🏠 Acatistul Sfântului Simeon Stâlpnicul din Muntele Minunat - 24 mai ³ Condac 1 Preacuviosului nostru Părinte Simeon, ca celui ce prin dragoste și smerenie s-a făcut lăcaș Preasfintei Treimi, cântare de laudă cu umilință să-i aducem, zicând: Bucură-te, Sfinte Părinte Simeoane! Icos 1 Îngerul întâistătător al celor drepți, Părinte Simeoane, numindu-te fiu al dreptății și slujitor al Domnului, pentru care noi, smeriții, aducem cântare: Bucură-te, odrăslire din părinți binecredincioși! Bucură-te, bogată roadă a curățeniei părinților tăi! Bucură-te, ucenice preaiubit al Botezătorului loan! Bucură-te, al Arhidiaconului și întâiului Mucenic Ștefan deopotrivă iubit! Bucură-te, că Sfântul loan Botezătorul nașterea ți-a vestit! Bucură-te, că semn al încrederii un bulgăre de tămâie maicii tale i-a dăruit! Bucură-te, Sfinte Părinte Simeoane! Condac 2 De la sânul maicii tale te-ai arătat iubitor al înfrânării, căci dintru cel drept te hrăneai și ai fost următor cetelor îngerești, dimpreună cu care cântai: Aliluia! Icos 2 Descoperirea celor neștiute și vederea tainelor ascunse Domnul ți le-a dăruit, Simeoane, căci te-ai depărtat din pruncie de cele ale lumii, voind cele nepieritoare a le primi. Pentru aceasta primește ale noastre cântări: Bucură-te, cel născut fără dureri! Bucură-te, noule Samuile, cel ce Domnului din pruncie ai fost dăruit! Bucură-te, că din mâncare făcută cu meșteșug omenesc nu ai gustat! Bucură-te, că pâine, miere și sare în toate zilele vieții tale tu ai mâncat! Bucură-te, Sfinte Părinte Simeoane! Condac 3 Fericite Simeoane, cu povățuirea lui Dumnezeu la vârsta de șase ani ai venit la mănăstirea cuviosului loan Stâlpnicul, care cu dragoste primindu-te, se minuna cântând: Aliluia!â Icos 3 Vrăjmașul cel urâtor de oameni s-a spăimântat de tine, Sfinte Simeone și ca un leu răcnea asupra ta, dar tu, ca pe un neputincios, nu l-ai băgat în seamă, întrarmat fiind cu smerenia și cu nevoința ai pornit asupra lui. Iar noi, ca cei ce suntem în tot ceasul zdruncinați de pornirea lui asupra noastră, cădem la tine, sfinte și te rugăm: ajută-ne nouă, celor ce cântăm: Bucură-te, că prunc fiind ai covârșit pe cei bătrâni în nevoință! Bucură-te, că nerăutatea inimii de mic ai dobândit-o! Bucură-te, că schima îngerească la vârsta de șapte ani ai primit! Bucură-te, că urmând povățuitorului tău loan, pe stâlp te-ai suit! Bucură-te, că pe acesta urmând Domnului în fiecare zi te-ai răstignit! Bucură-te, că uitând de trup asemenea celor fără de trup ai vietuit! Bucură-te, Sfinte Părinte Simeoane! Condac 4 Cu totul ne-am depărtat de cea în Duhul viețuire, iar tu, al nostru părinte, cu milostivire ne dăruiește cuvinte cu umilință, ca bucurându-ne de tine să-L slăvim pe Dumnezeu cel în Treime slăvit zicând: Aliluia! Icos 4 Nu au putut să clatine vârtutea ta uneltirile celui viclean, ci mai vârtos te-au întărit și prin ungere de sus ai primit puterea asupra demonilor, pentru care cu grăbire către al tău ajutor alergând zicând: Bucură-te, că mai mult decât toate ai prețuit duhul umilit! Bucură-te, căi nima înfrântă și smerită jertfă în tot ceasul ai adus! Bucură-te, că Domnul ți-a dăruit smerenia! Bucură-te, căci cu aceasta ai ars a diavolului înălțare! Bucură-te, că aceștia cu înfricoșare vroiau să te piardă! Bucură-te, că prin darul lui Hristos ai fost păzit! Bucură-te, Sfinte Părinte Simeoane! Condac 5 învață, Sfinte, mintea noastră ca cele deșarte măcar în vremea rugăciunii să le gonească, pentru