🏠 Acatistul Sfântului Valeriu Gafencu - 18 feb. ³ Condac 1 Pe cel ce plinind cuvântul Evangheliei a strălucit, luminând ca o candelă din care s-au aprins mănunchiuri de lumânări în întunericul temnițelor, veniți, iubitorilor de nevoințe, să îl cinstim ca pe un dascăl al jertfelniciei, al răbdării și al iubirii aducătoare de roadă și să îi cântăm: Bucură-te, multpătimitorule Valeriu, întărire a celor prigoniți pentru Hristos! Icos 1 A ajuns până la noi propovăduirea ta, alesule mărturisitor: „Vă cheamă Domnul slavei la lumină, vă cheamă mucenicii-n veșnicii; fortificați Biserica creștină cu pietre vii, zidite-n temelii.“ Și vrând a urma îndemnului tău, ne rugăm ție să fii grabnic apărător al nostru, ca să îți putem cânta într-un glas: Bucură-te, cunună a Bisericii și comoară a neamului românesc; Bucură-te, că ești bucurie a credincioșilor și dar dumnezeiesc; Bucură-te, nou apostol care în temnițe ai propovăduit dreapta credință; Bucură-te, că harismele tale le-ai ascuns sub veșmânt de umilință; Bucură-te, rudenie a mucenicilor din primele veacuri creștine; Bucură-te, că pământul Basarabiei se slăvește prin tine; Bucură-te, că din anii copilăriei ai stat sub cereasca binecuvântare; Bucură-te, că spre slujirea Domnului și a aproapelui ai avut chemare; Bucură-te, că tinerețea ta a fost pecetluită de feciorie și jertfelnicie; Bucură-te, că luptându-te cu ispitele ai fost iubitor de curăție; Bucură-te, că din curajul tatălui tău ai învățat să stai tare în necazuri; Bucură-te, că nu te-ai temut nici de moarte, nici de chinuri; Bucură-te, multpătimitorule Valeriu, întărire a celor prigoniți pentru Hristos! Condac 2 Având mare cinstire față de Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, nu te-ai sfiit a spune altora: „Maica Domnului îmi împlinește rugăciunile“, pentru a spori în ei nădejdea în ocrotirea sa cerească. Iar ea, arătându-ți-se în temniță în chip minunat, a răspuns evlaviei tale, zicându-ți: „Eu sunt dragostea ta! Să nu te temi! Să nu te îndoiești! Biruința va fi a Fiului meu!“ Pentru aceasta noi, văzând cum Dumnezeu a rânduit să fii întărit pentru a-ți duce crucea fără cârtire, Îi cântăm: Aliluia! Icos 2 Ai văzut-o pe Preacurata Fecioară, nădejdea celor deznădăjduiți și bucuria celor întristați, dând mărturie că Hristos a sfințit închisoarea în care ai pătimit pentru El, împreună cu alți mucenici, mireni, monahi sau preoți, pentru ca din jertfa voastră să ia pildă cei de acum și cei ce vor veni după noi. Cuvintele ei sfinte alungă de la noi orice îndoială în sfințenia ta și pentru aceasta te lăudăm așa: Bucură-te, că fiind ocrotit de Maica Domnului temnița în chilie o ai schimbat; Bucură-te, a jertfelniciei mireasmă pe care Dumnezeu în lume o a împrăștiat; Bucură-te, tânăr care ai căutat iubirea cea netrecătoare; Bucură-te, că virtuțile tale străluceau în fața celorlalți ca un soare; Bucură-te, că Preacurata Fecioară pe calea curăției te-a călăuzit; Bucură-te, că sub sfântul ei acoperământ viață cuvioasă ai trăit; Bucură-te, încredințarea celor ce aleg calea fecioriei; Bucură-te, mlădiță a smereniei și floare a bucuriei; Bucură-te, că i-ai cinstit pe sfinți și în soborul lor ai intrat; Bucură-te, chivot peste care Duhul Sfânt S-a revărsat; Bucură-te, că plângându-ți păcatele ai cunoscut al umilinței fior; Bucură-te, că flacăra inimii tale a fost aprinsă de cerescul dor; Bucură-te, multpătimitorule Valeriu, întărire a celor prigoniți pentru Hristos! Condac 3 Învățător înțelept te-ai arătat, zicând că „orice bucurie adevărată se câștigă cu preț de jertfă; orice cetate se cucerește cu bărbăție, cu credință, cu îndrăzneală, cu încredere în misiunea dată de Dumnezeu și mai ales cu rugăciune.