🏠 Acatistul Sfinților Trei Ierarhi - 30 ian. ³ Condac 1 Pe apărătorii și luminătorii Bisericii creștinești, pe învățătorii cei mari și înfrânătorii zâzaniilor diavolești, pe surpătorii eresurilor, pe stâlpii cei neclintiți ai Bisericii, podoabele cele mai alese ale ierarhilor și întocmai cu apostolii și ai lumii învățători, pe marele Vasile cel cu dumnezeiască minte; pe Grigorie, cel cu dulce glas; și pe Ioan luminătorul a toată lumea, să-i lăudăm credincioșii din toată inima și să le cântăm : Bucură-te, treime de arhierei mult-lăudată! Icos 1 Cine este destoinic a-și deschide buzele și a-și misca limba, spre a o lăuda, cum se cuvine pe această treime de arhierei? Însă, deși nu vom putea face aceasta, totuși nu putem tăcea și îi aducem aceste laude: Bucurați-vă, aleșii Sfintei Treimi, flori mirositoare ale grădini celei nestricăcioase; Bucurați-vă, îngeri pământești și oameni cerești; Bucurați-vă, marilor arhierei cei luminați la minte de Sfânta Treime; Bucurați-vă, că ați covarșit firea omenească cu darurile cele multe; Bucurați-vă, stîlpi neclintiți ai Biserici; Bucurați-vă, credincioase slugi ale Sfintei Treimi; Bucurați-vă, mărgăritare strălucite ale Bisericil lui Hristos; Bucurați-vă, cei mai destoinici luminători ai pământenilor; Bucurați-vă, apărătorii dreptei credințe în Hristos; Bucurați-vă, surpătorii eresurilor și îndreptătorii adevăratelor învățături; Bucurați-vă, cârmuitorii Biserici și pomi luminați roditori ai fructelor celor mai alese; Bucurați-vă, treime de arhierei mult-lăudată! Condac 2 Pe acesti trei mari ierarhi ai Bisericii lui Dumnezeu cel slăvit în Sfânta Treime, se cuvine să-i cinstim ca pe unii ce au primit de la Dumnezeu mari daruri și aleși talanți: pe Vasile, cel ce a rușinat păgânătatea împăratului Iulian apostatul; cel ce a mustrat pe împăratul Valent arianul, cel ce a înfricoșat pe eparhul ce nedreptățise la judecată pe o vaduvă săraca și a botezat pe evreul Ioasaf cu toată casa lui; pe Grigorie, mare ritor și vrednic patriarh al Bisericii Constantinopolului, cel ce a întrecut cu înțelepciunea pe toți cei mai învățati din timpul acela; și pe Ioan Gură de Aur, cel ce cu învățăturile sale a covârșit pe cei mai luminați și mai aleși grăitori ai lumii. Se cuvine să-i lăudăm și să zicem lui Dumnezeu : Aliluia! Icos 2 Multa nevoință având Sfinte Ierarhe Vasile pentru credința dreptslăvitorilor creștini, ai mustrat cu îndrăzneală pe împăratul Valent, pentru că a îmbrățișat învățătura eretică a lui Arie, luând multe biserici ale dreptslăvitorior și prefăcându-le în biserici ariene. Tu, sfinte, n-ai putut suferi purtarea acestui împărat, iar noi, pentru tăria credinței tale și îndrăzneala ce ai avut, te întâmpinăm cu aceste cuvinte de laudă: Bucură-te, Ierarhe Vasile, aparătorule și întăritorule al învățăturii Sfintei Treimi; Bucură-te, înalt și luminat cugetător al teologiei; Bucură-te, albină, care ai adunat din învățăturile timpului aceluia toată mierea învățăturilor dreptmăritoare; Bucură-te, furnică muncitoare, care necontenit ai adunat la sânul Bisericii hrana învățăturilor dumnezeiești; Bucură-te, izvor de apă limpede, răcoritoare și dătătoare de viață a explicării Evangheliei lui Hristos; Bucură-te, căci cu acele ape ai adăpat poporul dreptcredincios; Bucură-te, paharul curăției cel plin de curată băutură; Bucură-te, gura înțelepciunii ce spulberă hulele ereticior; Bucură-te, podoaba Biserici lui Hristos; Bucură-te, mustrătorule al împăraților Iulian și Valent; Bucură-te, mare ierarhe al lui Hristos, Vasile! Condac 3 Patria ta, Sfinte Ierarhe Vasile, a fost