🏠 Acatistul Sf. Visarion și Sofronie și al Mc. Oprea - 21 oct. ³ Condac 1 Veniți, toți iubitorii de Hristos, la prăznuirea fericiților mărturisitori Visarion, Sofronie și Oprea, care au slujit adevărului și au mărturisit dreapta credință și cinstind cu evlavie ostenelie lor și lăudându-i, așa să zicem: bucurați-vă, bunilor mărturisitori și râvnitori ai adevărului! Icos 1 Stâlpare aleasă, din rădăcină sănătoasă, ai odrăslit Visarioane și din pruncie ai învățat dreapta credință. Chipul cel îngeresc l-ai luat asupră-ți din tinerețe și viața cea îngerească o ai urmat după cuviință. Pentru aceasta și noi, smeriții, cu laude te cinstim, zicând ție: Bucură-te cela ce ai răsarit din părinți credincioși vlăstar ales; Bucură-te că, din copilărie, pe urmele sfințior ai mers; Bucură-te cela ce, prin Sfântul Botez, harul dumnezeiesc ai primit; Bucură-te că întru totul vrednic de sfințitul ierarh al cărui nume ai purtat, toată viața te-ai dovedit; Bucură-te cela ce de tânăr multe locașuri sfinte ai cercetat; Bucură-te că din izvorul credinței ortodoxe din belsug te-ai adăpat; Bucură-te cela ce și la Sfântul Mormânt cu evlavie ai ajuns; Bucură-te că acolo cu lacrimi fierbinți, de bucurie, ai plâns; Bucură-te cela ce în lavra Sfântului Sava ai fost călugărit; Bucură-te că de atunci și numele de Visarion tu ai primit; Bucură-te cela ce, toată viața, pe cărările curăției ai umblat; Bucură-te că totdeauna spre cele înalte ai cugetat; ¦ Bucură-te Cuvioase Visarioane, care cu mare râvnă Ortodoxia ai apărat; ¦ Condac 2 Plecat-ai, Cuvioase Visarioane, după primirea călugăriei, de la Sfântul Mormânt și ai venit în Slovenia, la mănăstirea Pacra, unde te-ai nevoit timp de șapte ani, cu smerenie și cu aleasă râvnă, în treapta diaconiei, după care, ca un ales nevoitor și de harul preoției te-ai învrednicit, slujind lui Dumnezeu și cântând: Aliluia! Icos 2 Alt râvnitor, asemenea lui Ilie te-ai aratat, Cuvioase Sofronie, din copilărie învățând, de la ai tăi părinți, dreapta credință și ai alergat în calea poruncilor Domnului, neținând seama de ispitele lumești. Pentru aceasta te lăudăm, zicând ție: Bucură-te cela ce, în Cioara Sebeșului, ca o floare ai înflorit; Bucură-te că de copil dragoste de cele sfinte ai dovedit; Bucură-te cela ce în țara Românească multă osârdie ai arătat; Bucură-te că prin viețuirea ta cea aleasă pe toți ai minunat; Bucură-te cela ce de acolo, în Transilvania, iarăși te-ai înapoiat; Bucură-te că tuturor pildă de viață curată te-ai arătat; Bucură-te cela ce în codrii de lângă Cioara mare sălaș de cuvioșie ai zidit; Bucură-te că pe cei ce au venit la tine, totdeauna cu drag i-ai povățuit; Bucură-te cela ce ispitirile diavolului pe toate le-ai nimicit; Bucură-te că meșteșugirile celui rău cu hotărâre pururea le-ai zdrobit; Bucură-te cela ce către dragostea lui Hristos pe toți i-ai îndemnat; Bucură-te că în Sebeșul Albei dreapta credință ai învățat; ¦ Bucură-te Cuvioase Sofronie, care cu mare râvnă Ortodoxia ai apărat! ¦ Condac 3 Străbătut-ai, cu multă osteneală, ținuturile transilvanene, Cuvioase Sofronie, îndemnând pe cei binecredincioși să nu se depărteze de la staulul Bisericii celei dreptmăritoare, ci stând cu toții neclintiți în credință, să cânte lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 3 Săliștea Sibiului acum duhovnicește se veselește, împreună cu toată obștea creștinilor dreptcredincioși, la prăznuirea Sfântului Mucenic Oprea, cel ce înflăcărat de râvnă pentru adevăr și