🏠 Acatistul Sfântului Ștefan - 27 dec. ³ Tropar g4 Încununatu-s-a creștetul tău cu diademă împărătească, pe urma luptelor pe care le-ai pătimit pentru Hristos Dumnezeu, luptătorule cel dintâi printre mucenici. Că vădind nebunia iudeilor, ai văzut pe Mântuitorul tău, de-a dreapta Tatălui. Pe Acela roagă-L totdeauna pentru sufletele noastre. Condac 1 Apostole al lui Hristos cel mai întâi între diaconi, întărire Mucenicilor, cel ce marginile lumii le-ai Sfințit cu chinurile și minunile tale; sufletele credincioșilor le-ai luminat, pe cei ce te cinstesc cu credință mântuiește-i din toate nevoile, ca să cântăm ție: Bucură-te, întâiule Mucenice și Arhidiacone Ștefane! Icos 1 Îngerii văzând pătimirea ta, s-au mirat de răbdarea ta și cu dragoste au lăudat nevoințele tale zicând: Bucură-te, înger întrupat; Bucură-te, că pe Dumnezeu ai iubit cu adevărat; Bucură-te, că patimilor Lui ai urmat; Bucură-te, îndreptătorule la fapte bune; Bucură-te, că pentru lege ți-ai pus sufletul; Bucură-te, că prin pătimire ai îndemnat pe toți a urma ție; Bucură-te, ușa Mucenicilor; Bucură-te, întărirea credincioșilor; Bucură-te, lauda nevoitorilor; Bucură-te, întâiule Mucenice și Arhidiacone Ștefane! Condac 2 Nesuferind iudeii râvna ta cea dumnezeiască, cu care grăiai împotriva lor și-i mustrai cu îndrăzneală, s-au pornit asupra ta să te ucidă pentru că ei nu știau să cânte: Aliluia! Icos 2 Înverșunata răutate a iudeilor și locul nebuniei lor le-au vărsat asupra ta; și s-au pornit cu pietre a te ucide pe tine, ca pe un miel nevinovat; iar noi cinstind râvna ta, zicem: Bucură-te, suflet de diamant; Bucură-te, trup neîntinat; Bucură-te, voință infocată către Hristos; Bucură-te, că El te-a încununat frumos; Bucură-te, că raza Dumnezeirii ai văzut; Bucură-te, că pe Fiul lui Dumnezeu iudeilor L-ai vestit; Bucură-te, că ei din pricina aceasta au înnebunit; Bucură-te, că fața lor s-a îngălbenit; Bucură-te, că sufletul lor s-a amărât; Bucură-te, întâiule Mucenice și Arhidiacone Ștefane! Condac 3 Sfinții Apostoli vorbind cu îndrăzneală la adunarea lor creștinilor, au zis: nu se cuvine a sluji meselor, ci lui Dumnezeu; atunci ai fost ales a fi ocrotitor sărmanilor, spre a-i învăța să cânte: Aliluia! Icos 3 Fiind ales arhidiacon, ai făcut multe minuni cu darul cel dat ție de la Dumnezeu, spre întărirea celor ce te vedeau; de aceea vrednic ești de acestea: Bucură-te, arhidiacone; Bucură-te, apostole minunate; Bucură-te, că pe bolnavi ai vindecat; Bucură-te, că pe credincioși ai întărit; Bucură-te, că pe evrei cu îndrăzneala ai mustrat; Bucură-te, că pe Hristos L-ai arătat Mesia cel adevărat; Bucură-te, că fariseii de aici s-au îndemnat spre a te ucide; Bucură-te, întâiule Mucenice și Arhidiacone Ștefane! Condac 4 Fiind adunate toate neamurile în Templul lui Solomon și în sinagoga lor, ai fost pârât că strici Legea și necinstești locul cei sfânt, hulindu-te fără dreptate; iar tu cântai din inimă: Aliluia! Icos 4 Stând tu în mijlocul celor nedrepți, ca un înger între ucigași, ai zis: "O, bărbaților, nu vă înșelați, că Iisus Hristos Mesia nu în locașuri făcute de mâini omenești locuiește, ci în sufletele celor ce strigă cu credință: Hristos este Dumnezeu Adevărat"; iar noi zicem ție acestea: Bucură-te, că stând între iudei ca un înger te-ai arătat; Bucură-te, că gura lor cea înveninată o ai astupat; Bucură-te, că ochii lor au sângerat privindu-te; Bucură-te, că toată istoria de la Adam și Moise le-ai arătat; Bucură-te, că ei acestea auzind, și-au astupat urechile; Bucură-te, că i-ai mustrat ca Ilie râvnitorul; Bucură-te, că i-ai arătat pe ei a fi împotrivitori Duhului Sfânt; Bucură-te, întâiule Mucenice și Arhidiacone Ștefane! Condac 5 Dumnezeiescul har întărindu-te pe tine, înaintea iudeilor ai zis cu îndrăzneală, că a venit Mesia cel adevărat; iar ei necrezând, s-au pornit asupra ta cu mânie. Dar tu, vesel fiind, râdeai de nebunia lor, cântând: Aliluia! Icos 5 În zadar s-au tulburat iudeii asupra ta, că stând la loc înalt ai strigat cu mare