🏠 Acatistul Sfântului Cuvios Paisie Aghioritul - 12 iul. ³

Tropar g1 Pe vlăstarul Farasei și slava Athos-ului, al cuvioșilor celor de demult următor și întocmai de o cinste cu dânșii, pe Paisie noi credincioșii să-l cinstim; pe vasul cel plin de harisme, care este grabnic spre ajutorare tuturor binecinstitorilor ce strigă cu credință: slavă Celui ce ți-a dat ție putere, slavă Celui ce te-a încununat, slavă Celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri. Tropar g3 Lui Hristos urmând, pentru lume te-ai rugat în aceste vremuri de pe urmă, Sfinte Cuvioase Paisie; căci pustnicește în Athos viețuind, ca un soare prealuminos razele harului le-ai strălucit, pe acestea răspândindu-le mulțimii celor credincioși, prin cuvinte, semne și minuni. Tropar g4 Pe Paisie de Dumnezeu cugetătorul, ce în Athos s-a arătat în anii de pe urmă, pe mlădița sfântă a Farasei, veniți toți cei aflați în întristări, să-l rugăm să ne risipească prin ale lui mijlociri necazurile vieții, ca unul ce mulțime de daruri de la Dumnezeu a dobândit. Alt Tropar g4 Drept nevoitorilor te-ai făcut, Sfinte Cuvioase Paisie, slava Athos-ului, duhovnicesc hrănitor al obștii de la Suroti și lauda Koniței; căci tu pe urmele Sfântului Arsenie pășind, mulțimea harismelor Mângâietorului ai primit; și acum îmbelșugat dăruiește toate cele de folos, celor ce te cinstesc pe tine, preafericite. Tropar g5 Pe bărbatul cel ales al Muntelui Athos, pe cel ce în vremurile din urmă ca un mare luminător, întunericul din sufletele credincioșilor l-a risipit și bolile sufletelor și ale trupurilor mai presus de fire le-a vindecat, pe făclia înainte-vederii, pe noul Paisie să-l cinstim. Condac 1 Să lăudăm toți credincioșii într-un glas, pe cel trimis de Dumnezeu în aceste vremuri de cernere, spre mângâierea și îndrumarea noastră, pe cel ce s-a nevoit în chip bineplăcut Stăpânului, arzând de dragoste pentru întreaga lume, pe Paisie mult minunatul, care inima și-a pus pentru noi și pentru mântuirea noastră, lui să-i cântăm cu mulțumire zicând: ¦ Bucură-te Sfinte Cuvioase Paisie, luminătorule al vremurilor de pe urmă! ¦ Icos 1 Dumnezeu a rânduit să te naști Părinte, în binecuvântatul pământ al Capadociei, cel ce a odrăslit mulțime nenumărată de sfinți. Cărora și tu te-ai adăugat, întru deplină vrednicie, luminând alături de ei și neobosit povățuindu-ne spre pocăință. Pentru care te și lăudăm cu multă bucurie așa: Bucură-te că te-ai făcut urmaș ales al tuturor sfinților capadocieni Bucură-te că acelora te-ai asemănat întru totul, ca un de-Dumnezeu-purtător Bucură-te floare preafrumoasă și mult înmiresmată, care ai răsărit spre luminarea noastră Bucură-te izvor de har dumnezeiesc, care răcorești lumea întreagă Bucură-te hrană preadulce, care saturi sufletele cele înfometate de dreaptă învățătură Bucură-te vasule care ai adunat toate neputințele, scârbele și durerile noastre Bucură-te stâlp de foc, care ești reazem neclintit pentru cei ce vor să câștige mântuirea Bucură-te stea care luminezi pe cerul Bisericii, călăuzindu-ne spre veșnicele locașuri Bucură-te că te-ai dovedit a fi o binecuvântare a lui Dumnezeu și un semn al negrăitei Lui milostiviri ¦ Bucură-te Sfinte Cuvioase Paisie, luminătorule al vremurilor de pe urmă! ¦ Condac 2 Ales ai fost din pântecele maicii tale, Cuvioase, ca să te dăruiești lui Dumnezeu cu totul și astfel să ajungi vas ales al Lui, spre mântuirea și povățuirea tuturor