pentru apărarea Ortodoxiei s-a arătat. Pentru aceasta și noi, smeriții, cu dragoste să-l lăudam, zicând: Bucură-te cela ce ești al Săliștii Sibiului aleasă floare; Bucură-te că ai fost fiu credincios al Bisericii dreptmăritoare; Bucură-te cela ce cu lucrarea pământului te-ai îndeletnicit; Bucură-te că și de suflet, deopotrivă, cu sârg te-ai îngrijit; Bucură-te cela ce în dreapta credință a strămoșilor ai trăit; Bucură-te că viață bine-plăcută Domnului ți-ai agonisit; Bucură-te cela ce prin post și rugăciune sufletul ți-ai întărit; Bucură-te că prin binecuvântări de la preoți calea ți-ai gătit; Bucură-te cela ce în ținutul Să1iștii pe frați i-ai povățuit; Bucură-te că pe toți cei ce pătimeau, cu dragoste i-ai sprijnit; Bucură-te cela ce împotriva asupritorilor, pavăză ai stat; Bucură-te cela ce pentru dreapta credință, prigoane mari ai îndurat; ¦ Bucură-te Mucenice Oprea, care cu mare râvnă, credința ai apărat! ¦ Condac 4 Omule al lui Dumnezeu și mucenice al lui Hristos, Oprea, tu cu inimă arzătoare ai apărat dreapta credință și pe toți i-ai învățat adevărul, iar pe cei ce nu s-au clătinat de la credința ortodoxă, i-ai apărat cu jertfa vieții tale, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 4 Dupa ce te-ai învrednicit de treapta preoției, Visarioane, iarăși ai călătorit la Sfântul Mormânt, de unde, întorcându-te în țara Transilvaniei, cu mare îndrăzneală ai înfruntat prigoana ce s-a pornit asupra Bisericii dreptmăritoare și pe toți i-ai întărit în dreapta credință. Pentru aceasta, te lăudăm, zicând ție: Bucură-te cela ce de la Sfântul Mormânt iarăși la ai tăi ai venit; Bucură-te că tuturor cu putere multă le-ai propovăduit; Bucură-te cela ce peste tot, ca un izbăvitor erai primit; Bucură-te cela ce de mulțimea credincioșilor erai însoțit; Bucură-te cela ce cu sunete de clopote erai întâmpinat; Bucură-te că de credincioși cu făclii aprinse erai așteptat; Bucură-te că la dreapta credință pe toți i-ai înflăcărat; Bucură-te cela ce în adunări, cu putere, adevărul ai vestit; Bucură-te cela ce rânduiala călugărească niciodată nu o ai părăsit; Bucură-te că în aspră înfrânare tot timpul ai viețuit; Bucură-te cela ce cu harul de sus, izvor de apă ai arătat; Bucură-te cela ce schitul de la Foltea l-ai ridicat; ¦ Bucură-te Cuvioase Visarioane, care cu mare râvnă Ortodoxia ai apărat; ¦ Condac 5 Având în minte învățătura marelui Pavel, în toate zilele îți întăreai trupul cu aspră înfrânare, Cuvioase Sofronie și cu pilda vieții tale îndemnai pe toți să laude pe Dumnezeu și să-i cânte: Aliluia! Icos 5 Pentru mărturisirea dreptei credințe ai fost aruncat, Cuvioase Sofronie, în temnița Bobâlna, de unde, după cumplite pătimiri, iarăși ai ieșit cu mila lui Dumnezeu și te-ai nevoit să predici mai departe Crucea lui Hristos, bucurie făcând celor dreptcredincioși. Pentru care și noi te lăudăm, grăind ție: Bucură-te Cuvioase Sofronie, că pentru credință, în temniță ai fost aruncat; Bucură-te că prin aceasta, sfinților mărturisitori ai urmat; Bucură-te cela ce, după ieșirea din temniță, în părțile Zarandului ai venit; Bucură-te că și în Munții Apuseni râvna credinței te-a călăuzit; Bucură-te cela ce, pentru credința ta, iarăși ai fost prins și legat; Bucură-te că în temnița din Abrud cei răi din nou te-au aruncat; Bucură-te cela ce, după voia lui Dumnezeu, cu ajutorul credincioșilor din legături ai fost slobozit; Bucură-te că la multe și mari mulțimi de credincioși ai propovăduit; Bucură-te cela ce în