🏠 Canonul Sfinților Împărați Constantin și Elena - 21 mai ³ Troparul Sfinților Împărați, g8 Chipul Crucii Tale pe cer văzându-l și ca Pavel chemarea nu de la oameni luând, cel între împărați Apostolul Tău, Doamne, împărăteasca cetate în mâinile Tale o a pus. Pe care pazește-o totdeauna în pace, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Unule Iubitorule de oameni. Cântarea 1, g8. Irmos: Apa trecând-o ca pe uscat... Stih: Sfinților Împărați, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Unule Împărate Ceresc, din păcatul cel ce împărătește acum întru mine, pentru rugăciunile robilor Tale, mântuiește-mi smeritul meu suflet. Stih: Sfinților Împărați, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Râvnitor fiind de împărăția cea de sus, fericite Constantine, Împăratului și Stăpânului tuturor cu minte curată crezând ai slujit Lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cu lumina cea dumnezeiește stăpânitoare luminându-te, întunericul necunoștinței ai lăsat cu adevărat, de Dumnezeu înțelepțită Elena și după adevăr Împăratului veacurilor ai slujit. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Ceea ce ești ușă a dumnezeiescului Răsărit, deschide-mi ușile pocăinței și din ușile păcatului celui de moarte purtător, cu mijlocirea ta, mântuiește-mă, Stăpână. Cântarea 3. Irmos: Doamne, Cel ce ai făcut... Stih: Sfinților Împărați, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Răsplătirile cele cerești a dobândi te-ai nevoit; pentru aceasta Celui ce te-a chemat, de Dumnezeu înțelepțite ai urmat și întunericul și înșelăciunea date ție de la părinți ai lăsat și luminător întru dumnezeiescul Duh, te-ai făcut. Stih: Sfinților Împărați, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. De Hristos lipindu-te și întru Dânsul toată nădejdea punându-ți preacinstită, la sfințitele Lui locuri ai ajuns, întru care preacinstitele patimi întrupându-se le-a răbdat Cel bun. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Arma cea de mântuire, biruința cea nestricată, nădejdea creștinilor, cinstita Cruce cea ascunsă prin pizmă, tu o ai arătat, cu dumnezeiască dragoste fiind aprinsă, de Dumnezeu fericită. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Din sfințita petrecere căzând eu, Preacurată, m-am alipit lângă animale și osândit tot m-am făcut. Ceea ce ai născut pe Judecătorul, de toată judecata scapă-mă și mă mântuiește. Cântarea 4. Irmos: Auzit-am, Doamne, taina... Stih: Sfinților Împărați, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Din cer, ca și pe Pavel de demult, te-a vânat Hristos Domnul, Constantine, învățân du-te să-L cinstești pe acest Împărat unul. Stih: Sfinților Împărați, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu prealuminat semn din stele, fericite, Hristos, Soarele, te-a luminat și luminător pe tine celor întunecați te-a arătat. Stih: Sfinților Împărați, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Și după deprinderi și după dumnezeieștile fapte, ai fost iubitoare de Dumnezeu și vrednică de minune, fericită. Pentru acesta cu credință pe tine te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Arătat-ai acum dumnezeiasca biruință a Crucii cea ascunsă de mulți ani; prin care ne-am mântuit și din înșelăciunea demonică ne-am izbăvit. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Luminează sufletul meu cel întunecat cu greșelile, ceea ce ai născut pe Soarele dreptății, pururea Fecioară. Cântarea 5. Irmos: Mânecând strigăm ție... Stih: Sfinților Împărați, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Mânecând la Soarele cel neapus și Stăpânul, împărate de Dumnezeu înțelepțite, de lumină plin te-ai făcut. Stih: Sfinților Împărați, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Împreunatu-te-ai, Elena, cu cetele celor fără de trupuri, lui Dumnezeu slujind cu faptele tale cele îmbunătățite. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Dragostea și milostivirea cea desăvârșită, ca o porfiră purtând, te-ai sălășluit acum întru Împărăția cea de sus. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Sufletul meu cel prin îndemnarea șarpelui întinat cu desfătări trupești, curățește-l, Fecioară, preacurată. Cântarea 6. Irmos: Rugăciunea mea voi vărsa... Stih: Sfinților Împărați, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Adunat-ai, fericite, sobor de părinți, de Dumnezeu purtători cu preamărire și printr-înșii, Constantine, inimile tuturor cele înviforate le-ai întărit să slăvească pe Cuvântul întocmai cinstit cu Cel ce L-a născut și pe un scaun șezător. Stih: Sfinților Împărați, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Crezând întru Domnul cel viu, care a dat tuturor ființa, de slujbele cele de moarte făcătoare, ale idolilor celor urâți și deșerți te-ai lepădat și ai luat cu bucurie, Elena, împărăția cerului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cu palma Ta fiind îndreptați, Cuvinte, întunericul necunoștinței cel preaadânc și viforul cumplitei nedumnezeiri au părăsit, cei ce au împărățit prin Tine și s-au adus la limanurile cele line ale dreptei credințe, bucurându-se. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Vindecă inima mea cea bolnavă fără vindecare și rănită cumplit cu mușcarea celui viclean, Fecioară și mă învrednicește de vindecarea cea de la tine și mă miluiește pe mine cel ce nădăjduiesc întru tine, cu rugăciunile tale, Preacurată. CONDAC, g3. Podobie: Fecioara astăzi... Constantin astăzi, cu maica sa Elena, Crucea a arătat, lemnul cel preacinstit, care este rușinarea tuturor iudeilor și armă credincioșilor împărați asupra celor potrivnici. Că pentru noi s-a arătat semn mare și în războaie înfricoșător. Cântarea 7. Irmos: Tinerii evreiești în cuptor... Stih: Sfinților Împărați, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Ale Tale porunci păzind, s-a supus legii Tale Constantin. Pentru aceasta a surpat taberele celor fără de lege, strigând către Tine: Doamne Dumnezeule, bine ești cuvântat. Stih: Sfinților Împărați, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Lemnul care pe toți i-a tras din groapa pierzării, cel îngropat prin pizmă, nouă l-ai descoperit, vrednicule de minuni, pe demonii cei preastricători îngropând în veci. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cu fapte dumnezeiești ți-ai zidit inima ta Biserică lui Dumnezeu, Elena și biserici sfințite Lui ai zidit, unde a primit cu trupul pentru noi preacinstitele patimi. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). De bună voia mea greșind și robindu-mă cu netrebnice obiceiuri, la milostivirea ta cea obișnuită alerg acum: mântuiește-mă pe mine cel deznădăjduit, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. Cântarea 8. Irmos: De șapte ori cuptorul... Stih: Sfinților Împărați, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Ca și cu o porfiră îmbrăcându-te, mărite, cu milostivirea și ca și cu o hlamidă cu bunele blândeți, cu coroană pentru virtuți te-ai împodobit, fiind cu minte desăvârșită. Și mutându-te de pe pământ la împărățiile cele de sus, strigi: Preoți binecuvintați, popoare preaînălțați pe Hristos în veci. Stih: Sfinților Împărați, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Văzându-te pe tine veselindu-te cu fiul tău, cel de Dumnezeu înțelepțit, prealăudată Elena, întru împărăția lui Dumnezeu, pe Hristos slăvim, Cel ce ne-a arătat nouă cinstita voastră prăznuire, care ne luminează mai mult decât razele soarelui, pe noi cei ce cântăm cu credință: Popoare preaînălțați pe Hristos în veci. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Cât este de luminat dorul tău și obiceiul dumnezeiesc, mărită Elena, lauda femeilor; că ajungând la locurile unde a primit cinstitele patimi Stăpânul tuturor, cu biserici preafrumoase le-ai împodobit, strigând: Popoare preaînălțați pe Hristos în veci. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Ochii sufletului meu cei orbiți cu multe călcări de poruncă, luminează-i de Dumnezeu Născătoare; împacă mintea mea, rogu-mă și inima mea cea tulburată cu desfătări de multe feluri și mă mântuiește pe mine cel ce strig: Preoți binecuvântați, popoare preaînălțați pe Hristos în veci. Cântarea 9. Irmos: Spăimântatu-s-a de aceasta... Stih: Sfinților Împărați, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Mormântul unde se odihnește sfințitul și cinstitul tău trup, Constantine, raze de dumnezeiești vindecări curate celor ce se apropie le izvorăște, gonind întunericul a tot felul de patimi și cu lumină neînserată luminând pe cei ce te laudă pe tine. Stih: Sfinților Împărați, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu sfințenie a ta viață sfârșindu-ți, cu sfinții acum te-ai sălășluit, plină fiind de sfințenie și de luminare. Pentru aceasta totdeauna izvorăști râuri de tămăduiri și patimile îneci, fericită Elena și adăpi sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Împărate cel fără început și fără de moarte, împărăției celei de sus ai învrednicit pe cei ce i-ai îndreptat de demult pe pământ, cu dreaptă credință să împărățească, Doamne, pe sfânta Elena și pe marele Constantin, care curat Te-au iubit. Pentru ale căror rugăciuni milostivește-Te spre noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Pe împăratul și Ziditorul tuturor zămislindu-L, L-ai născut, Fecioară și iată acum ca o Împărăteasă stai înaintea Lui de-a dreapta, curată. Pentru aceasta te rog să mă izbăvești din partea cea de-a stânga în ceasul judecății și să mă împreuni cu oile cele de-a dreapta. SEDELNA, g8. Podobie: Pe înțelepciunea și Cuvântul... Simțirile întinzându-ți spre cer și semuind podoaba stelelor și dintr-însele cunoscând pe Domnul tuturor, arma Crucii în mijloc a strălucit, scriind: întru aceasta vei birui și puternic vei fi. De unde des chizându-ți ochiul sufletului tău, Scriptura ai citit și acea închipuire ai cunoscut,Constantine preacinstite. Roagă pe Hristos Dumnezeu, iertare de greșeli să dăruiască, celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.