celor ce au nădăjduit în tine. Pentru o binecuvântare ca aceasta Îi cântăm cu toții, Celui ce a lucrat prin tine minuni și îndurări mari, cântarea ¦ Aliluia! ¦ Icos 2 Semnul harului lui Dumnezeu, ce se odihnea asupra ta Părinte, a fost botezul pe care l-ai primit din mâinile Sfântului lui Dumnezeu, Arsenie. Că acesta văzând cu duhul darurile tale cele multe, încă din fragedă pruncie te-a binecuvântat, spre a-i fi lui urmaș și a-i purta numele. Te fericim, așadar, cu nevrednicie, zicând: Bucură-te că te-ai învrednicit a fi botezat de Sfântul Arsenie Capadocianul Bucură-te că el a proorocit cele ce aveau să fie cu tine Bucură-te că s-a bucurat duhul lui văzând așa rod ales, ieșind din turma cea păstorită de el Bucură-te că pentru aceasta ți-a purtat de grijă neîncetat, câtă vreme a fost în viața aceasta pământească; Bucură-te că nici după ce s-a mutat în cereștile locașuri nu te-a lăsat, ci mai vârtos a mijlocit pentru tine Bucură-te că și tu l-ai cinstit după cuviință, socotindu-l cu evlavie ca fiind Părintele tău în Hristos Bucură-te că te-ai ostenit fără zăbavă spre preaslăvirea lui, adunând mărturii despre viața sa cea minunată Bucură-te că Sfântul lui Dumnezeu te-a binecuvântat să descoperi moaștele lui cele slăvite, care s-au făcut pricină de nenumărate vindecări Bucură-te că trupul lui cel cinstit cu mare dragoste, l-ai așezat în obștea întemeiată de tine la Suroti; ¦ Bucură-te Sfinte Cuvioase Paisie, luminătorule al vremurilor de pe urmă! ¦ Condac 3 După ce părinții tăi au ajuns în pământul Koniței, Cuvioase, mutându-se în Grecia din pricina prigoanei turcilor celor tirani, ai început a urca cu jertfelnicie pe scara dumnezeiască a desăvârșirii. Că încă din copilărie te-ai dovedit a fi o lumină pentru toți cei din jur, care văzând darurile tale cele alese, slăveau pe Dumnezeu cântând ¦ Aliluia! ¦ Icos 3 Povățuit de pilda părinților tăi, te-ai nevoit de mic cu râvnă aprinsă spre dragostea lui Hristos, arătând fapte de om desăvârșit. Că urmând mamei tale celei binecuvântate, îndată ai început să postești cu asprime și să te rogi neîncetat, pustnic fiind cu trăirea, însă copil cu vârsta. Minunându-ne noi de bărbăția sufletului tău, îți cântăm cu bucurie așa: Bucură-te că încă tânăr fiind, te-ai lepădat cu totul de poftele trecătoare ale acestei lumi Bucură-te că prin post desăvârșit, ți-ai păzit nestricată cununa fecioriei Bucură-te că vârsta nu te-a oprit a te deprinde, cu rugăciunea neîncetată în singurătate Bucură-te că în loc să te desfeți cu jocuri copilărești, te desfătai petrecând mereu cu Hristos și cu sfinții Săi; Bucură-te că pentru aceasta, fugeai de prietenia celor ce te îndepărtau de la dragostea ta cea înflăcărată Bucură-te că nu doar în lucrurile din afară te-ai nevoit, ci și sufletul ți l-ai împodobit cu toată virtutea Bucură-te că ai urmat bunătății și smereniei mamei tale celei binecuvântate Bucură-te că ea ți-a fost nesmintită pildă de dragoste și de jertfire deplină de sine Bucură-te că ne uimim cu toții, de vitejia cu care ai început a purta lupta cea bună; ¦ Bucură-te Sfinte Cuvioase Paisie, luminătorule al vremurilor de pe urmă! ¦ Condac 4 În război fiind chemat pentru a-ți apăra țara, de cei fără de Dumnezeu, Părinte, ai strălucit prin vitejia ta cea fără de margini. Că întru totul lepădându-te de iubirea de sine, căutai mereu să fii acolo unde era primejdia mai mare, pentru a-i scăpa pe cei ce luptau