“ Pentru care noi, hrănindu-ne cu învățăturile tale, Îi cântăm lui Dumnezeu, Celui ce te-a înțelepțit: Aliluia! Icos 3 Filă de Filocalie scrisă cu sânge și dascăl iscusit al rugăciunii lui Iisus ai fost, mucenice, arătându-te urmaș tainic al marilor Părinți din vechime. Ai aflat pacea inimii și i-ai încurajat și pe alții să o caute, zicând: „în luptă cu puterile întunericului, cu gândul la Dumnezeu, mi-am găsit pacea în rugăciune“. Iar noi, vrând să mergem pe drumul pe care ai mers și tu, îți zicem: Bucură-te, că prin rugăciunea lui Iisus inima ta a devenit altar; Bucură-te, că rugându-te neîncetat sufletul tău s-a umplut de har; Bucură-te, că rugându-te Sfântului Arhanghel Mihail înger în trup ai devenit; Bucură-te, că de frumusețile Împărăției cerurilor sufletul tău a fost rănit; Bucură-te, binecuvântare pentru cei împreună-pătimitori cu tine; Bucură-te, pururea îndemnătorule spre facerea de bine; Bucură-te, rugătorule pentru cei ce voiau să se mântuiască; Bucură-te, că de râvna nemăsurată îi sfătuiai să se ferească; Bucură-te, că cei ce te cinstesc se minunează de viețuirea ta; Bucură-te, că împreună cu cetele îngerești încep a te lăuda; Bucură-te, rug aprins de Dumnezeul cel viu în pustia temniței; Bucură-te, că prin rugăciunile tale scăpăm de patima desfrâului și a mâniei; Bucură-te, multpătimitorule Valeriu, întărire a celor prigoniți pentru Hristos! Condac 4 Pentru nevoințele, pătimirile și rugăciunile tale ai primit harisma vederii cu duhul, de care lucru s-au bucurat cei ce sufereau împreună cu tine. Și unuia dintre aceștia i-ai proorocit: „va veni un moment în viața ta când inima ta va cânta singură rugăciunea“, iar la împlinirea cuvintelor tale el I-a cântat lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 4 Zăcând pe patul de suferință, în noaptea Sfintelor Paști, ai văzut prin darul lui Dumnezeu la depărtare pe credincioșii care veneau de la schit după slujbă, coborând cu lumânările aprinse. Prin care minune cei închiși cu tine au înțeles măsura sporirii tale, că lanțurile și zidurile temniței nu puteau închide sufletul tău curat. Și pentru aceasta te lăudăm, zicând: Bucură-te, că Duhul Sfânt în inima ta s-a sălășluit; Bucură-te, că Dumnezeu de mari daruri te-a învrednicit; Bucură-te, că multe din cele viitoare dinainte le-ai cunoscut; Bucură-te, că ziua trecerii tale la Domnul mai înainte o ai știut; Bucură-te, că cel căruia i-ai destăinuit această taină de sporirea ta s-a încredințat; Bucură-te, că la împlinirea proorocirii mărturie despre sfințenia ta a dat; Bucură-te, că vestea despre harismele tale în temniță s-a răspândit; Bucură-te, că fugind de patima mândriei talanții primiți de sus i-ai înmulțit; Bucură-te, că prin darul primit de la Domnul celor ce se roagă ție le vii în ajutor; Bucură-te, că cei ce îți cer cele de folos cunosc că ești de minuni făcător; Bucură-te, că lepădându-te de bucuriile lumești ai primit harisme cerești; Bucură-te, că acum împreună cu îngerii pe Dumnezeu Îl preamărești; Bucură-te, multpătimitorule Valeriu, întărire a celor prigoniți pentru Hristos! Condac 5 Celor care te îndemnau, în ultimele zile ale vieții tale sfinte, să-ți cruți puțina vlagă care-ți rămăsese și să vorbești cât mai puțin, le-ai