Pontul, născut din părinți temători de Dumnezeu, Vasile și Emilia. Crescut în învățături adevărat creștinești, ai străbătut tot felul de înțelepciune, dobândind de la Dumnezeu vrednicia arhierească, pentru care ai mulțumit în tot timpul lui Dumnezeu, cântându-I laude : Aliluia! Icos 3 Pastorind Biserica ei poporul creștinesc totdeauna cu vrednicie și cu dreptate ai fost la Soborul al doilea, ce s-a ținut în Constantinopol, mare apărător al dreptei credințe. Tăind și sfâșiind cu sabia duhului toate învățăturile eretice, ai dovedit ca în adevăr ești un stâlp neclintit al Bisericii lui Hristos și un mare ierarh vrednic de numele de cuvântător al lui Dumnezeu, cel slăvit în Sfânta Treime : Tatăl și Fiul și Sfântul Duh-Dumnezeu; pentru care toți te cinștim cu aceste laude: Bucură-te, Părinte Ierarhe Grigorie, mintea cea prea laudăta a dreptei credințe; Bucură-te, lumină strălucitoare care luminezi cu învățăturile tale toată lumea creștinească; Bucură-te, lumină strălucitoare care luminezi lumea cu limba ta cea bine-grăitoare și care îngrădești cu muțenie limbile celor bârfitori; Bucură-te, plugarule ce ari cu plugul guri tale inimile, spre a da roade bune lui Hristos; Bucură-te, arătătorule al adevăratului Dumnezeu, Cel laudăt în Sfânta Treime; Bucură-te, căci cu prăstia dumnezeieștilor tale cuvinte ai spulberat neghina eresurilor; Bucură-te, bunule păstor, care ai păscut oile cele cuvântătoare în livada credinței Sfintei Treimi; Bucură-te, organ dulce glăsuitor și alăută bine alcătuită; Bucură-te, fluier cuvântător și vioară dulce răsunătoare; Bucură-te, stea prealuminoasă, ce luminezi toată lumea cu învățăturile dogmelor creștinești; Bucură-te, îndulcitorul inimilor credincioșilor; Bucură-te, mare ierarhe și teologule Grigorie! Condac 4 Întelepciune de sus având, Sfinte Ierarhe Grigorie, te-ai suit pe scaunul cel mai înalt al patriarhilor marii cetăți a împăratului Constantin, de unde ai păscut oile cele cuvântătoare întru cuviință și dreptate. Luminat și împodobit fiind cu tot meșteșugul cuvântării de Dumnezeu, ai întrecut pe toți ritorii de atunci și ai lăudat în toată viața ta pe Dumnezeu, cântându-I : Aliluia! Icos 4 Ca un înger sau arhanghel stai înaintea Sfintei Treimi, Părinte Ioane Gură de Aur, ca cel ce din pruncie ai cunoscut mai bine decât mulți bătrâni pe singurul adevăratul Dumnezeu și te-ai indeletnicit cu adevăratele și sfintele învățături creștinești, ajungând a cunoaște toată filozofia și toate științele celor mai învățați dascăli ai vremii aceleia. Pentru că ai lăudat și ai preaslăvit în tot timpul vieții tale pe Bunul Dumnezeu, noi îți aducem aceste laude: Bucură-te, că te-ai născut din părinți binecredincioși, Secund Stratilatul și Antuza, vrednica ta mamă; Bucură-te, că din fragedă vârstă ai fost dat la învățătura știintelor având dascăli pe Libanie și Andragatie; Bucură-te, că în puțină vreme pe toți semenii tăi i-ai ajuns și i-ai întrecut cu învățăturile; Bucură-te, cel ce ai primit Sfântul Botez cu mare bucurie, aducând la dreapta credință și pe mulți alții; Bucură-te, că pe Antimie filozoful l-ai dovedit în învățături spre uimirea tuturor; Bucură-te, că și el îndată a cerut Sfântul Botez; Bucură-te, că episcopul Atenei, auzind că tu ai făptuit întoarcerea lui Antimie, mult s-a bucurat; Bucură-te, că poporul creștinilor a lăudat pe Dumnezeu pentru faptele tale cele bune; Bucură-te, că de patriarhul Antiohiei, Meletie, ai fost ridicat la rangul preoției; Bucură-te, că și hirotonia de diacon și de preot le-ai primit cu multă smerenie; Bucură-te, cel care cu sorții episcopilor și