împreună cu tine. Iar ei văzând aceasta, îi mulțumeau lui Dumnezeu pentru așa un sprijin, zicând cu toții ¦ Aliluia! ¦ Icos 4 Ai folosit războiul, Cuvioase, ca prilej de sfințire, că neîncetat ai sporit în dragoste mai presus de patimă, punându-ți sufletul pentru prietenii tăi. Și astfel ai câștigat cununi nepieritoare, de la Cel ce se face răsplată însutită a toată jertfa, de la Hristos Dumnezeu. Aceasta înțelegând-o și noi, ne grăbim a-ți aduce spre laudă, unele ca acestea: Bucură-te că în luptă ai fost chip minunat, cu întreagă jertfire de sine Bucură-te că ți-ai disprețuit până la capăt viața aceasta pământească, câștigând-o astfel pe cea cerească Bucură-te că nu ai lepădat chipul evlaviei, nici în vâltoarea cea cumplită a primejdiilor Bucură-te că prin mărimea ta de suflet, te-ai făcut lumină spre sfințire și celor din jur; Bucură-te că ajutai cu timp și fără de timp, pe toți cei ce se aflau în nevoi și-n necazuri Bucură-te că ai biruit desăvârșit frica cea omenească, înarmându-te cu bărbăție de fier Bucură-te că războindu-te împotriva dușmanilor țării, în ascuns luptai și împotriva vrăjmașilor sufletului tău Bucură-te că deși voiai să mori tu în locul prietenilor tăi, Dumnezeu te-a păzit ca pe un preaiubit al Său Bucură-te că și nouă ne arăți, prin tăria cea minunată a sufletului tău, calea spre desăvârșire; ¦ Bucură-te Sfinte Cuvioase Paisie, luminătorule al vremurilor de pe urmă! ¦ Condac 5 Cu râvnă aprinsă ai lepădat lumea, Părinte, și te-ai închinat lui Hristos în întregime, alăturându-te obștii monahilor, care pururea se luptă pentru a-și birui firea. Și în scurtă vreme te-ai făcut înger în trup, întru toate îmbrăcându-te în Cel căruia și noi Îi cântăm cu umilință ¦ Aliluia! ¦ Icos 5 Te-ai retras în pustia cea minunată a Sinaiului, pentru a-I sluji Stăpânului Hristos, Cuvioase și biruind poftele lumii ai ajuns bărbat desăvârșit, strălucind în toată virtutea și arzând de dragoste adevărată pentru Dumnezeu, Care prin tine a pogorât asupra noastră mila Sa cea bogată. Pentru aceasta și noi, cu slabe puteri, îți mulțumim zicând: Bucură-te bărbat îngeresc, că toate poftele lumii le-ai socotit deșertăciune Bucură-te că vreme de trei ani, te-ai nevoit în pustia cea aspră a Sinaiului Bucură-te că neștiut de nimeni, ai trăit într-o peșteră ascunsă, îndurând arșița și gerul Bucură-te că acolo ai luptat până la sânge împotriva a toată patima; Bucură-te că prin smerenia ta cea adâncă, ai biruit desăvârșit pe dracii cei vicleni Bucură-te că te-ai curățit de toată stricăciunea păcatului, ajungând lumină a lui Hristos Bucură-te că ai început a te ruga cu lacrimi fierbinți, pentru întreaga lume Bucură-te că văzând jertfa ta cea peste putere, Dumnezeu te-a umplut de daruri mai presus de fire Bucură-te că în peștera ta cea strâmtă, te-ai învrednicit de nenumărate descoperiri ale harului dumnezeiesc; ¦ Bucură-te Sfinte Cuvioase Paisie, luminătorule al vremurilor de pe urmă! ¦ Condac 6 După ce în Sinai te-ai luptat în bun chip, Părinte, ai fost chemat de Maica Domnului în grădina ei cea pământească, în Sfântul Munte Athos, cel ce este floarea și lumina Ortodoxiei. Și înainte-văzând tu, că acela va fi locul desăvârșirii tale, i-ai mulțumit Preasfintei Împărătese pentru acoperământul ei cel minunat, cu care pururea păzește întreaga lume de răutatea necazurilor, iar Fiului ei I-ai cântat cu bucurie, dulcea cântare ¦ Aliluia! ¦ Icos 6 