🏠 Acatistul Sf. Paisie Velicikovski - 15 nov. ³ Condac 1 Între Sfinții Părinți ai fost biruitor, cel ce în această lume decăzută spre părinteasca îmbrățișare a cuvioșilor celor din vechime ne călăuzești, ca o punte peste adâncul necredinței. O, fraților, nu plângeți, ci vă veseliți, căci avem un neclătit îndrumător: ¦ Bucură-te Sfinte Paisie, dumnezeiască punte către Sfinții Părinți! ¦ Icos 1 Ca înger în trup ai crescut din fragedă pruncie, pururea pe buze psalmi având și a inimii bătaie dumnezeiască slujbă. Pentru tinereasca ta neîntinare mărire aducându-I lui Dumnezeu, aceste laude îți cântăm: Bucură-te a îngerilor și a sfinților uimire; Bucură-te căci mulți au fost chemați, tu însă ai fost ales; Bucură-te cel ce ai semănat cu lacrimi, pentru a secera cu bucurie; Bucură-te cel ce din pruncie ai iubit curăția și tăcerea; ¦ Bucură-te Sfinte Paisie, dumnezeiască punte către Sfinții Părinți! ¦ Condac 2 Căutând să cunoști ceea ce întrece cunoștința, încă din tinerețile tale ai dorit să primești tunderea cea călugărească. Atât de fierbinte ți-era dorul după Dumnezeu, încât toți cei ce te priveau ori auzeau de tine erau uimiți de râvna și de iubirea ta de liniște și toți Îl măreau pe Dumnezeu cântând ¦ Aliluia! ¦ Icos 2 În tinerețe ai primit pregătire în cetatea Kievului și ai fost învățat despre lucrurile acestei lumi, despre dumnezeii cei păgâni și filozofi, însă dorind cunoașterea celeilalte lumi, ai lepădat toate învățăturile, cu năzuința de a intra la îngereasca școală a călugăriei. Din pricina aceasta îți cântăm ție: Bucură-te că din neamul tău ca un ales te-ai înălțat; Bucură-te că numai știința lui Dumnezeu ai voit să o înveți; Bucură-te cel ce ai dorit să devii monah, dându-ți seama de neștiința ceasului morții; Bucură-te care nu ai dorit doar înțelepciunea limbii; Bucură-te cel ce de dragul Adevărului ai pătimit; ¦ Bucură-te Sfinte Paisie, dumnezeiască punte către Sfinții Părinți! ¦ Condac 3 Cu râvnă arzătoare te-ai aplecat asupra sfintelor cărți ale Părinților, udând și răsădind cu grijă fiecare cuvânt în caldul pământ al inimii tale. Părăsindu-i pe toți cei dragi și lumea, îndelungată viată de peregrinări ai început, căutând un învătător duhovnicesc. Cu lacrimi stropindu-ți calea, pururea Îi cântai lui Dumnezeu ¦ Aliluia! ¦ Icos 3 Vărsând lacrimi ca mirul cel de mult preț și rugându-te cu inimă înfrântă, neștiind încotro să purcezi, ți s-a aprins în suflet dorul de peregrinare și astfel ai plecat din cetatea Kievului, călătorind cu duhul întristat ca un biet străin și căutându-ți patria cea cerească. De la Domnul ai primit smerita cugetare și dreapta socoteală, așa că-ți strigăm ție acestea: Bucură-te pelerin al râvnei și răbdării; Bucură-te cel care cu lacrimi amare ai adăpat sămânța dragostei lui Dumnezeu; Bucură-te dârz și neclintit iubitor al adevărului; Bucură-te că numai în ceruri ți-ai sfârșit amarnica ta călătorie; Bucură-te pelerin de filocalică înțelepciune; ¦ Bucură-te Sfinte Paisie, dumnezeiască punte către Sfinții Părinți! ¦ Condac 4 În lung și în lat ai căutat prin mănăstiri un părinte duhovnicesc și un bătrân care să se