🏠 Acatistul Sfântului Ierarh Spiridon - 12 dec. ³ Tropar g1 Soborului cel dintâi te-ai arătat apărător și de minuni făcător, purtătorule de Dumnezeu Spiridoane părintele nostru. Pentru aceasta, cu femeia cea moartă în groapă tu ai vorbit și șarpele în aur l-ai prefăcut. Și când ai cântat sfintele rugăciuni, îngeri ai avut împreună cu tine slujind preasfințite. Slavă Celui ce te-a preamărit pe tine; slavă Celui ce te-a încununat; slavă Celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri! Condac 1 Apărătorului credinței dreptmăritorilor, Cuviosului Părintelui nostru Spiridon, să-i aducem din inimă mărturisiri mulțumitoare, toți care prin ale lui înțelepte învățături ne-am luminat cu credința și să-i cântăm: ¦ Bucură-te, Sfinte Ierarhe Spiridoane, mare făcătorule de minuni! ¦ † Icos 1 Popoarele credincioșilor, cunoscând mulțimea minunilor tale, prin care ai rușinat pornirea ereticilor cea fără de judecată, asupra credinței noastre, cu umilință te lăudăm pe tine, cu cântări ca acestea: Bucură-te ierarhul Mântuitorului Hristos Bucură-te scăparea celor ce năzuiesc către tine Bucură-te îndreptătorul credinței Bucură-te ajutătorul celor necăjiți; Bucură-te că mintea păgânilor tu o întuneci Bucură-te că și tu ai lucrat strălucirea credinței Bucură-te că pe protivnici vitejește i-ai gonit Bucură-te cel ce pururea nouă te-ai arătat purtător de biruință; Bucură-te făclia care luminezi pe cei din întunericul păcatului Bucură-te cel ce cu blândețe primești la tine pe cei greșiți Bucură-te învățătorul dogmelor creștinești Bucură-te care cu negrăită dulceață îndreptezi pe cei nepricepuți; ¦ Bucură-te Sfinte Ierarhe Spiridoane, mare făcătorule de minuni! ¦ † Condac 2 Deși nu avem îndestulată vrednicie și pricepere noi ticăloșii, pentru ca să lăudăm cu potrivite cuvinte minunile tale, dar pentru că din suflete curate și din inimi umilite îndreptăm către tine aceste mărturisiri, primește-le Sfinte Spiridoane de la noi, care Îi cântăm lui Dumnezeu ¦ Aliluia! ¦ † Icos 2 Care dintre noi păcătoșii s-ar putea lăuda că rugăciunea lui cu vrednicie va fi primită de tine, dacă nu ne sârguim a stinge pornirea patimilor noastre cele trupești, care sunt lucrare de la vicleanul diavol? Dar prin mulțimea înțelepciunii tale, socotind slăbiciunea firii noastre cu milostivire, pentru necazurile ce ne-au cuprins, primește cântarea aceasta: Bucură-te cel ce din pântece ai fost ales de Dumnezeu Bucură-te cel care fără învățătură filozofică ai fost legii apărător, biruind pe filozofi Bucură-te arhiereule împodobit cu darul Sfântului Duh Bucură-te comoara legii noastre cea mult prețuită; Bucură-te de la care și cei mai învățati legiuitori s-au povățuit Bucură-te lauda arhiereilor și a dascălilor Bucură-te podoaba Bisericii lui Hristos Bucură-te mustrătorul obiceiurilor celor rele ale ereticilor; Bucură-te că din pruncie ai fost plin de înțelepciune Bucură-te că la Sobor te-ai arătat mare învingător Bucură-te care pentru lege te-ai luptat cu toată puterea Bucură-te cel ce și astăzi de la noi credincioșii nu te depărtezi; ¦ Bucură-te Sfinte Ierarhe Spiridoane, mare făcătorule de minuni! ¦ † Condac 3 Împovărați de multe ispite și în noianul păcatelor celor mai vătămătoare aflându-ne astăzi, mare nădejde punem în tine, Ierarhe. Ajutorul celor fără de nădejde, mângâierea celor necăjiți, te rugăm fii mijlocitor pentru sufletele noastre și împreună să cântăm lui Dumnezeu ¦ Aliluia! ¦ † Icos 3 Darul Duhului fiind cu tine, deși în tinerețe ai fost păstor turmelor celor necuvântătoare, la bătrânețe însă fiind cu înțelepciune, ai știut a păstori și turmele cele cuvântătoare ale credincioșilor și la Soborul cel dintâi te-ai arătat apărător și de minuni făcător; pentru aceasta îți aducem cântarea: Bucură-te