🏠 Canon de rugăciune către Sf. Avdie - 19 nov. ³ Tropar, g2 Pomenind prăznuirea proorocului tău Avdie, Doamne, printr-însul Te rugăm: izbăvește sufletele noastre. Cântarea 1, glasul al 5-lea. Irmosul: Mântuitorului Dumnezeu, Celui Ce a povățuit pe popor prin mare cu picioare neudate și pe Faraon cu toată oastea l-a înecat, Aceluia Unuia să-I cântăm, că S-a proslăvit. Stih: Sfinte Proorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Stând înaintea Mântuitorului Dumnezeu, ca un prooroc, cu îndrăznire te roagă, de Dumnezeu insuflate, să se lumineze cu razele cele luminătoare cei ce te laudă pe tine cu credință, Proorocule Avdie. Stih: Sfinte Proorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cel Ce cu cunoștință mai înainte vede lămurit toate, văzând netulburarea și curăția și lumina inimii tale, fericite, te-a ales pe tine, ca pe un prooroc de Dumnezeu primitor. Stih: Sfinte Proorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Văzând vedeniile cele ce cu adevărat s-au arătat ție de la Dumnezeu, ai propovăduit fraților celor nelegiuiți piericiunea cea cumplită și pierzarea lor cea după dreptate, fericite. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cei ce ne-am izbăvit prin tine, cu nașterea ta mai presus de fire, Născătoare de Dumnezeu Curată, ne rugăm ție: izbăvește-ne de primejdia cea lumească pe noi, care cu un glas aducem ție cântare de biruință. Cântarea a 3-a. Irmosul: Cu puterea Crucii Tale, Hristoase, întărește gândul meu, ca să laud și să măresc Răstignirea Ta cea mântuitoare. Stih: Sfinte Proorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Râu de ape tainice ieșind din adâncul harului Duhului te-ai făcut, Fericite Avdie. Stih: Sfinte Proorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Din voia și din purtarea de grijă a lui Dumnezeu, te-ai rânduit a spune mai înainte cele ce aveau să fie și a vesti mai înainte cele viitoare, vrednicule de laudă. Stih: Sfinte Proorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Luminându-te cu Lumina Cea Dumnezeiască și Cerească, ai spus mai înainte mântuirea ce avea să fie neamurilor, preafericite. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Sălășluitu-S-a Cuvântul întru tine, Maică Fecioară și cu mijlocirea ta miluiește pe cei ce gândesc la tine, Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce ești cu totul fără prihană. Cântarea a 4-a. Irmosul: Auzit-am auzul puterii Crucii Tale, că Raiul s-a deschis prin ea și am strigat: Slavă Puterii Tale, Doamne! Stih: Sfinte Proorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca unul ce mai înainte ți-ai curățit sufletul de patimi, luând harul proorociei prin Duhul Sfânt, strigai: Slavă Puterii Tale, Doamne! Stih: Sfinte Proorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Proorocul Avdie, luminându-se cu strălucirea Duhului Sfânt, ne-a luminat pe noi a striga ție: Slavă Puterii Tale, Doamne! Stih: Sfinte Proorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Arătatu-te-ai împodobitor al Bisericii ca mireasă, preafericite, propovăduind că din Sion va să iasă Mântuitorul, Căruia strigăm: Slavă Puterii Tale, Doamne! Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Născut-ai, Preacurată, cu cuviință Dumnezeiască pe Cuvântul Cel împreună fără de început și împreună Veșnic cu Tatăl, Căruia strigăm: Slavă Puterii Tale, Doamne! Cântarea a 5-a. Irmosul: Mânecând, strigăm către Tine, Doamne: mântuiește-ne pe noi, că Tu ești Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu știm. Stih: Sfinte Proorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Mânecând către Domnul, ai luat din cer harul Preasfântului Duh, de Dumnezeu insuflate. Stih: Sfinte Proorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Având Viața cea Dumnezeiască în ajutor, te-ai învrednicit a vedea pe Cel Ce nevăzut Se înțelege. Stih: Sfinte Proorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Răsăritu-ți-a ție lumină ca unui prooroc și ți s-a dăruit ție însoțire veselia, preafericite. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cel Ce a făcut toate numai cu voia, Preacurată, din tine S-a zidit asemenea ca noi, Cel Preaîndumnezeit. Cântarea a 6-a. Irmosul: Înconjuratu-m-a adâncul, groapă s-a făcut mie chitul, iar eu am strigat către Tine, Iubitorule de oameni și m-a mântuit dreapta Ta, Doamne. Stih: Sfinte Proorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu Puterea Dumnezeiescului Duh, vedeai cele ce aveau să fie, proorocule, privind chipurile Dumnezeieștilor arătări ca într-o oglindă cu strălucirea sufletului. Stih: Sfinte Proorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Înduplecă pe Domnul, preafericite, cu rugăciunile tale, pentru cei ce cu credință săvârșesc pomenirea ta, cerând să li se dăruiască iertare de greșeli. Stih: Sfinte Proorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Milostivește-Te spre robii Tăi și le dă lor iertare de greșeli, Iubitorule de oameni, având rugător pe proorocul Tău, care Te-a vestit pe Tine, mai înainte, lumii. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cel Ce a înființat toate cu Cuvântul Dumnezeieștii Puteri este purtat în brațele tale, Ceea ce ești Neispitită de nuntă. Pe Care roagă-L să se mântuiască sufletele noastre. CONDAC, glasul al 2-lea. Podobie: Căutând cele de sus… Cu Dumnezeiasca Lumină strălucindu-ți mintea, prin vedere lămurită ai vestit cele viitoare, Proorocule Avdie, de Dumnezeu primite, prooroc mare al harului făcându-te însuți lui Dumnezeu și rugându-te neîncetat pentru noi toți. Cântarea a 7-a. Irmosul: Cel Ce în cuptorul cel cu foc pe tinerii cei cuvântători de cântare i-ai mântuit; Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Stih: Sfinte Proorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Mai presus de fire este cu adevărat mărirea proorocilor Tăi; Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Stih: Sfinte Proorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Învrednicindu-te a locui cu Dumnezeu și cânți: Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Stih: Sfinte Proorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Prin proorocii Tăi arăți harul cel Dumnezeiesc; Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Fiind mântuiți cu nașterea ta, Fecioară, cântăm: Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Cântarea a 8-a. Irmosul: Pe Cel Ce S-a născut din Tatăl mai înainte de veci, Fiul și Dumnezeu și în anii cei mai de pe urmă din Fecioara Maică S-a Întrupat; pe Acela preoți, lăudați-L, popoare, preaînălțați-L întru toți vecii. Stih: Sfinte Proorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Luminându-se de la Dumnezeu, proorocii proorocesc cunoștința celor viitoare, strigând cu cuget Dumnezeiesc: preoți, lăudați, popoare, preaînălțați pe Hristos în veci. Stih: Sfinte Proorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca un luminător preamare, ai luminat, preafericite, celor din întuneric, luminându-te, Sfinte Proorocule Avdie, cu Dumnezeieștile Străluciri, strigând: popoare preaînălțați pe Hristos întru toți vecii. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. După Dumnezeiasca Ființă, Cel Ce ești de o Ființă cu Părintele Tău, cu noi de un neam Te-ai arătat, din Trup de Maică Neispitită de bărbat nâscându-Te. Pentru aceasta Te lăudăm și Te preaînălțăm, Hristoase, în veci. Cântarea a 9-a. Irmosul: Pe tine, Maică a lui Dumnezeu, mai presus de minte și de cuvânt, care ai născut în chip de negrăit sub ani pe Cel fără de ani, credincioșii cu un gând te mărim. Stih: Sfinte Proorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fiind împodobit cu Cuvânt Dumnezeiesc și cu faptă, te-ai înălțat cu duhul, Proorocule Avdie, Minunate și te-ai învrednicit a vedea cele viitoare. Stih: Sfinte Proorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Sălășluit fiind unde sunt cetele proorocilor și strălucirile sfinților, roagă pe Domnul să mântuiască pe cei ce te laudă pe tine cu credință. Stih: Sfinte Proorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu totul fiind dat lui Dumnezeu, curat ai vorbit Dumnezeieștile Arătări, de care și acum te îndestulezi, preafericite. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe tine, Sfeșnic al luminii, te lăudăm, Curată, care ai primit pe Cuvântul Întrupat și lespedea harului știindu-te, te mărim. SEDELNA, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău… Marele Avdie, având gândul său luminat cu Dumnezeieștile străluciri, a propovăduit cele viitoare, grăind prin Sfântul Duh. Pe acesta astăzi cinstindu-l, cu gând creștinesc să săvârșim sfințită pomenirea lui, mărind pe Hristos. SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea.Podobie: Cel Ce Te-ai Înălțat… Nu vom tăcea niciodată noi nevrednicii a vesti puterile tale, Născătoare de Dumnezeu. Că de nu ai fi stat tu rugându-te pentru noi, cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom îndepărta de la tine, Stăpână. Izbăvește totdeauna pe robii tăi din toate nevoile, Ceea ce ești Una Binecuvântată. SEDELNA Sfintei Cruci și a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai Înălțat… Văzându-Te, Hristoase, spânzurat pe Cruce, pe Tine Cel Născut din Tatăl Cel fără de început, cea care Te-a născut mai pe urmă cu trup striga: vai mie, Preaiubite Iisuse! Cum tu, Cel Ce ești Slăvit de îngeri ca un Dumnezeu, Fiule, de voie ești Răstignit acum de oamenii cei fărădelege? Te laud, îndelung Răbdătorule.