necăjească cu tine și să-ți deschidă cu drag cealaltă lume, însă nici unul n-ai aflat. Luptând împotriva furtunii cugetelor de îndoială, călătoria pământească ți-ai continuat-o, pururea strigând lui Dumnezeu ¦ Aliluia! ¦ Icos 4 Plângând fără de mângâiere, maica ta s-a pogorât întru adâncă supărare la dorința ta de a muri monahicește acestei lumi, însă tu n-ai pregetat a urma Părinților de demult pe calea cea strâmtă către ceruri, apoi, precum ai deschide o carte, ochii inimii ei de lumea Sfinților Părinți au fost deschisi, călăuzind-o și pe dânsa către viața cea călugărească. Asadar, acum aceste laude îți cântăm: Bucură-te cel pe care nici un lanț al lumii acesteia nu te-a încătușat; Bucură-te cel ce maica ți-ai slobozit-o din grozăvia acestei lumi; Bucură-te cel care pământul cel rece al Rusiei cu ale tale fierbinți rugăciuni l-ai încălzit; Bucură-te cel ce în cuptor ai fost încercat și te-ai arătat a fi lămurit; Bucură-te vas de neîncetată rugăciune; Bucură-te apărător al căilor Părinților celor din vechime; ¦ Bucură-te Sfinte Paisie, dumnezeiască punte către Sfinții Părinți! ¦ Condac 5 În curăție iubindu-L pe Dumnezeu din tinerețile tale, o, minunate Paisie, împreună cu prietenii tăi ai făcut un neclintit jurământ: ca niciodată să nu sălășluiești în mânăstiri în care-i slavă, tihnă și trupească înlesnire, ci sărăcia lui Hristos s-o urmezi. Ai scuturat astfel toată apăsarea pământească și cu dumnezeiască dragoste bătând puternici, pe aripi de post și rugăciune spre Soarele dreptății te-ai înălțat, strigând ¦ Aliluia! ¦ Icos 5 Al sufletului ochi fiindu-ți fără ascunzișuri, ca un adevărat ucenic al lui Hristos întreaga fățărnicie ai urât și răstignindu-te lumii, tot binele cel pământesc ai lepădat, spre a păși pe urmele Stăpânului. Ajuns-ai astfel cuvios al celor cuvioși, călăuzindu-ți ucenicii pe calea ce tu o ai bătătorit. De mână îndreaptă-ne, rugămu-ne și pe noi, cei orbiți de patimi și ologiți de trândăvie, dar care cu dragoste îți cântăm: Bucură-te suflet curat, neîntinat de aluatul fariseilor și al saducheilor; Bucură-te israelit adevărat în care nu este vicleșug; Bucură-te iubitor al chipului călugăresc nemăsluit; Bucură-te căci aflat-ai cea ce cu frângere de inimă ai căutat; Bucură-te ale cărui comori și inimă au fost cu Dumnezeu în ceruri; Bucură-te cel care cu bogate haine de nuntă fiind înveșmântat, n-ai avut nevoie de zdrențele murdare ale Mariei în deșert; ¦ Bucură-te Sfinte Paisie, dumnezeiască punte către Sfinții Părinți! ¦ Condac 6 Până la Sfântul Munte al Athosului cercetând în singuratică viețuire de lipsuri și chinuri, acolo te-ai sălășluit. Suferit-ai foame, sete, boală și necaz, însă nicăieri tânjita legătură dintre un fiu și al său duhovnicesc părinte nu era de aflat. Năvălirile patimilor, diavoli și chiar moarte înfruntând, nicicând n-ai încetat a striga ¦ Aliluia! ¦ Icos 6 Departe lepădând înșelăciunea diavolească și asupra tuturor ispitelor făcându-te biruitor, ai fost cercetat din a lui Dumnezeu făgăduință de către cel ce întru monahism te-a tuns, de Starețul Vasile, care învățându-te felurite viețuiri călugărești, a