🏠 Canonul Celor 7 Sfinți Arhangheli - 8 nov. ³ 1. Sf. Arh. MIHAIL - rânduit spre a ajuta celor aflați în primejdii și biruitor al vrăjmașilor. 2. Sf. Arh. GAVRIIL - vestitor al tainelor dumnezeiești. 3. Sf. Arh. RAFAIL - tămăduitor al bolilor și neputințelor omenești. 4. Sf. Arh. URIIL - raza focului dumnezeiesc, luminător al celor întunecați și călăuzitor al celor rătăciți. 5. Sf. Arh. SELATIIL - pururea rugător către Dumnezeu și îndemnător către rugăciune. 6. Sf. Arh. IEGUDIIL - slăvitor de Dumnezeu și întăritor al oamenilor pentru tot lucrul cel bun. 7. Sf. Arh. VARAHIIL - dătător de binecuvântare de la Dumnezeu și mijlocitor și ajutător în facerea de bine. CANON CÂNTAREA 1 Sfinte Arhanghel Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Sf. Arhanghel Mihail, cel ce stai înaintea Sf. Treimi și ești rânduit de Cel Preaînalt a ajuta celor în primejdii, izbăvește-mă și pe mine (noi), robul tău, de tot necazul. Sfinte Arhanghel Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Roagă-te și gonește de la mine pe vicleanul diavol și mă apără de el rupând mrejele lui cele pregătite asupra mea și îmi păzește sufletul și trupul neîntinat și mă povățuiește și mă ajută să fac voia lui Dumnezeu. Slavă… Sf. Arhanghel alungă pe vrăjmașii ce se luptă cu mine totdeauna ziua și noaptea, vrând a mă afunda în tina fărădelegilor și-i arde cu sabia ta cea de foc. Și acum… Amin. Ceea ce ai născut viața, pe Domnul Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu, Care este însuși viața, învierea și odihna noastră, te rugăm Stăpână, Preacurată Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, să ne izbăvești de pedeapsa păcatelor izbăvindu-ne din chinurile cele veșnice și vieții celei veșnice ne învrednicește. CÂNTAREA 2 A doua cântare a fost pt. Lucifer, dar pentru că a căzut, ea a fost scoasă. CÂNTAREA 3 Sf. Arhanghel Gavriil roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Sf. Arhanghel Gavriil, vestitorule al tainelor dumnezeiești, te rugăm să fii și nouă, robilor lui Dumnezeu, vestitor al bucuriei mântuirii și ne arată vrednici locuitori ai împărăției celei cerești. Sf. Arhanghel Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Te rugăm Sf. Arhanghel Gavriil să ne fii și nouă călăuzitor și de mână aducător către Împărăția cea cerească, iar în ceasul sfârșitului arată-te nouă cu bucurie, depărtând de la noi deznădejdea, gonind și rușinând duhurile răutății. Slavă… Slujitorule al tainelor dumnezeiești, pe diavolul care neîncetat caută să vâre în noi pe ascuns săgețile lui otrăvitoare, izgonește-l de la noi cu darul ce îți este dat ție de la Dumnezeu, și în nimic să prefaci toate sfaturile vicleanului, izgonindu-l și alungându-l departe de noi, de unde să nu mai aibă nici o putere asupra noastră. Și acum… Amin. Preasfântă Fecioară, ceea ce ai născut viața, pe Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a omorât moartea, omoară și păcatele mele, pe care nu încetez a le săvârși, rugându-te pentru noi Maică și Fecioară, ajutându-ne a ne îndrepta și a nu greși, și a fi vrednici de iertarea păcatelor și de mântuirea sufletelor noastre. CÂNTAREA 4 Sf. Arhanghel Rafail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Sf. Arhanghel Rafail, călătorește cu noi în întreaga noastră viață și ne ferește de căderile în păcate, arătându-ne pe noi în ceasul sfârșitului a fi gata a întâmpina pe Mirele Hristos, ca bucurându-ne de vestea aceasta să te lăudăm pe tine Sf. Arhanghel, iar împreună, să laudăm pe Dumnezeu Făcătorul și Ziditorul nostru. Sfinte Arhanghel Rafail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Sf. Arhanghel Rafail, cerescule arhistrateg, dăruit de Dumnezeu cu darul vindecării de orice fel de boală, tămăduiește-ne sufletul și trupul, păzindu-ne de toate relele, cu rugăciunile și mijlocirile tale. Slavă… Te rugăm, apără-ne de toate fiarele cele cumplite și