🏠 Canonul Sfântului Epifanie - 12 mai ³ Troparul Sfântului Ierarh Epifanie, Arhiepiscopul Ciprului, glasul al 4-lea: Dumnezeul părinților noștri, Care faci pururea cu noi după blândețile Tale, nu depărta mila Ta de la noi; ci pentru rugăciunile lor, în pace îndreptează viața noastră. Cântarea 1, glasul 1. Irmos: Dreapta ta cea purtătoare… Stih: Sfinte Părinte Epifanie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Viețuind cu credință în legea lui Moise cea din Scriptură și plecându-te jugului Stăpânului Hristos, ai strălucit preafericite și te-ai arătat luminător, luminând marginile pământului. Stih: Sfinte Părinte Epifanie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fiind cuprins de dragostea legii celei dumnezeiești și alegând dreptatea față de nedreptate, după închipuire Părinte Epifanie, ai primit credința Treimii celei mântuitoare, ca dintr-o cunoștință dumnezeiască. Stih: Sfinte Părinte Epifanie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Doctor al trupului și al sufletului ți s-a făcut ție omul cel cu chip dumnezeiesc, împreună și asinului tău, ucigând pornirea patimilor și tămăduind cugetul cel necredincios al sufletului tău. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pentru noi. Cel văzut mai înainte în chipul lui Dumnezeu, luând tot chipul meu, cu totul l-a înnoit, sălășluindu-Se cu dumnezeiască cuviință în pântecele tău preacurată. Pentru aceea toți credincioșii te slăvim pe tine, Născătoare de Dumnezeu. Cântarea a 3-a. Irmos: Însuți cel ce știi… Stih: Sfinte Părinte Epifanie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Văzând cu ochii trupului pe cel ce a dat haină luminoasă celui ce a cerșit milă, l-ai văzut cu cuget pe acela îmbrăcându-se de sus cu haină strălucitoare și cu harul cel dumnezeiesc te-ai luminat, către credința cea curată. Stih: Sfinte Părinte Epifanie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Auzind cuvinte de dreaptă credință, ai urât traiul cel materialnic și ai poftit viață fără materie, iar luând și pe sora ta, ca pe una ce-ți era părtașă și cugetului tău, v-ați arătat pereche fericită. Stih: Sfinte Părinte Epifanie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Urând cugetele cele omorâtoare, preafericite Epifanie și poftind a sluji lui Dumnezeu celui viu, ai alergat cu credință către călătoria cea dumnezeiască și ai luat semn luminat, căderea încălțămintelor tale celor moarte, preafericite. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pentru noi. Ceea ce ești sfințit locaș al sfințeniei, cu sfințenie ai născut pe Sfântul Sfinților Hristos, Cel ce Se odihnește întru sfinți, Căruia strigăm: Sfântă este Biserica cea însuflețită a slavei Tale celei negrăite, Iubitorule de oameni. Cântarea a 4-a. Irmos: Munte umbrit cu darul… Stih: Sfinte Părinte Epifanie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Rugător ca un rob venind către botez te-ai făcut printr-însul fiu și făcându-te moștenitor adevăratului Dumnezeu, te-ai făcut și împreună moștenitor cu Hristos, petrecând întru El cu cuviință dumnezeiască Părinte Epifanie. Stih: Sfinte Părinte Epifanie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Păstorul a văzut fața ta negrăit mult luminată și măritul tău cap mai presus de fire, încununat cu slavă și cu cunună cuvioasă, care erau semnele inimii tale celei curate, pururea pomenite. Stih: Sfinte Părinte Epifanie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Făcutu-te-ai vas dumnezeiescului har, cuvioase și arătat ai risipit averea cea vremelnică pentru Hristos și ca un judecător isteț la minte, Părinte Epifanie, ai strâns bogăție veșnică în ceruri nefurată. Stih: Sfinte Părinte Epifanie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu ostenelile sihăstriei omorând toate patimile trupului, arătat ai primit strălucirea dumnezeiescului Duh, făcând minuni și tămăduind bolile celor bolnavi, care cu credință aleargă la tine, preafericite. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pentru noi. Sfânta Sfintelor, Născătoare de Dumnezeu pururea lăudată, nădejdea neamurilor și mântuirea credincioșilor, din tine a odrăslit Izbăvitorul și Dătătorul de viață și Domnul, spre mântuirea noastră a celor ce te lăudăm pe tine. Cântarea a 5-a. Irmos: Cel ce ai luminat… Stih: Sfinte Părinte Epifanie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu cuviință ți-ai strâmtat pântecele cu pâine și cu apă, slujindu-te cu sare în loc de bucate și ai biruit patimile trupului, râvnind în trup vieții celor fără de trup, părinte Epifanie. Stih: Sfinte Părinte Epifanie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Milostivitu-te-ai spre cei topiți de sete în arșița soarelui și cu bună cuviință începând a face minuni, ai prefăcut vinul în apă, ca o slugă preaaleasă asemănându-te Stăpânului tău, fericite. Stih: Sfinte Părinte Epifanie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fugit-ai de mărirea oamenilor cea deșartă și ai locuit în pustiu ca Stăpânul tău și în ispite ai încăput spre luptă stăpânească, nevăzut întărindu-ți-se slăbiciunea. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pentru noi. Se bucură puterile cerurilor văzându-te, se veselește împreună cu ele mulțimea oamenilor, căci s-a unit prin Cel ce S-a născut din tine; pe Care după vrednicie îl lăudăm, Fecioară, Născătoare de Dumnezeu. Cântarea a 6-a. Irmos: Înconjuratu-ne-a pe noi… Stih: Sfinte Părinte Epifanie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Următorii demonilor, strănepoții Agarei, te-au înconjurat pe tine. Iar tu, asemănându-te Stăpânului tău, ai făcut bine celui ce-ți făcea strâmbătate și pe cel cu un ochi l-ai făcut cu două lumini, părinte Epifanie. Stih: Sfinte Părinte Epifanie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ziditorul tău odihnindu-se întru tine, te-a arătat organ Duhului și la locașurile arabilor te-a făcut Dumnezeu ca pe Moise la Faraon, căci tu preaadevărat ți-ai arătat viețuirea râvnitoare lui Dumnezeu. Stih: Sfinte Părinte Epifanie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cutremurat-a pe împăratul asirienilor, duhul fiind izgonit; dar s-a făcut vestitor bunătății tale și dumnezeiescului har, părinte. Căci Dumnezeu știe a slăvi pe cei ce-L măresc pe EL Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pentru noi. Se veselesc de tine, Fecioară preacurată, strămoșii neamului omenesc, luând din nou Edenul, prin mijlocirea ta, pe care l-au pierdut din călcarea poruncii; căci tu ai fost curată și înaintea nașterii și după naștere. CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Cel ce Te-ai înălțat… Minunata însoțire a ierarhilor, să o lăudăm credincioșilor după datorie, împreună cu Gherman, pe dumnezeiescul Epifanie. Că aceștia au ars limbile celor fără de Dumnezeu și dogme preaînțelepte au vestit tuturor, celor ce cu dreaptă credință întru cântări laudă pururea marea taină a dreptei credințe. Cântarea a 7-a. Irmos: Pe tine, Născătoare de Dumnezeu… Stih: Sfinte Părinte Epifanie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Primind harul minunilor de la dreapta cea dumnezeiască, părinte, tuturor celor ce cer la tine, dăruiești din destul tămăduiri, precum ți-a făgăduit Stăpânul, Dumnezeul părinților cel lăudat și preaslăvit. Stih: Sfinte Părinte Epifanie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cade tăvălindu-se înaintea picioarelor tale împăratul asirienilor. Că și tot vrăjmașul știe a cinsti bunătatea și a se supune acelora întru care locuind Se odihnește Hristos, Dumnezeul părinților cel lăudat și preaslăvit. Stih: Sfinte Părinte Epifanie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Tace tot cuvântul neputând a spune, preafericite, mulțimea isprăvilor tale și a minunilor, căci a covârșit nisipul mării. Pe care Hristos Dumnezeu cel lăudat al părinților ție ți-a dăruit. Stih: Sfinte Părinte Epifanie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Unime ceea ce ești trei lumini necuprinse, noianul luminii cel nemărginit uită-Te la cei ce Te laudă, Părinte cel fără de început, Fiule și Duhule împreună vecuitor. Dumnezeul părinților cel lăudat și preaslăvit. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pentru noi. Pe tine Născătoare de Dumnezeu, Iacov proorocește te-a văzut scară, căci prin tine S-a arătat Om pe pământ Cel preaînălțat și S-a amestecat cu oamenii, precum bine a voit, Dumnezeul părinților Cel lăudat și preaslăvit. Cântarea a 8-a. Irmos: În cuptor tinerii lui Israel… Stih: Sfinte Părinte Epifanie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Tu prin cuvânt înțelepțește ai înfruntat înșelăciunea eresurilor și cu lumina dreptei credințe o ai izgonit Epifanie, strigând: Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Stih: Sfinte Părinte Epifanie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Înălțatu-te-ai pe scaun înalt, căci împărățind peste patimi și biruindu-ți trupul, tu ai păstorit turma lui Hristos, strigând: Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Stih: Sfinte Părinte Epifanie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Să salte toată ființa cea înțelegătoare și cea cuvântătoare la praznicul ierarhului și slugii lui Hristos, strigând cu credință: Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Stih: Sfinte Părinte Epifanie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Binecuvântând tu părinte după plăcerea lui Dumnezeu, ai lăsat teologia ta tuturor ca o întărire a dogmelor, prin care cântăm: Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pentru noi. Bucură-te scaun slăvit al lui Dumnezeu, bucură-te zidul credincioșilor, prin care a răsărit Hristos, lumina celor din întuneric, care te fericesc pe tine și strigă: Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Cântarea a 9-a. Irmos: Chipul nașterii tale… Stih: Sfinte Părinte Epifanie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Viața ta și cuvintele tale, fericite Epifanie, au rămas poporului celui de Dumnezeu cugetător, cu adevărat hotar bunătăților și vedeniei. Pentru aceea după vrednicie lăudându-te, te fericim pururea pomenite. Stih: Sfinte Părinte Epifanie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fii întru ajutor Miresei lui Hristos Bisericii,mărite Epifanie și prin rugăciunile tale liniștește viforul cel sălbatec, care se ridică împotriva ei, ca unul ce ai îndrăzneală către Stăpânul și Iubitorul de oameni. Stih: Sfinte Părinte Epifanie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Împărate al împărațilorPreasfinte, Treime singură stăpânitoare, Ceea ce stăpânești toate, dă iertare greșelilor celor ce Te laudă pe Tine și stare nesurpată a toată viața lor. Pentru rugăciunile cuviosului Tău Epifanie. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pentru noi. Toată legea laudelor se biruiește de mărimea laudei tale; ci tu, stăpână Născătoare de Dumnezeu, primește cu bunăvoie de la nevrednicele tale slugi, lauda care din dragoste ți se aduce preacurată. SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe înțelepciunea și Cuvântul… Ca Moise lepădând încălțămintea picioarelor tale, în locul cel sfânt, tainele cele dumnezeiești ale Duhului te-ai învățat și cu ostenelile pustniciei omorându-ți trupul, făptura o ai umplut de preaslăvite minuni. Pentru aceasta și toate noimele cele neînțelese ale Scripturii celei de Dumnezeu insuflate, le-ai descoperit; de Dumnezeu purtătorule părintele nostru ierarhe Epifanie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu iertare de greșeli să dăruiască celor ce praznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.