🏠 Canon de pocăință pentru cel căzut în desfrânare ³ Cântarea 1 Stih: Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Cred cuvântul Tău, Doamne, că în cer va fi mai multă bucurie pentru un păcătos care se pocăiește decât pentru nouăzeci și nouă de drepți, care n-au nevoie de pocăință. Învrednicește-mă, dar și pe mine, să mă pocăiesc cu adevărat. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Hristoase, Mântuitorul meu, departe de Tine mi-am petrecut viața mea și multe păcate am săvârșit. Dar negăsindu-mi liniștea și pricepând că numai lângă Tine pot afla odihnă sufletului meu, la Tine alerg, Iubitorule de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Surd am fost față de cuvintele Tale: „Nu judecați, ca să nu fiți judecați“. Pentru că în loc să văd căderea în care mă aflam, am ales să mă văd mai bun decât cei care păcătuiseră mai mult decât mine. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, că nu treci cu vederea rugăciunile păcătoșilor care te cheamă în ajutor, ci le întinzi grabnic mână de ajutor. Cântarea 2 Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! „Voia lui Dumnezeu aceasta este, ca să vă feriți de desfrânare“, le-a spus creștinilor marele Pavel, apostolul neamurilor. Dar eu, întinându-mi haina botezului, m-am tăvălit în noroiul păcatului, care mi-a robit inima. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Nu pot, Doamne, să mă ridic prin puterile mele, nu pot birui patimile care mă apasă și cărora le-am dat putere să mă stăpânească. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Libertate am căutat, dar am găsit lanțurile păcatului și suspin acum după libertatea cea adevărată. Ajută-mă, Doamne, Cel ce ai zdrobit încuietorile iadului și i-ai adus la lumină pe cei din întuneric. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Acum înțeleg că prin desfrâul meu m-am lepădat de Hristos, Preacurată Fecioară și greu îmi este să lepăd jugul păcatului. Ajută-mă tu, ocrotitoare a creștinilor, să dobândesc izbăvire din robia patimilor și a diavolului. Cântarea 3 Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Mult a suferit Adam când a fost alungat din rai pentru neascultarea sa. Iar eu, în loc să merg spre Împărăția Cerurilor, m-am lăsat păcălit de șarpele cel viclean. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! „Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta“, a strigat către Tine Împăratul David după ce a păcătuit cu femeia lui Urie. Și eu zic, împreună cu el, miluiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum a ieșit Marele Avramie din chilie pentru a o ajuta pe nepoata sa Maria să părăsească locașul de desfrânare în care își trăia zilele și prin harul cel dumnezeiesc a întors-o la pocăință, tot așa ajutați-mă și pe mine voi, sfinților care mijlociți pentru ridicarea celor căzuți în desfrânare. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Maică a milostivirii, cum ai întors-o în chip minunat pe Maria din Egipt, împiedicându-o să intre în biserică înainte de a se lepăda de desfrânarea ei, tot așa întoarce-mă și pe mine la calea cea luminoasă a virtuților. Cântarea 4 Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Păcatul mi-a moleșit inima și diavolul îi dă târcoale, ca să mă depărteze de Dumnezeu și să mă arunce între oamenii care Îl batjocoresc pe El prin faptele și cuvintele lor. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Plină e lumea de răutate și de necredință și nu văd cum aș putea să trăiesc în mijlocul focului fără să mă ard. Dar, știind că Tu l-ai ținut viu pe Daniel proorocul în groapa cu lei, mă rog ție să mă izbăvești de leii care se luptă cu mine ca să mă arunce în împărăția morții. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cum l-a biruit David pe Goliat, așa să biruiesc și eu ispitele care mă asupresc, Doamne, mă rog ție. A Ta să fie biruința, Doamne, Cel ce din iubire ai primit a Te răstigni pentru mântuirea noastră. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cine risipește negura greșelilor noastre? Tu, Fecioară și pentru aceasta își aduc laudă și mulțumire, vrând să nu fiu părăsit de tine așa cum eu L-am părăsit pe Hristos. Cântarea 5 Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Gura mea, mâinile, picioarele și toate mădularele mele să fie spălate prin baia pocăinței. Și chiar de nu am îndeajuns lacrimi care să mă spele, să îmi fie mie baie scăldătoarea Sfintei Spovedanii. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Nu te sfii să mărturisești toate fărădelegile tale, suflete al meu. Oare nu vrei să primești iertare de la Stăpânul tuturor? Sau vei lăsa rușinea să îți pătrundă în suflet și vei pieri? Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Aud glasul Scripturii care zice: „Iată acum vreme potrivită, iată acum ziua mântuirii“. Cu adevărat vreau să fie acesta ceasul întoarcerii mele. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mulțime nenumărată de păcătoși au fost îndemnați de tine în chip nevăzut să își mărturisească păcatele, ceea ce ești nădejdea noastră, iar eu, luând aminte la pilda lor, cu hotărâre și zdrobire de inimă vreau să fac și eu aceasta. Cântarea 6 Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Nici un om nu poate da dezlegare de păcate prin puterile sale, dar eu am priceput că preoții sunt lăsați de Tine, Doamne, să facă aceasta cu puterea Ta. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Greu este să găsești un doctor iscusit, dar și mai greu este să găsești un duhovnic care să dea doctoria potrivită pentru bolile cele grele ale sufletului. Bolnav fiind sufletul meu, mă rog ție să îmi trimiți doctorul potrivit și doctoria cea tămăduitoare. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Venit-a fiul risipitor spre tatăl său și acesta i-a ieșit cu drag în întâmpinare. Așa să mă întâmpine și pe mine părintele duhovnic, Mântuitorule, ca să văd în sufletul său icoana grijii Tale pentru noi. Și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Fecioară preacurată, mângâierea noastră, care știi folosul spovedaniei, acoperă-i cu Sfântul tău acoperământ pe toți duhovnicii, ca să dea cuvânt de folos cu putere multă și pe creștini să țină cele primite. Cântarea 7 Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Tu ești Calea, Adevărul și Viața, Doamne. În mâinile Tale pun sufletul și trupul meu, mintea și inima mea. Primește-le ca pe puținii bani ai văduvei, Hristoase Dumnezeule, curățind această mică jertfă a mea prin harul Duhului Tău cel Sfânt. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Înțelepțește-mă, Cuvinte al lui Dumnezeu, că fără Tine sunt ca praful în fața vântului și nu pot pricepe meșteșugitele curse ale pierzătorului de suflete. Și dăruiește-mi smerenie ca să văd în tot binele meu lucrarea Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cred, Doamne, ajută necredinței mele, strig către Tine, având nădejde că mă vei ajuta și pe mine ca și pe tatăl care s-a rugat ție așa, iar copilul său a fost izbăvit de diavol. Ca să aud și eu, precum oarecând cananeianca, preadulcile Tale cuvinte: „Fie ție după cum voiești“. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. De multe ori am spus în inima mea că voi pune început bun mântuirii, dar de fiecare dată am fost îngenuncheat de patimile mele. Căzând acum înaintea ta, liman al celor deznădăjduiți, te rog mijlocește pentru mine la Fiul tău, ca să îmi dea tărie să mă ridic. Cântarea 8 Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Hristos a Înviat! - răsună la prăznuirea Sfintei Tale Învieri glasurile credincioșilor. Învrednicește-mă și pe mine să mă bucur de Învierea Ta, Fiule al lui Dumnezeu, ridicându-mă de la moarte la viață. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Bucurie se face în cer pentru un păcătos care se pocăiește. Oare voi fi și eu pricină de bucurie? Că pricină de sminteală am fost destul pentru aproapele meu și n-am aflat în mine nici un câștig. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Voi, cetelor îngerești, o, dumnezeiești Stăpânii, Heruvimi, Serafimi, Domnii, Îngeri, Scaune, toate Căpeteniile, preamărite Puteri și Sfinților Arhangheli, rugați-vă pentru mine, păcătosul și desfrânatul, ca să dobândesc iertare de păcate și să aflu mântuire în ceasul Judecății. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfântă a sfinților, Născătoare de Dumnezeu, roagă-te cu Sfântul Ioan Botezătorul, dascălul pocăinței și cu toți apostolii, cuvioșii, mucenicii, ierarhii, dimpreună cu ceata sfintelor femei, ca viața mea să cunoască binecuvântarea și nu blestemul, bucuria și nu întristarea, lumina și nu întunericul. Rugăciunea celui căzut în păcat Doamne, Dumnezeul meu, nu știu să mă rog Ție, nu știu să cer ajutorul Tău, dar mă rog îndură-Te de mine și vezi căderea mea. Și precum părinții înțeleg cererile pruncilor lor, chiar de aceștia nu știu să le așeze în cuvinte, tot așa Te rog și pe Tine ascultă nu cuvintele buzelor mele, ci cuvintele inimii mele. Ridică-mă degrabă, Dumnezeule, ca să nu fiu înghițit de păcat. Ridică-mă de grabă, Dumnezeule, Cel ce ești Izvorul a tot binele și a toată virtutea. Vino în întâmpinarea mea, Dumnezeule, precum tatăl în întâmpinarea fiului risipitor. Eu sunt fiul cel risipitor, Doamne și vreau să pun început bun mântuirii. Ajută-mă Tu, pentru rugăciunile Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu, ale îngerului meu păzitor și ale tuturor sfinților.