păstrarea dreptei credințe pe frați i-ai întărit; Bucură-te că prin faptă și cuvânt necurmat pe Domnul ai preamărit; Bucură-te cela ce pe frații tăi, cu pavăza credinței i-ai întrarmat; Bucură-te că nu de la tine, ci de la Domnul, tuturor ai predicat; ¦ Bucură-te Cuvioase Sofronie, care cu mare râvnă Ortodoxia ai apărat! ¦ Condac 6 Legatu-s-au cu jurământ cei binecredincioși în soboarele pe care le țineau, că nu-și vor părăsi dreapta credință pe care au primit-o de la strămoși și că vor rămâne pururea fii binecinstitori ai Bisericii Răsăritului spre mărirea lui Dumnezeu, cântând: Aliluia! Icos 6 Văzând că Biserica lui Hristos cea dreptmăritoare este asuprită și prigonită, te-ai ridicat Oprea, cu inimă vitează, întru apărarea dreptei credințe, neluând seama la primejdiile și chinurile care te așteptau. Pentru aceasta multimea dreptcredincioșilor te lăuda, împreună cu noi zicând ție: Bucură-te cela ce, plin de curaj, la căpetenia țării te-ai înfățișat; Bucură-te că despre nedreapta prigoană a fraților tăi i-ai cuvântat; Bucură-te cela ce ca un răzvrătitor de mulțimi ai fost defăimat; Bucură-te căci cu temnițe și chinuri grele te-au amenințat; Bucură-te cela ce, pentru dreptate, până la Viena te-ai ostenit; Bucură-te că pentru legea străbună și acolo te-ai nevoit; Bucură-te că rugul ostenelilor tale adevărul a luminat; Bucură-te cela ce nădejdea întreagă întru Domnul ți-ai întemeiat; Bucură-te că în tot timpul viclenia asupritoritor ai vădit; Bucură-te că până în sfârșit înșelătoria lor nu te-a biruit; Bucură-te cela ce și a doua oară la Viena te-ai înfățișat; Bucură-te că, pentru dreptate, necontenit Domnului te-ai rugat; ¦ Bucură-te Mucenice Oprea, care cu mare râvnă credința ai apărat! ¦ Condac 7 La înapoierea de la Viena, punându-se la cale întemnițarea ta, Mucenice Oprea, te-ai oprit în Banat, împreună cu preotul Moise, care te însoțea. Și pe când aici te aflai au venit la tine preotul Ioan din Poiana și Ianeș din Galeș, împreună cu mulțime de credincioși ca să te roage să mergi din nou la ocârmuitorii din Viena întru apărarea dreptei credințe. Deci ai plecat iarăși la drum cu nădejdea nestrămutată în Dumnezeul dreptății Căruia Îi cântăm: Aliluia! Icos 7 Propovăduit-ai dreapta credință cu mare îndrăzneală, Cuvioase Visarioane în părțile Dobrei, Devei Orăștiei, Bălgradului și Săliștei iar mulțimea care te așepta, însuflețită de mari nădejdi și de bucurie duhovnicească, îți aducea cuvenită cinstire, ca unui trimis al lui Dumnezeu. Pentru aceasta și noi, smeriții, lăudându-te, zicem ție: Bucură-te cela ce și pe cei din Sibiu să-i încurajezi ai voit; Bucură-te că multă milă ți s-a făcut de ei, pentru cât au pătimit; Bucură-te cela ce pe cale ai fost prins și târât în judecată; Bucură-te că nici măcar o clipă cinstea nu ți-ai lăsat-o plecată; Bucură-te cela ce hotărât credința cea dreaptă ai mărturisit; Bucură-te căci cu limbă înțeleaptă, adevărul le-ai descoperit; Bucură-te cela ce a prigonitorilor rea voință, ai mustrat; Bucură-te că la pocăință și pe aceia i-ai îndemnat; Bucură-te cela ce ai mângâiat pe frații tăi în reștriște și nevoi; Bucură-te că și astăzi din ceruri, ești alături de noi; Bucură-te cela ce cu pilda vieții tale, pe toți ai luminat; Bucură-te că în pătimiri și necazuri i-ai îmbărbătat; ¦ Bucură-te Cuvioase Visarioane, care cu mare râvnă Ortodoxia ai apărat! ¦ Condac 8 Izvor de lumină și de dreaptă credință te-ai arătat, Cuvioase Visarioane și facerile tale de bine peste