🏠 Canonul Sfintei Cruci - 14 sept. ³ Troparul Sfintei Cruci, glasul al 8-lea: Chipul Crucii Tale acum mai mult decât soarele a strălucit, care de la Sfântul Munte până la locul Căpățânii o ai întins și într-însa a Ta putere, Mântuitorule, ai luminat, printr-însa întărind și pe bine credincioșii împărați, pe care îi și mântuiește totdeauna în pace, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Hristoase Mântuitorule, mântuiește-ne și pe noi. Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Armele lui Faraon... Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne, și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim. Arătat-ai pe pământ razele Crucii, cu care surpând pe diavolul, ai mântuit neamul omenesc, Doamne; pentru aceea lăudăm slava Ta. Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne, și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim. Viclenia cugetului celui neplecat o a risipit cu Crucea Mântuitorul, prin bunăvoirea Tatălui; să-I cântăm Lui cântare nouă, căci singur cu slavă S-a preaslăvit Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Sceptru făcător de biruință ai sădit Hristoase, ca și în Eden lemn de viață, preacurată Crucea Ta, care a strălucit în chip de lumină pe muntele cel sfânt. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Născătoare de Dumnezeu, preacurată Maică Fecioară, pe tine care mai înainte te-a văzut ceata proorocilor, ca pe o ușă cerească și rug nears, te cunoaștem. Cântarea a 3-a. Irmos: Arcul celor puternici... Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne, și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim. Ca și cu o pavăză ne îngrădim, cu semnul nebiruitei Crucii Tale, Stăpâne, pe care nesuferind-o mulțimea cea urâcioasă a demonilor fuge. Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne, și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim. Crucea Ta a veselit pe toți cei ce Te propovăduiesc pe Tine Dumnezeu răstignit, care luminând a strălucit cu frumusețe neapropiată. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Bucură-te, o, Cruce preasfântă, că chipul tău mai presus decât soarele a strălucit și gonind toată înșelăciunea ne-a luminat pe noi credincioșii. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Bucură-te maică neispitită de nuntă, ceea ce ai încăput pe Dumnezeu-Cuvântul în pântecele tău și L-ai născut întrupat, ca pe un Dumnezeu și om. Irmosul: Arcul celor puternici a slăbit și cei neputincioți s-au încins cu putere; pentru aceasta s-a întărit întru Domnul inima mea. Cântarea a 4-a. Irmos: Auzit-am, Doamne, auzul Tău... Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne, și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim. În taină mai înainte, iar astăzi de față, ai luminat, Hristoase, semnul Crucii Tale. Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne, și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim. Îndrăzneala cea fără de lege a ucigașilor de Dumnezeu, o ai înfruntat, îndurate, cu lumină, în chip de Crucea Ta, Mântuitorule. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Întărit-ai credința creștinilor, cu lumina Ta cea fără materie, însemnându-ne nouă Crucea, Hristoase. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Maică preacurată, binecuvântată Stăpână, prin rugăciunile tale înduplecă-ne nouă pe Dumnezeu, pe Care L-ai născut. Cântarea a 5-a. Irmos: Cel ce ai osebit lumina... Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne, și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim. Lemnul cel din rai s-a arătat prin făcătorul de rele, aducător de moarte celor izgoniți din Eden; iar Crucea Ta, Hristoase, S-a arătat aducătoare de viață, făcând pe Adam iar locuitor într-însul. Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne, și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim. Tatăl, Cel ce a zidit cu cuvântul Lui lumina cea întâi zidită, însemnează acum Crucea cea luminoasă, Celui răstignit ca unui Fiu mărturisindu-I Dumnezeirea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. În lumina cea neapusă, pe lumina cea mai presus, întru Tatăl vom vedea prin credință, Hristoase, pe Tine Fiul și pe Duhul Tău strălucind sufletelor noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Când ai născut, Fecioară, nu ai știut de durerile maicilor, căci mai presus de fire ai născut pe Dumnezeu cu trup. Pentru aceea toți cu dreaptă credință te slăvim. Cântarea a 6-a. Irmos: Când m-am necăjit... Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne, și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim. Crucea Ta o strălucești la toate marginile, Hristoase Dumnezeule și printr-însa ai luminat pe cei ce Te laudă. Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne, și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim. Cei fără de lege să-și acopere acum ochii, căci nu vor suferi frumusețea ce strălucește de la Cruce. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cei ce cunosc pe Dumnezeu, pe Cel ce a fost pironit cu trupul pe lemn, să se îndestuleze acum de lucirea curatei Cruci. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Fecioară neispitită de nuntă, ceea ce ai născut pe Dumnezeu, să nu încetezi a te ruga Fiului tău pentru noi. Irmosul: Când m-am necăjit, am strigat către Domnul și m-a auzit Dumnezeul mântuirii mele. CONDAC, glasul al 8-lea. Podobie: Apărătoare Doamnă... O, de trei ori fericită și preacinstită Cruce, pe tine lăudându-te și închinându-mă ție, acum mă sfințesc; pe care Hristos înălțându-Se, a mântuit lumea. Deci întâmpină și mă mântuiește cu puterea ta și din toate nevoile mă slobozește, ca să strig ție: Bucură-te lemn fericit. Cântarea a 7-a. Irmos: Cel ce ai mântuit... Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne, și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim. Soare, Cel ce te-ai înălțat pe Cruce, văzându-Te soarele cel simțitor la amiazăzi, și-a ascuns razele. Prealăudate Doamne, Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne, și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim. Cel ce ai vorbit odinioară cu văzătorul de Dumnezeu, prin foc și prin nor și astăzi Te slăvești ca un Dumnezeu prin strălucire în chip de Cruce, prealăudate Doamne, Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Tu lumină, ceea ce strălucești din lumină și din veac ești împreună întru lumină și ai slăvit cu lumina Ta cea curată semnul Crucii Tale, prealăudate Doamne, Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Pe ceea ce fără sămânță a primit în pântece și mai presus de fire pe Dumnezeu cel neschimbat, Care din milostivire S-a numărat cu oamenii, cu bună credință să o lăudăm în veci, ca pe o maică a Celui preaînalt. Cântarea a 8-a. Irmos: Pe Cel ce S-a văzut în chip... Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne, și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim. Pe Cel ce S-a văzut pe scaunul slavei și a fost pironit pe lemnul Crucii după ființa trupului, tineri lăudați-L, preoți binecuvântați-L, popoare preaînălțați-L întru toți vecii. Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne, și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim. Pe Crucea ce s-a închipuit întru lumină, preacurată în locul Căpățânii până la muntele cel sfânt și strălucește lumină împreună în veac, tineri binecuvântați-o, preoți lăudați-o, popoare preaînălțați-o întru toți vecii. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Slavoslovind pe unul din Treime, Care a luminat lumea cu strălucirea Crucii, tineri bine-L cuvântați, preoți lăudați-L, popoare preaînălțați-L întru toți vecii. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Pe ceea ce în chip de negrăit și fără sămânță a zămislit și a născut lumii pe Hristos Dumnezeu, tineri binecuvântați-o, preoți lăudați-o, popoare preaînălțați-o întru toți vecii. Irmosul: Să lăudăm, bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-I și preaînălțându-L pe Dânsul întru toți vecii. Pe Cel ce S-a văzut în chip de înger, în cuptorul cel cu foc, la cuvântătorii de cântare; pe Hristos Dumnezeu lăudați-L tineri, preoți bine-L cuvântați, popoare preaînălțați-L întru toți vecii. Cântarea a 9-a. Irmos: Hristos, piatra cea netăiată... Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne, și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim. Cel ce odinioară ai pus lege prin foc și prin nori, poporului celui neplecat, acum ai însemnat poporului celui preacredincios chipul Crucii Tale, care strălucește mai mult decât luminătorii, pe care după vrednicie o mărim. Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne, și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim. Jelit-a zidirea cu întunecare îndrăzneala celor ce Te-au răstignit. Iar acum strălucind cu lumină preafrumoasă Crucea Ta, Hristoase, cea purtătoare de lumină, a arătat Bisericii frumusețea cea ascunsă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. La Tine punându-și nădejdile poporul Tău cel ales, către Tine spre rugăciune pune înainte Crucea și înfricoșătorul Tău sânge; ci cu blândețe Te uită spre noi, împărate al tuturor. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Luminează-ne pe noi Fecioară, ceea ce ai născut lumina cea neapropiată; umple-ne de veselie și de bucurie și de dumnezeiască cunoștință, pe noi care cu inimă curată întru bună credință te fericim. Irmosul: Hristos, piatra cea netăiată de mână, cea din capul unghiului, din tine muntele cel netăiat, Fecioară, s-a tăiat, unind firile cele osebite. Pentru aceasta veselindu-ne, pe tine Născătoare de Dumnezeu, te mărim. SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Cela ce Te-ai înălțat... Crucea cea preacurată, care a deschis cerurile fiind închise, arătându-se acum în ceruri și-a răsărit razele pe pământ; pentru aceea cei ce am primit strălucirea lucrării ei, ne povățuim către lumină neapusă și în războaie o avem pe dânsa armă de pace, semn de biruință nebiruit.