plecat, singur lăsându-te iarăși. Noi, cei care fii sub mantie îți suntem, ție astfel îți strigăm: Bucură-te cel care suferit-ai cu trupul pentru ca să încetezi a mai păcătui; Bucură-te mare binefăcător al Muntelui Athos; Bucură-te mirarea îngerilor și diavolească rană; Bucură-te nevoitor care ai înaintat din putere în putere; Bucură-te căci în a ta sărăcie aveai lumea întreagă; ¦ Bucură-te Sfinte Paisie, dumnezeiască punte către Sfinții Părinți! ¦ Condac 7 Pe când duceai viață de osteneală și în Sfântul Munte Athos, dorind a descoperi taina cea din veac ascunsă, ți-a fost trimis de Dumnezeu un împreună-nevoitor. Poruncile lui Dumnezeu truditu-te-ai cu dânsul a le face și într-un suflet fiind și voile în fața celuilalt tăindu-și-le fiecare, ai dragostei adevărate pentru Dumnezeu moștenitori amândoi v-ați făcut, strigând ¦ Aliluia! ¦ Icos 7 Având deplină pace în nevoință, ostenindu-te, arzând cu duhul și în desăvârșită smerenie și dragoste de Dumnezeu înaintând, ai fost cercetat de mulți care doreau să fie ucenicii tăi și împotriva voinței tale îngăduitu-i-ai pe toți acești copii ai tăi care nădăjduiau spre ale tale iubitoare îndrumări (povățuiri), înmulțească-ți-se fiii, așa încât împreună să ne socotești chiar și pe noi, cei care-ți cântăm ție: Bucură-te cel ce vrerea proprie o ai tăiat și ai ajuns voia lui Dumnezeu; Bucură-te al tradiției Apostolilor moștenitor; Bucură-te înnoitorul vieții de obște; Bucură-te cel ce te-ai silit a lua prin străduință Împărăția cerurilor; Bucură-te cel ce inima îndurerată cu dragoste o ai îmbrățișat; Bucură-te cel ce cu smerită cugetare pe toți i-ai povățuit; ¦ Bucură-te Sfinte Paisie, dumnezeiască punte către Sfinții Părinți! ¦ Condac 8 Dobândind o turmă de ucenici care lumea cea deșartă a o părăsi și cugetele spre lucrurile cele dumnezeiești a le îndrepta au dorit, fost-ai ales de către Dumnezeu al fiilor păstor. Căutat-ai o dată un părinte duhovnicesc, acum însă tu ești duhovnicescul părinte care la ceruri ne înalți pe noi, cei ce lui Dumnezeu Îi strigăm ¦ Aliluia! ¦ Icos 8 Întărind viața cea de obște, din copierea vechilor scrieri ale Părinților ai făcut ținta de căpătâi a mănăstirii. Pururea căutând un sălaș în care să te adâncești în lumea marilor Sfinți Cuvioși locuitori în pustie, dorit-ai din inimă să pregătești spre tipărire manuscrise călugărești, de dragul viitorilor căutători de Dumnezeu și al nostru, care cu pocăință îți cântăm: Bucură-te iubitor părinte al celor alungați și singuri; Bucură-te văzătorule de Dumnezeu; Bucură-te mult-pătimitorule; Bucură-te cel care te-ai jertfit pentru copiii tăi; Bucură-te răsăritul cel nou al vieții călugărești; Bucură-te cel ce cu lacrimile tale ai adăpat pomul cel adormit al stăreției; Bucură-te blând mustrător al sufletelor pe care le-ai îndemnat spre porțile raiului; ¦ Bucură-te Sfinte Paisie, dumnezeiască punte către Sfinții Părinți! ¦ Condac 9 Cetele îngerești în ceruri neîncetat te măresc, căci în cinul călugăresc atât de mulți ai adus, încât mănăstirea ta s-a umplut până peste margini. Ai pornit astfel spre pământul Moldovei ca să durezi o cetate