toți s-au revărsat; iar noi laudă aducem Atotputernicului Dumnezeu și cântăm: Aliluia! Icos 8 În multe rânduri, i-ai adunat pe credincioși în jurul tău, Cuvioase Sofronie și i-ai învățat să țină cu tărie credința ortodoxă cea primită de la părinți și să fie gata cu toții pentru apărarea adevărului. Pentru aceasta, cu evlavie te cinstim pe tine, zicând: Bucură-te râvnitor al așezămintelor apostolești; Bucură-te păstorule dârz al hotărârilor sobornicești; Bucură-te al Bisericii dreptmăritoare slujitor adevărat; Bucură-te al Ortodoxiei noastre strămoșești, stâlp neclătinat; Bucură-te cela ce pe potrivnici fără sfială i-ai vădit; Bucură-te că de dorul dreptății și al credinței adevărate, pururea ai fost călăuzit; Bucură-te cela ce, de la Duhul Sfânt, adevărul tuturor ai grăit; Bucură-te că pe stânca dreptei credințe sufletele tuturor le-ai întărit; Bucură-te că graiurile tale erau întocmai ca vârtejul de foc ce se arăta pe cale; Bucură-te că sufletele credincioșilor de pretutindeni se aprindea de dragostea către Domnul la auzul propovăduirii tale; Bucură-te cela ce nădejdile credincioșilor nu le-ai spulberat; Bucură-te că în necazuri pe toți credincioșii cu sârguință i-ai îmbărbătat; ¦ Bucură-te Cuvioase Sofronie, care cu mare râvnă Ortodoxia ai apărat! ¦ Condac 9 Adusu-Și-a aminte Dumnezeu de rugăciunle tale, Cuvioase Sofronie, pe care le-ai făcut pentru întărirea dreptei credințe, pentru că cei ce mai înainte fuseseră smulși din staulul Ortodoxiei iarăși au venit la sânul Bisericii mame, ca împreună cu tine, care te afli în ceruri să cânte lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 9 Apărat-ai Mucenice Oprea cu multă tărie dreapta credință înaintea ocârmuitorilor asupritori de la care cu stăruință ai cerut de atâtea ori dreptate și libertatea credinței strămoșești pentru frații tăi asupriți. Dar ai fost prins, legat și aruncat în grea temniță unde pentru dreapta credință ai suferit până la moarte. Pentru aceasta, lăudând cu evlavie pătimirea ta mucenicească, te fericim pe tine, zicând: Bucură-te stâlpare prea aleasă a Bisericii noastre strămoșești; Bucură-te mlșdiță bună și roditoare, care tuturor viață duhovnicească rodești; Bucură-te cela ce întocmai ca sfinții lupta cea bună ai luptat; Bucură-te că de nimeni niciodată, nu te-ai lăsat înfricoșat; Bucură-te cela ce a treia oară drumul Vienei ai luat; Bucură-te că acolo o nouă jalbă cu hotărâre ai înfățișat; Bucură-te cela ce ai crezut cu tărie, că, până la urmă, dreptatea va veni; Bucură-te cel ce ai fost încredințat că libertatea va birui; Bucură-te că talantul ce li s-a încredințat fără încetare l-ai înmulțit; Bucură-te că în toată viața ta, prin faptă, ai arătat rod însutit; Bucură-te cela ce cu gura ai mărturisit adevărul fără șovăire; Bucură-te căci cu inimna ta ai crezut, în dreptatea celor ai tăi, fără de îndoire; ¦ Bucură-te Mucenice Oprea, care cu mare râvnă credința ai apărat! ¦ Condac 10 Trimis ai fost în trei rânduri cu jalbă în cetatea împărătească de la Viena, spre apărarea dreptei credințe și înaintea stăpânitorilor de acolo, cu hotărâre neclintită, ai mărturisit adevărul, arătând dragoste înflăcărată fraților tăi întru dreapta credință și împreună cu ei cântând lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 10 Mers-ai, Cuvioase Visarioane, propovăduind dreapta credință, de la Sebeș spre Sibiu, dar pe cale ai fost prins de cei ce căutau să te piardă și ai fost dus legat, la capeteniile lor, unde, cu