🏠 Acatistul Sf. Serafim Rose din Platina - 2 sept. ³ Condac 1 Vas ales al lui Hristos, Cuvioase Părinte Serafim, văzând jertfa și roadele tale bineplăcute lui Dumnezeu, cântare de laudă și de mulțumire îți aducem ție. Privind acum către Domnul Cel înviat, Care stă pe tronul slavei Sale, mijlocești pentru jalnicul nostru neam. Pentru aceasta, noi păcătoșii, strigăm către tine: Bucură-te Sfinte Cuvioase Părinte Serafim, candelă luminătoare a lui Hristos, care luminezi vremurile de pe urmă! Icos 1 În vremea călătoriei pământești, ai negustorit bogățiile cele stricăcioase ale acestei lumi pieritoare pentru negrăitele, veșnicele bogății ale Împaratului ceresc. Lepădând toate legăturile pământești ai căutat să dobândești cugetul și credința Sfinților Părinți ai Bisericii Ortodoxe, dăruind acest har, spre mântuirea multora. Cinstind faptele tale, te lăudăm pe tine zicând așa: Bucură-te, cel ce ai căutat Adevărul mai presus de toate; Bucură-te, cel ce ai respins mulțimea de ispite de pe calea cea largă a pierzaniei; Bucură-te, cel ce înaintea lumii L-ai mărturisit pe Domnul nostru Iisus Hristos; Bucură-te, cel ce ai defăimat cursele viclene ale vrăjmașului; Bucură-te, cel ce ai căutat harul și luminarea Împărăției lăuntrice; Bucură-te, cel ce ai lepădat pe cele pământești și ai căutat Lumina cea Necreată; Bucură-te Sfinte Cuvioase Părinte Serafim, candelă luminătoare a lui Hristos, care luminezi vremurile de pe urmă! Condac 2 Văzând amăgirea și nebunia înțelepciunii trecătoare din această lume, ai ales calea lui Hristos, dobândind adevărata înțelepciune. Și ca un Fericit Augustin al zilelor noastre, ai căutat să înțelegi apoi tainele Împărăției lui Dumnezeu. Iar noi, dorind Împărăția Lui, împreună cu tine Îi cântăm: Aliluia! Icos 2 Ferindu-te de groaznicul întuneric al apostaziei, ai strigat cu glas de mântuire către lumea cea însetată. Răspunzând la chemarea ta, ție-ți cântăm: Bucură-te, cel ai îndreptat calea mântuirii pentru întunecatul om modern; Bucură-te, smerit slujitor care ai urmat Tradiția așa cum ți-a fost înmânată; Bucură-te, filosof care ai văzut că istoria stă în mâinile lui Dumnezeu; Bucură-te, inimă zdrobită care ai căutat iertarea păcatelor; Bucură-te, cinstitor al monahilor ortodocși; Bucură-te, cel ce ai vădit greșeala lumii celei neprimitoare de Dumnezeu; Bucură-te Sfinte Cuvioase Părinte Serafim, candelă luminătoare a lui Hristos, care luminezi vremurile de pe urmă! Condac 3 Aflându-te din tinerețe bolnav de o boală netămăduită, ai rugat-o pe Preasfânta Maică a lui Dumnezeu pentru vindecare, pentru a avea astfel vreme să dai roade Dumnezeiescului Ei Fiu. Și pentru că ai găsit acea milă, cântăm Domnului nostru Iisus Hristos: Aliluia! Icos 3 Găsind osteneala ascetică ca pe un leac de tămăduire, ai fost ridicăt la înălțimile duhovnicești. Iar acum mijlocești la Veșnicul Judecător al lumii pentru fii tăi duhovnicești și pentru toți cei care îți cântă ție unele ca acestea: Bucură-te, cel ce te-ai curățit prin suferințe; Bucură-te, cel ce ai căutat milă de la Maica Domnului pentru a-i face lucrarea Fiului ei; Bucură-te, cel ce ai căutat să mergi pe îngusta cale care duce la viață; Bucură-te, cel ce, deosebit de legiuitorii din vechime, ai ajutat pe alții să meargă pe calea aceasta; Bucură-te, cel ce strălucești în lumina Împărăției Cerurilor; Bucură-te, cel ce cu smerenie ți-ai primit locul în rândul drepților, dăruit ție de Sfânta Treime; Bucură-te Sfinte Cuvioase Părinte Serafim, candelă luminătoare a lui Hristos, care luminezi vremurile de pe urmă! Condac 4 Fiind născut pe un pământ despărțit de adevărul mântuitor al Ortodoxiei, te-ai nevoit să arăți Apusului ai săi Sfinți Părinți, ca o candelă pentru ieșirea din greșeală! Iar noi, folosindu-ne