🏠 Acatistul Sfântului Pantelimon - 27 iul. ³ Troparul g3 Purtătorule de chinuri, Sfinte şi Tămăduitorule Pantelimon, roagă pe Milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de greşeli sufletelor noastre. Condac 1 Înaintea celui cu chip și nevinovăție îngerească, a vrednicii slugi a Domnului nostru, care prin nestrămutată credință s-a învrednicit a sta alături de scaunul Nemuritorului Împărat, Pantelimon; ridicăm rugăciunile noastre și cerem să ne asculte durerile și cu puterea ce-i este dată de Dumnezeu, ca un doctor fără de arginți, să ne cerceteze degrab și să înlăture de la noi bolile sufletești și trupești, ca izbăviți cu platoșa bunătății sale, în tresăltări de bucurie, să-i cântâm: ¦ Bucură-te, Mare Mucenice și tămăduitorule Pantelimon. ¦ Icos 1 Din pruncie ți-ai păstrat sufletul curat, mucenice, căci mama ta cu mare grijă ți-a sădit în inimă credința în Dulcele Iisus, pe care mai târziu bătrânul Ermolae, stropind-o cu apa cea vie, pe care și el o avea de la Împăratul Nemuritor, ai părăsit păgânătatea și ți-ai deschis larg sufletul să primești pe Hristos; pentru care îți cântăm așa: Bucură-te sfinte cu adâncă judecată Bucură-te că dreaptă ți-a fost credința urmată Bucură-te al pieritorilor zei disprețuitor Bucură-te al Blândului Iisus următor Bucură-te că după Domnul ai însetat Bucură-te că dreaptă răsplătire ai căpătat Bucură-te că n-ai ținut la bogății pământești Bucură-te cel ce ți-ai adunat comori cerești Bucură-te cel ce ești în ceata Sfinților Bucură-te ajutătorul năpăstuiților Bucură-te podoaba creștinilor cea neprețuită Bucură-te mângâierea noastră cea mult dorită ¦ Bucură-te, Mare Mucenice și tămăduitorule Pantelimon. ¦ Condac 2 De mic rămas fără mamă, Sfinte, ai fost dat de tatăl tău la învățătură păgânească și la meșteșugul vindecărilor cu puterea zeilor; dar ca o trestie neînfrântă, ai rămas în mijlocul vânturilor vrăjmașe și nu ai găsit alinare până ce n-ai aflat calea Dumnezeului Cel adevărat, Căruia îi cântăm ¦ Aliluia ¦ Icos 2 Adânc fiind rănit de dragostea lui Hristos, când veneai de la Ermolae și ai întâlnit pe copilul mușcat de viperă, atunci întâia oară te-ai rugat în genunchi lui Dumnezeu, de la care a și venit mântuirea, căci copilul a înviat, vipera a murit, iar tu ai primit botezul și te-ai împărtășit cu Trupul și Sângele Domnului; pentru care te lăudăm așa: Bucură-te tinerețe închinată lui Hristos Bucură-te nădejdea bolnavilor cea cu folos Bucură-te cel ce știi să înalți la ceruri rugăciuni Bucură-te cel ce peste noi reverși minuni Bucură-te că Domnul putere ți-a dat Bucură-te cel ce copilul ai înviat Bucură-te bucuria multor îndurerați Bucură-te uimirea multor învățați Bucură-te ostaș neînvins al lui Hristos Bucură-te că ai aprins credința creștină în inimile multora Bucură-te întoarcerea multor rătăciți Bucură-te mângâierea celor amărâți ¦ Bucură-te, Mare Mucenice și tămăduitorule Pantelimon. ¦ Condac 3 Deși cu trup omenesc pe pâmânt, sufletul ți l-ai înălțat spre cer. Pentru aceasta, cu dreptate te privesc credincioșii ca pe o stea cerească, de unde vine raza mântuirii în toate necazurile; drept pentru care, împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu ¦ Aliluia ¦ Icos 3 Râvnă multă ai pus, Sfinte, ca să întorci de la închinarea la idoli, către Domnul, chiar pe tatăl tău, dar el tot păgân a rămas, până ce a văzut tămăduirea pe care ai dat-o, în Numele lui Hristos, unui orb și atunci împreună cu acela, a primit botezul. Pentru aceasta primește de la noi laude ca acestea: Bucură-te cercetător al durerilor Bucură-te vindecător al orbilor Bucură-te cel ce dai lumină ochilor trupești și sufletești Bucură-te sfărâmător al curselor diavolești Bucură-te al sufletului tău vânător Bucură-te al doctorilor doctor Bucură-te că lucrezi cu puterea lui Dumnezeu Bucură-te că în tine nădăjduim și noi Bucură-te stăvilar al potrivnicilor Bucură-te lauda îngerilor Bucură-te a păgânilor mirare Bucură-te bucuria mamei tale ¦ Bucură-te, Mare Mucenice și tămăduitorule Pantelimon. ¦ Condac 4 Ca norul ce umbrea pe evrei în pustie, astfel te-ai arătat Nicomidiei și apoi întregii lumi, căci oricine aleargă la tine cu credință găsește alinare, fiind împuternicitul și alesul Domnului, Căruia pentru darul ce ți-a dat îi cântăm ¦ Aliluia ¦ Icos 4 Ca fulgerul s-a răspândit vestea bunătății și a minunilor tale, Sfinte; făcând să se îngrijoreze învățătorii pagâni, care îndată au cerut împăratului pierderea ta, ca a unuia ce ești părtaș lui Hristos, iar tu neabătut ai rămas în credință; pentru acestea îți cântăm așa: Bucură-te cel ce ți-ai împărțit moștenirea săracilor Bucură-te cel ce prin case și închisori, milostenie și tămăduiri aduci celor necăjiți Bucură-te îngrozirea păgâneștilor conducători Bucură-te că deșertăciunea păgânească vrei să omori Bucură-te cel ce împăratului ai fost împotrivitor Bucură-te că Hristos în luptă ți-a fost întăritor Bucură-te că mulțime de chinuri ți-au pregătit Bucură-te cel ce cu răbdare chinurile ai suferit Bucură-te că mulți, privindu-te, cu tine au crezut Bucură-te cel ce Domnului, noi mucenici ai făcut Bucură-te cel ce simți bucurie în chinuri Bucură-te cel de la care moștenim frumoase pomeniri ¦ Bucură-te, Mare Mucenice și tămăduitorule Pantelimon. ¦ Condac 5 Cele ce pentru păgâni erau de preț, pentru tine erau fără de preț și cele fără de preț la ei erau de mare preț la tine; căci ai disprețuit dregătoriile și bogățiile vremelnice cu care erai ispitit, pentru a câștiga bunătăți nepieritoare de la Dumnezeu, Căruia îi cântăm ¦ Aliluia ¦ Icos 5 Neînduplecat văzându-te, împăratul a poruncit să fii spânzurat gol pe lemn, cu fiare să fii sfâșiat și cu făclii ars, dar Nemuritorul Împărat neatins te-a păstrat, spre uimirea tuturor; de care lucru și noi minunându-ne, cântăm așa: Bucură-te că ai dovedit împăratului puterea lui Dumnezeu Bucură-te că un vechi slăbănog s-a tămăduit prin darul tău Bucură-te că păgânătatea de rușine a rămas Bucură-te că vrăjmașii ți-au cerut noi torturi, într-un glas Bucură-te Sfinte, care ți-ai pus trupul spre chinuri Bucură-te cel pătruns de credință adâncă Bucură-te că, gândindu-te la Domnul, te-ai mângâiat Bucură-te că, Hristos în chipul lui Ermolae ți s-a arătat Bucură-te că fiarele cu care erai sfâșiat, ca