de toți cei ce nu se tem de Dumnezeu ne izbăvește, și ne vindecă de toată răutatea lor ajutându-ne să sporim în credință, nădejde și dragoste față de Dumnezeu și de aproapele, pentru a putea cu adevărat a te lăuda pe tine păzitorul nostru. Și acum… Amin. Îndreaptă-ne căile și călăuzește gândurile noastre Preacurată Fecioară de Dumnezeu Născătoare, la limanul cel lin al nepătimirii și al curățirii de păcate și ne miluiește pe noi nevrednicii și păcătoșii robii tăi. CÂNTAREA 5 Sf. Arhanghel Uriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Rază a focului celui dumnezeiesc fiind Uriile, Sfinte Arhanghele, luminează-ne cu strălucirile tale și de focul cel veșnic ne izbăvește. Sf. Arhanghel Uriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Întunecarea care este în noi din multa trândăvie și din gândurile cele spurcate, depărteaz-o de la noi, aducând în inima și sufletul nostru lumina cea pururea fiitoare a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu care să fim luminați până la sfârșitul vieții noastre. Slavă… Patimile trupești și zburdările ce se pornesc asupra noastră mai rău că fiarele cele sălbatice, oprește-le, sădind și înrădăcinând în adâncul inimii noastre frica de Dumnezeu care este începutul oricărei înțelepciuni. Și acum… Amin. Fiind Domnul și Mântuitorul nostru la cinste întocmai cu Tatăl și cu Duhul, Care s-a întrupat din preacuratele sângiuiri, făcându-se om ca și noi, dar fără de păcat, numai El putând să ne ajute în toate necazurile, te rugăm Preacurată Fecioară, roagă pe Fiul Tău și Dumnezeul nostru, să ne mântuiască pe noi păcătoșii, care am greșit mai mult decât toți oamenii, de la Adam și până în acest ceas, mai mult decât stelele cerului și nisipul mării. CÂNTAREA 6 Sf. Arhanghel Selatiil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Slugă a lui Hristos și păzitorul oamenilor, ce pe toți ne scoți la slujba către Dumnezeu și ne îndemni la rugăciune, te rugăm mijlocește la mila Domnului nostru Iisus Hristos pentru noi păcătoșii, ca să fim izbăviți de toată răutatea potrivnicilor. Sf. Arhanghel Selatiil roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Te rugăm scoală-ne totdeauna la slujba ce se înalță de către Sfânta Biserică către Dumnezeu, cu osârdie, nerăspândiți cu mintea și ne înțelepțește ca să ne rugăm în toată vremea, în tot locul și la tot lucrul, Stăpânului și Dumnezeului nostru, cu frică și cu cutremur, iar după primirea ajutorului să-I aducem mulțumirile noastre din adâncul inimii. Slavă… Te rugăm păzește inima, mintea și sufletul nostru, ca să nu ne afundăm în grijile cele lumești și ne scoate din adâncul fărădelegilor, povățuindu-ne la limanul cel ceresc. Și acum… Amin. Picătura de umilință ne rourează Stăpană, stingând toată arderea cea rea a inimii, îndepărtând toată întristarea și gândurile cele înșelătoare pentru săvârșirea păcatului, și pe toate le potolește. Mai marilor voievozi ai lui Dumnezeu, slujitori ai dumnezeieștii slave, povățuitorii oamenilor, vrăjmașii diavolilor și căpeteniile îngerilor, vă rugăm să ne ajutați în cele ce sunt spre folosul nostru cel sufletesc. Zis-ai Iubitorule de oameni, în învățăturile Tale, că mulțimea îngerilor se bucură în cer pentru un om care se întoarce prin pocăință la Dumnezeu. Pentru aceasta, eu, cel ce sunt întru mulțimea fărădelegilor, Unule Știutorule al inimilor, Cel ce ești fără de păcat, pe Tine doresc a Te ruga, Cel ce ești numai milă și bunătate, blândețe și dragoste adevărată, să Te milostivești spre mine păcătosul, trimițând tuturor celor ce se roagă ție - chiar cu nevrednicie - umilință, smerenie, tărie și curaj, în recunoașterea mulțimii păcatelor și completarea pocăinței rostite cu limba prin îndeplinirea ei cu fapta, pentru a fi vrednici de iertarea păcatelor. CANTAREA 7 Sf. Arhanghel Iegudiil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Sfinte Arhanghel