cerut: „Nu-mi luați această bucurie, căci pentru a-L mărturisi pe Hristos trăiesc; și de trăiesc, prin mila Lui trăiesc și fără să vă arăt dragostea pe care v-o port nu ar mai avea rost să trăiesc“. Și noi, văzând în tine icoana iubirii celei nefățarnice, Îl lăudăm pe Dumnezeu, Cel ce a pus inima ta această virtute de mare preț, cântându-I: Aliluia! Icos 5 Ai fost pildă pentru cei închiși împreună cu tine, smerindu-te și punând binele aproapelui înaintea binelui tău. Ai iubit învățăturile Sfintei Scripturi și ți-ai modelat viața după cuvintele lui Hristos, jertfindu-te pentru aproapele tău și urcând pe scara virtuților și pentru aceasta te lăudăm: Bucură-te, că dăruind altora, de la Dumnezeu înmulțit ai dobândit; Bucură-te, că dând haina de pe tine celui lipsit lui Hristos I-ai dăruit; Bucură-te, că precum cei doi bani ai văduvei pomana ta s-a socotit; Bucură-te, că cei care au aflat de fapta iubirii tale s-au umilit; Bucură-te, dătătorule de bună voie care ai primit răsplata dumnezeiască; Bucură-te, arătătorule al drumului spre Împărăția cerească; Bucură-te, că urmând cuvântului Evangheliei te-ai arătat chip al milosteniei; Bucură-te, că rușinându-ne de faptele tale fugim de patima lăcomiei; Bucură-te, ostaș al lui Hristos care pentru dragostea Lui te-ai jertfit; Bucură-te, sfinte mucenice, că fapta ta în inimile noastre a odrăslit; Bucură-te, că prin rugăciunile tale inimile noastre împietrite ca ceara se topesc; Bucură-te, că spre facerea de bine chiar și cei tari de cerbice se sârguiesc; Bucură-te, multpătimitorule Valeriu, întărire a celor prigoniți pentru Hristos! Condac 6 Am auzit sfătuirea ta plină de înțelepciune: „În toate împrejurările roagă-te lui Dumnezeu să se împlinească voia Lui.“ Și vrând să aflăm și să facem voia dumnezeiască, lepădându-ne de voia noastră și ferindu-ne de ispitele celui viclean, Îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 6 Nou Iov fiind, sfinte, cu multă răbdare ai purtat crucea bolii, arătându-ne și nouă cum trebuie să primim încercările care vin asupra noastră. Din îngăduința lui Dumnezeu ai răbdat chinuri mucenicești când doctorul a tăiat trupul tău fără ca leacul amorțitor să-și fi făcut lucrarea, de care lucru uimindu-ne, îți cântăm: Bucură-te, că răbdând dureri înfricoșătoare ai cugetat la Cel răstignit; Bucură-te, că diavolul deznădejdii să te îngenuncheze nu a reușit; Bucură-te, leac trimis de Dumnezeu trupului de boală apăsat; Bucură-te, liman al celor îngreuiați de boli de nevindecat; Bucură-te, că de la bolnavii care se roagă ție nerăbdarea o izgonești; Bucură-te, că pe cei ce îi îngrijesc pe bolnavi îi răsplătești; Bucură-te, nou doctor fără de arginți care prin rugăciune dai tămăduire; Bucură-te, că ești diavolilor prigonitor și celor îndrăciți izbăvire; Bucură-te, că de voia noastră ne-ai sfătuit să ne lepădăm; Bucură-te, că voia Domnului ne-ai cerut să o îmbrățișăm; Bucură-te, că ne îndemni să părăsim toată grija cea lumească; Bucură-te, că ne întărești să facem voia dumnezeiască; Bucură-te, multpătimitorule Valeriu, întărire a celor prigoniți pentru Hristos! Condac 7 „Sfârșitul vieții mele este o ultimă mărturisire ortodoxă. M-aș bucura mult să reveniți la Biserica cea adevărată“, i-ai zis de pe patul de moarte doctorului înșelat de învățăturile ereticului Luther și te-ai rugat pentru venirea sa în Biserica cea adevărată. Voind a ne împărtăși din râvna ta pentru mântuirea celor ce stau departe de