ca să nu aducem lui Dumnezeu jertfă neprimită, ci cu lacrimi să cântăm: Aliluia! Icos 5 Năvala cea sălbatică a patimilor s-a învârtoșat asupra ta, Părinte, dar tu, împotrivindu-te, nu ai dat somn ochilor tăi, ci cu multe lacrimi ai cerut ajutor în război, iar Domnul, văzând dragostea ta pentru El, ți-a dăruit biruința. Primește aceste laude ale noastre, Sfinte, ca stâlpare de biruință: Bucură-te, că întunericul și năvala patimilor n-au rătăcit sufletul tău! Bucură-te, că nebunia tinereții nu ți-a schimbat cugetul cel bun! Bucură-te, că fericirea și odihna nu ai căutat-o în cele trecătoare! Bucură-te, că în multă nevoință și înfrânare le-ai aflat! Bucură-te, că în ceruri ai primit împărtășirea cu Sfintele Taine! Bucură-te, că de acestea văzduhul de negrăită mireasmă s-a umplut! Bucură-te, Sfinte Părinte Simeoane! Condac 6 Ai arătat viață mai presus de fire, asemănându-te heruvimilor, iar prin credința ta fierbinte ai slujit serafimilor, cu care cânți în ceruri: Aliluia! Icos 6 Povățuitor al vieții monahale te-ai făcut prin darul Sfântului Duh, Simeoane preafericite, căci cu înțelepciune și înțelegere din Sfânta Scriptură grăiai, învățând dreapta credință. Pentru care îți zicem ție: Bucură-te, izvorule plin de apa cea vie! Bucură-te, învățătorule cu faptele și cuvintele! Bucură-te, dascălul pocăinței nesfârșite! Bucură-te, că faptele tale au fost deopotrivă cu învățătura! Bucură-te, că al tău cuget cu totul către cele cerești l-ai îndreptat! Bucură-te, că trupul tău prin nevoință l-ai topit! Bucură-te, Sfinte Părinte Simeoane! Condac 7 Fiarele cele netrupești se porneau asupra ta cu răutate, dar dragostea ta de Dumnezeu prefăcea în nimic puterea lor când cântai: Aliluia! Icos 7 Dumnezeu proslăvește pe cei ce-L iubesc pe El și îi împlinesc voia și întru tine a revărsat cu îmbelșugare darul izgonirii diavolilor și a tot felul de boli. Tămăduiește și neputințele noastre, părinte, ale celor ce strigăm: Bucură-te, doctorul cel fără de plată! Bucură-te, că pe cei ce se roagă ție îi ajuți! Bucură-te, că celor din necazuri ești izbăvitor! Bucură-te, grabnic tămăduitor! Bucură-te, al șerpilor și balaurilor omorâtor! Bucură-te, părinte cu dragoste împodobit! Bucură-te, Sfinte Părinte Simeoane! Condac 8 Sălășluind în Muntele cel Minunat, ai zidit acolo o mănăstire și un alt stâlp pe care însuși Domnul venind cu sfinții îngeri a sfințit stâlpul în care te-ai suit cu bucurie cântând: Aliluia! Icos 8 La vârsta bărbatului desăvârșit în cel de-al treizeci și treilea an al vieții tale, cu porunca lui Dumnezeu, ai primit harul preoției, spre slava Lui. Te rugăm, ca cel ce ești mijlocitor al nostru și aceste laude ale noastre să le primești: Bucură-te, că Sfânta Liturghie cu credință ca un înger slujeai! Bucură-te, că descoperiri și vedenii Domnul îți arăta! Bucură-te, sfătuitorule de Duhul Sfânt insuflat! Bucură-te, că tuturor tămăduiri le dăruiai! Bucură-te, că șchiopi, orbi și leproși vindecai! Bucură-te, Sfinte Părinte Simeoane! Condac 9 Întru tine, Părinte Simeoane, s-a împlinit cuvântul lui Hristos: “Cel ce crede întru Mine va face lucrurile pe care Eu le fac“, minunatule rob al lui Dumnezeu, cel ce cânți de-a pururi în ceruri: Aliluia! Icos 9 Smerita cugetare, tăcerea și dragostea le-a arătat viața ta luminată, Simeoane preacuvioase, căci filosofia deșartă a acestei vieți ai defăimat și întru toate ai urmat cuvântul Domnului: “Cel ce vrea să-Mi urmeze să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze". Minunându-ne