de ostenelile tale, împreună aducem cântare Sfintei Treimi cântând: Aliluia! Icos 4 Luând pildă în tinerețea ta de la făcătorul de minuni al zilelor noastre, Sf. Ioan Maximovici din San Francisco, care mântuia sufletele ca un Sf. Martin din Tours, ai urmat exemplul său prin dragostea pentru Sfinții Apusului pentru care auzi de la noi: Bucură-te, cel ce ai slăvit pe Sfinții lui Dumnezeu, precum pe Sf. Grigorie din Tours; Bucură-te, cel ce ai urmat calea cea dreaptă ca și Sf. Gherman din Alaska; Bucură-te, cel ce multora ai arătat calea către Împărăția Cerurilor, ca și Sf. Inochentie; Bucură-te, vas sfânt născut pe pământul lumii noi, precum Sf. Petru Aleutul; Bucură-te, lumină a noilor ținuturi, precum Sf. Ioan Maximovici; Bucură-te, Sfânt păzitor al celor Sfinte, precum Părintele Gherasim de Alaska; Bucură-te Sfinte Cuvioase Părinte Serafim, candelă luminătoare a lui Hristos, care luminezi vremurile de pe urmă! Condac 5 Văzând pe mulți din jurul tău căzând în greșealele cele de-a dreapta și cele de-a stânga, te-ai hotărât să urmezi sfânta cale Împărătească care duce către Împărăția Adevărului. Iar noi, încercând să mergem pe urmele tale, lăudăm pe Domnul cu această cântare: Aliluia! Icos 5 Dorind să înțelegi cum poate cineva să-i rămână credincios lui Hristos într-o vreme când dragostea multora s-a răcit, ai aflat că numai suferința răbdată cu zdrobirea inimii pentru Hristos duce spre mântuire. Iar noi, gemând de durere, strigăm: Bucură-te, păstor care ai învățat în cuvânt și în faptă; Bucură-te, creștin adevărat, care ai luat crucea urmând pe Hristos; Bucură-te, învățător care ai fost învățat de Sfinți; Bucură-te, pildă a cumpătării duhovnicești; Bucură-te, cel ce ai osândit rătăcirile compromisului; Bucură-te, om înțelegător, care ai mustrat pe fariseii vremurilor de pe urmă; Bucură-te Sfinte Cuvioase Părinte Serafim, candelă luminătoare a lui Hristos, care luminezi vremurile de pe urmă! Condac 6 Necrezând propriei înțelepciuni, ai căutat dumnezeieștile și de viață dătătoarele învățături ale Sfinților Părinti. Iar acum că te-ai desăvârșit întru acele învățături, roagă-te Domnului Iisus, ca să ne putem feri de propria înțelegere, chemându-L pe El și strigând: Aliluia! Icos 6 Aflând că erai cetățean al altui Sion, te-ai lăsat altoit în vița cea adevărată a Ortodoxiei. Și urmându-i pe cei ce te-au învățat, harul lui Dumnezeu ți-a copleșit viața. Iar noi, mare trebuință având de asemenea hrană, îți cântăm acestea: Bucură-te, fiu adoptiv al Sfintei Rusii; Bucură-te, ucenic al Părinților Filocaliei; Bucură-te, atlet al frăției ortodoxe; Bucură-te, următor al Sinoadelor Ecumenice; Bucură-te, cinstitor al martirilor; Bucură-te, întâiule Sfânt născut al pământului celui nou; Bucură-te Sfinte Cuvioase Părinte Serafim, candelă luminătoare a lui Hristos, care luminezi vremurile de pe urmă! Condac 7 Iubind raiul lui Dumnezeu mai presus de pământul cel trecător, ai căutat să deprinzi calea monahală a silirii sufletului a căuta cele înalte. Stând la picioarele Domnului și ascultând cuvintele Lui, ai luat partea cea bună. Iar noi alergând după multe lucruri, dor ne este să strigăm cu tine Domnului: Aliluia! Icos 7 Căutând să-ți mântuiești sufletul ca un smerit monah, ai fost slăvit dincolo de atingerea patimii. Iar noi, jefuiți de vrăjmași și de patimi, implorăm ale tale rugăciuni prin laude ca acestea: Bucură-te, cel ce ai căutat să aduci omului pieritor al zilelor noastre, mireasma vieții monahale; Bucură-te, cel ce ai chemat pe oameni la o Tebaidă americană; Bucură-te, iubitor al locuitorilor deșertului din Egipt; Bucură-te, ziditor în inima ta al unui Munte Athos; Bucură-te, următor al Sf. Ioan Înaintemergătorul care strigi lumii din pustie; Bucură-te, cinstitor