🏠 Canon de pocăință către Domnul nostru Iisus Hristos ³ Cântarea 1, g6, irmos: Ajutor și acoperitor… stih: Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Acum mă apropii eu, păcătosul și împovăratul, către Tine, Stăpânul și Dumnezeul meu, și nu îndrăznesc să mă uit la cer; numai mă rog și grăiesc: Dă-mi, Doamne, mai înainte de sfârșit, să plâng faptele mele cu amar. O, amar mie, păcătosului, că sunt ticălos mai mult decât toți oamenii; pocăință nu este în mine. Dă-mi mie, Doamne, lacrimi, ca să plâng faptele mele cu amar. Slavă… Omule nebun și ticălos, pentru ce-ți pierzi vremea în lene? Gândește-te la viața ta și te întoarce către Dumnezeu, ca să plângi faptele tale cu amar. Și acum…, a Născătoarei de Dumnezeu: Maica lui Dumnezeu Preacurată, caută spre mine, păcătosul, și mă izbăvește de lațul vrăjmașului, îndreptându-mă pe calea pocăinței, ca să plâng faptele mele cu amar. Cântarea 3, irmos: Întărește, Doamne, pe piatra mărturisirii Tale… Când se vor pune scaunele la judecata cea înfricoșătoare, atunci faptele tuturor oamenilor se vor vădi; amar va fi atunci de cei păcătoși, căci vor fi trimiși la chinuri. Deci, acestea știind, suflete al meu, pocăiește-te de faptele tale cele rele. Drepții se vor bucura, iar păcătoșii vor plânge; și atunci nimeni nu ne va putea ajuta, că faptele noastre ne vor osândi pe noi. Drept aceea nu întârzia, și mai înainte de sfârșit, pocăiește-te de faptele tale cele rele. Slavă… O, vai mie cel mult păcătos, care m-am spurcat cu faptele și cu gândurile, neavând picături de lacrimi de la învârtoșarea inimii mele; și acum caută la pământ, suflete al meu și te pocăiește de faptele tale cele rele. Și acum…, a Născătoarei de Dumnezeu: Iată Preasfântă Fecioară, Fiul Tău ne învață spre bine; iar eu păcătosul, pururea fug de cele bune; și tu, ca o milostivă, miluiește-mă ca să mă pocăiesc de faptele mele cele rele. Cântarea 4, irmos: Auzit-a prorocul… Desfătată și plăcută este aici calea dezmierdărilor, dar amară va fi ziua cea de apoi, când se va despărți sufletul de trup. Deci, pocăiește-te de acestea, suflete al meu, pentru împărăția lui Dumnezeu. Pentru ce faci strâmbătate celui sărac? De ce oprești plata slugilor? Pe fratele tău nu-l iubești; desfrânarea și amărăciunea iubești. Deci, lasă acelea, suflete al meu, și te pocăiește pentru împărăția lui Dumnezeu. Slavă… O, nebunule om, până când te vei afunda și ca o albină vei aduna bogăția ta, care degrab va pieri ca praful și ca cenușa? Ci caută mai vârtos împărăția lui Dumnezeu. Și acum…, a Născătoarei de Dumnezeu: Doamnă, de Dumnezeu Născătoare, miluiește-mă pe mine păcătosul și mă întărește spre fapte bune și mă păzește ca să nu mă răpească pe mine nepregătit moartea cea urâtă; și mă povățuiește Fecioară, la împărăția lui Dumnezeu. Cântarea 5, irmos: Pe mine, cel ce mânec… Adu-ți aminte ticălosule om, că de păcate ești robit: cu minciuna, cu clevetirea, cu vrajba, cu neputința, ca de o fiară cumplită. Suflete al meu păcătos, aceea ai voit? Mi se cutremură mădularele și cu totul sunt vinovat, privind cu ochii, auzind cu urechile și cu totul dându-mă pe mine gheenei. Suflete al meu păcătos, oare aceea ai voit? Slavă… Pe desfrânatul și pe tâlharul care s-au pocăit i-ai primit, Mântuitorule, iar eu cu lenea păcatului m-am îngreuiat și de cel rău sunt robit. Suflete al meu păcătos, oare aceea ai voit? Și acum…, a Născătoarei de Dumnezeu: Ajutătoare minunată și grabnică tuturor oamenilor, Maica lui Dumnezeu, ajută-mi mie, nevrednicului, că sufletul meu cel păcătos aceasta a voit. Cântarea 6, irmos: Strigat-am cu toată inima mea… Pe pământ viață desfrânată am viețuit și sufletul la întuneric l-am dat; dar acum milostive Stăpâne, izbăvește-mă de toată robia vrăjmașului și mă înțelepțește ca să fac voia Ta. Cine face unele ca acestea, precum fac eu? Precum zace porcul în tină, așa și eu slujesc păcatului; Doamne Dumnezeule, scoate-mă din trândăvirea aceasta și-mi dă inimă ca să fac voia Ta. Slavă… Scoală-te omule ticălos, aleargă către Dumnezeu mărturisind păcatele tale și cazi lăcrimând și suspinând; iar Acela, ca un îndurat, va da ție ajutor ca să faci voia Lui. Și acum…, a Născătoarei de Dumnezeu: Născătoare de Dumnezeu, Fecioară Preacurată, păzește-ne pe noi de răutățile vrăjmașului celui văzut și celui nevăzut și primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău, și-mi dă minte ca să fac voia ta. Condacul, g6 Suflete al meu, pentru ce te îmbogățești în păcate? Pentru ce faci voia diavolului? În ce-ți pui nădejdea? Părăsește-le pe acestea și te întoarce către Dumnezeu strigând: Îndurate Doamne, miluiește-mă pe mine păcătosul. Gândește suflete al meu, la ceasul cel amar al morții și la judecata cea înfricoșătoare a Făcătorului Dumnezeu; că îngerii cei întunecați te vor lua pe tine, suflete, și te vor duce în focul cel de veci. Iar tu, mai înainte de moarte te pocăiește strigând: Miluiește-mă, Doamne, pe mine păcătosul. Cântarea 7, irmos: Greșit-am, fărădelege am făcut… Nu nădăjdui, suflete al meu, în bogăția cea trecătoare sau în adunarea cea nedreaptă, că toate acestea nu știi cui le vei lăsa, ci strigă: Miluiește-mă Hristoase Dumnezeule, pe mine păcătosul. Nu nădăjdui, suflete al meu, în sănătatea trupească cea trecătoare, nici în frumusețea cea degrab trecătoare, că vezi cum și cei puternici și cei tineri mor; ci strigă: Miluiește-mă Hristoase Dumnezeule, pe mine nevrednicul. Slavă… Adu-ți aminte, suflete al meu, de viața cea de veci, de împărăția cerului cea gătită Sfinților, de întunericul cel osebit și de mânia lui Dumnezeu, care este asupra celor răi și strigă: Miluiește-mă, Hristoase Dumnezeule, pe mine nevrednicul. Și acum…, a Născătoarei de Dumnezeu: Cazi, suflete al meu, la Maica lui Dumnezeu și te roagă ei, că este grabnic ajutătoare celor ce se pocăiesc, ca să roage pe Hristos, Dumnezeul nostru, să mă miluiască pe mine nevrednicul. Cântarea 8, irmos: Pe Care oștile cerești… Cum nu voi plânge când îmi aduc aminte de moarte? Că am văzut pe fratele meu în groapă, zăcând fără de mărire și fără de chip. Dar ce aștept? Și în cine nădăjduiesc? Numai în Tine Doamne, pe Care Te rog ca mai înainte de sfârșit, să mă îndreptezi. Cu ochiul Tău cel milostiv caută spre mine când voi sta înaintea Ta și voi fi judecat, Unule lesne iertătorule! Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Cred că vei veni să judeci viii și morții și toți vor sta întru a lor rânduială: bătrânii și tinerii, conducătorii și supușii lor, domnii și judecătorii, bogații și săracii, femeile și bărbații. Oare cum mă voi afla eu atunci? Drept aceea, strig Ție: Dă-mi Doamne, mai înainte de sfârșit să mă pocăiesc. Și acum…, a Născătoarei de Dumnezeu: Preacurată Născătoare de Dumnezeu, primește rugăciunea mea cea nevrednică, păzește-mă de moartea cea urâtă și-mi dăruiește mai înainte de sfârșit să mă pocăiesc. Cântarea 9, irmos: Nașterea cea fără de sămânță… Acum scap la voi, îngeri, arhangheli și toate puterile, care stați înaintea scaunului lui Dumnezeu: Rugați-vă către Făcătorul vostru să fie izbăvit sufletul meu de chinurile cele veșnice. Acum plâng către voi, sfinților, patriarhilor, împăraților și proorocilor, apostolilor și arhiereilor și toți aleșii lui Hristos, ajutați-mi mie la judecată, ca să se mântuiască sufletul meu de întunericul vrăjmașului. Slavă… Acum ridic mâinile mele către voi, sfinților mucenici, pustnicilor, preacuvioșilor și toți sfinții, care vă rugați către Dumnezeu pentru toată lumea, ca să se mântuiască sufletul meu în ceasul morții. Și acum…, a Născătoarei de Dumnezeu: Maica lui Dumnezeu, ajută-mi mie, celui ce cu totul întru tine nădăjduiesc, și roagă pe Fiul tău ca să mă pună pe mine, nevrednicul, de-a dreapta Sa, când va ședea să judece viii și morții. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt; Treime Sfântă, slavă Ție. (rug Sf. Ioanichie) Slavă… Și acum… ┇ Doamne miluiește. ┇ Părinte binecuvintează… Duminica: Cel ce a înviat din morți… neduminica: Hristos, Adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților Apostoli, ale Sf. Cuv. Parascheva de la Iași cu ale Sf. Ioan cel Nou de la Suceava, ocrotitorii Moldovei și Bucovinei, ale Sfântului Cuv. Paisie Aghioritul, ale Sfinților și drepților dumnezeiești părinți Ioachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor… Amin… Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.