pătimitorule, vrednicule de laudă. Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Haralambie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu scrijelirile ghearelor de fier lepădând hainele trupului, te-ai împodobit pe tine cu podoabele sângelui, purtătorule de biruinţă; pentru aceasta bucurându-te, stai cu îndrăzneală înaintea Stăpânului și Dumnezeului tuturor, nebiruite mucenice. Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Haralambie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pomenirea ta, Sfinte Sfinţite Mucenice Haralambie, a răsărit lumii prilej de bucurie și de Dumnezeiască Strălucire, alungând iarna patimilor și pe toţi luminându-i; pe care prăznuind-o, să aflăm iertare de greșeli, cu rugăciunile tale. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Viforul patimilor mă tulbură și întreitele valuri ale necazurilor mă îneacă; ci, Preacurată, ca Una ce ai născut pe Mântuitorul Hristos, întinde-mi mână de ajutor și mă miluiește, Ceea ce Singură ești Ocrotitoarea celor ce cu credinţă te fericesc pe tine. SEDELNA, glasul al 3-lea. Podobie: Pentru mărturisirea... Stâlp neclintit al Bisericii și sfeșnic nestins al lumii te-ai arătat, purtătorule de biruinţă Sfinte Haralambie; și strălucind mai luminat decât soarele, gonești întunericul idolilor. Mucenice mărite, roagă pe Hristos Dumnezeu să ne dăruiască nouă mare milă. SEDELNA, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău... Cetele credincioșilor adunându-ne, cu evlavie să lăudăm, după vrednicie, pe mucenicul lui Hristos, pe Sfântul Haralambie cel Mare, pe apărătorul dreptei credinţe, pe diamantul și supărătorul nelegiuiţilor, pe cel ce a propovăduit Dumnezeu a toată lumea pe Hristos Dumnezeu Omul. SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău... Marie, Ceea ce ești Locaș Preacinstit al Stăpânului, ridică-ne pe noi cei căzuţi în prăpastia cumplitei deznădăjduiri și a greșelilor și a necazurilor. Că tu ești Mântuirea păcătoșilor și Ajutătoarea și Apărătoarea Tare și miluiești pe robii tăi.