cu voința împăratului Arcadie ai fost chemat la scaunul cel mai înalt al Patriarhiei Constantinopolului, după moartea patriarhului Nectărie; Bucură-te, mare ierarhe Ioane Gură de Aur! Condac 5 După moartea părinților tăi, sfinte, toată averea rămasă ție împărțind-o la săraci, robilor dându-le libertate și rudele lăsând, ai slujit Domnului ziua și noaptea. Ca monah în mănăstire, ca cleric, diacon, preot, arhiereu și patriarh ostenindu-te mult, ai scris cărți despre preoție, despre bunătate și blândețe, despre smerenie și milostenie, despre pace, adevăr și dreptate, toate pline de dovezi, întărindu-le cu însăți viața cea aspră ce ai dus; pentru aceea noi, minunându-ne de răbdarea și de umilința ta, îndrăznim a te lăuda și a cânta cu tine lui Dumnezeu : Aliluia! Icos 5 Ca niște albine zburătoare ați umblat în grădina Scripturilor credinței, voi trei mari ierarhi ai lui Hristos, adunând miere din tot felul de flori, pe care ați pus-o înaintea tuturor credincioșior spre îndulcire, povățuindu-i la pocăință, descoperindu-le și explicându-le dogma Sfintei Treimi, cea unită în ființă dar despărțită în Ipostasuri. Pentru aceasta noi creștinii va rugăm să primiți aceste cântări de laude: Bucurați-vă, marilor arhierei, despărțiți cu trupurile, dar uniți cu duhul; Bucurați-vă, raze strălucitoare ale lui Hristos soarele dreptății, Cel ce a luminat toată lumea cu învățăturile Sale; Bucurați-vă, părinți vrednici ai Biserici creștinești, ce ați fost la un obicei cu apostolii; Bucurați-vă, râuri cu ape răcoritoare, ce ați adăpat țarinile sufletelor creștinilor cele însetate de adevăratele învățături; Bucurați-vă, trei ierarhi lăudați de toți cei ce cred într-un Dumnezeu slăvit în Sfânta Treime; Bucurați-vă, organe bine-glăsuitoare ale Bisericii lui Hristos Dumnezeului nostru; Bucurați-vă, slugi alese, care ați înmulțit talanții cei dați vouă de Donmul Hristos spre păstrare; Bucurați-vă, că ușile cerești vouă vi s-au deschis; Bucurați-vă, doctori iscusiți aleși de Dumnezeu spre a vindeca bolile sufletești ale creștinilor celor slabi în credință; Bucurați-vă, luminătorii lumii, cei împodobiți de Dumnezeu cu vrednicia arhierească; Bucurați-vă, albine adunătoare de tot felul de învățături, din grădina Sfintei Scripturi; Bucurați-vă, treime de arhierei mult-lăudată! Condac 6 Propovăduitori și stâlpi întăritori ai Bisericii lui Hristos și ai poporului creștinesc ați fost Sfințior Trei Ierarhi. Învățând și povățuind pe toți creștinii adevărata credință, înfruntând pe cei ce căutau să semene neghine eretice în ogoarele inimilor dreptslăvitorilor creștini, ați lovit cu praștia cuvintelor voastre în toate învățăturile cele potrivnice, înălțând fruntea dreptei credințe și cântând lui Dumnezeu : Aliluia! Icos 6 Prin curăția vieții tale cea asemenea îngerilor te-ai ridicat la dumnezeiești înălțimi și străbătând cetele heruvimilor, ai descoperit dogmele Treimii, pe care, ca pe cel mai prețios odor, le-ai lăsat Bisericii ca pe o comoară scumpă și nejefuită, Vasile. Pentru aceasta te rugăm să primești de la noi nevrednicii laudele acestea: Bucură-te, lauda cea strălucită a arhiereilor; Bucură-te, dumnezeiescule învățător al dogmelor; Bucură-te, următorul cel credincios al apostolior; Bucură-te, stâlpul cel prealuminat al Bisericii; Bucură-te, al Treimii ager și osârdnic apărător; Bucură-te, arătătorule luminat al celor cerești; Bucură-te, ocârmuitorul corăbiei celei duhovnicești; Bucură-te, îndreptătorul celor chemați la vrednicia preoțească; Bucură-te, luminătorule ceresc al celor îmbrăcați cu darul arhieriei; Bucură-te, preaînțeleptule