episcopul Trimitundei Bucură-te lauda poporului cel credincios Bucură-te tămăduirea bolnavilor Bucură-te că ești rugător către Dumnezeu pentru cei cuprinși de patimi; Bucură-te că din primejdii mântuiești pe cei ce aleargă la tine Bucură-te izbăvitorul patimilor celor trupești și sufletești Bucură-te că oricine aleargă la ajutorul tău nu iese neajutorat Bucură-te tămăduitorul rănilor celor de moarte; Bucură-te că la orice întâmplare fiind chemat ești grabnic ajutător Bucură-te doctorul cel fără de plată Bucură-te nădejdea tuturor Bucură-te acoperământul și scăparea noastră; ¦ Bucură-te Sfinte Ierarhe Spiridoane, mare făcătorule de minuni! ¦ † Condac 4 Mult-milostive părinte, primește rugăciunea aceasta a noastră a păcătoșilor și cu obișnuita ta bunătate și milostivire mijlocește către Ziditorul tuturor, pentru ca să dăruiască vindecare și sănătate robilor Săi celor ce te cheamă în ajutor și cu tine cântă lui Dumnezeu ¦ Aliluia! ¦ † Icos 4 Astăzi stând înaintea icoanei tale noi nevrednicii, ca și când ne-am afla chiar înaintea moaștelor tale, de care bogăție suntem lipsiți și mărturisind minunile tale pe care le-ai făcut, Sfinte Spiridoane, ascultă această puțină rugăciune și întinde nouă dreapta ta cea puternică și binecuvântătoare spre ajutorul nostru, pentru ca după vrednicie să săvârșim cântarea aceasta: Bucură-te cel ce ești cu îngerii slujitor Bucură-te că ești și cu oamenii cu trupul petrecător Bucură-te al cărui trup astăzi săvârșește minuni Bucură-te că încălțămintele tale slujesc drept dovadă; Bucură-te odor neprețuit al ostrovului Corfu Bucură-te că ale tale minuni în toată lumea s-au vestit Bucură-te cel ce nu cruți osteneala pentru a face bunătăți Bucură-te ajutătorul celor ce știu minunile tale; Bucură-te stâlp neclintit al creștinătății Bucură-te lauda patriarhilor și a cuvioșilor monahi Bucură-te că slujind în biserică, serafimii te umbreau Bucură-te prin care slujba Sfintelor cu vrednicie se săvârșea; ¦ Bucură-te Sfinte Ierarhe Spiridoane, mare făcătorule de minuni! ¦ † Condac 5 Așa precum la ostrovul Corfu, unde sunt moaștele tale, cu milostivire cercetezi și vindeci toate neputințele poporului cel binecredincios care așteaptă ajutorul tău, îndură-te și de noi nevrednicii; trimite ajutorul tău și ne izbăvește de durerea ce ne-a cuprins, întărindu-ne a cânta lui Dumnezeu cântarea aceasta ¦ Aliluia! ¦ † Icos 5 Pentru ca să arăți a ta mare milostivire neamului omenesc, tu izbăvești din nevoi pe cei ce se învăluiesc în călătoria pe marea lumii, când cer ajutorul tău puternic și din adâncul inimii te laudă cu graiuri ca acestea: Bucură-te cârmuitorul cel prea bun al corăbiilor celor învăluite Bucură-te scăparea deznădăjduiților înotători Bucură-te alinarea valurilor tulburate Bucură-te că prin suflarea ta undele se potolesc; Bucură-te că risipești cu rugăciunea ta și furtuna Bucură-te că se luminează prin a ta mijlocire întunecimea norilor Bucură-te că ești tare ajutător celor de tunet înspăimântați Bucură-te izbăvitorul celor înfricoșați de săgeata fulgerului; Bucură-te că tu mijlocind către Mântuitorul, ne izbăvești de orice primejdii Bucură-te nădejdea noastră și scăparea de acum Bucură-te și pentru noi păcătoșii care în toate primejdiile la tine năzuim Bucură-te pentru că nimeni, din câți aleargă la tine, nu rămâne fără ajutor; ¦ Bucură-te Sfinte Ierarhe Spiridoane, mare făcătorule de minuni! ¦ † Condac 6 Cinstitorule de Dumnezeu și dumnezeiescule Spiridoane, ascultă rugăciunea aceasta a noastră în ceasul acesta și prin sfintele și de Dumnezeu primitele tale rugăciuni, ne izbăvește de războiul ce ne înfricoșează, precum ai izbăvit pe cei ce erau învăluiți în mare când au chemat ajutorul tău, pentru ca și noi ca aceia să aducem lui Dumnezeu cântare ¦ Aliluia! ¦ † Icos 6 Ierarhule al lui Hristos, cinstite slujitor al darului, solește nouă păcătoșilor mijlocirile tale cele bogate către Stăpânul, pentru ca să ne învrednicim noi păcătoșii a ne împărtăși cu bunătățile sufletești și trupești, cele făgăduite credincioșilor creștini și să-ți cântăm ție așa: Bucură-te Spiridoane al lui Hristos Bucură-te cinstite slujitor al darului Bucură-te vindecătorul bolnavilor Bucură-te mir care împrăștii toată durerea; Bucură-te roua cea răcoritoare de fierbințeala patimilor celor mai cumplite Bucură-te că prin ale tale rugăciuni slăbănogii se întăresc Bucură-te de aproape ajutor al celor cufundați în multe primejdii Bucură-te că tu rogi pe Domnul pentru toți câți se află pe patul durerilor; Bucură-te că și noi păcătoșii de la tine cerem ajutorul Bucură-te că văzând numai chipul tău pe icoană, toată durerea ni se alină Bucură-te al patimilor mare mângâietor Bucură-te și al celor neputincioși tare sprijinitor; ¦ Bucură-te Sfinte Ierarhe Spiridoane, mare făcătorule de minuni! ¦ † Condac 7 O, preamilostive și mult-îndurate Doamne, nu trece cu vederea lacrimile robilor Tăi, ci le ajută și-i miluiește cu iubirea Ta de oameni, izbăvindu-i de toate asupririle și de tot necazul ce i-a cuprins, din pricina mulțimii păcatelor și precum pe soacra lui Petru ai ridicat-o din patul durerilor, așa ridică și pe robii Tăi din primejdia în care se află, pentru rugăciunile Sfântului Spiridon, cu care împreună îți cântăm ¦ Aliluia! ¦ † Icos 7 Toate puterile cerești lăudând credința cea tare către Dumnezeu, cu tine dimpreună slujesc Ziditorului lumii Celui fără de început; iar noi, nepricepându-ne de altă rugăciune, aducem ție aceste cuvinte de laudă: Bucură-te că ai strălucit credința prin minuni Bucură-te că prin credință ai putut face minuni Bucură-te că rugăciunile tale niciodată n-au fost neascultate Bucură-te înțeleptule rugător către Dumnezeu; Bucură-te tămâie bine-primită înaintea Domnului Bucură-te ale cărui rugăciuni au scăpat suflete din primejdii Bucură-te cel ce biruiești puterile celor fără de lege Bucură-te tare ajutător al credincioșilor; Bucură-te tăria cetăților celor locuite de popoarele dreptmăritorilor Bucură-te nimicirea zidurilor celor tari ale celor fără de lege Bucură-te că tiranii sunt biruiți auzind de puterea credinței tale Bucură-te temelia asupra căreia s-a așezat semnul crucii; ¦ Bucură-te Sfinte Ierarhe Spiridoane, mare făcătorule de minuni! ¦ † Condac 8 Toți ocârmuitorii binecredincioși, având nădejdea lor către tine, în orice întâmplare nu se vor rușina Părinte Spiridoane, fiind tu creștinătății mare folositor; pentru aceea nu trece cu vederea și ale noastre rugăciuni milostive și ne ajută și ne izbăvește din toate nevoile, măcar că suntem nevrednici de această dobândire și vom cânta împreună cu tine lui Dumnezeu ¦ Aliluia! ¦ † Icos 8 Având puterea darului primită de la Dumnezeu, tu ai prefăcut seceta în ploi, precum și mulțimea prisositoare a ploilor, prin ale tale rugăciuni sfinte, s-a contenit și de foametea aceea înspăimântătoare s-a rourat poporul cel ce o aștepta, risipindu-se jitnițele strângătorilor de grâu; pentru care cântăm ție acestea: Bucură-te scăparea din foametea cea văzută Bucură-te că tu, ca alt Ilie, ai prefăcut seceta cea tare a vremii, în ploi Bucură-te prin ale cărui rugăciuni s-au oprit ploile cele prisositoare Bucură-te nădejdea cea bună a lucrătorilor de pământ; Bucură-te mulțimea celor ce seamănă cu credință Bucură-te secerișul cel îmbelșugat al semănătorilor Bucură-te cămărașul cel bogat al săracilor Bucură-te că în orice vreme de secetă, cerând ajutorul tău, îl și dobândim; Bucură-te că de la tine primim ajutor pururea Bucură-te mângâierea celor cuprinși de nevoi Bucură-te lauda credincioșilor