Iegudiil, înțeleaptă slugă a Împăratului Ceresc, întărește-ne pe noi cei ce ne rugăm ție și ne învață ca în toate nevoile, necazurile și scârbele, să ne luptăm cu ispitele făcând voia lui Dumnezeu pentru a putea fi salvați de chinurile cele veșnice. Sf. Arhanghel Iegudiile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Te rugăm, dă-ne nouă înțelepciune să facem ce este drept și plăcut lui Dumnezeu și ne păzește mintea, inima și limba, ca să nu mai săvârșim clevetirea cea pierzătoare de suflet, ci neîncetat să ne plângem păcatele noastre, ca să primim milă și îndurare la Dreapta Judecată pentru a fi izbăviți de focul cel veșnic. Slavă… Sf. Arhanghel Iegudiil, îndeamnă-ne și ne întărește sufletește pentru ca să mulțumim lui Dumnezeu penru toate darurile pe care ni le-a dat și mai departe să ne ostenim trupul pentru a agonisi cele de trebuință acestei vieți pământești și fii nouă rugător către Domnul Dumnezeu, Mântuitorul și Milostivul tuturor, ca să nu ne răsplătească după faptele noastre cele rele, ci după mila Sa cea mare să ne ierte de tot ce am greșit, ca să te laudăm și să mulțumim ție mijlocitorul și rugătorul nostru. Și acum… Amin. Ceea ce ai născut Lumina cea dumnezeiască, te rugăm Preasfântă Fecioară și Maica Domnului nostru Iisus Hristos, să ne luminezi cu lumina Fiului Tău și Dumnezeul nostru și să miluiești cu rugăciunile Tale, pe cei ce cu credință aleargă la tine Preacurată Fecioară. CÂNTAREA 8 Sf. Arhanghel Varahiil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce ești învrednicit cu darul blagosloveniei, Sfinte Arhanghel Varahiil, te rugăm îngrădește-ne cu binecuvântarea ta cea dumnezeiască, ca văzând și simțind vrăjmașul diavol cel plin de pizmă împotriva făpturii lui Dumnezeu, să piară și să nu se mai poată apropia de noi în vecii vecilor. Sf. Arhanghel Varahiil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu faceri de bine, sufletul nostru îl împodobește și îmbogățește, iar trupul îl curățește de patimi și de păcate, ca să ne arătăm vrednici a petrece împreună cu cei drepți, în împărăția cerurilor. Slavă… Miluiește-ne pe noi cei fără de nici un ajutor și te arată nouă în ceasul sfârșitului, mângâindu-ne și ușurându-ne durerile cele cumplite ale morții și gonește viclenii diavoli ce năvălesc asupra noastră, ca izbăviți fiind de ei să lăudăm pe Dumnezeu și pe tine folositorul nostru în vecii vecilor. Și acum… Amin. Spre tine Preacurată, toată nădejdea punându-ne, Sfântă Fecioară, la îndurările tale alergăm, ca din vătămările diavolești să ne scoți biruitori, iar sufletul făcându-l puternic în fața încercărilor, necazurilor și slăbiciunilor acestei vieți trecătoare, să poată fi numărat împreună cu cei mântuiți. CÂNTAREA 9 Toate puterile cerești, Serafimi, Heruviimi, Scaune, Domnii, Puteri, Stăpânii, Începătorii, Arhangheli și Îngeri, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Scaunelor care sunteți în chipul focului, Serafimilor cei prea luminați, Heruvimilor cei cu ochi mulți, vă rugăm ajutați-ne să ne izbăvim de focul cel veșnic și de toate chinurile iadului, pe noi ticăloșii și păcătoșii, pentru ca să vă fericim și să vă mulțumim în Împărăția Cerurilor în vecii vecilor. Slavă… Dumnezeieștilor Puteri, Arhangheli și Îngeri, slujitori și neîncetat slăvitori ai Sfintei Treimi, vă rugăm salvați-ne pe noi, cei ce am făcut mai mult voia celui rău, scoțându-ne din calea vrăjmașului și călăuzindu-ne pe calea cea strâmtă a adevăratei pocăințe pentru a fi vrednici de iertarea păcatelor și lăudători împreună cu voi, ai slavei dumnezeiești. Și acum… Amin. Ceea ce covârșești cu mărirea și cu slava pe Heruvimi și Serafimi, pe Arhangheli și Îngeri, că pe Cel purtat pe umerii lor, tu Preacurată Maică și Fecioară, în pântece și în brațe L-ai purtat, pentru care cu cântări, pe tine totdeauna Te mărim. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.