Ajungând în Sfântul Munte și fiind purtat în multe locuri de harul lui Dumnezeu, ai urcat mereu pe scara sfințeniei Cuvioase, culegând de peste tot, ca o albină înțeleaptă, nectarul duhovnicesc cel mai dulce. Iar mai apoi ai ajuns fiu al Părintelui Tihon, stareț purtător-de-Duh și plin de toată virtutea, pe care l-ai urmat în deplină ascultare. Pentru aceasta îți cântăm și noi, cu glasuri neputincioase așa: Bucură-te că Dumnezeu ți-a rânduit preaslăvirea în Muntele cel binecuvântat al Athos-ului Bucură-te că pentru aceasta El te-a dat în grija Preacuratei Maicii Sale, care te-a ocrotit ca pe un fiu al ei Bucură-te că umbrit de Duhul Sfânt, ai colindat întregul Munte, căutând Părinți cu viață sfântă Bucură-te că te-ai minunat de rugăciunile neîncetate ale lor, prin care Dumnezeu trimite mila Sa asupra lumii; Bucură-te că te-ai nevoit să le scrii viața, spre slava lui Dumnezeu și folosul oamenilor Bucură-te că apoi ai ajuns ucenic al Cuviosului Părinte Tihon, cel desăvârșit în sfințenie Bucură-te că pe acesta l-ai slujit cu dragoste nețărmurită, în toate încredințându-te povățuirii lui celei înțelepte Bucură-te că pentru ascultarea ta cea până la capăt, Dumnezeu ți-a dăruit și ție harul ce se sălășluia în Părintele tău Bucură-te că după moartea sa, Cuviosul Tihon ți-a descoperit că se va ruga mereu pentru tine; ¦ Bucură-te Sfinte Cuvioase Paisie, luminătorule al vremurilor de pe urmă! ¦ Condac 7 Întru deplină dragoste desăvârșindu-te, te-ai făcut unealtă a lui Dumnezeu, Carele a început a lucra prin tine cu putere multă. Că te-a făcut un mângâietor al tuturor celor necăjiți și un povățuitor al celor întunecați de păcate. Îi mulțumim lui Dumnezeu, Părinte, pentru că te-a dăruit nouă pe tine, spre mântuirea noastră, cântându-I cu toții ¦ Aliluia! ¦ Icos 7 „Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât ei să vadă faptele voastre bune și să-L slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri“, a zis Mântuitorul lumii întregi, cu glas nemincinos. Că și întru tine Părinte, cuvântul Lui s-a împlinit cu întreagă putere. Iar pentru aceasta te lăudăm și noi zicând: Bucură-te cel ce ai învățat lumea, prin cărți luminate de Duhul Sfânt Bucură-te cel ce prin cuvinte cu mult folos sufletesc, ai risipit neștiința vremurilor noastre Bucură-te trâmbiță a Duhului, care ai vestit tuturor bucuria pocăinței Bucură-te proorocule minunat, care ne-ai arătat că trăim vremurile sfârșitului; Bucură-te tămăduitorule milostiv, al bolilor celor cu neputință de vindecat Bucură-te îngrijitorule preaales, al celor cu sufletul apăsat de necazuri Bucură-te untdelemn dumnezeiesc, care ai curățat toate rănile noastre Bucură-te pace de sus, care ai împăcat nenumărate familii destrămate Bucură-te povățuitorule iscusit, că ai îndepărtat de la oameni cursele diavolului; ¦ Bucură-te Sfinte Cuvioase Paisie, luminătorule al vremurilor de pe urmă! ¦ Condac 8 Văzând lupta cea înfricoșătoare, pe care o duce vrăjmașul mântuirii împotriva familiei celei binecuvântate de Dumnezeu, te-ai încins cu arma cuvântului, învățându-i pe soți, că pentru a putea câștiga liniștea caselor lor, trebuie să aibă răbdare, îndelungă-răbdare și jertfire de sine cu dragoste. Îl slăvim pe Dumnezeu neîncetat, Cuvioase, pentru că te-a trimis să ne arăți calea cea dreaptă, cântând ¦ Aliluia! ¦ Icos 8 „Dați-mi mame creștine și vă voi da sfinți care să schimbe lumea“, a spus dumnezeiescul Gură