Bucură-te țarină bineroditoare; ¦ Bucură-te Sfinte Ierarhe Spiridoane, mare făcătorule de minuni! ¦ † Condac 9 Făcătorule de minuni, Sfinte Ierarhe Spiridoane, după cum în vremea lui Constantin și a lui Constanție, prin ale tale rugăciuni, ai izbăvit poporul de primejdie aducând peste semănăturile lor ploi hrănitoare și risipind jitnițele strângătorilor de grâu, așa și astăzi trimite mila ta asupra poporului ce locuiește în țara aceasta, dăruind îmbelșugare și timp roditor, pentru ajutorul sărmanilor și a celor ce plâng, cu care împreună vom cânta lui Dumnezeu ¦ Aliluia! ¦ † Icos 9 Când ai auzit pe săracul acela cerându-ți ajutor în necazurile lui, nu l-ai depărtat cu cuvinte întristătoare, nici nu l-ai deznădăjduit de la bogata dobândire, ci prefăcând șarpele în aur, l-ai dat lui cu binecuvântarea ta spre întrebuințare și l-ai scăpat din cumpăna nevoilor; pentru care auzi această laudă: Bucură-te bogăția săracilor Bucură-te ajutătorul celor lipsiți Bucură-te că ai schimbat șarpele în aur Bucură-te că ai prefăcut firea jivinei în metal; Bucură-te că prin aceasta ai arătat netrebnicia metalului cea amăgitoare, a fi trebnică numai în cele de folos Bucură-te că prin aceasta săracul s-a mântuit Bucură-te că ai arătat minunea ta împrumutătorului Bucură-te că prin rugăciunea ta iarăși în șarpe s-a prefăcut aurul; Bucură-te comoară neîmpuținată a săracilor Bucură-te ale cărui daruri mintea noastră nu le poate judeca Bucură-te vistierul darurilor lui Hristos Bucură-te că averea lumii acesteia nu ți-a trebuit; ¦ Bucură-te Sfinte Ierarhe Spiridoane, mare făcătorule de minuni! ¦ † Condac 10 Asemenea săracului aceluia socotindu-ne și pe noi, care suntem săraci de faptele cele bune, dăruiește-ne nouă ajutorul tău, cu care biruind toate pornirile vrăjmașilor de asupra noastră și năvălirea șerpilor celor otrăvitori de gânduri, care se luptă cu noi neîncetat, să dobândim cele spre folos pentru viața aceasta și pentru cea viitoare, cântând împreună cu tine lui Dumnezeu ¦ Aliluia! ¦ † Icos 10 Cine nu se va înfricoșa de lucrurile tale, când va auzi cum cea moartă din mormânt ți-a răspuns când ai întrebat-o și cum au fost izbăviți corăbierii de înecare? Pentru zavistuitul, pe care l-ai izbăvit de la moarte. Și pentru toate minunile tale, toți îți aducem această laudă: Bucură-te ajutătorul văduvelor Bucură-te descoperirea lucrurilor celor neștiute Bucură-te că și cea moartă ți-a răspuns pentru credința ta Bucură-te că răspunsul acela a făcut pe cei necredincioși să amuțească; Bucură-te că tu toate acestea le-ai făcut pentru credință Bucură-te că ai săvârșit minuni de care s-au îngrozit aleșii păgânilor Bucură-te că pentru slava Ziditorului ai voit a face acestea Bucură-te că bunătățile pământului nu ți-au trebuit; Bucură-te că ai adunat avuțiile tale în cer Bucură-te că și astăzi tot de acolo se revarsă milele tale Bucură-te și pentru noi care mulțumim ție pentru câte ne dăruiești Bucură-te că pentru toate cântăm ție: „Bucură-te“ ¦ Bucură-te Sfinte Ierarhe Spiridoane, mare făcătorule de minuni! ¦ † Condac 11 Auzind moarta glasul tău, din mormânt ți-a răspuns la întrebarea ce i-ai făcut; și precum cu credință ai făcut trupul cel fără de suflare să dea glas, așa cu milostivire fă și trupurile noastre cele lipsite de bunătăți, ca să dobândească sănătate și mântuire, pentru ca și noi, dimpreună cu tine, sfinte, să aducem lui Dumnezeu cântare ¦ Aliluia! ¦ † Icos 11 Doctorul sufletelor și al trupurilor, Sfinte Spiridoane, care pe împăratul Constantin l-ai izbăvit de boala ce avea și pe copilul femeii celei de atunci l-ai întors spre viață, întoarce și ticălosul nostru suflet cel mort de mulțimea păcatelor ce l-au cuprins din îndemnarea diavolului și primește spre plată mulțumirea aceasta: Bucură-te