fața luminată de credința ortodoxă, ai mărturisit adevărul. Pentru aceasta și noi smeriții, te lăudăm, zicând ție: Bucură-te cela ce în fața prigonitorilor, cu curaj ai stat; Bucură-te că prin hotărârea ta cea bună pe toți ai înfruntat; Bucură-te cela ce, nevoind să te lepezi de dreapta credință, în lanțuri ai fost aruncat; Bucură-te că în temnița din cetatea Devet pentru credința ta, ai fost ferecat; Bucură-te cela ce și-n temnița din Timișoara ai stat; Bucură-te că în înfricoșătoarea temniță din Kufstein, pânp la moarte ai răbdat; Bucură-te cela ce cu cunună de mucenic ai fost încununat; Bucură-te că prin statornicia ta în credință, pildă vie tuturor ne-ai dat; Bucură-te cela ce pe frații tăi cu dragoste în toate i-ai mângâiat; Bucură-te că în furtuna tuturor încercărilor prin care ai trecut, întru nimic tu nu te-ai clătinat; Bucură-te cela ce vrednic mucenic te-ai arătat; Bucură-te că răsplata muceniciei tale ai aflat; ¦ Bucură-te Cuvioase Visarioane, care cu mare râvnă Ortodoxia ai apărat; ¦ Condac 11 În temnița de la Kufstein, chinuitoare pătimiri ai îndurat; și acolo, departe de cei iubiți ai tăi, în mâinile lui Dumnezeu, cu bună nădejde, sufletul ți-ai încredințat, iar acum ești împreună cu mucenicii, cu sfinții și cu îngerii, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 11 Preabunul Dumnezeu, ascultând rugăciunile tale, Cuvioase Sofronie, a înmuiat inimile căpeteniilor care prigoneau pe dreptcredincioșii români din Transilvania și i-a făcut să îngăduie acelora să aibă episcopul lor. Pentru aceasta, laudă și mulțumită aducem lui Dumnezeu, iar pe tine cu evlavie te cinstim, zicând: Bucură-te cela ce cu graiurile tale ai dat tuturor îmbărbăatare; Bucură-te că învățăturile tale tuturor au fost spre luminare; Bucură-te cela ce în suferințe pe frații tăi i-ai mângâiat; Bucură-te că în dragostea ta cea mare, pe toți ai îmbrățișat; Bucură-te cela ce în Transilvania, slujba ta până la capăt o ai dus; Bucură-te că te-ai arătat slujiitor credincios Domnului Iisus; Bucură-te cela ce te-ai învrednicit a vedea răsplătită vechea suferință; Bucură-te că s-a dat păstor legiuit fraților tăi de credință; Bucură-te cela ce mai departe, în cuvioșie te-ai nevoit; Bucură-te că mai târziu, în Mănăstirea Argeșului te-ai sălășluit; Bucură-te că și acolo fiind, gândurile tale mereu spre foștii tăi păstoriți s-au îndreptat; Bucură-te că și la Arges totdeauna pentru ei, lui Dumnezeu te-ai rugat; ¦ Bucură-te Cuvioase Sofronie, care cu mare râvnă Ortodoxia ai apărat! ¦ Condac 12 După osteneli îndelungate și după viețuirea ta cea curată, Cuvioase Sofronie, ai ajuns la odihna cea veșnică și acolo, împreună cu toți mărturisitorii dreptei credințe și cu sfinții, te veselești de-a pururea, cântând lui Dumnezeu, împreună cu ei: Aliluia! Icos 12 La ușa bisericii din Săliște, mult întristata ta soție, cu fața cernită, a stat multă vreme, plângâd și așteptând întoarcerea ta. Dar n-ai mai venit, Mucenice Oprea, căci în temnița de la Kufstein ai pătimit până la moarte, iar fericitul tău suflet și-a luat zborul către cer. Pentru aceasta, toată ceata dreptcredincioșilor te cinsteste cu laude, zicând ție: Bucură-te Mucenice Oprea, mare și zelos iubitor de Hristos; Bucură-te că din calea pe care o ai ales, nu te-ai mai întors; Bucură-te cela ce dreapta credință a poporului tău, mult ai iubit; Bucură-te că pentru suferințele fraților tăi ai pătimit; Bucură-te cela ce crucea lui Hristos până la capăt o ai purtat; Bucură-te