de Aur. Iar tu, pătruns fiind de acest adevăr, te-ai ostenit cu timp și fără timp, prin rugăciuni și îndemnuri, să le arăți soților credincioși, că pacea familiei este roadă a Duhului Sfânt și că trebuie să lupte pentru ea cu stăruință și înțelepciune. Pentru că te-ai nevoit să aduci vindecare familiilor noastre, celor atât de crunt lovite de ispite, îți mulțumim cu toții, zicând: Bucură-te mijlocitorule înaintea lui Dumnezeu, pentru bunaînțelegere a celor căsătoriți Bucură-te că pe soții binecredincioși, i-ai povățuit să trăiască în înfrânare și sfințenie Bucură-te că i-ai învățat să-și poarte neputințele unul altuia, cu dragoste și cu mărime de suflet Bucură-te că părinților le-ai arătat că prin rugăciune, harul lui Dumnezeu se pogoară asupra întregii familii, aducând bucurie și pace; Bucură-te că ai luptat împotriva tuturor păcatelor, văzând că prin ele vine destrămarea căsniciei Bucură-te că te-ai făcut mustrător aprig, al înspăimântătoarei ucideri de prunci Bucură-te că mamelor celor credincioase le-ai spus, că prin pilda vieții lor își pot face copiii sfinți Bucură-te că tinerilor le-ai arătat că prin ascultare, câștigă mila lui Dumnezeu și viață liniștită Bucură-te că i-ai îndemnat să dobândească binecuvântarea părinților, prin care vine și binecuvântarea Duhului Sfânt; ¦ Bucură-te Sfinte Cuvioase Paisie, luminătorule al vremurilor de pe urmă! ¦ Condac 9 Pe cel ce în chip minunat a tămăduit bolile noastre trupești și sufletești, prin rugăciunile lui făcute din adâncul inimii, pe Paisie mijlocitorul nostru, să-l lăudăm cu bucurie. Iar lui Dumnezeu, cel slăvit în Sfânta Treime, să-I cântăm cu mulțumire, zicând ¦ Aliluia! ¦ Icos 9 Vindecător a toată boala te-ai făcut Părinte, prin darul de care te-a învrednicit Dumnezeu. Că arzând de dragoste și de milă pentru oamenii ce se chinuiau în dureri, te-ai rugat cu jertfire de sine pentru izbăvirea lor, învățându-i să mulțumească lui Dumnezeu pentru toate. Te fericim într-un glas, noi credincioșii zicând: Bucură-te armă preatare, împotriva bolii celei înfricoșătoare a cancerului Bucură-te neobositule îngrijitor, al celor ce se chinuiesc în dureri cumplite Bucură-te izvor de vindecare, în care se răcoresc toți cei răniți sufletește Bucură-te izgonitorule de demoni, că ai zdrobit cu smerenia ta toată viclenia și asuprirea diavolului; Bucură-te preamilostive părinte, că n-ai îndurat să-i vezi pe oameni sfârșindu-se sub greutatea chinurilor Bucură-te că pentru aceasta, toate scârbele și bolile noastre le-ai luat asupra ta Bucură-te că te-ai rugat cu mărime de suflet, ca Dumnezeu să-ți trimită ție neputințele noastre Bucură-te că ne-ai învățat, că toate necazurile vin din îndepărtarea de Dumnezeu și de poruncile Sale Bucură-te cel ce ne-ai arătat, că negrăită este răsplata celor ce-și duc boala cu răbdare, aducând slavă lui Dumnezeu; ¦ Bucură-te Sfinte Cuvioase Paisie, luminătorule al vremurilor de pe urmă! ¦ Condac 10 Domnul și Mântuitorul lumii, a făgăduit mare răsplată celor ce se vor osteni în bun chip, spre desăvârșirea altora. Iar tu, Cuvioase, deși călugăr simplu și neînvățat în cele lumești, ai fost înțelepțit de Însuși Duhul Domnului, ca să povățuiești mii de oameni pe calea mântuirii. Iar pentru aceștia te rogi până acum lui Dumnezeu, Căruia și noi Îi cântăm cu bucurie ¦ Aliluia! ¦ Icos 10 Pentru întreaga ta virtute, Dumnezeu te-a împodobit cu daruri mai presus de fire, pe