al Noilor Martiri, înaintemergători ai monahilor vremurilor de pe urmă; Bucură-te Sfinte Cuvioase Părinte Serafim, candelă luminătoare a lui Hristos, care luminezi vremurile de pe urmă! Condac 8 Înțelegând că cunoașterea acestei lumi duce numai la moarte, ai primit hirotonia întru preoție din mâinile moștenitorului Tradiției de la Optina, Sfântul Episcop Nektarie Kontzevitch. Și slujind ca preot, cu adevărat unul după lege, ai adus pe mulți la dreapta credință prin apele botezului. Împreună cu ei, cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 8 Cautând să unifici evlavia credinței adevărate cu înțelegerea rațională, ai scris nenumărate cărți și articole pentru a propovădui Cuvântul Ortodox unei epoci în declin. Ca preot ai hrănit pe credincioși cu Preasfântul Trup și Sânge al lui Hristos. Ai săturat astfel pe cei flămânzi după duhovnicie ai zilelor tale, cu trupul și cu duhul. Iar noi, îndrăznind să ne înălțăm cu tine, strigăm: Bucură-te, atlet al Ortodoxiei; Bucură-te, ostaș ce luptă cu sabia ascuțită cu două tăișuri a Cuvântului lui Dumnezeu; Bucură-te, cel ce ai defăimat minciuna evoluționismului; Bucură-te, sustinătorule al mareției creației lui Dumnezeu; Bucură-te, cel ce nu te-ai încrezut în rațiunea omenească; Bucură-te, slăvire a Logosului; Bucură-te Sfinte Cuvioase Părinte Serafim, candelă luminătoare a lui Hristos, care luminezi vremurile de pe urmă! Condac 9 Cunoscând că ai trebuință să-ți pregătești sufletul pentru moarte, cu pocăință ai căutat învățăturile Sfinților Părinți despre despărțirea sufletului din această vale a amăgirii. Iar noi căutând iertare de la Hristos, lăudăm mila Lui și cântăm: Aliluia! Icos 9 Înțelegând că omul trebuie să dea seama de orice gând, cuvânt și faptă, ai prevenit o generație nechibzuită de Judecata ce va să vină. Iar noi, cutremurându-ne din pricina păcatelor noastre, te lăudăm zicând așa: Bucură-te, învățătorule al adevărului; Bucură-te, întărirea celor slabi; Bucură-te, smerirea celor mândrii; Bucură-te, chemare la pocăință; Bucură-te, mijlocitor către Născătoarea de Dumnezeu; Bucură-te, rugător înaintea Treimii; Bucură-te Sfinte Cuvioase Părinte Serafim, candelă luminătoare a lui Hristos, care luminezi vremurile de pe urmă! Condac 10 Văzând lumea cufundându-se neîncetat în nebunie și necredință, ai grăit despre apropiata Judecată a lui Dumnezeu asupra omenirii celei rătăcite. Iar noi, îngroziți de lipsa noastră de credință, cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 10 Având dragoste pentru toți cei iubiți ai lui Hristos, ai cinstit pe Sfânta Sa Maică, căutând ajutorul ei în vreme de încercare. Iar noi, minunându-ne de credința și îndelunga ta răbdare, strigăm către Maica lui Dumnezeu: Bucură-te, Fecioară Sfântă, care degrabă răspunzi la rugăciuni; Bucură-te, acoperământul celor îndurerați; Bucură-te, nădejdea celor pierduți; Bucură-te, balsam al celor răniți; Bucură-te, Maica creștinilor; Bucură-te, ajutătoare a Cuviosului Serafim; Bucură-te Sfinte Cuvioase Părinte Serafim, candelă luminătoare a lui Hristos, care luminezi vremurile de pe urmă! Condac 11 Fiind al Sfintei Rusii nou fiu și văzând acel pământ jefuit de vrajmași fără Dumnezeu, te-ai străduit să a ține în viață Sfânta Rusie într-un nou pământ. Iar Dumnezeu ți-a răsplătit osteneala, făcându-ți lumânarea de Paști luminătoare a îndureratei Sfinte Rusii. Văzând aceasta, strigăm către Împăratul Cerului: Aliluia! Icos 11 Cinstind credința cea adâncă și străveche a poporului ortodox rus, ai grăit despre învierea Sfintei Rusii și ai ajuns astfel candelă luminatoare care luminează toată lumea. Cu adevărat ai fost printre primele roade ale proorociei celei mari a Sfântului Serafim, a descoperirii credinței ortodoxe de