🏠 Acatistul Sfintei Parascheva de la Iași - 14 oct. ³ Tropar g8 Întru tine Maică cu osârdie s-a mântuit cel după chip, că luând Crucea ai urmat lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii, împreună se bucură, Preacuvioasă Maică Parascheva, duhul tău. Condac 1 Preacuvioasei noastre maici, mult-milostivei Parascheva, prinos de umilință îi aducem noi nevrednicii păcătoși pentru mijlocirile sale. Că mari daruri ne-am învrednicit a dobândi, de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm: ¦ Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare! ¦ Icos 1 Îngerii din cer cu laude primind duhul tău cel fecioresc din pământeștile locașuri, de bucurie te-au încununat pentru vredniciile tale; căci femeiesc trup purtând și fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin bună înțelepciune; pentru aceasta-ți cântăm: Bucură-te înțeleaptă fecioară Bucură-te porumbiță cuvântătoare Bucură-te suflet îngeresc în trup fecioresc Bucură-te vrednică mijlocitoare către Domnul; Bucură-te mângâierea oamenilor Bucură-te alinarea de suferință Bucură-te nădejdea noastră cea tare Bucură-te întărirea credincioșilor; Bucură-te liman lin și neînviforat Bucură-te pilda bunei cucernicii Bucură-te luminarea celor nepricepuți Bucură-te scăparea celor deznădăjduiți; ¦ Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare! ¦ Condac 2 Așa Împăratul tuturor răsplătește biruințele. Asa mâna proniei cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne departăm de nelegiuiri; până când vom petrece în păcate? Doamne, întărește inimile noastre ca sa-ți cântăm în fapte bune cântarea cea îngerească ¦ Aliluia! ¦ Icos 2 Bucură-te mărgăritar neprețuit al vistieriei noastre Bucură-te floare nevestejită a Bisericii lui Hristos Bucură-te temelie neclintită a creștinătății Bucură-te a fecioarelor înzestrătoare și rugătoare către Maica lui Dumnezeu; Bucură-te ascultătoare a preoților cucernici Bucură-te grabnică ajutătoare a străinilor Bucură-te fierbinte mângâietoare a prigoniților Bucură-te milostivă povățuitoare a văduvelor; Bucură-te învingătoarea dușmanilor Bucură-te izbăvirea tuturor celor ce te cheamă spre ajutor Bucură-te mare folositoare a sufletelor Bucură-te vindecătoarea de răni a trupurilor; ¦ Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare! ¦ Condac 3 Spre tine pururea nădăjduind, de multe boli și primejdii s-a izbăvit țara aceasta, alinând și prefăcând mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu, în bună și milostivă îndurare, prin ale tale rugăciuni; dar și acum îngrozindu-ne marile nenorociri, la tine năzuim cu lacrimi, să ne ajuți, ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu ¦ Aliluia! ¦ Icos 3 Epivata, văzând lauda pământului ei, răsărind dintru ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat, preacuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie; iar noi, care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștele tale, cum vom putea îndestul a propovădui minunile pe care le-ai făcut, de nu cântăm acestea: Bucură-te luminătoarea Moldovei Bucură-te sprijinitoarea Epivatei Bucură-te învățătoarea părinților tăi Bucură-te ceea ce n-ai adunat averi pământești; Bucură-te adunătoarea cereștilor daruri Bucură-te ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe Bucură-te cinstitoarea hainei smereniei Bucură-te îndreptătoarea mândriei; Bucură-te cinstitoarea fecioriei Bucură-te sprijinitoarea bătrânilor Bucură-te osânditoarea dușmanilor Bucură-te miluitoarea săracilor; ¦ Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare! ¦ Condac 4 Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre datornice rugăciuni de la noi nevrednicii pe care prin mijlocitoarea noastră sfântă ți le aducem spre iertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul tău, Căruia Îi cântăm neîncetat ¦ Aliluia! ¦ Icos 4 Celei după vrednicie și cu credință următoare a cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească, prin glasul Mântuitorului zicând: slugă bună și credincioasă, intră întru bucuria Domnului tău, îi aducem cântărea aceasta: Bucură-te sămânță nerătăcită Bucură-te trup neobosit Bucură-te hrană duhovnicească Bucură-te aur lămurit; Bucură-te foc arzător plevilor Bucură-te pământ de îndestulare Bucură-te rodul pocăinței Bucură-te alinarea relelor cugetări; Bucură-te risipitoare de furtuni Bucură-te aducătoare de mană Bucură-te dătătoare de mângâieri Bucură-te mijlocitoarea tuturor creștinilor către Domnul; ¦ Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare! ¦ Condac 5 Obosiți de truda gândurilor lumești ne-am deșteptat acum noi, ticăloșii, lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădejdile după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând nici un lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând, sfântă Parascheva și strigăm: miluiește-ne, ca dimpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântarea de mântuire ¦ Aliluia! ¦ Icos 5 Cine nu te va ferici pe tine, cuvioasă, că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletească cu cinstea cea neluată de mâini omenești a cereștii măriri? Sau cine nu te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău cuget împletiturile vicleanului cele amăgitoare și l-ai rușinat? Pentru aceasta primește următoarea cântare: Bucură-te turnul biruinței Bucură-te ușa mântuirii Bucură-te pavăza credinței Bucură-te locașul statorniciei; Bucură-te chipul bunătăților Bucură-te apărarea cinstitei cruci Bucură-te închinătoarea ei vrednică Bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare; Bucură-te că printr-însa te-ai făcut lui Hristos următoare Bucură-te a biruinței frumoasă stâlpare Bucură-te învingătoare a stăpânirii iadului Bucură-te moștenitoarea cereștii mângâieri; ¦ Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare! ¦ Condac 6 Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda mărirea faptelor tale, noi nevrednicii? Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de preacinstitele tale lucrări; dar, mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea ¦ Aliluia! ¦ Icos 6 Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, nici un ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm, toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară ne desfătau acum se luptă cu noi; vai de ticăloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grabește a ne asculta, vindecându-ne, ca să cântăm ție: Bucură-te leacul durerii Bucură-te mâna vindecării Bucură-te casa ocrotirii Bucură-te raza mângâierii; Bucură-te cortul îndestulării Bucură-te roua fierbințelii Bucură-te mântuirea de boli Bucură-te scăparea celor înspăimântați; Bucură-te izgonitoare de pagube Bucură-te privighetoare neadormită Bucură-te stea luminătoare Bucură-te scară izbăvitoare; ¦ Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare! ¦ Condac 7 Doamne, cercetează și vindecă pe robii tăi cei cuprinși de durere, zice cuvioasa, rugându-se neîncetat, că nu au reazem, nici mângâiere iar zilele sunt grele și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând ¦ Aliluia! ¦ Icos 7 Nelegiuirile noastre, mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui, astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde la judecată; toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră să ne împileze; tu însă, o, preabună maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul, prefă osândirea noastră în bunătăți, scoțând din inimile vrăjmașilor noștri toată urâciunea, și te vom preamări cu laude ca acestea: Bucură-te mijlocitoarea celor greșiți Bucură-te folositoarea celor asupriți Bucură-te îndreptătoarea judecătorilor răi Bucură-te doveditoarea celor clevetiți; Bucură-te scăparea celor judecați și osândiți Bucură-te contenire a patimilor Bucură-te nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor Bucură-te neizbândire a mijlocitorilor celor vicleni; Bucură-te domolire a celor puternici Bucură-te înlesnire a slăbănogilor Bucură-te stârpitoare a răutăților Bucură-te izvorâtoare de milostiviri ¦ Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare! ¦ Condac 8 Acestea grăind, ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm; saltă sufletele noastre că nu vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi Dumnezeul nostru până la sfârșit, pentru rugăciunile tale, cuvioasă, ci trimițând mila Lui asupra poporului, precum este obișnuit și noi nevrednicii, ne vom împărtăși cu el de ale Sale bunătăți, cu care dimpreună vom cânta lui Dumnezeu ¦ Aliluia! ¦ Icos 8 Tuturor vom spune minunile tale, în glas vom cânta prăznuirea ta, după datoria obștii care ți-aduce mulțumire: mărire laudei tale, mărire îndelung-răbdării cu care te-ai încununat nevoindu-te prin credință, mărire faptei celei cu statornicie urmată după pilda Iubitorului de oameni; pentru acestea grăim către tine: Bucură-te mireasă duhovnicească Bucură-te cununa adevărului Bucură-te toiagul biruinței Bucură-te mărirea monahilor; Bucură-te povățuitoare a obștii Bucură-te cinstitoare a cuvioaselor Bucură-te păzitoare a sihaștrilor Bucură-te pomenitoare a veacurilor; Bucură-te propovăduitoare a dreptei credințe Bucură-te surpătoare a ereziilor Bucură-te dobândirea slavei dumnezeiești Bucură-te următoarea Cuvântului ceresc; ¦ Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare! ¦ Condac 9 Pe sfânta folositoare celor ce sunt în nevoi, toți cu bucurie să o lăudăm; pe cinstita Parascheva care viață nestricăcioasă a primit pe veci; pentru aceasta mărire a aflat și darul de a face minuni, cu porunca lui Dumnezeu; cântând ¦ Aliluia! ¦ Icos 9 Rău-cugetătorii prin tine mustrați fiind, se înspăimântă văzând slava lui Dumnezeu, cea gătită omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi, asupra ta cuvioasă, că astăzi strălucește aducând credincioșilor daruri de vindecări; pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit, cântându-ți ție: Bucură-te izbăvitoarea noastră Bucură-te povățuitoare Bucură-te îndreptătoare Bucură-te izgonitoare de rele; Bucură-te aducătoare de bun miros Bucură-te otrăvitoarea jivinelor Bucură-te stârpitoarea insectelor Bucură-te feritoarea de năluciri; Bucură-te risipitoarea de grindină Bucură-te aducătoarea de ploi mănoase Bucură-te îmbelșugătoarea de roade bune Bucură-te veselitoarea plugarilor; ¦ Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare! ¦ Condac 10 Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale, cuvioasă, că de n-ai fi stat tu rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște, cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii, sau