care le-ai folosit spre slava Lui și spre folosul oamenilor. Că te-ai făcut părintele a mulțimi nenumărate de credincioși, care luptați fiind de ispitele cumplite ale vremurilor noastre, căutau la tine ca la un liman dumnezeiesc. Pentru aceasta, te rugăm să ne primești și pe noi în rândul fiilor tăi duhovnicești și să ne îngădui să-ți cântăm cu mulțumire așa: Bucură-te că i-ai învățat pe oameni să lupte cu gândurile rele, sădite în minte de vrăjmașul mântuirii noastre Bucură-te că strălucind de darul deosebirii duhurilor, fiilor tăi le arătai îndată, dacă gândurile lor sunt de la Dumnezeu sau de la diavol Bucură-te că prin harul lui Dumnezeu, cunoșteai adâncul inimilor oamenilor Bucură-te că având deplină înțelepciune, ai zădărnicit toate cursele meșteșugite ale celui viclean; Bucură-te că pe mulți i-ai întors la pocăință adevărată, prin dragostea ta cea nefățarnică Bucură-te că te-ai făcut mustrare înțeleaptă, a celor îndărătnici și mândri Bucură-te că ai fost mângâiere blândă, a celor deznădăjduiți și covârșiți de ispite Bucură-te că ai plâns neîncetat, pentru toți cei ce vedeau în tine nemincinoasă nădejde de mântuire Bucură-te că la judecată, o să-I spui lui Dumnezeu cu dulce bucurie: „Iată-mă, eu și fii pe care mi i-ai dat!“ ¦ Bucură-te Sfinte Cuvioase Paisie, luminătorule al vremurilor de pe urmă! ¦ Condac 11 Ajungând călugăr desăvârșit Părinte și plin fiind de harul lui Dumnezeu, te-ai făcut nădejde tare pentru sufletele nemângâiate, ale celor ce voiau să se închine lui Hristos în întregime. Iar pentru darurile tale, toți vedeau în tine un îndrumător luminat de Duhul Sfânt. Pentru aceasta Îl lăudăm pe Dumnezeu, Cel ce nu și-a lipsit turma de păstori cu viață sfântă, zicând ¦ Aliluia! ¦ Icos 11 Ai întemeiat la Suroti o mănăstire de maici, unde fiicele tale cele mai sporite puteau să se dăruiască Mirelui Hristos cu dragoste deplină. Iar mai apoi le-ai povățuit spre desăvârșire, ca un părinte mult iubitor și îndelung răbdător, prin sfaturi preaminunate, care ne sunt și nouă îndrumare nemincinoasă. Te binecuvântăm cu toții pentru aceasta, zicând: Bucură-te că ai ctitorit Mănăstirea „Sfântul Ioan Teologul“ de la Suroti Bucură-te că aceasta s-a făcut liman de mântuire, pentru sufletele cele însetate de Hristos Bucură-te că te-ai străduit cu timp și fără timp, a le face pe maici mirese desăvârșite ale Domnului nostru Bucură-te că le-ai învățat călugăria cea adevărată, care înseamnă lepădare de lume și de poftele ei; Bucură-te că neîncetat te-ai străduit să le aprinzi râvna spre nevoința cea binecuvântată Bucură-te că le-ai călăuzit spre mărturisirea cât mai deasă a păcatelor, prin care se strică lucrările diavolului Bucură-te că povățuirile tale au căzut pe pământ roditor și au răcorit lumea întreagă Bucură-te că ai luptat cu putere împotriva duhului lumesc, care vatămă cumplit viața de mănăstire Bucură-te că prin vitejia și dragostea ta, te-ai făcut tuturor călugărilor pildă de biruință duhovnicească; ¦ Bucură-te Sfinte Cuvioase Paisie, luminătorule al vremurilor de pe urmă! ¦ Condac 12 Mare a fost harul lui Dumnezeu care s-a revărsat peste tine Cuvioase și mari și milele Lui, că pentru multa ta jertfă, Cel Atotbun te-a învrednicit de descoperiri minunate și de bucurii mai presus de fire. Ne bucurăm și noi văzând răsplata pe care Dumnezeu o dă sfinților Săi și rugându-L să ne facă și pe noi părtași ei, Îi cântăm ¦ Aliluia! ¦ Icos 