🏠 Canonul Sfântului Cuvios Avramie - 4 feb. ³ Condac g3, Fecioara astăzi... În trup ca un înger pe pă­mânt te-ai arătat și pustnicind, ai fost ca un pom răsădit, bine crescând lângă apa înfrânării și cu curgerile lacrimilor tale spălând întinăciunea. Pentru aceasta te-ai arătat locaș Dum­nezeiesc al Duhului, Sfinte Părinte Avramie. Troparul g8 Întru tine, părinte, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că, luând crucea, ai urmat lui Hristos; și lucrând, ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci, să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură, Preacuvioase Părinte Avramie, duhul tău. Cântarea 1, glasul al 8-lea. Irmos: Apa trecând-o... Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Avramie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fiind luminat cu Dumnezeieștile fulgere, miluiește, Sfinte Avramie, cu rugăciunile tale, pe cei ce săvârșesc praz­nicul tău cel purtător de lumi­nă, de patimile întunericului, preafericite. Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Avramie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Aprinzând în sufletul tău, Preacuvioase Avramie, pofta cea Dumneze­iască, a stins dragostea trupu­lui, părinte și aceasta te-a făcut să viețuiești pe pământ fără de materie. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Omorându-ți mădularele cele de pe pământ, cu postul și cu toate pătimirile cele aspre, părinte înțelepte, te-ai învrednicit de Viața Cea mai Bună în ceruri, de Dumnezeu purtătorule, Sfinte Avramie. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Din sfințite sângiurile tale S-a Întrupat mai presus de fire Dumnezeu Cuvântul Tatălui, Preacurată Fecioară Marie; pe Care roagă-L să omoare cugetele trupu­lui meu. Cântarea a 3-a. Irmos: Doamne, Cel ce ai făcut cele... Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Avramie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. În tot chipul dorind de Dra­gostea Cea mai Desăvârșită, purtătorule de Dumnezeu, ai ieșit afară din lume și din trup. Pentru aceasta, ai primit Mărirea cea mai presus de gând și Veșnica Desfătare, Sfinte Părinte Avramie. Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Avramie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Locaș viu te-ai arătat al Duhului Celui Ce lucrează toate, părinte, închizându-ți, cuvi­oase, trupul în colibă; pentru aceasta, ai strălucit și cu lumina virtuților împodobindu-te, Sfințite Părinte Avramie. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cu plugăria ostenelilor tale, ai crescut spic copt însutit de virtuți, cuvioase; cu care se hrănesc urmându-ți cei ce prăznuiesc Dumnezeiasca ta adormire. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Întru tine, Preasfântă, S-a Sălășluit voind, Cel Ce este Cau­za tuturor pentru multa mi­lostivire și a sfințit ființa ome­nească, care a alunecat mai înainte prin călcarea Poruncii. Irmosul: Doamne, Cel Ce ai făcut cele de deasupra crugu­lui ceresc și ai zidit Biserica, Tu pe mine mă întărește întru dragostea Ta, că tu ești Vârful celor dorite și Sprijinul credincioșilor, Unule, Iubitorule de oameni. Cântarea a 4-a. Irmos: Auzit-am, Doamne, Taina... Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Avramie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu curgerile lacrimilor tale, părinte, spălând întinăciunile sufletești, te-ai făcut locaș Dumnezeiesc și cinstit al Duhului, preafericite. Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Avramie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu priveghere de toată noap­tea, cu rugăciune neîncetată, cu nezbuciumare, cu dragoste nefățarnică și cu credință desă­vârșită te-ai nevoit, părinte. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Luat-ai har, Sfinte Avramie, a vin­deca boli și a goni duhuri, ca un adevărat slujitor al lui Dumnezeu, cuvioase. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Fiind biruit de lenevie și cu­fundat în păcate, izbăvește-mă cu rugăciunea ta, Născătoare de Dumnezeu, Maică pururea Fecioară. Cântarea a 5-a. Irmos: Pentru ce m-ai lepădat... Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Avramie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca o viță foarte roditoare, ai crescut, Sfinte Părinte Avramie, struguri de virtuți Dum­nezeiești, care izvorăsc vinul cel de umilință și izgonesc din suflet beția patimilor și veselesc inimile credincioșilor. Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Avramie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Multe feluri de încercări a ridicat asupra ta șarpele cel prea viclean, părinte, dar tu cu Arma Crucii l-ai omorât, purtătorule de Dumnezeu; și ai luat de la Dumnezeu cununa biru­inței cu dreaptă judecată, de Dumnezeu Înțelepțite Avramie. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Făcându-te prin credință casă Preasfântă Dumnezeiescu­lui Duh, părinte, ai zidit casă sfântă; și cu învățăturile tale, prefăcând ceata cea nesfințită a rătăcirii celei fără sfințenie, ai închinat-o Dumnezeului tuturor. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Luminându-se cu Dumneze­iescul Duh Sfinții Prooroci, Preacurată, cu glasuri sfințite te-au vestit mai înainte, Fecioară Maică; din care S-a Întrupat Dumnezeu Cuvântul, mai pre­sus de fire și de cuvânt, pentru mila cea nemăsurată. Cântarea a 6-a. Irmos: Rugăciunea mea voi vărsa... Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Avramie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Aflându-te pe tine cei din întunericul rătăcirii, lu­minător care povățuiești drept către căile vieții, purtătorule de Dumnezeu, au părăsit întune­ricul necunoștinței, făcându-se luminoși prin Dumnezeiasca credință, Sfinte Părinte Avramie. Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Avramie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu privegherea înduplecând pe Dumnezeu și trimițând luminare de mântuire celor cu­prinși de noaptea nebuniei idolești, gânditorule de Dumnezeu, i-ai arătat pe toți fii ai Lu­minii și Zilei cu harul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cu liniște săvârșindu-ți via­ța, ai trecut furtunile cele din viață, cu nădejdea cea către Dumnezeu, fericite și ai apucat la Limanurile cele Line ale Împărăției Cerurilor și ale Dum­nezeieștii Luminări, Sfinte Preacuvioase Avramie. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Pe mine cel ce sunt îngreuiat de somnul lenevirii, ridică-mă cu mijlocirea ta, Maica lui Dumnezeu și nu mă lăsa a dormi spre moarte cu păcat, Fecioară; că pe tine te știu Folositoare și Îndreptătoare vieții mele. Irmosul: Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și Lui voi spune scârbele mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea s-a apropiat de iad; și ca Iona mă rog: Dumnezeule scoate-mă din stricăciune. CONDAC, glasul al 3-lea. Podobie: Fecioara astăzi... În trup ca un înger pe pă­mânt te-ai arătat și pustnicind, ai fost ca un pom răsădit, bine crescând lângă apa înfrânării și cu curgerile lacrimilor tale spălând întinăciunea. Pentru aceasta te-ai arătat locaș Dum­nezeiesc al Duhului, Sfinte Părinte Avramie. Cântarea a 7-a. Irmosul: Ca să dobândești Împără­ția cea de sus și Mărirea Cea Negrăită, înțelepțește ai defăimat mărirea cea trecă­toare și care se strică, înțelepte; ca unul ce ai fost cuminte și cu pricepere. Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Avramie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Când a răpit cu vicleșug lupul cel viclean pe mielușeaua ta, atunci i-ai sfărâmat fălcile, în­țelepte, iar pe dânsa ca un păs­tor preabun ai adus-o la viață. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Plecându-te Legilor Stăpâ­nului, ai căutat oaia cea rătăcită și ai aflat-o și ridicând-o pe umerii tăi, preafericite, ca un păstor ai adus-o la staulul pocăinței. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Numai tu ai născut pe Unul din Treime în două firi și într-un Ipostas, Fecioară; Căruia cân­tăm: Binecuvânat ești, Doamne Dumnezeule în veci! Cântarea a 8-a. Irmos: Tinerii cei de Dumnezeu... Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Avramie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. În prăpastia pierzaniei, a îm­pins pe porumbița ta cea curată, șarpele cel făcător de rele; dar ai scos-o pe ea, Sfinte Preacuvioase Părinte Avramie, cu minte întreagă, cântând: Binecuvântați, toate lucrurile Dom­nului, pe Domnul! Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Avramie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Și în viață fiind, Părinte Avramie și după moarte te-ai arătat doctor bolilor, cu harul cel Dumnezeiesc al Duhului, cântând: Binecuvântați, toate lucrurile Domnului, pe Domnul! Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Cu nerăutate și cu dreptate, cu curăție și cu credință strălu­cind, părinte, te-ai numărat îm­preună cu îngerii, cuvioase, cân­tând: Binecuvântați, toate lu­crurile Domnului, pe Domnul! Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Arătatu-te-ai locaș Preasfânt Râului Celui Viu, din care bând noi, cei omorâți, moștenim viața, cântând: Binecuvântați, toate lucrurile Domnului, pe Domnul! Irmosul: Să lăudăm, să binecuvântăm și să ne în­chinăm Domnului, cântându-I și preaînălțându-L pe Dânsul întru toți vecii. Tinerii cei grăitori de Dumnezeu, în cuptor căl­când văpaia cea de foc, au cântat: Binecuvântați, toate lucrurile Domnului, pe Domnul! Cântarea a 9-a. Irmos: Cu adevărat Născătoare... Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Avramie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Învrednicitu-te-ai a vedea, părinte, purtătorule de Dumnezeu, cele de care de de­mult doreai prin nădejde; ceea ce ochiul n-a văzut și urechea n-a auzit. Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Avramie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Frumos te-ai arătat, strălu­cind cu Dumnezeieștile Raze ale virtuților, Sfinte Avramie și bucurându-te stai înaintea Stăpânului tuturor. Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Avramie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Împreunatu-te-ai cu cetele tuturor cuvioșilor și cu ei câș­tigând îndumnezeirea, cuvi­oase, te rogi să ne mântuim noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Zi de veselie face bucurându-se Biserica, prăznuind ador­mirea ta cea sfântă, Părinte Avramie și cinstindu-ți viețuirea. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Iubitoare de bine, Fecioară, îmbunătățește sufletul meu cel înrăutățit de păcate și mă fă părtaș bunătăților cerești. Irmosul: Cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărtu­risim pe tine Fecioară Curată, noi cei mântuiți prin tine; cu Cetele cele fără de trupuri mărindu-te pe tine. SEDELNA, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău... Urmând Sfântului Patriarh Avraam celui de demult, părinte, te-ai îndepărtat de rudeniile cele după trup, plecându-te Dumnezeului nos­tru, Celui Ce te-a chemat, Sfinte Preacuvioase Avra­mie; pentru aceea te-ai nevoit și ți-ai arătat sufletul mai lu­minat decât razele soarelui, gânditorule de Dumnezeu, preafericite. SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău... Pe Rugul pe care Moise l-a văzut nears, pe Muntele lui Dumnezeu, pe Norul cel Preasfânt, pe Cortul cel Neîntinat, pe Masa cea Primitoare de Dumnezeu, pe Palatul Împăratului Celui Preaînalt, pe Ușa cea cu totul Lumi­noasă și Neumblată, pe tine Fecioară te lăudăm. SEDELNA Sfintei Cruci și a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău... Crucea Ta o laud și Patimilor Tale mă închin și bunătatea Ta o slăvesc, Fiule; că de bună voie ai răbdat moarte de ocară. Ce adâncime străină și înfricoșă­toare este aceasta a rânduielii Tale celei negrăite, Mântuito­rule grăia către Tine Maica Ta!