către lumea întreagă. Cinstind credința și înainte-vederea ta, strigăm: Bucură-te, rod nou al unui străvechi pom; Bucură-te, sămânță a noii primăveri; Bucură-te, prooroc al învierii; Bucură-te, atlet al Noilor Martiri; Bucură-te, ostaș al oștirii lui Hristos; Bucură-te, unealtă a dumnezeieștii Pronii; Bucură-te Sfinte Cuvioase Părinte Serafim, candelă luminătoare a lui Hristos, care luminezi vremurile de pe urmă! Condac 12 În timpul vieții tale în trup, stăruitor ai căutat pe Hristos Domnul. Iar în vremea despărțirii de această viață amăgitoare, trimisu-ți-a Domnul mari suferințe trupești pentru a-ți pregăti sufletul pentru veșnicie, pricinuindu-ți astfel multe minuni prin sfințirea ta. Iar acum că te-ai desăvârșit în Împărăția cea cerească, roagă-te pentru noi, ca toți să venim la Hristos cântând: Aliluia! Icos 12 Căile Domnului sunt nesocotite de om, care a ridicat brațele împotriva Creatorului și Bisericii Sale. Văzând acestea, ne-ai înștiințat să fim tari în încercările care ne stau înainte, zicând „E mai târziu decât credeți!“ Căutând rugăciunile tale, strigăm: Bucură-te, prevenire împotriva căldiciei; Bucură-te, tăria celor slabi; Bucură-te, văditorul ereziilor încurcate; Bucură-te, susținător al adevărului Ortodoxiei; Bucură-te, lumina întru întuneric; Bucură-te, lumină a lui Hristos; Bucură-te Sfinte Cuvioase Părinte Serafim, candelă luminătoare a lui Hristos, care luminezi vremurile de pe urmă! Condac 13 ┇ O, al nostru Sfânt Părinte Serafim, la îngroparea ta, Episcopul Nectarie ne-a îndemnat să căutăm mijlocirile tale. Apoi, la patruzeci de zile după moartea ta, el ți-a cântat cântare de laudă, numărându-te astfel printre sfinți. Mulți au trecut cu vederea aceasta pâna ce, după șaisprezece ani, ai fost numit „Cuvios“. Acum știm că veșnic cânți lui Dumnezeu: Aliluia. ┇ RUGĂCIUNE O, Sfinte Cuvioase Serafim, Părintele nostru, viața ți-ai petrecut-o după porunca lui Hristos și lepădându-te de tine, ți-ai luat crucea și I-ai urmat Lui. Astfel făcând, ai dat multă roadă pentru secerișul Domnului. Rugămu-te, roagă-te Domnului pentru noi, fiii tăi duhovnicești, care viețuiesc într-o epocă a necredinței și a vrăjmășiei față de deplinul adevăr. Roagă-te ca Hristos Dumnezeul nostru să ne întarească și să ne dea înțelepciunea și credința de care avem nevoie pentru a răzbate prin încercările ce ne stau în față. Roagă-te pentru familiile și prietenii noștri, vii sau morți. Roagă-te ca ca ochii sufletelor noastre să se deschidă zărind dumnezeiasca și adevărata Evanghelie a Domnului, Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ca astfel să dobândim înlăuntrul nostru pe Sfântul Duh. Roagă-te ca în ziua cea nesfârșită, toți să putem locui cu tine în fericire în Împărăția Cerurilor, împreună cu toți sfinții. Roagă-te Maicii lui Dumnezeu să stăruie pe lânga Fiul său, ca să Se milostivească spre noi. Că preaslăvită și fără de sfârșit este Împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tropar g4 Ca un nevoitor credincios al Sfântului Herman, ai înflorit în Platina ca o roză duhovnicească. Ca un luminător al Ortodoxiei în America, scrierile tale aduc nădejde în toată lumea, învățându-ne pe noi Credința cea Adevărată. O, Cuvioase Părinte Serafime, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Condac g4 Fiind credincios desăvârșit Maicii lui Dumnezeu, te-ai dus să viețuiești pe un munte lângă Platina, iar prin nevoințe ascetice, ți-ai răstignit trupul, împreună cu patimile și cu poftele; pentru aceasta ai ajuns întâiul născut Sfânt american, povață și stea călăuzitoare a Ortodoxiei americane. De aceea, Serafime Sfinte, Părintele nostru, strigăm către tine, izbăvește-ne prin rugăciunile tale. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.