de viața ta îngerească, te rugăm ca aceste neputincioase graiuri ale noastre să le primești cântându-ți: Bucură-te, viață închinată Sfintei Treimi! Bucură-te, monahule următor al Sfinților Părinți! Bucură-te, stâlpule al creștinătății! Bucură-te, Părinte între cei mai mari părinți! Bucură-te, mângâiere în supărări! Bucură-te, balsam în suferințe! Bucură-te, Sfinte Părinte Simeoane! Condac 10 “lată Mirele vine în miezul nopții“, zice cântarea și fericit ai fost tu, slugă înțeleaptă, căci te-ai aflat priveghind și cântând: Aliluia! Icos 10 Domnul a binevoit să-ți descopere mai înainte mutarea ta din cele de aici, iar ucenicii cu lacrimi ca unui părinte iubitor de fii îți cântau: Bucură-te, părinte cel cu mulți fii! Bucură-te, pom roditor cu felurite roade! Bucură-te, că minunile tale s-au vestit în toată lumea! Bucură-te, că de vederea luminii neînserate te-ai învrednicit! Bucură-te, că din mâna cerească te-ai hrănit! Bucură-te, spicule cu însutită roadă! Bucură-te, Sfinte Părinte Simeoane! Condac 11 Rugăciunea noastră, Sfinte Părinte Simeoane, primește-o ca pe o jertfă duhovnicească pentru mântuirea noastră, ca să cântăm în veci Domnului: Aliluia! Icos 11 În ceruri sufletul cu cântări îngerești a fost primit și în latura drepților și a sfinților s-a sălășluit, de-a dreapta lui Dumnezeu, pentru care cântăm: Bucură-te, căci glasul Domnului: “vino, slugă bună și credincioasă întru odihna Domnului Tău“ ai auzit! Bucură-te, al Stăpânului prieten de aproape! Bucură-te, bucuria îngerilor cea negrăită! Bucură-te, căci cu Maica Domnului și cu toți sfinții pentru lume te rogi! Bucură-te, a Sfântului loan Botezătorul rodire bogată! Bucură-te, împreună cu sfinții petrecător! Bucură-te, Sfinte Părinte Simeoane! Condac 12 Ca o mângâiere ne-ai lăsat nouă sfintele tale moaște, pe care cu evlavie le sărutăm cântând: Aliluia! Icos 12 Binecuvântarea ta, Sfinte, pe care o reverși prin moaștele tale, umple de bucurie inimile noastre, pentru care cu mulțumire îți cântăm: Bucură-te, lauda Bisericii lui Hristos! Bucură-te, bucuria noastră, a ortodocșilor! Bucură-te, înfruntarea ereticilor! Bucură-te, lămurirea celor aflați în îndoială! Bucură-te, nădejdea celor deznădăjnuiți! Bucură-te, lumina celor din întunericul patimilor! Bucură-te, Sfinte Părinte Simeoane! Condac 13 ┇ O, preaînțelepte de Dumnezeu purtătorule, Părinte Simeoane, slava cuvioșilor, primește de la noi aceste laude pe care cu tot sufletul ți le aducem și roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, cei ce-ți strigăm: Aliluia! ┇ RUGĂCIUNE CATRE SFÂNTUL SIMEON DIN MUNTELE MINUNAT Prea Cuvioase Părinte Simeoane, cel ce, încă din copilărie fiind nevoitor și iubitor al frumuseții cerești, ai strălucit cu harul tău peste toate marginile pământului, ascultă rugăciunea noastră, a celor greu încercați de nevoi și de ispite. Tu, cel ce te-ai învrednicit de adevărata cunoaștere a Duhului, mijlocește pentru noi către Bunul Dumnezeu să ne împărtășească și nouă harul Său cel sfințitor. Luminează-ne prin rugăciunile tale bineprimite de Dumnezeu și dăruiește-ne sănătate, pace sufletească și cunoașterea celor dumnezeiești. Ferește Biserica cea Adevărată de rătăcirile acestui veac și roagă-l neîncetat pe Hristos să ne ierte păcatele multe și grele și să ne întărească în dragostea Sa, făcându-ne să înțelegem cănumai El este împlinirea tuturor dorințelor noastre. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.