glas: "iată văd cerurile deschise și pe Fiul lui Dumnezeu stând de-a dreapta Tatălui"; iar noi mirându-ne de îndrăzneala ta, grăim ție acestea: Bucură-te, om îngeresc; Bucură-te, îngere pământesc; Bucură-te, piatră nesfărâmată; Bucură-te, propovăduitorule al lui Hristos; Bucură-te, următorule al blândului Iisus; Bucură-te, că ai biruit cu puterea Lui; Bucură-te, că El ți-a gătit cununa răbdării; Bucură-te, că în ceruri te sălăsluiești; Bucură-te, că acolo vezi pe Sfânta Treime; Bucură-te, întâiule Mucenice și Arhidiacone Ștefane! Condac 6 Mucenice și Arhidiacone Ștefane, ca să întărești pe credincioși, ai făcut rugăciuni pentru ucigașii tăi; deci roagă-te și pentru noi și ne izbăvește de toate nevoile și de vrăjmașii noștri și păzește pe credincioșii creștini de erezii, ca să cânte lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 6 Neamul evreiesc fiind învățat la uciderea proorocilor, s-a pornit asupra ta cu vifor de mânie și te-a scos afară din cetate, ca să te ucidă; dar noi te cinstim cu laude ca acestea: Bucură-te, următorule al patimilor lui Hristos; Bucură-te, căci ca El ai fost batjocorit; Bucură-te, că afară de porți ai pătimit; Bucură-te, că toate chinurile Lui în trupul tău le-ai închipuit; Bucură-te, că neguțătoria sufletului bine o ai chibzuit; Bucură-te, că dreapta credință până la sfârșit o ai păzit; Bucură-te, că răbdarea ta a străbătut cerurile; Bucură-te, întâiule Mucenice și Arhidiacone Ștefane! Condac 7 Saul, fiind foarte râvnitor dupa Legea cea părintească, sufla cu îngrozire asupra ta, vrând cu mii de mâini să te ucidă; dar neputând el face aceasta, a păzit hainele ucigașilor, că nu știa să cânte: Aliluia! Icos 7 Valea lui Iosafat fiind îndestulată de pietre, iudeii cei blestemați acolo te-au scos ca să te ucidă, ca pe un miel nevinovat; dar fiindu-ne jale de tine, cu lacrimi zicem ție acestea: Bucură-te, suflet nevinovat; Bucură-te, trup neîntinat; Bucură-te, că Duhul Sfânt te-a umbrit; Bucură-te, că Saul, rudenia ta, la credința creștinească a venit; Bucură-te, că și el asemenea a pătimit; Bucură-te, că răbdarea ta pe mulți i-a întărit; Bucură-te, că prin tine Domnul s-a preaslăvit; Bucură-te, întâiule Mucenice și Arhidiacone Ștefane! Condac 8 Preasfanta Fecioară, Maica Domnului Iisus, împreună cu ucenicul cel iubit stând la loc înalt și privind spre pătimirea ta, se ruga pentru tine, învățându-ne pe noi ca să ne rugăm unul pentru altul și să cântăm cu credință lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 8 Mucenice al lui Hristos Ștefane, dulci și lesnicioase ți se păreau chinurile, când vedeai pe Iisus privindu-te și pe Sfânta Maica Sa rugându-se pentru tine; iar noi, încredințându-ne îndrăznelii tale celei către Dumnezeu, cântăm ție aceste laude: Bucură-te, că ele ți s-au făcut ție flori spre încununare; Bucură-te, că prin ele ai câștigat mare îndrăzneală la Dumnezeu; Bucură-te, rugătorule pentru sufletele noastre; Bucură-te, cel ce ne izbăvești pe noi de vrăjmasi; Bucură-te, cel ce împaci sufletele celor învrăjbiți; Bucură-te, prietenul lui Dumnezeu cel curat; Bucură-te, că rugându-te pentru noi vei fi ascultat; Bucură-te, întâiule Mucenice și Arhidiacone Ștefane! Condac 9 Fiii piericiunii cei băutori de sânge, intunecați fiind la minte de tatăl lor satana, și-au plinit pofta lor ucigându-te cu pietre pe tine care te rugai pentru ei și cântai lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 9 Dumnezeiasca pronie a sădit în inima ta frica Sa și te-a îndemnat a răbda azvârliturile de pietre, a ne întări pe noi spre dragostea lui Dumnezeu și a grăi ție acestea: Bucură-te, purtătorule de chinuri; Bucură-te, biruitorul iudeilor; Bucură-te, fierbinte rugătorule al Mântuitorului; Bucură-te, cel ce te milostivești de toți credincioșii; Bucură-te, Apostole preaminunate; Bucură-te, arătătorule de taine adevărate; Bucură-te, că rugându-te ai adormit; Bucură-te, că sufletul tău Dumnezeu ca o jertfă l-a primit; Bucură-te, scăpărea celor necăjiti; Bucură-te, ocrotirea