ceara s-au muiat Bucură-te că de pe lemnul chinurilor, sănătos ai fost slobozit Bucură-te că făcliile cu care erai ars s-au stins Bucură-te că înfocată credință în inimile multora ai aprins ¦ Bucură-te, Mare Mucenice și tămăduitorule Pantelimon. ¦ Condac 6 Pe gânduri ai pus pe cei ce te chinuiau, Sfinte și încruntați la față și la suflet, se întrebau de unde ai atâta putere și de ce zeii nu te pierd? Atunci au iscodit noi chinuri, pe care tu primindu-le încrezător în puterea lui Dumnezeu, cântai ¦ Aliluia ¦ Icos 6 Plumb mult într-un cazan punând și sub limbile focului topindu-l, ai fost aruncat în această văpaie, cu nădejdea deșartă că acum se va sfârși cu tine, dar tu, viteazule mucenic, iarăși nevătămat ai rămas, precum mai înainte Dumnezeu păzise pe măritul Apostol Ioan. Pentru aceasta îți cântăm așa: Bucură-te floarea nădejdilor către Dumnezeu Bucură-te în boli și necazuri izbăvitorul meu Bucură-te pentru noi păcătoșii, al lui Dumnezeu îmblânzitor Bucură-te al rugăciunilor noastre către Domnul purtător Bucură-te tare sprijinitor al copiilor noștri Bucură-te îndestularea cea bună a caselor noastre Bucură-te rouă ce inimile răcorești Bucură-te cel ce de asupriri ne izbăvești Bucură-te vindecarea celor ce de la oameni, nu-și găsesc alinare Bucură-te că din valurile deznădejdilor prin tine aflăm scăpare Bucură-te cel ce văpaia plumbului ai răcorit Bucură-te cel ce cunună nevestejită ți-ai pregătit ¦ Bucură-te, Mare Mucenice și tămăduitorule Pantelimon. ¦ Condac 7 Zile de-a rândul ai fost chinuit, Sfinte, dar acestea mai multă răsplătire ți-au adus și mulțumirea mai mult ți-a crescut, când cu chinurile tale, dor mare ai aprins în inimile multora, să părăsească zeii și să treacă la Hristos, cântându-I ¦ Aliluia ¦ Icos 7 Piatră ți-au legat de gât, Sfinte Pantelimoane și în mare ai fost aruncat, dar Stăpânul mărilor și pe tine și piatra a făcut-o ușoară și plutitoare, căci ai mers pe luciul apei, ieșind la mal. Deci, bucurându-ne și minunându-ne, îți cântăm așa: Bucură-te, cel ce nu te înfricoșezi de chinuri, viteazule Bucură-te cel înarmat cu bărbăție și credință Bucură-te al puterii firii biruitor Bucură-te al adâncului mării stăpânitor Bucură-te plutitor deasupra apelor Bucură-te viețuitor deasupra ispitelor Bucură-te tinere plin de mireasmă duhovnicească Bucură-te dobânditor de slavă cerească Bucură-te liman al celor îngreuiați Bucură-te mulțumirea celor îndurerați Bucură-te răspânditorule al credinței Bucură-te iubitorule al umilinței ¦ Bucură-te, Mare Mucenice și tămăduitorule Pantelimon. ¦ Condac 8 Nici tinerețea, nici nevinovăția și nici puterea minunilor tale, n-au schimbat inimile chinuitorilor, ci mai rău sporind în mânie, îți iscodeau alte pătimiri crezând că pot pune lumina sub obroc; dar tu făclie mai luminoasă te arătai, spre bucuria lui Dumnezeu, cântând ¦ Aliluia ¦ Icos 8 Neîncetat ai fost ispitit cu bunătăți și cinstiri lumești, dar ca pe niște curse în calea către cer judecându-le, ai fost aruncat în mijlocul leilor și neliniștiți te-au privit, dorind să-ți vadă trupul sfâșiat; dar Stăpânul tuturor, gurile fiarelor a închis; pentru