că înaintea Domnului celui bun, mult har ai aflat; Bucură-te cela ce urâciunea defăimării nu te-a înmuiat; Bucură-te că făgăduința măririi deșarte nu te-a clătinat; Bucură-te cela ce toate desfătările lumii le-ai disprețuit; Bucură-te că în răsplătirile cele cerești ai nădăjduit; Bucură-te cela ce cununa muceniciei, la sfârșit, ai aflat; Bucură-te cela ce în ceata mucenicilor ai fost așezat; ¦ Bucură-te Mucenice Oprea, care cu mare râvnă credința ai apărat! ¦ Condac 13 ┇ O, fericită treime de sfinți mărturisitori, Visarioane, Sofronie și mucenice Oprea, care cu multă îndrăzneală ați apărat credința ortodoxă și crucea pătimirii voastre ați dus-o până la capăt! Fericiți sunteti că Bunul Dumnezeu S-a milostivit de strădaniile voastre cele sfinte pentru credința strămoșească și a adus, până în cele din urmă, în staulul Bisericii române, pe toți cei abătuți de la Sfânta Ortodoxie. Rugați-vă neîncetat lui Hristos, Dumnezeului nostru, pentru desăvârșirea acestei reîntoarceri, pentru ca toți, un singur suflet având și o singură credință mărturisind, să cântăm Preasfintei Treimi, împreună cu voi: Aliluia. ┇ RUGĂCIUNE Prea aleșilor Sfinți Mărturisitori, Visarioane, Sofronie și Oprea, cu inimă smerită și cu grai de laudă, cutezăm a preamări pe Hristos-Dumnezeu, Cel ce v-a arătat pe voi preafericiți mărturisitori ai dreptei credințe, mărirea Bisericii noastre. Și plecând genunchii, cu umilință și negrăită dragoste, rugăciune înălțăm vouă, celor ce ați pus mai presus de toate cele vremelnice, credința cea strămoșească. Căci tu, Cuvioase Visarioane, prealuminate, te-ai coborât ca un arhanghel, cu glas de trâmbiță dumnezeiască, în mijlocul credincioșior, întărindu-i în dreapta credință și viața ți-ai dat-o pentru Hristos. Și tu, Cuvioase Sofronie, neînfricat ai înfruntat temnița și prigonirile pentru Hristos, călăuzind turma cea binecredincioasă din Transilvania pe căile mântuirii și îndrumând Biserica Donmului Hristos pe calea cea dreaptă. Iar tu, Mucenice Oprea, cel prea osârduitor, iubind mai mult legea cea neschimbată a lui Hristos decât pe ai tăi și decât însăși viața ta, sufletul ți-ai pus pentru dreapta credință. De aceea, voi toți, care ați odrăslit din Biserica Ortodoxă transilvăneană și care acum vă bucurați de cinstirea mucenicilor și a mărturisitorilor lui Hristos, primiți rugăciunile noastre și mijlociți pentru noi, înaintea Bunului și Milostivului Dumnezeu, Celui în Treime preamărit! Ocrotiți cu rugăciunile voastre turma cea dreptmăritoare, care vă cinstește ca pe niște stâlpi neclintiți ai dreptei credințe. Rugați-vă Domnului, ca să întărească dragostea și unitatea de credință dintre frați, să reverse harul păcii în inimile tuturor, să ferească turma credincioșilor de toată reaua întâmplare, ca într-un glas și un suflet să preamărim pe Cel ce este Dătătorul tuturor darurilor și Mântuitorul nostru. Privegheați și vă rugați pentru noi ca izbăviți fiind prin mijlocirile voastre, de cursele celui rău, să ducem lupta cea bună a minții în toate clipele vieții noastre și să fim neclintiți în dreapta credință a moșilor și strămoșilor noștri. Bucurându-ne de dumnezeiasca mărire la care v-ați înălțat și rugându-ne vouă, ca să fiți mijlocitori înaintea tronului Celui de sus, preamărim pentru toate, pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt, zicând : slavă ție, Dumnezeule Cel mare și minunat întru sfinții Tăi în vecii vecilor, Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.