povățuitor al pustniciei; Bucură-te, cel ce trezești pe cei păcătoși la pocăință; Bucură-te, mângâietorul celor ce adorm în dreapta credință; Bucură-te, mare Ierarhe Vasile! Condac 7 Prin Vasile cel Mare, trambița cea dulce glăsuitoare, care a cântat în Biserica arhiepiscopală a Cezareii din Capadocia, laudele cuvenite lui Hristos Dumnezeului nostru, învățând pe toți dogmele Sfintei Treimi și lăsând Biserici bogății alese și scumpe, din care și noi împărtășindu-ne, aducem lui Dumnezeu laude și cântări: Aliluia! Icos 7 Deschizând cu dumnezeiască cuviință Scripturile, ai scos din ele învățături temeinice, Sfinte Grigorie, îndulcind cu ele inimile credincioșilor cu adevărat, mai mult decât mierea și ai învățat pe toți creștinii a se închina Treimii întru o unime și unimi în Treime. Pentru aceasta și noi te cinstim cu aceste laude: Bucură-te, ierarhe Grigorie, înălțimea dumnezeieștilor daruri ale lui Hristos, Dumnezeului nostru; Bucură-te, cald propovăduitor al dumnezeiescului dor; Bucură-te, izvorul cuvântarii de Dumnezeu și râul cel limpede al înțelepciunii; Bucură-te, fluier păstoresc, ce ai biruit trâmbițele ritorior; Bucură-te, cercetătorul adâncului, care ai dobândit frumusețile vorbelor; Bucură-te, privighetorule al darului și gura cea înaltă a duhului; Bucură-te, păzitorul turmei celei cuvântătoare a lui Hristos; Bucură-te, smulgătorul neghinelor eretice și vânătorul lupilor îmbrăcați în piei de oaie; Bucură-te, semănătorul cel minunat al dogmelor; Bucură-te, izgonitorul celor defăimători de Dumnezeu; Bucură-te, că chipul Mântuitorului Hristos l-ai avut în toată viața ta, înaintea ta; Bucură-te, mare ierarhe și teologule Grigorie! Condac 8 De Dumnezeu grăitorule, Sfinte Ierarhe Grigorie, pe limbile cele veninoase și vătămatoare ale ereticilor pornite împotriva lui Dumnezeu le-ai ars cu duhul cuvintarilor gurii tale, grăind slava lui Dumnezeu; și cu scrisorile tale, însemnând ființa cea prea puternică a Sfintei Treimi celei nevăzute, ai tăiat din rădăcina eresurile cele spinoase, luminat descoperind învățăturile cele drept-slăvitoare și cântând lui Dumnezeu laude: Aliluia! Icos 8 Femeia eparhului Antiohiei împreună cu soțul ei erau orbiți de învățături eretice și căzând ea într-o boală grea și neputându-se vindeca de nimeni, auzind de tine, Sfinte Ioane, că faci semne multe și minunate, a rugat pe bărbatul său să o aducă la tine. Acela aducând-o, a lăsat-o la ușa bisericii, neîndrăznind ca eretic a o aduce înăuntru, rugându-se episcopului și ție, Sfinte Ioane, pentru a le da ajutorul vostru cel puternic. Deci ieșind, le-ai spus să lepede eresul și să primească adevărata credință; iar ei făgăduind, ai poruncit tu, sfinte, să aduca apă, rugând apoi pe episcop să toarne acea apă în chipul cruci peste ea și îndată după turnare, s-a vindecat femeia ca și cum n-ar fi fost bolnavă. La această minune atât ei, cât și toți cei ce erau de față, au preaslăvit pe Dumnezeu. Ereticii lepădându-se de învățăturile lor cele rătăcite și întorcându-se la adevărata credință, s-au numărat între dreptmăritorii creștini; iar noi îți aducem laudele acestea: Bucură-te, Ioane Gură de Aur, tăblița scumpă cu aur ferecată; Bucură-te, organ dulce răsunător, de Dumnezeu insuflat; Bucură-te, gura cea aleasa împodobita cu cuvinte de aur; Bucură-te, îmbogățitorul Bisericii cu scrieri minunate și preascumpe; Bucură-te, pierzătorul eresurilor elinești și evreiești; Bucură-te, că femeia aceea auzindu-te înalt vorbind a fost luminată de Dumnezeu și te-a numit "Gură de Aur"; Bucură-te, că puțul învățăturilor tale