Adevăr, Îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 7 „Cine crede fără a fi și un misionar, acela n-a cunoscut frumusețea credinței“ - ai spus, mucenice, aprinzând în noi focul mărturisirii lui Hristos. Și ai întărit prin faptele tale aceste cuvinte, căci te-ai jertfit din iubire pentru un pastor evreu, rugându-te ca el să devină fiu al Sfintei Biserici și dăruindu-i lui medicamentele care ți-ar fi putut salva viața trupească. Pentru această iubire fără de margini îți cântăm: Bucură-te, că în țarina Domnului ai fost neobosit lucrător; Bucură-te, că în întunericul temniței ai fost luminător; Bucură-te, cel ce pastorului evreu i-ai arătat iubire mucenicească; Bucură-te, că jertfa ta în sufletele noastre a început să rodească; Bucură-te, păzitor viteaz al predaniilor bisericești; Bucură-te, cel ce învățăturilor neortodoxe te împotrivești; Bucură-te, că iubindu-i pe eretici ai defăimat noianul rătăcirilor; Bucură-te, că fără teamă ai vădit felurimea minciunilor lor; Bucură-te, că ascultându-te pe tine unii oameni de păcatele lor s-au pocăit; Bucură-te, că după ce au crezut propovăduirii tale în nădejdea Învierii au adormit; Bucură-te, că de osândă și de chinurile veșnice s-au izbăvit; Bucură-te, că înaintea lui Dumnezeu despre faptele tale cele bune au mărturisit; Bucură-te, multpătimitorule Valeriu, întărire a celor prigoniți pentru Hristos! Condac 8 Valurile vieții ne aruncă în vâltoarea patimilor, neînfricatule mărturisitor și ne este mai ușor să alegem calea cea largă, spre care ne cheamă necuratul diavol. Dar păstrăm în inimile noastre cuvântul tău: „Trebuie să înfrunți păcatul până la sânge. Așa te naști din nou. Nu există cale de compromis“ și ducând lupta cea bună Îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 8 „Cum vei putea rezista la marile încercări la care suntem supuși, dacă nu poți rezista ispitei fumatului?“, l-ai întrebat pe tânărul care nu-și dădea seama că prin patima sa îndepărta de la el harul dumnezeiesc; și acesta, smerindu-se în fața mustrării tale, nu numai că și-a înțeles greșeala, ci și-a schimbat întreaga viață. Iar noi, luând aminte la îndreptarea lui și rugându-ne ție să ne ajuți să ne izbăvim de toate patimile, te lăudăm așa: Bucură-te, că cei ce te cinstesc mintea de gândurile cele rele și-o păzesc; Bucură-te, că lepădând înțelepciunea acestui veac se sfințesc; Bucură-te, că scriind pentru noi îndreptarul de spovedanie ai vădit hățișul păcatelor; Bucură-te, cel ce ești stavilă în fața patimilor și a poftelor; Bucură-te, că pentru a scăpa de povara păcatelor la scaunul spovedaniei ne-ai îndrumat; Bucură-te, că pe oameni să facă ascultare de duhovnic i-ai îndemnat; Bucură-te, că de împărtășirea cu nevrednicie cu Sfintele Taine ne ferești; Bucură-te, că furtuna patimilor noastre prin rugăciune o potolești; Bucură-te, cel ce în vremuri de desfrâu ai fost pildă de curăție; Bucură-te, că nelegându-te de bogățiile lumești ai fost iubitor de sărăcie; Bucură-te, cel ce, fără să fii monah, ai ținut voturile monahicești; Bucură-te, că ajungând la sfințenie spre sfințenie ne călăuzești; Bucură-te, multpătimitorule Valeriu, întărire a celor prigoniți pentru Hristos! Condac 9 Vrând să ne trezești din amorțeala care ne-a cuprins, robule al lui Dumnezeu, ai scris că „păcatul este a doua răstignire adusă Mântuitorului; acum Îl scuipă în față cei ce sunt botezați, acum cununa de spini I-o pun cei ce se numesc creștini, acum Îi dau palme, acum Îi bat piroanele, acum