diaconilor; Bucură-te, întâiule Mucenice și Arhidiacone Ștefane! Condac 10 Împăratul slavei, Domnul Iisus, primind Sfântul tău suflet în cerul cel văzut de tine deschis și sălășluindu-te lângă scaunul Dumnezeirii, nu ne uita pe noi cei cuprinși de multe nevoi și de ispitele vieții; ci te roagă pentru noi și ne întărește în răbdarea și în dragostea cea către Dumnezeu, spre a cânta: Aliluia! Icos 10 Trupul tău cel zdrobit de pietre fiind aruncat spre mâncare fiarelor și păsărilor, zăcea neîngropat; dar măritul Gamaliel, cu fiul său, l-au îngropat cu cinste, zicând către tine așa: Bucură-te, soare strălucitor; Bucură-te, blândule mielușel; Bucură-te, mântuitorule de suflete; Bucură-te, risipitorule de vrăjmași; Bucură-te, al Evangheliei propovăduitor; Bucură-te, sprijinitorul văduvelor; Bucură-te, mustrătorul iudeilor; Bucură-te, binefăcătorul tuturor; Bucură-te, întâiule Mucenice și Arhidiacone Ștefane! Condac 11 Împărăteasa Evdochia, venind la cetatea Ierusalimului și aflând locul unde ai fost tu ucis, cu lacrimi a sărutat pământul cel roșit cândva cu sângele tău; și zidind biserică preafrumoasă, ca să se preaslăvească Dumnezeul minunilor, a pus într-însa cinstitele tale moaște, ca văzându-te credincioșii să cânte lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 11 Împărate Sfinte, preadulce Iisuse, primește pe pătimitorul Tău ca mijlocitor pentru mântuirea noastră și pentru sporirea în fapte bune; pentru ca îndreptându-ne viața, să grăim cu dragoste către pătimitorul Tău, unele ca acestea: Bucură-te, viteazule ostaș; Bucură-te, propovăduitorule al lui Dumnezeu; Bucură-te, moștenitorule al cereștii împărății; Bucură-te, al lumii învățător; Bucură-te, păzitorule al legii strămosești; Bucură-te, ocrotitorule al țărilor creștinești; Bucură-te, întărirea ostașilor creștini; Bucură-te, cel ce surpi pe vrăjmașii văzuți și nevăzuți; Bucură-te, împodobitorul bisericilor; Bucură-te, întâiule Mucenice și Arhidiacone Ștefane! Condac 12 Faclie luminoasă fiind tu, nu putem a te lăuda pe tine, cel ce ai pus în uimire pe îngeri prin pătimirile tale; ci tu cu darul cel dat ție de la Dumnezeu, învață-ne pe noi a avea evlavie și credință către toți Sfinții, ca împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 12 Întrupându-Se Fiul lui Dumnezeu, a izvorat mulțime de Mucenici, între care tu ai fost cel dintâi, arătându-le calea spre pătimire și îndemnându-ne pe noi a zice ție unele ca acestea: Bucură-te, rugătorule fierbinte pentru neamul creștinesc; Bucură-te, cel ce ai biruit tot sfatul diavolesc; Bucură-te, cel ce cu rugăciunile tale mângâi pe toți; Bucură-te, cel ce prin pptimirile tale gonești demonii; Bucură-te, că pe cei ce te cinstesc, îi faci sănătoși; Bucură-te, că cei ce te laudă vor câștiga mila ta; Bucură-te, mângâierea celor întristați; Bucură-te, grabnicule ajutător al celor ce te cheamă; Bucură-te, întâiule Mucenice și Arhidiacone Ștefane! Condac 13 ┇ O, preadulce Mucenice al lui Hristos, Ștefane, primește această puțină rugăciune din gurile noastre cele de tină și te roagă pentru noi nevrednicii, ca prin rugăciunile tale să fim mântuiți de mânia lui Dumnezeu și de ceasul cel înfricoșător al Judecății; ca împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! ┇ RUGĂCIUNE Sfinte Mare Mucenice al lui Hristos Ștefane, cel ce ai proslăvit pe Dumnezeu întru mădularele tale cele mucenicești, nu ne trece cu vederea pe noi, cei cuprinși de nevoi și ispite; ci te roagă pentru noi Preamilostivului Dumnezeu ca să împace lumea și să depărteze de la noi pe tot vrăjmasul cel pornit asupra noastră, prin mania lui Dumnezeu pentru păcatele noastre. Roagă-te, Sfinte al lui Dumnezeu cu aceeași căldură cu care te-ai rugat pentru ucigașii tăi; roagă-te să depărteze de la noi furia celor fără de Dumnezeu și să ne apere pe noi, poporul Său cel nou ales, ca prin rugăciunile tale fiind mântuiți, să lăudăm bunatatea lui Dumnezeu cea nespusă și pe tine să te mărim în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.