adâncit fiind, ai dat creștinilor funii minunate, ca să ajungă la apele învățăturilor tale; Bucură-te, că de toate Bisericile ești numit "Gură de Aur"; Bucură-te, tămăduitorul femeii eparhului; Bucură-te, că te-ai asemănat Botezătorului Ioan cu numele și cu viața ta aspră; Bucură-te, că și tu, Sfinte Ioane, ca și Ioan Botezătorul, ai predicat popoarelor pocăința; Bucură-te, că și tu, ca și Ilie Tezviteanul, cu credința, cu rugăciunile și cu postul te-ai îndeletnicit în toată viața ta de 63 de ani; Bucură-te, mare ierarhe Ioane Gură de Aur! Condac 9 În vremea preoției tale, sfinte mare ierarhe Ioane, predicând în biserică și înalt ritorisind, celor neînvățati erau neînțelese unele din cuvintele tale. Atunci o femeie din popor, care asculta cu mare evlavie învățăturile duhovnicești, a ridicat glas în popor și a zis: "Învătătorule duhovnicesc, sau mai bine Gură de Aur, adâncă este apa puțului sfintelor tale învățături, dar funia minții noastre fiind scurtă, să ajungă la apă nu poate"; și de atunci tot poporul ți-a dat numirea de "Gură de aur"; deci și noi minunându-ne de darurile cu care Dumnezeu te-a împodobit, te lăudăm pe tine și lui Dumnezeu cântăm: Aliluia! Icos 9 Împăratul Valent sprijinind pe arieni multe biserici ortodoxe le-a dat acelora, spre mâhnirea adevăraților creștini și pe tine, Sfinte Vasile, mult te-au amarat cu prigonirile, căci acest împărat, când a venit în Cezareea și tu l-ai întâmpinat cu pâine și sare, el a poruncit de ți-a dat fân din hrana cailor lui. Și tu, Sfinte Grigorie, fiind născut din oameni de bun neam și drepți, Grigorie și Nona, ai dobândit o creștere adevărat creștinească și ai răzbătut, ca nimeni altul, tot meșteșugul și știința învățăturilor, făcându-te tâlcuitor și dascăl lumii, cinstind cu cuvinte de laudă pe marele Vasile, pe tatăl tău Grigorie, pe fratele tău Chesarie și pe sora ta Gorgonia, la înmormântările lor. Iar tu, Părinte Ioane Gură de Aur, ai dat sfaturi dumnezeiești poporului încredințat ție spre păstorie, dându-te pe tine singur pidă de nevoință, de cumpătare și de răbdare, mâncând deseori puțină zeamă de orz și dormind puțin, nu stând pe pat, ci deseori șezând pe scaun. Fiind ales și chemat la scaunul patriarhal din Constantinopol, ai mustrat pe Eudoxia împărăteasa, pentru că a răpit o vie a unei văduve sărace, ce se numea Calitropia, care striga cerându-și dreptul ei. Și tu sfinte ai sfătuit pe împărăteasă să nu fie lucrul străin luat cu sila; de care sfaturi ea neținând seama, a fost asemănată de tine cu Izabela, soția împăratului Ahav și ți-ai atras mânia ei, exilându-te; dar ai fost adus iar pe scaun și a doua oară ai fost exilat prin mijlocirea unor episcopi invidioși care se purtau mai mult sâlnicește decât creștinește. Deci noi, minunându-ne de viața voastră sfântă și de faptele voastre, ne sârguim a vă aduce laude bine meritate: Bucură-te, Ierarhe Vasile, sprijinitorul și apărătorul binecredincioșilor creștini; Bucură-te, curajosule mustrător al împăratului Valent, părtinitorul arienilor; Bucură-te, cel ce ai suferit mânia împăratului pentru pâinea neagră cu care l-ai întâmpinat, pentru că cu acelea se hranea poporul; Bucură-te, vrednicule ierarhe, mare îndreptător al Bisericii lui Hristos; Bucură-te, Grigorie, care cu agera ta minte ai răzbătut toate știintele și adâncurile filozofiei; Bucură-te, că tu, sfinte, toate dogmele le-ai lămurit învățând pe toți creștinii adevărata teologie; Bucură-te, cel ce ai fost dascăl de dreaptă învățătură tuturor creștinilor; Bucură-te, cel ce ai lăudat pe marele Vasile, la moartea căruia ai plâns cu