Îl împung cu sulița cei pentru care a suferit batjocoriri și bătăi și pentru care Și-a dat sângele pe Golgota“. Ca să fim feriți de o astfel de cădere, Îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 9 „Creștinii nu pot primi pacea ispititoare a Satanei, creștinii nu vor primi decât pacea lui Hristos, oricât de multe sacrificii li se vor cere“, răsuna în temnițe cuvântul tău, precum al Botezătorului în pustie. O, mucenice, vom ști oare să primim cuvântul tău, când Irozii vremurilor noastre ne vor cere să primim pacea cea mincinoasă prin lepădarea de Hristos? Pentru ca să rămânem tari la vreme de încercare, ne rugăm ție: Bucură-te, că pentru pacea cea după Dumnezeu te-ai nevoit; Bucură-te, că liniștea ta și pe paznicii temniței i-a îmblânzit; Bucură-te, sabie a cuvântului mustrătoare a fărădelegilor; Bucură-te, adevăr care împrăștie norii minciunilor; Bucură-te, mângâiere în vremurile de tulburare; Bucură-te, a fățărniciei pierzătoare de suflet certare; Bucură-te, dreptar de viețuire a mirenilor; Bucură-te, veghetor tainic al mănăstirilor; Bucură-te, al preoților ajutător în propovăduire; Bucură-te, a ierarhilor râvnitori sprijinire; Bucură-te, cărare spre Răsăritul răsăriturilor; Bucură-te, făclie a iubitorilor de adevăr și ucenic al Adevărului; Bucură-te, multpătimitorule Valeriu, întărire a celor prigoniți pentru Hristos! Condac 10 „Sunt fericit că mor pentru Hristos. Totul e o minune. În măsura în care mi se va îngădui, de acolo de unde mă voi afla mă voi ruga pentru voi și voi fi alături de voi“, ai spus în ultima zi a vieții tale, mărturisind grija ta pentru cei apropiați ție. Iar noi, cugetând la slăvitul tău sfârșit, Îi cântăm Celui ce te-a chemat în Împărăția Sa: Aliluia! Icos 10 Fiind prigonit pentru Hristos, ai mărturisit că îl simți ca prieten al tău pe fiecare suflet care se gândește la tine cu iubire creștinească. Oare iubirea și cinstirea noastră nu le vei primi? Îndrăznind, ne rugăm ție, sfinte, cerându-ți să primești și puținele noastre laude: Bucură-te, că sufletul tău de frumusețile veșnice se desfătează; Bucură-te, prieten al celor care povețele tale le urmează; Bucură-te, cel ce împreună cu cetele sfinților te rogi pentru noi; Bucură-te, că prin rugăciunile tale ne izbăvim din nevoi; Bucură-te, că în temniță pe cei șovăitori în credință i-ai întărit; Bucură-te, că pe cei îndărătnici prin răbdare i-ai biruit; Bucură-te, cel ce nu te-ai scârbit când pe nedrept ai fost defăimat; Bucură-te, cel ce în fața prigonitorilor îndrăzneală ai arătat; Bucură-te, că încă în trup fiind ai pregustat veșnica fericire; Bucură-te, că văzând sporirea ta, ceilalți s-au umplut de uimire; Bucură-te, sămânță a sfințeniei sădită pe al temniței pământ; Bucură-te, slujitor credincios al Noului Legământ; Bucură-te, multpătimitorule Valeriu, întărire a celor prigoniți pentru Hristos! Condac 11 S-a adeverit cuvântul tău, sfinte, că „moartea pentru Hristos aduce fericirea vieții veșnice“. Căci părăsind tu această lume, unul dintre cei cu care împreună ai pătimit te-a văzut în vis urcând la cer pe un tron luminat și aflând apoi de trecerea ta la Domnul, I-a cântat Iubitorului de oameni: Aliluia! Icos 11 „Aici va fi într-o zi loc de pelerinaj“, a proorocit Cuviosul Gherasim, cerându-ți să te rogi pentru el. Și de la acest slăvit mărturisitor, care de la stăreția Tismanei a ajuns în temnița de la Târgu Ocna, fiindu-ți frate de suferință, învățându-ne a-ți cere să te rogi și pentru