12 Ai gustat Părinte încă de aici din bucuriile raiului, cele gătite de Multmilostivul Dumnezeu tuturor celor ce-I slujesc cu dragoste. Că deși au fost mari luptele pe care vrăjmașul cel viclean le-a dus cu tine, cu mult mai mari au fost mângâierile prin care Dumnezeu te-a întărit în virtute. Pentru aceasta, întru smerită laudă îți cântăm: Bucură-te lumină preadulce, prin care Hristos strălucește lumii întregi Bucură-te flacără minunată, care ne aprinzi și pe noi de dragostea lui Dumnezeu Bucură-te că te-ai făcut sălaș deplin, al harului dumnezeiesc Bucură-te că acesta a născut în tine, toate roadele sfințeniei; Bucură-te că Dumnezeu te-a copleșit, cu darurile Sale mai presus de fire Bucură-te că ai gustat din lumina cea necreată și pururea fiitoare Bucură-te că ai trăit cu sfinții ca și cu niște prieteni apropiați Bucură-te că Maica Preabună a Domnului nostru, ți s-a arătat pentru a te întări în necazuri Bucură-te minune negrăită, că te-ai învrednicit a vorbi cu Însuși Hristos, Stăpânul și Dumnezeul nostru; ¦ Bucură-te Sfinte Cuvioase Paisie, luminătorule al vremurilor de pe urmă! ¦ Condac 13 ┇ „Mulți sfinți ar fi dorit să trăiască în vremea noastră, ca să se nevoiască“, grăit-ai Părinte, luminat fiind de Duhul Sfânt. Că ne-ai vestit nouă celor întunecați, că vremurile sunt spre plinire și că cei ce acum se luptă cu vitejie ca să-și câștige mântuirea, au plată de mucenic. Pentru aceasta Îi mulțumim lui Dumnezeu, Cel ce cu milă și-a cercetat poporul, trimițând pe Sfântul Său spre luminarea noastră și Îi cântăm Preabunului Stăpân, în glas de bucurie cântarea ¦ Aliluia! ¦ † ┇ Rugăciune Sfinte Cuvioase Paisie, care cât ai fost pe pământ ai tămăduit cu atâta dragoste neputințele noastre nenumărate, boli trupești și sufletești, cu mult mai mult poți acum să ne ajuți și să ne izbăvești de toate greutățile. Deci miluiește-ne Părinte, pentru dragostea ta cea nemăsurată, pentru bunătatea ta cea dumnezeiască și nu ne lăsa pe noi cei plini de atâtea păcate. Iubite Părinte Paisie, tu care ai urcat pe treptele sfințeniei și ai ajuns desăvârșit în virtute și pentru aceasta ai câștigat îndrăzneală deplină către Milostivul Dumnezeu, roagă-L pe Acela Căruia I-ai slujit neîncetat în viață, să nu ne piardă pentru păcatele noastre cele multe, ci să ne întoarcă la pocăința cea binecuvântată. Tu, care nu ai obosit a ne povățui spre mântuire și a ne purta neputințele câtă vreme ai fost aici cu noi, înțelepțește-ne și acum, să putem birui ispitele pe care vicleanul diavol le țese neîncetat în jurul nostru și cu care vrea să ne piardă sufletele pentru veșnicie. Luminează-ne ca să putem cunoaște voia lui Dumnezeu pentru noi și roagă-te Stăpânului să ne dea putere să o împlinim cu mulțumire. Tu, care ne-ai fost o pildă nesmintită de vitejie și de jertfire de sine, întărește-ne ca să putem să-ți urmăm în virtute, pentru a câștiga cununa cea nepieritoare, de care și tu te-ai învrednicit cu prisosință. Părinte Paisie, nu ne lepăda pe noi, cei ce neîncetat Îl mâniem pe Îndelung-răbdătorul nostru Dumnezeu, ci stai cu îndrăzneală înaintea tronului Lui, mijlocind pentru noi cu lacrimi, ca Dumnezeu să ne dea, pentru tine, scumpa mântuire. Și astfel, mulțumindu-ți din adâncul inimii, pentru toate câte le-ai făcut pentru noi și încă le mai faci, să-I mulțumim Dumnezeului nostru preabun, cel închinat în Treime, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.