lacrimi de adevărată frație; Bucură-te, Ioane Gură de Aur, mustrătorul celor răpitori ai lucrului săracului asuprit și amărât; Bucură-te, cel ce ai fost surghiunit de împărăteasa Eudoxia pentru asemănarea ei cu Izabela, soția lui Ahav; Bucură-te, că ai suferit și pornirea cea răutăcioasă a unor episcopi nerecunoscători; Bucură-te, Ioane cel aspru prigonit și dus în exil tocmai în Armenia, unde ai fost chemat la ceruri de Domnul Hristos; Bucură-te, mângâietorule al episcopului Chiriac, cel asemenea exilat; Bucură-te, treime de arhierei mult-lăudată! Condac 10 Mari învățători și deobște izbăvitori oamenilor și îndreptători ai obiceiurilor v-ați arătat sfinților, înțelepți și împodobiți de Dumnezeu : Vasile cel Mare, cel ce arătat ai cuvântat cu înțelepciune tare și neschimbată, îngrozind pe eparhul și mustrând pe împăratul Valent; Grigorie Teologul, cel ce ai fost desfătarea limbii, dulceața auzului, mângâierea inimii și îngereasca pâine de suflete hrănitoare; și Ioane Gură de Aur, răul darurilor celor duhovnicești, umplut până la vărsare, organ aurit al predicilor, al pocăinței, milosteniei, smereniei, umilinței, al privegherilor, al iubirii de aproapele și apărătorul celor asupriți și nedreptățiți. Noi, împreună cu voi, dorim a cânta lui Dumnezeu laude: Aliluia! Icos 10 Darul lui Dumnezeu ți-a descoperit, Sfinte Vasile, faptele bune ale prezbiterului Anastasie, la care ai mers cu clerul arhiepiscopalei tale biserici, spre a cunoaște viața acestui vrednic preot, care viețuind într-un sat, cu femeia sa Teognia, petreceau viața lor întru curăție, socotită fiind ea, ca o țarină neroditoare; iar Anastasie a fost luminat de Dumnezeu și știind cu duhul că ierarhul său Vasile voiește să-l cerceteze, a zis soției sale: „Eu mă voi duce la câmp, să lucrez pământul, iar tu sora mea, în ceasul al nouălea aprinzând lumânări, vei ieși întru întâmpinarea Sfântului Vasile, arhiepiscopul nostru“. Deci făcând Teognia așa, cum zisese Anastasie, a întâmpinat pe Sfântul Vasile, care cunoscând cu duhul că Anastasie este în casă, l-a chemat; și el ieșind întru întâmpinarea Sfântului și sărutându-i picioarele i-a zis: „De unde mie aceasta, că a venit arhiereul Domnului la mine?“. Iar Sfântul Vasile i-a zis: „Bine că te-am aflat, să mergem în biserică și să facem dumnezeiasca slujbă“. Mergând toți în biserica a poruncit Sfântul Vasile lui Anastasie să slujeasea Sfânta Liturghie, zicându-i:“ Cu toate lucrurile tale cele bune, să ai și ascultare". Și când slujea Anastasie, Sfântul Vasile și ceilalți care erau vrednici, au văzut, în vremea înălțării sfintelor și înfricoșătoarelor Taine, pe Preasfântul Duh în chip de foc pogorându-Se și pe Anastasie înconjurându-l. De aceste fapte minunate noi mirându-ne te întâmpinăm, Sfinte Vasile, cu aceste frumoase laude: Bucură-te, Ierarhe Vasile cel luminat la minte de Dumnezeu; Bucură-te, cunoscătorul vieții și al faptelor bune ale prezbiterului Anastasie; Bucură-te, că după sfânta slujbă ai binevoit a fi ospătat în casa vrednicului preot; Bucură-te, cel ce ai știut cu duhul că Teognia nu-i este lui soție, ci soră și așa i-ai zis să o numească; Bucură-te, sfinte, care ai cercetat într-un bordei, din casa lui Anastasie, pe un bolnav stricat de lepră, pe care îl îngrijeau preotul și sora lui; Bucură-te, milostive, că și tu ai voit să slujești o noapte pe acel om bolnav, ce era deseori mânios și ocărâtor, spre a te face părtaș la plata dunmezeiască; Bucură-te, că toată noaptea ai petrecut-o cu acel bolnav în bordei, stând în rugăciune, iar a doua zi pe bolnav l-ai scos din bordei întreg