noi, zicem către tine: Bucură-te, cel ce cu dreptate sfânt al închisorilor ai fost numit; Bucură-te, că prin sfințenia ta marilor mucenici te-ai asemuit; Bucură-te, că mulțimea pelerinilor care vin la Târgu Ocna a sporit; Bucură-te, că profeția Cuviosului Gherasim despre temnița aceasta s-a împlinit; Bucură-te, că împreună cu noii mărturisitori din toată lumea pe Hristos Îl slăvești; Bucură-te, că de tine se bucură soborul mucenicilor din temnițele românești; Bucură-te, că pe noii mucenici ne-ai îndemnat să-i cinstim; Bucură-te, că urmând povața ta mult folos agonisim; Bucură-te, prin rugăciune nerăbdarea celor închiși cu tine în răbdare s-a schimbat; Bucură-te, că pe aceștia precum Sfântul Dimitrie pe Nestor i-ai binecuvântat; Bucură-te, că împreună cu tine răsplata cea cerească o au primit; Bucură-te, că întărindu-se în credință Adevărul cel veșnic L-au mărturisit; Bucură-te, multpătimitorule Valeriu, întărire a celor prigoniți pentru Hristos! Condac 12 Femeii care și-a riscat viața, venind la tine pe ascuns într-o noapte, i-ai cerut: „Vă rog să mărturisiți oamenilor și familiei mele dragi că am crezut până la sfârșit, că sunt împăcat, că-mi dau viața pentru Hristos și pentru semeni“. Și noi, luând îndrăzneala de a mărturisi oamenilor despre pătimirile tale mucenicești, Îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 12 Sfinte Mucenice Valeriu, încredințați fiind de sfințenia ta, ne rugăm lui Dumnezeu ca prin rugăciunile tale să ne dea putere să punem început bun mântuirii noastre. Credem că tu te rogi pentru tot omul ce aleargă la tine cu nădejde și pentru aceasta îți cântăm: Bucură-te, crin ales între florile muceniciei; Bucură-te, că de la tristețe ai ajuns în Împărăția bucuriei; Bucură-te, pentru vremurile de pe urmă far strălucitor; Bucură-te, mijlocitor pentru noi în fața Dreptului Judecător; Bucură-te, mângâiere cerească celor aflați în focul ispitelor; Bucură-te, că vădești și rușinezi degrabă lucrarea diavolilor; Bucură-te, pavăză tare la vreme de prigoană a creștinilor; Bucură-te, cel ce ne îndemni să mergem pe urmele mucenicilor; Bucură-te, roadă a Evangheliei răsărită în neamul românesc; Bucură-te, că dreptslăvitorii de alte neamuri cu evlavie te cinstesc; Bucură-te, că lauda ta în toată Biserica se vestește; Bucură-te, că prin tine Hristos Se preamărește; Bucură-te, multpătimitorule Valeriu, întărire a celor prigoniți pentru Hristos! Condac 13 O, Sfinte Valeriu, cunună a mucenicilor români din prigoana celui de-al douăzecilea veac, fii apărătorul nostru ceresc! Vezi, sfinte, cursele diavolului cele amăgitoare, vezi patimile care ne împresoară, vezi neputința sufletelor noastre. Dar vezi și nădejdea noastră în ajutorul cel de sus și vino și scoate-ne din focul încercărilor, ca ajungând în Împărăția cea cerească să Îi cântăm împreună cu tine Dumnezeului celui viu: Aliluia. (de trei ori) Rugăciune Sfinte Valeriu, noule mărturisitor al credinței în Hristos, la tine alergăm ca la un grabnic ajutător al tuturor celor ce se roagă ție. Vezi, sfinte, durerile noastre, vezi neputințele noastre, vezi puținătatea credinței noastre și nu te scârbi de lenevia și nimicnicia noastră. Ne rugăm ție, sfinte, grăbește de ne ajută cu neîncetatele și sfintele tale rugăciuni și ne sprijinește pe noi. Știm că ai pătimit grele prigoniri pentru dragostea lui Hristos, dar prin răbdarea lor ai aflat dar de la Dumnezeu și astăzi viețuiești în lumina raiului. Faptele tale binecuvântate