cine ne-ar fi ușurat de bolile care au venit asupra noastră, din pricina păcatele noastre cele multe? Deci dimpreună cu tine cântăm lui Dumnezeu ¦ Aliluia! ¦ Icos 10 Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice, nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, făgăduindu-te vieții monahicești și depărtându-te de toată dezmierdarea și plăcerile lumești, haina cea scumpă cu a cerșetorului, venind de la biserică, ai schimbat-o; părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări. Deci cu smerenie dobândind cele preaînalte, de la toți auzi unele ca acestea: Bucură-te trandafir neatins de viermele trufiei Bucură-te crin răsădit în grădina cea de sus Bucură-te patul nevinovăției Bucură-te scaunul domniilor; Bucură-te sceptrul celor ce conduc Bucură-te ocrotitoare neobosită Bucură-te apărătoare neînfruntată Bucură-te prigonitoarea celor ce ne ispitesc; Bucură-te cinstitoarea celor ce ne miluiesc Bucură-te întăritoarea celor ce ne slujesc Bucură-te luminătoarea celor ce ne mângâie Bucură-te împreună-lucrătoare cu cei ce ne hrănesc; ¦ Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare! ¦ Condac 11 Suntem plini de păcate, îndurate Doamne și greu se luptă sufletele noastre gândind la judecată, căci ce vom face noi păcătoșii, năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit? Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare; nu trece cu vederea rugăciunile noastre și pocăința, care în tot ceasul după păcate ne-a cuprins și primește ca închezășuitoare a bunei noastre voințe și a temerii de Tine, rugăciunea aceasta, pe lângă care Ți-aducem mijlocitoare și pe maica noastră Parascheva, cântând cu dânsa dimpreună ¦ Aliluia! ¦ Icos 11 Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea umilindu-se și noi ne vom depărta de această nădejde? Către tine însă năzuim, cuvioasă maică și nu vom fi rușinați, nedepărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat fără a i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să i se mute trupul cel stricat de lângă moaștele tale. Deci ne rugăm primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor noastre pentru că îți cântăm așa: Bucură-te smerenie înaltă Bucură-te fecioară neîntinată Bucură-te comoară nedeșertată Bucură-te maică prealăudată; Bucură-te mântuirea cea smerită Bucură-te lauda celor cinstiți Bucură-te mângâierea celor nenorociți Bucură-te povățuitoarea celor rătăciți; Bucură-te buna noastră sfătuitoare Bucură-te preablândă îndreptătoare Bucură-te sufletească veselitoare Bucură-te grabnică ajutătoare; ¦ Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare! ¦ Condac 12 Nespusă este mângâierea noastră, privindu-te, cu noi petrecând, ca un dar al lui Dumnezeu trimis țării acesteia; că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat; în care scârbe și nu ne-ai bucurat; de câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie și tu nu ne-ai ajutat, în totul plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa! Pentru aceasta cu smerenie dobândind dreapta cea preaînaltă la scaunul măririi, îți cântăm ție, bucură-te! Și lui Dumnezeu lauda cea cerească ¦ Aliluia! ¦ Icos 12 Izbăvește-ne pe noi, maică, de toată boala, de ciumă, de holeră și de vrăjmași; izbăvește-ne pe noi, maică, de lăcuste, de gândaci și de toată răutatea; izbăvește-ne pe noi, maică, de foc, de grindină și de fulgere; izbăvește-ne pe noi, maică, de chinul cel de veci și de ceasul osândirii și ne învrednicește a dobândi prin rugăciunile tale, starea cea de-a dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace, până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să-ți cântăm ție așa: Bucură-te alăută duhovnicească Bucură-te trâmbiță apostolească Bucură-te făclie luminoasă Bucură-te rază cerească; Bucură-te nădejdea oamenilor Bucură-te izgonitoarea demonilor Bucură-te tămăduirea rănilor Bucură-te feritoarea de răutăți; Bucură-te aducătoarea de bunătăți Bucură-te luminătoarea casnică a Moldovei Bucură-te izbăvitoarea lui Vasile Voievod și a altor miluitori Bucură-te sprijinitoarea și a mea, a smeritului păcătos; ¦ Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare! ¦ Condac 13 ┇ Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim sfintele tale moaște, Cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mărire și cântări, toate minunile tale pe care prin darul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit; bine primită fă rugăciunea noastră, sfântă, și grăbește totdeauna a ne ajuta, ca să cântăm cu bucurie isprăvile tale și slava lui Dumnezeu ¦ Aliluia! ¦ ┇ Domnului să ne rugăm… Dm Doamne Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoșii, ca să nu vină asupra noastră mânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, ce în toată ziua, nenumărate, cu nesocotință le săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate; iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne! Nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci, pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne-o Tu ca un îndurat mult-milostiv. Doamne, pentru rugăciunile Cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie să slăvim Preasfânt Numele tău în veci. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.