și sănătos; Bucură-te, că Sfântul Efrem Sirul, rugându-se lui Dunmezeu, a avut o vedenie minunată : un stâlp de foc, al cărui cap ajungea la cer și un glas din cer i-a zis : „Efreme, Efreme, în ce chip vezi pe acest stâlp de foc, în acest fel este Vasile“; Bucură-te, că sfântul acesta Efrem, după vedenia aceasta, s-a dus la Cezarea Capadociei în ziua Arătării Domnului, cu un tălmaci fiindcă el nu cunoștea grecește și te-a văzut pe tine, Sfinte Vasile, mergând la biserică cu multă evlavie; Bucură-te, că tu sfinte, cunoscând cu duhul că Efrem Sirul este în biserică, ai poruncit arhidiaconului tău să se ducă să-l cheme la tine în sfântul altar; Bucură-te, că acela se apăra prin tălmaci că nu ar fi el cel chemat, ci un altul poate; însă tu sfinte ai zis arhidiaconului "mergi și spune străinului monah: Doamne Efrem, vino și intră în sfântul altar, că te cheamă arhiepiscopul"; și apoi l-ai hirotonit diacon zicându-i să spună ecteniile în limba grecească, ceea ce Efrem a îndeplinit; Bucură-te, mare ierarhe Vasile! Condac 11 Bună mireasmă lui Hristos făcându-te, Sfinte Ierarhe Vasile, toată lumea ai umplut de mirosul cel plăcut al Sfintei Evanghelii; și îmbrăcând veșmântul luminat al arhieriei, ai slujit cu toată vrednicia Biserica lui Hristos Dumnezeul nostru; iar noi minunându-ne de viața ta cea îngerească, cântăm împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 11 Pastorind Biserica patriarhala a Constantinopolului timp de 12 ani până la soborul al doilea, te-ai retras la moșia ta Arianz, unde ai petrecut o viață de sfințenie, până la vârsta de optzeci de ani, când Domnul te-a chemat din viața aceasta pământească la împărăția cea cerească și acolo te bucuri de ostenelile tale și de luptele ce ai avut pentru buna întărire a Bisericii lui Hristos, având mulțumirea că la retragerea ta de pe scunul patriarhal, ai lăsat numai o biserică eretică în Constantinopol, iar pe cele ce mai înainte fuseseră date arienilor, le-ai readus la starea de mai înainte a dreptcredincioșilor. Deci noi, cinstind pomenirea ta, te lăudăm cu aceste cântări de laudă: Bucură-te, Ierarhe Grigorie, mintea cea luminată de Dumnezeu; Bucură-te, chimval răsunator în toată lumea, a cuvintelor tale teologhicești; Bucură-te, curățitorul și stârpitorul neghinelor eretice; Bucură-te, plugarule, care ai arăt pământurile sufletești ale creștinilor; Bucură-te, semanătorule al graului dumnezeiesc, care hrănește și satură omenirea creștină; Bucură-te, adăpătorul celor însetați de apa cea vie a Sfintei Evanghelii; Bucură-te, alăuta darului cea de Dumnezeu vestitoare; Bucură-te, întăritorul cel adevărat al dogmelor părinților celor dreptcredincioși; Bucură-te, cârmaci bine priceput al corăbiei Bisericii creștinești; Bucură-te, râu plin de apele darului; Bucură-te, noule David, cel ce ai cântat laude alese lui Dumnezeu, Cel slăvit în Sfânta Treime; Bucură-te, mare ierarhe și teologule Grigorie! Condac 12 Nou Samuel te-ai arătat, Sfinte Grigorie Teologule, cu curăția vieții tale și cu marea ta înțelepciune; împodobit fiind și cu darul oratoriei, ai fost ca un nou David cântând cu fluierul cel păstoresc al cuvântării de Dumnezeu, încât s-a putut spune despre tine că, dacă s-ar fi aflat vreo icoană și vreun chip împodobit, acela ai fi tu, Sfinte Grigorie; pentru care și noi cântăm lui Dumnezeu împreună cu tine: Aliluia! Icos 12 După atâtea veacuri trecute gândindu-ne și noi, Sfinte Ioane, la izgonirea ta de pe tronul patriarhal al Constantinopolului și citind cele scrise de tine episcopului Chiriac cel asemenea izgonit, ne mirăm de mintea