tămăduirea credinciosului împărat Bucură-te scăparea copilului femeii, cel ce era pe moarte Bucură-te că prin tine a fost bucurată mama copilului cel vindecat Bucură-te bucuria maicilor celor iubitoare de fii; „Bucură-te“ a zis ție împăratul Constantin „Bucură-te“ ți-a cântat cu lacrimi femeia aceea cu fiul său Bucură-te ale cărui leacuri nu sunt amăgitoare Bucură-te scăparea femeii celei desfrânate, care a îndrăznit a se atinge de tine; Bucură-te că văzând tu desfrânarea ei, pocăindu-se s-a curățit „Bucură-te“, a strigat ție desfrânata aceea, dacă a scăpat de păcate Bucură-te tămăduirea trupului meu Bucură-te mântuirea sufletului meu; ¦ Bucură-te Sfinte Ierarhe Spiridoane, mare făcătorule de minuni! ¦ † Condac 12 Nu cerem mai multă îndurare de la tine, părinte, decât ai arătat tuturor acelora care mai înainte de noi au ajuns la ajutorul tău și pentru numele tău și mijlocirea ta, au dobândit de la Împăratul cerului și al pământului vindecare bolilor, sănătate și sporire către cele de folos, pentru ca precum aceia așa și noi împreună cu tine, să cântăm lui Dumnezeu ¦ Aliluia! ¦ † Icos 12 Nu ne da morții preafericite, precum pe femeia cea căzută în păcatul desfrânării, măcar că și decât dânsa suntem mai păcătoși; pentru că noi, fiind cuprinși de rușinea faptelor noastre cele ce din tinerețe ne-au cuprins, nu ne vom îndoi a mărturisi păcatele noastre către tine și a cere ajutorul tău cu graiuri ca acestea: Bucură-te mărturia celor ce și-au mărturisit păcatele către tine și s-au pocăit Bucură-te mustrarea celor ce cu viclenie tăinuiesc păcatele lor Bucură-te că nu suferi pe cei ce petrec în nelegiuiri Bucură-te că te-ai arătat folositor tare celor ce s-au pocăit; Bucură-te că tu ai slobozit limba mândrului diacon ce nu se oprise, spre smerenie Bucură-te că tu ai întors capra de la cel ce o răpise, aducând-o la stăpânul ei Bucură-te că tu mai înainte ai descoperit lucruri neștiute care aveau să fie Bucură-te că mulți au venit la credință, văzând ale tale minuni; Bucură-te că și eu de la tine aștept tămăduire Bucură-te și-mi fii mijlocitor spre iertarea păcatelor mele Bucură-te că ai bucurat cu minunile tale tot neamul creștinesc Bucură-te astăzi și pentru mine păcătosul și mă miluiește; ¦ Bucură-te Sfinte Ierarhe Spiridoane, mare făcătorule de minuni! ¦ † Condac 13 ┇ O, preabunule și întru tot lăudate Părinte Spiridoane, primind acest dar, fii de acum mijlocitor către Îndurătorul Dumnezeu, ca pentru ale tale sfinte rugăciuni și a Sa iubire de oameni, să ne dăruiască sănătate și iertare de păcate, ca și noi împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu ¦ Aliluia! ¦ † ┇ Rugăciune Vrednicule păstor al Bisericii, Sfinte Ierarhe Spiridoane, deși nu avem nici vrednicie și nici pricepere pentru a ne ruga ţie cu potrivite cuvinte, totuși venim la tine, sfinte, și mărturisindu-ne multele păcate săvârșite, ne rugăm ţie cu smerenie: Întinde mâna ta cea dreaptă, cu care de-a lungul vieţii ai săvârșit atâtea minuni, și binecuvântează-ne pe noi toţi, cei care venim la tine cu credinţă! Nădejde a celor care și-au pierdut nădejdea, mângâiere a celor necăjiţi, te rugăm fii mijlocitor pentru sufletele noastre cele împovărate de multe ispite și, cu obișnuita ta bunătate și iubire de oameni, roagă-te către Ziditorul tuturor să ne dăruiască vindecare de feluritele boli ale sufletului. Învrednicește-ne și pe noi, nevrednicii, ca prin mijlocirea ta să ne împărtășim de bunătăţile sufletești și trupești făgăduite adevăraţilor credincioși. Dăruiește-ne, sfinte, ajutorul tău cu care, biruind otrăvitoarele gânduri care se luptă cu noi neîncetat, să dobândim cele de folos pentru viaţa aceasta și, mai ales, pentru cea viitoare. Amin! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.