🏠 Canon de rugăciune către Îngerul Păzitor ³ Binecuvântat este Dumnezeul nostru… Sfinte Dumnezeule… Preasfântă Treime… Tatăl nostru… Doamne miluiește (12x). Slavă… Și acum… Veniți să ne închinăm… Ps. 142: Doamne, auzi rugăciunea mea… Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului. (3x) Ps. 50. Cântarea 1, g8, irmos: Apa trecând-o ca pe uscat Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Pe tine, păzitorul sufletului meu, cel neadormit și folositorul și îndreptătorul vieții mele, pe care te-am dobândit de la Dumnezeu, te laud, Dumnezeiescule Îngere al lui Dumnezeu cel atotstăpânitor. Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Vrând ca toți oamenii să se mântuiască, Cuvinte, pus-ai pe Sfinții Îngeri îndreptători și luminați povățuitori oamenilor, care ne povățuiesc pe noi la frica Ta. Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul. De noaptea cea întunecată fiind cuprins și cu negura cea împâclită a patimilor fiind acoperit, cu lumina pocăinței luminează-mă, îndreptătorule și folositorule și păzitorul meu. Slavă… Întunecat de gânduri de rușine, despărțind de la Dumnezeu mintea mea, potop cu tină întru mine izvorăsc; pe care usucă-l, ajutătorul meu. Și acum… al Născătoarei: Tu ești, Stăpână, liniște și adăpostire celor învăluiți în marea păcatelor. Pentru aceasta alerg către a ta adăpostire, învăluit fiind cu viforul a multe feluri de patimi. Cântarea 3, irmos: Doamne, Cel ce ai făcut Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Ființă am de amestec de pământ, de tină și țărână; pentru aceasta, de pământ m-am lipit. Ci - o, folositorul meu! - și îndreptătorul și izbăvitorul meu, întoarce pofta mea către cele cerești. Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Ziua și noaptea, cu faptele mele cele rele te amărăsc și te scârbesc și te întărât; și să voiești a sta departe, pe tine, apărătorul meu, te silesc. Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Supus sunt grijii și mâhnirii, că nepocăit și neîndreptat petrec. Pentru aceasta, dăruiește-mi să mă pocăiesc cu adevărat și să te bucur pe tine, păzitorul meu. Slavă… Cel ce vezi nevăzută fața lui Dumnezeu, Care șade în Ceruri și Se uită pe pământ cu gândul, și-l face pe el de se cutremură, pe Dânsul roagă-L să mă mântuiesc, Sfinte Îngere. Și acum… al Născătoarei: Minte și cuget și cuvânt, darul lui Dumnezeu am luat, ca, pe Stăpânul cunoscând, cu lucruri bune să Îl cinstesc. Iar eu, cu patimile darul ocărând, pe Dătătorul am defăimat: Stăpână, mântuiește-mă. Sedealna, g4, podobie: Cel ce Te-ai înălțat Păzitorul sufletului meu și al trupului, cel ales mie de la Dumnezeu, Dumnezeiescule Îngere, urmând lui Dumnezeu, treci cu vederea, prea-sfinte, toate greșelile sufletului meu celui ticălos și mă izbăvește de cursele cele de multe feluri ale înșelătorului și fă milostiv pe Dumnezeul tuturor, ca să-mi dea la Judecată iertare. Cântarea 4, irmos: Tu ești tăria mea, Doamne Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Neaducându-mi aminte de Înfricoșata Judecată, Mântuitorule, la care am să stau înainte să dau răspuns pentru tot lucrul și cuvântul, nici luând în minte moartea cea fără de veste, sunt neîndreptat. Îndreptătorul meu, nu mă lăsa pe mine. Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cu de-adinsul toată răutatea am plinit din tinerețe și nu am încetat pe tine, apărătorul meu, a te amărî cu cuvinte și cu fapte fără de lege; nu te mânia dar, ci mai așteaptă, înțelepțindu-mă și luminându-mă și întărindu-mă. Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Urmând îndelungii-răbdări a Cuvântului lui Dumnezeu - Care a venit să cheme pe toți păcătoșii la pocăință și așteaptă îndreptare de bunăvoie și nu face silă - și tu, îndreptătorul meu, spre mine cu îndelungă-răbdare să petreci. Slavă… Departe de la Dumnezeu păcatul m-a lepădat pe mine, netrebnicul rob; dar Stăpânul meu Iisus m-a primit cu milostivire și m-a făcut al Său; iar eu, lepădând atâta dar al Lui, te scârbesc încă și pe tine, Îngerul lui Dumnezeu. Și acum… al Născătoarei: Cu adevărat, Domnul S-a făcut Împărat cu Împărăție care nu cade și S-a îmbrăcat - precum Psalmistul grăiește - din tine, Maica lui Dumnezeu, întru prea-frumoasă podoabă, în trup sfânt, cu care a luat moartea și a surpat împărăția ei. Cântarea 5, irmos: Pentru ce m-ai lepădat de la fața Ta Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Pe tine păzitor câștigându-te, împreună petrecător și împreună vorbitor, păzindu-mă, Sfinte Îngere, cu mine călătorind, împreună locuind și cele de mântuire înainte pururea punându-le, ce iertare voi să iau, nerecunoscător fiind? Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cu multă îndrăznire stând înaintea Scaunului Atotstăpânitorului și împrejur dănțuind, la Împăratul făpturii roagă-te, ajutătorul meu, să-mi dea iertare de răutățile mele cele multe. Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Muncile și caznele care mă așteaptă mai-nainte, Sfinte Îngere, văzându-le tu - și împietrirea mea și nebunia și orbirea - și făcându-ți-se milă, suspini și te tânguiești și te întristezi, fiind plin de mâhnire, izbăvitorul meu. Slavă… Nici într-un ceas, nici într-o cirtă, sau și mai puțin decât aceea, nu te-am lăsat pe tine, păzitorul și făcătorul meu de bine, să te bucuri de mine și să te veselești și să săltezi, fiind eu pururea stricat cu păcatele. Și acum… al Născătoarei: Prunc nou S-a arătat Cel necuprins cu mintea, din tine, ceea ce ești cu totul fără prihană, Cel ce a pus pădurile cu hotar și munții cu așezământul cunoștinței, Cel ce numără mulțimea stelelor și picăturile de rouă și schimbă suflările vânturilor. Cântarea 6, irmos: Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Păzindu-mă și oștindu-te împrejurul meu și întorcând înapoi pornirile dracilor și năvălirile lor cele în chipul fiarelor și gonindu-le de la mine pururea, nu înceta, păzitorul meu, că pe tine te am cald folositor. Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cel ce ești mir prea-scump și cu bună mireasmă, nu te scârbi de împuțiciunea mea, nu te depărta de la mine până în sfârșit; ci nedepărtat păzitor fii mie pururea, că și soarele, trecând locurile cele spurcate, nu se spurcă. Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Pe Cel ce a acoperit cu ape prin Cuvânt pe cele mai înalte ale Lui, roagă-L, folositorul meu, să-mi dea dar izvorâtor de lacrimi, ca să se curățească inima mea cu acelea și să vadă pe Dumnezeu. Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Netrupește, ca cel ce ești curat și fără materie, stând înaintea Celui curat și fără materie și câștigând multă îndrăznire spre Dânsul și apropiere, pe Acela roagă-L cu de-adinsul să dăruiască sufletului meu mântuire. Slavă… Să acopere înfruntarea și rușinea fețele vrăjmașilor cele întunecate și împuțite, când se va despărți de trup sufletul meu cel smerit; iar pe acesta să-l acopere, îndreptătorul meu, aripile tale cele luminate și preasfințite. Și acum… al Născătoarei: Ceea ce ești mai sfântă decât Sfinții Îngeri și mai presus de Heruvimi și de Serafimi, mintea mea cea târâtoare pe pământ și de cele pământești râvnitoare, mai presus decât pofta cea pământească și trupească o arată, ridicând-o de la pământ către dragostea cea cerească. Condac g2, podobie: Cele de sus căutând… Slujitorul lui Dumnezeu și păzitorul meu cel prea ales, fii petrecând pururea împreună cu mine, păcătosul, izbăvindu-mă de toată facerea de rău a diavolilor și îndreptându-mă la cărările cele Dumnezeiești, spre viața cea nestricată, rogu-mă. Cântarea 7, irmos: Tinerii, cei ce merseseră din Iudeea în Babilon Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Mulțimile tâlharilor celor nevăzuți ce cad împrejur asupra mea, care caută să tragă și să răpească sufletul meu, nu lipsi gonindu-le cu sabia ta cea de foc, ca un puternic, ajutătorul meu. Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cînd va vrea să mă judece Judecătorul și Dumnezeul meu și să mă osândească pe mine, cel osândit de conștiință mai înainte de Judecata aceea, nu mă uita, povățuitorul meu, pe mine, robul tău. Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Avându-mi eu tina mumă și trupul tată și țărâna strămoș, pentru împrietenirea acestora, în pământ cu totul caut; ci dă-mi, ajutătorul meu, fără frică să mă uit vreodată și în sus, la frumusețea Cerului. Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Ca cel ce ești frumos cu podoaba și dulce și veselă minte în chipul soarelui, luminat să-mi stai înainte cu veselă față și cu vedere de bucurie, când mă voi lua de pe pământ, îndreptătorul meu. Slavă… Pentru milostivirea milei și pentru multă mulțimea iubirii de oameni, să mă acoperi pe mine cu acoperământul aripilor tale, când voi ieși din trup, păzitorul meu, ca să nu văd fețele cele urâte ale dracilor. Și acum… al Născătoarei: Ceea ce ești poartă cerească și ușă de mântuire și scară înțelegătoare pe care Dumnezeu S-a pogorât și om S-a suit; cu îndurările tale, Curată, Împărăției Cerurilor învrednicește-mă pe mine, robul tău. Cântarea 8, irmos: De șapte ori, cuptorul Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul. După Dumnezeu, pe tine te-am luat de la Dumnezeu folositor și povățuitor și ajutător și apărător, Preasfinte Îngere. Pentru aceasta, nu înceta, rogu-mă, povățuindu-mă și îndreptându-mă și învățându-mă să fac cele cuvioase și să-mi luminezi mintea, până ce mă vei pune înaintea lui Hristos mântuit. Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Când se vor pune Scaunele și Cărțile se vor deschide și Cel vechi-de-zile va ședea și oamenii se vor judeca și Îngerii vor sta înainte și pământul se va clătina și toate se vor înfricoșa și se vor cutremura, atunci arată spre mine iubirea ta de oameni și mă izbăvește de gheena, pe Hristos îmblânzindu-L. Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Acum, ca niște albine fagurul, mă înconjoară nevăzut urâții de Dumnezeu, pierzătorii diavoli; ca niște păsări răpitoare, ca niște vulpi viclene și ca niște mâncători de cruzime, ca păsările cele mâncătoare de stârv, împrejurul meu zboară; acoperă-mă, păzitorul meu, precum își acoperă vulturul puii săi. Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Dă-mi izvoare de lacrimi să curgă neîncetat din ochi din destul, care să mă spele pe mine tot, din creștet până la picioare; ca, îmbrăcându-mă în haina mai albă decât zăpada a pocăinței, să intru în cămara lui Dumnezeu, pe tine cinstindu-te, apărătorul meu. Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Casă lui Hristos fiind inima mea, cu patimile viața râmătorilor celor neînțelegători am săvârșit. Ci mă întărește, ajutătorul sufletului meu, curățește-o pe aceasta, ca să se cădească și să se stropească cu miresme și cu miruri de rugăciuni și de curăție și să fie iarăși casă lui Hristos, cu bun miros. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Îndreptătorul și păzitorul meu și folositorul și izbăvitorul meu, păzitorul ticălosului meu suflet, când mă va scula din pământ la Judecată înfricoșatul glas al trâmbiței, atunci aproape de mine să stai, blând și vesel, cu nădejdea mântuirii, luând de la mine frica. Și acum… al Născătoarei: Cu prea-mulțimea bunătății în dar mă miluiește, ceea ce ai născut izvorul milostivirii; că nu am ce să-ți aduc ție vrednic de milă; că bunătățile mele nicicum nu-ți trebuiesc, ca ceea ce ai zămislit nespus pe dătătorul de bine și Mântuitorul lumii, ceea ce ești plină de dar. Cântarea 9, irmos: Înfricoșatu-s-a tot auzul de nespusa lui Dumnezeu pogorâre Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul. De-a dreapta sufletului meu celui ticălos să te văd, stând luminat și blând, pe tine, ajutătorul și folositorul meu, când va ieși din mine cu anevoie duhul meu și gonind pe amarii vrăjmași, care caută să mă apuce. Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Ca un Dumnezeiesc slujitor al lui Dumnezeu, care faci vrerile Lui cele Dumnezeiești, ai multă îndrăznire către Dânsul, Sfinte Îngere. Pentru aceasta, cu căldură roagă-L pentru mine; ca, mântuindu-mă prin tine, să laud folosința și acoperământul tău. Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul. În toată viața mea întru multă deșertăciune alergând, de sfârșit m-am apropiat; ci te rog, păzitorul meu, fii mie ajutător și apărător nebiruit, când voi trece vămile stăpânitorului lumii celui cumplit. Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Greșelile minții mele, rătăcirile, jefuirile, răutățile și cugetele cele de rușine ale gândurilor necurate și spurcate, a le întoarce întru gânduri bune nu înceta, ajutătorul meu și întru cugete curate, roditoare de focul umilinței. Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Iisuse, Unule-Născut, Preabunule, biruiește cu milostivirea Ta mulțimea cea nemăsurată a răutăților mele, cu rugăciunile Dumnezeiești ale slujitorului tău celui fără de trup, pe care L-ai pus mie păzitor din pruncie, ca un iubitor de oameni. Slavă… Toată nădejdea mea de mântuire, după Dumnezeu, spre tine am pus-o, păzitorul și purtătorul meu de grijă și apărătorule; fă rugăciune de obște la Dumnezeu pentru mine, luând împreună rugători și ajutători cetele Îngerilor. Și acum… al Născătoarei: Înalță fruntea Creștinilor și surpă întărâtările păgânilor, Născătoare de Dumnezeu, mântuind nebiruită turma ta aceasta, întru care numele tău cel mare și mult slăvit se mărește cu credință și se slăvește. Stihirile aceluiași, g2, podobie: Casa Evfratului… Îngere al lui Dumnezeu, cel ce stai fără de mijlocire înaintea Sfintei Treimi, nu înceta a te ruga pentru mine, robul tău. Ca cel ce ai luat tărie de la Dumnezeu a păzi sufletul meu, nu înceta, cu acoperământul aripilor tale, a-l acoperi pe el pururea. Har fie lui Iisus, Celui ce mi te-a dat pe tine mare păzitor sufletului meu și armă asupra vrăjmașilor mei, cinstitule de Dumnezeu Îngere. Învrednicește-mă și pe mine să dobândesc Împărăția cea de sus a lui Dumnezeu, ca împreună cu tine să cânt cântarea Sfintei Treimi. Slavă… Lumină a doua tu ești, după Dumnezeu, păzitorul meu; nu înceta a-mi ajuta, ca să văd și eu lumina Dumnezeirii celei cu trei străluciri. Și acum… al Născătoarei: Stăpâna Îngerilor și a oamenilor, Născătoare de Dumnezeu, nu înceta a ruga, Fecioară, pe Fiul tău pentru mine, robul tău. Rugăciune către Sfântul Înger păzitor, a Sf. Macarie cel Mare: Sfinte Îngere, cel ce stai înaintea pătimașului meu suflet și a vieții mele celei ticăloase, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, nici nu te depărta de la mine pentru necurăția mea; nu da loc dracului celui viclean ca să-mi stăpânească cu sâlnicie acest trup muritor. Întărește mâna mea cea ticăloasă și proastă și mă îndreptează la calea mântuirii. Așa, Sfinte Îngere al lui Dumnezeu, cel ce stai înaintea sufletului meu celui ticălos și a trupului, iartă-mi toate cu câte te-am scârbit în toate zilele vieții mele și orice am greșit întru această zi. Acoperă-mă întru această noapte și mă păzește de toată ispita și cursa potrivnicului, ca să nu mânii cu nici un păcat pe Dumnezeu. Și te roagă pentru mine către Domnul, să mă întărească întru frica Sa și vrednic să mă arate pe mine, robul, bunătății Sale. Amin.