ne-au făcut să te chemăm în ajutor. Suntem încredințați că pe tot cel ce aleargă la tine, cerând cu credință ajutor, nu-l treci cu vederea. Ridică-ne din groapa fricii, în care ne-a aruncat vrăjmașul diavol, ridică-ne pe calea mărturisirii credinței în Dumnezeul cel adevărat. Fii nouă pildă, fii nouă îndrumător, că iscusite sunt cursele vrăjmașului și nu ne pricepem să ne ferim de ele. Roagă-te să fim feriți de înșelare și să primim de la Dumnezeu darul dreptei socoteli. Pe cei căzuți în păcate ajută-i prin rugăciunile tale să se pocăiască, așa cum i-ai ajutat prin cuvânt pe păcătoșii pe care i-ai întâlnit în temnițele prin care ai trecut. Roagă-te, sfinte mucenice, pentru duhovnicii noștri, să ne călăuzească pe calea cea dreaptă. Roagă-te pentru toți preoții și diaconii, să le dea Dumnezeu curajul de a semăna cuvântul Evangheliei acolo unde trebuie. Roagă-te pentru ierarhii ortodocși, să păstorească turma cu frică de Dumnezeu, fără a se teme de mai marii lumii acesteia. Ai grijă, Sfinte Valeriu, de toți monahii și de toate monahiile, fiindu-le sprijinitor și ocrotitor, ca avându-te pe tine împreună rugător să sporească în nevoință și virtute. Ai grijă, sfinte, de toți cei prigoniți pentru Hristos, să rabde cu răbdare mucenicească, fără să cârtească. Și ai grijă și de prigonitorii lor, rugându-te pentru ei, așa cum te-ai rugat și pentru cei ce te-au prigonit pe tine. Întărește-ne, sfinte, în lupta pe care o ducem pentru mântuirea noastră, ca mulțumindu-ți ție să lăudăm și să binecuvântăm și să slăvim întru-tot-lăudatul și preaputernicul nume al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Rugăciune pentru proslăvirea noilor mucenici Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce i-ai păzit pe cei trei tineri și pe Daniel în cuptorul cel de foc, Cel ce i-ai întărit pe mărturisitorii ultimei prigoane să dea mărturia cea bună în fața prigonitorilor, primește de la noi această puțină rugăciune. Sădește, Hristoase Dumnezeule, jertfa lor ca o sămânță pe pământul inimii noastre. Să fie această sămânță aducătoare de roadă bună, să ne fie nouă spre început bun mântuirii și dătătoare de curajul mărturisirii adevărului în fața celor care îl batjocoresc. Fă, Doamne, ca pilda lor să nu fie dată uitării, ci din ea să se hrănească fiii Bisericii celei dreptslăvitoare. Fă ca virtuțile și jertfa lor să mustre lenevia și negrija noastră și să primim această mustrare spre îndreptarea noastră. Cerut-a oarecând Sfânta Maria Magdalena trupul Tău, zicând Grădinarului: „Doamne, spune-mi unde l-ai pus și eu îl voi lua“. Tot așa noi cădem înaintea Ta, rugându-ne ție cu nădejdea că ne vei ierta îndrăzneala și nu vei trece cu vederea cererea noastră: „Doamne, arată-ne nouă locurile în care se află sfintele moaște ale mărturisitorilor Tăi, ca aflându-le să le cinstim cu evlavie“. Și dacă din pricina păcatelor noastre nu am fost vrednici să ne închinăm lor, ne rugăm ție cu zdrobire de inimă, Doamne, să nu lași sfintele moaște ale robilor Tăi să zacă în uitare, ci scoate-le la lumină, pentru a primi închinarea cuvenită. Ca închinându-ne cu evlavie, să ne putem bucura și de cinstirea lor în Biserica Ta, după cum li se cuvine, împreună cu a cetelor de sfinți mucenici și mucenice. Și împreună cu ei să Îți aducem slavă, cinste și închinăciune ție, Dumnezeului cel în Treime lăudat, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururi și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.