care îți cântăm: Bucură-te cel ce ești cu nevinovăție încununat Bucură-te că pentru nevinovăție la chinuri ai fost dat Bucură-te că lupta cea bună ai luptat Bucură-te că Dumnezeu minunat te-a arătat Bucură-te lumină ce sub obroc nu s-a putut pune Bucură-te viețuitor plin de fapte bune Bucură-te cel ce bunătățile lumești curse le socotești Bucură-te că te-ai făcut asemenea oștilor cerești Bucură-te noule Daniel, aruncat în mijlocul leilor Bucură-te că fiarele s-au făcut asemenea mieilor Bucură-te că vrăjmașii doreau să te piardă Bucură-te că Hristos nevătămat te-a păzit ¦ Bucură-te, Mare Mucenice și tămăduitorule Pantelimon. ¦ Condac 9 Văzând tăria ta Sfinte, mulți păgâni au crezut în Hristos, pentru acest lucru împăratul de mânie a fost cuprins, iar tu Sfinte Pantelimoane, te veseleai pentru mântuirea a noi suflete, cu care și noi cântăm lui Dumnezeu ¦ Aliluia ¦ Icos 9 Și pe roată cu cuie ai fost chinuit, dar roata s-a sfărâmat, lovind pe mulți necredincioși și fermecător socotindu-te, ai mărit pe preotul Ermolae, dascălul tău. Atunci cu trei ostași te-au însoțit, Sfinte, spre a-l aduce împăratului care și lui îi dorea sfârșitul. Deci pentru noua jertfă ce prin tine se pregătește cântăm așa: Bucură-te propovăduitorul dumnezeieștii credințe Bucură-te cel ce înfrunți mâniile aprinse Bucură-te că pe roată ai fost strunjit Bucură-te că de creștinătate ești preamărit Bucură-te cel ce ai fost socotit fermecător Bucură-te căci cu Hristos te-ai arătat biruitor Bucură-te al lui Ermolae, de mucenicie vestitor Bucură-te căci cu dascălul tău ești pătimitor Bucură-te că ucenici ai lui Ermolae, Erimp și Ermocrat s-au arătat Bucură-te că la moartea lor, pământul s-a cutremurat Bucură-te cel ce Treimii pe pământ ai slujit Bucură-te că prin vindecări, doctor al Domnului te-ai dovedit ¦ Bucură-te, Mare Mucenice și tămăduitorule Pantelimon. ¦ Condac 10 Zadarnice au fost chinurile pagânilor, Sfinte, căci drumul ți-a fost drept către Hristos; pentru aceasta te-ai învrednicit de darul tămăduirilor ce-l reverși tuturor celor ce cu credință vin la tine cu rugăciuni și cu care cânți lui Dumnezeu ¦ Aliluia ¦ Icos 10 Cine nu te va lăuda, văzându-te cu ochii minții, că ai fost împins și izbit ca un răufăcător, spre marginea Nicomidiei, unde ți se hotărâse tăierea capului și tu mai liniștit și mai vesel te-ai arătat. Pentru aceasta din nou primește această laudă: Bucură-te cel ce loviri ca Domnul ai primit Bucură-te că pentru Domnul Iisus toate le-ai suferit Bucură-te că în chinuri Domnului slavă dădeai Bucură-te că împărăția cerească cu dor o căutai Bucură-te că numele din Pandoleon ți-a fost schimbat Bucură-te că glas din cer Pantelimon te-a chemat Bucură-te că după nume ești mult-miluitor Bucură-te că după fapte ești mult-îndurător Bucură-te că fața ca de înger ți s-a făcut Bucură-te că chinuitorii în laturi s-au abătut Bucură-te că spre lovire călăii ai îndemnat Bucură-te că abia îndrăznind capul ți-au tăiat ¦ Bucură-te, Mare Mucenice și tămăduitorule Pantelimon. ¦ Condac 11 Cu durere dreptcredincioșii au privit sfârșitul tău, Sfinte Pantelimoane; căci tu le-ai fost