ta cea luminată și de cuvintele de mângâiere scrise de tine acelui episcop, care pot sluji tuturor creștinilor la cazuri de necazuri și supărări. Tu, Sfinte Ioane Gură de Aur, ai scris episcopului Chiriac acestea: „Vino să-ți scot rana mâhnirii și să-ți risipesc negura cugetului. Furtuna ce a venit asupra Bisericii este amară și grea, iar corăbierii, neputând face nimic pentru încetarea furtunii, stau încremeniți, plâng, se tânguiesc, se roagă și așteaptă sau pieirea lor în valurile mării, său încetarea furtunii. Nu te mâhni, frate Chiriac, că eu când am fost izgonit din Constantinopol, nu mă îngrijeam de nimic, că ziceam întru mine: de este voia împărătesei să mă izgonească, izgonească-mă. De va vrea să mă fierăstruiască, am pildă pe profetul Isaia. De va vrea să mă arunce în mare, îmi voi aduce aminte de profetul Iona. De îi este voia să mă bage în groapă, am pe Daniil băgat în groapa leilor. De va vrea să mă ucidă cu pietre, am pe Ștefan întâiul mucenic, ce a pătimit aceasta. De va vrea să-mi ia capul, am pe Ioan Botezătorul. De va vrea să-mi ia averea, de o am, s-o ia, căci gol am ieșit din pântecele mamei mele, gol mă voi și duce din viață. De aș fi plăcut oamenilor, nu aș fi sluga lui Hristos; iar proorocul David mă înarmează: Grăit-am mărturiile Tale înaintea împăraților și nu m-am rușinat“. Iar noi citind aceste cuvinte ne minunăm și-ți aducem aceste laude: Bucură-te, minte înaltă de Dumnezeu insuflată; Bucură-te, organ de aur ce ai cuvântat mai frumos decât toți înțeleptii lumii; Bucură-te, că în timpul surghiunului tău multe suferințe și amaruri ai avut; Bucură-te, că de la Comane, unde ai fost îngropat, după 33 de ani, moaștele tale au fost aduse la Constantinopol; Bucură-te, că nu ai voit a te lăsa ridicat până când împăratul Teodosie nu ți-a trimis epistola sa; Bucură-te, că aducându-ți-se moaștele tale la Constantinopol au fost întâmpinate de împăratul și de toți sfetnicii cei mai însemnați ai împărăției; Bucură-te, că moaștele tale au fost duse în biserica Sfântului Apostol Toma; Bucură-te, că de acolo au fost așezate în biserica Sfintei Irina unde au fost puse pe tronul patriarhal; Bucură-te, că de la biserica Sfintei Irina moaștele tale fiind puse cu racla într-o caretă împăratească, au fost duse la biserica Sfinților Apostoli; Bscura-te, ca în acea biserică patriarhală moaștele tale au fost îngropate în sfântul altar; Bucură-te, că un bolnav suferind de nepuțință a încheieturilor, atingându-se de racla moaștelor tale s-a izbăvit cu totul de boală; Bucură-te, mare ierarhe Ioane Gură de Aur! Condac 13 ┇ Viata voastră cea sfântă, slujbele cele împodobite, cuvântările voastre cele mai alese și mai scumpe decât toate avuțiile lumii, scrierile voastre, ce sunt ca niște tezaure de cel mai mare preț, v-au făcut să fiți pentru toată lumea creștină cei mai vrednici de toată cinstirea și venerarea noastră, fiind luați de cei mai vrednici păstori ai Bisericii ca pilde de viață curată și sfântă, de mari și neîntrecuți luminători și apărători ai dreptei credințe, ai vieții celei nemateriale, ai suferințelor și asupririlor la care ați fost supuși de oameni cu cugete rele ce nu vă puteau privi bine din cauza pornirii inimii lor celor lacome și invidioase; dar voi, sfinților, pe toate le-ați suferit cu credință în Dumnezeu, cu înțelepciune, cu răbdare, cu postul, cu rugăciunile și cu viața voastră cea nematerială, pentru care noi, minunându-ne de tăria sufletelor voastre, îndrăznim a vă aduce laude, cântând cu voi lui Dumnezeu: Aliluia! ┇ Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.