flacără nestinsă a dreptei credințe, miluitor al celor lipsiți și vindecător al celor bolnavi, dar ne mângâiem că te-ai suit la Dumnezeu, de unde nu încetezi a privi spre mulțimea ce te cheamă în rugăciuni și izbăvind-o de dureri, cânți lui Dumnezeu ¦ Aliluia ¦ Icos 11 Senin la suflet și blând la chip, ți-ai primit sfârșitul, trecând astfel în împărăția cerească, unde ești întâmpinat de Sfânta Treime și așezat de-a dreapta Sa, mărit de sfinți și de puterile cerești; pentru care laude ca acestea îți aducem așa: Bucură-te mireasmă ce până la cer te-ai ridicat Bucură-te că duhul tău, Treimii l-ai încredințat Bucură-te mult-plânsule de credincioșii pământului Bucură-te mult-lăudatule de puterile cerești Bucură-te a lui Ermolae, Erimp și Ermocrat bucurie Bucură-te cu înaintașii mucenici împreună-viețuire Bucură-te că de pământ nicidecum nu te-ai depărtat Bucură-te că în rugăciuni pe orice credincios ai ascultat Bucură-te albină ce te-ai îmbogățit în fapte bune Bucură-te că ai fost încoronat cu nepieritoare cununi Bucură-te piatră la temelia creștinătății Bucură-te biruitor al păgânătății ¦ Bucură-te, Mare Mucenice și tămăduitorule Pantelimon. ¦ Condac 12 Lupta cea bună ai luptat, credința ai păstrat, mulțumindu-ți sufletul că ai urmat lui Hristos, iar pentru noi ai rămas vrednică pildă, ca privind la tine, să-ți urmăm credința și în ispite să ne înarmăm cu armele tale și biruitori să mulțumim lui Dumnezeu, cântând ¦ Aliluia ¦ Icos 12 Și după moarte ai săvârșit minuni, Sfinte Pantelimoane, căci în loc de sânge, lapte a curs din grumazul tău și măslinul de care ai fost legat spre tăiere, în vederea tuturor s-a umplut de roade; de aceea iarăși auzi de la noi, acestea: Bucură-te bucuria Tatălui Bucură-te lauda Fiului Bucură-te desfătarea Duhului Sfânt Bucură-te miluirea celor de pe pământ Bucură-te izvor nesecat de tămăduiri Bucură-te izbăvitor de chinuri Bucură-te doctor sufletesc și trupesc Bucură-te alesule al Tatălui ceresc Bucură-te cel ce liniștești sufletele Bucură-te cel ce îmblânzești cugetele Bucură-te cel ce scapi de urgia dușmanilor Bucură-te cel ce înlături norul suspinelor Bucură-te cel ce primești gândurile și puterile ¦ Bucură-te, Mare Mucenice și tămăduitorule Pantelimon. ¦ Condac 13 ┇ Sfinte Mare Mucenice și Tămăduitorule, Pantelimon; ție îți vărsăm durerile noastre cele de multe feluri și tu fără întârziere, cu puterea ce o ai de la Dumnezeu, spre Care ne ești mijlocitor, auzind suspinuri înăbușite în noapte și în zi, în pat de suferință, în călătorii; fii celor ce se roagă ție, după nevoile fiecăruia: celor neliniștiți, liniștitor; celor asupriți, apărător; celor în primejdii, izbăvitor; celor învăluiți în păcate, scutitor; rătăciților, îndrumător; bolnavilor, deplin vindecător; orfanilor, tată; văduvelor, părinte; soților, întăritor în căsnicie iar celor porniți cu răutate, îmblânzitor; și ne întărește în fața necazurilor, căci suntem slabi și istoviți Sfinte și astfel cu puterea ta, descătușați de amărăciunile noastre, să viețuim în mulțumire, cântând lui Dumnezeu ¦ Aliluia ¦ ┇ Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.