monahicească, pururea învățându-ți fiii în rugăciunea inimii și în smerenie. Așa povățuiește-ne pe calea mântuirii și pe noi, cei ce lui Dumnezeu Îi cântăm ¦ Aliluia! ¦ Icos 9 Urmând chinurile lui Hristos și pe urmele cuvioșilor celor din vechime pășind, ai fost căpetenie biruitoare în războiul cel duhovnicesc, având rugăciunea ca sabie și scrierile Sfinților Părinți ca ochi ai sufletului prin care ți s-a dăruit vedere dincolo de această lume. Pentru aceasta îți strigăm: Bucură-te cel care ai urmat pașii Sfântului Antonie cel Mare; Bucură-te reziditor al vieții chinoviale ca pe vremea Sfântului Pahomie cel Mare; Bucură-te cel ce în nord Tebaida Egiptului ai reînviat-o; Bucură-te cel în care toată nevoința creștinească s-a cuprins; Bucură-te mângâietor al călugărilor necăjiți din vremurile de pe urmă; ¦ Bucură-te Sfinte Paisie, dumnezeiască punte către Sfinții Părinți! ¦ Condac 10 În anii de osteneli, noapte și zi, cu pană de copist ai întocmit scrierea cea duhovnicească ce se cheamă Filocalia. Cum inima ta odihnă a aflat în aceste duhovnicești învățături de neîncetată rugăciune lăuntrică, tăcere și nevăzut război și noi prețuim osteneala ta de iubire și lui Dumnezeu Îi strigăm ¦ Aliluia! ¦ Icos 10 Văzând măreția ostenelilor tale și harul dat ție de către Dumnezeu, inimile ni se fac neputincioase. Cum oare în viața cea fără de sfârșit parte cu tine să avem noi, cei ce poruncile tale am disprețuit? Ai milă de noi, cei năruiți, care cu jale îți strigăm și zicem: Bucură-te cel ce pana de copist în cerneala smereniei ai înmuiat-o; Bucură-te cel care cuvintele Sfinților Părinți pe zapisul inimii le-ai înscris; Bucură-te cel ce mintea Părinților ai dobândit; Bucură-te cel care cărțile duhovnicești ca pe holdele de grâu le-ai secerat; Bucură-te căci precum o albină strângând nectar, dulcile ziceri ale Părinților celor din vechime le-ai adunat; Bucură-te culegător al??śflorilor de câmp??ť de filocalică înțelepciune; ¦ Bucură-te Sfinte Paisie, dumnezeiască punte către Sfinții Părinți! ¦ Condac 11 Duioase cântări eu, deși nevrednic, ție îți dăruiesc, căci a cui inimă poate să nu-ți cânte lin, cu lacrimi, auzind de a ta sfântă viață; căci și sufletul când s-a despărțit de trup după o întreagă viață de pașnică amărăciune, n-a încetat a cânta ¦ Aliluia! ¦ Icos 11 Cunoscând mai dinainte ziua grabnicei tale plecări către cealaltă lume, ostenelile nevoinței tale nu le-ai împuținat, ci sporitu-le-ai din dragoste pentru Dumnezeu. Ai plecat de la noi, unit fiind cu Dumnezeu, o, Sfânt Părinte al nostru și învățător. Noi, ai tăi fii duhovnicești, orfani rămași acum, nu încetăm a cânta: Bucură-te văzător care mai dinainte zărit-ai când vei pleca spre cealaltă lume; Bucură-te căci pentru singurul lucru care trebuie ai viețuit și ai murit; Bucură-te că văzându-ți pletele albite de patristică înțelepciune, ție ne închinăm; Bucură-te cel care cu Dumnezeu te-ai contopit; Bucură-te cel ce trimis-ai ucenici să semene mintea Părinților; Bucură-te sămânță înfloritoare de străveche înțelepciune; ¦ Bucură-te Sfinte Paisie, dumnezeiască punte către Sfinții Părinți! ¦ Condac 12 Deși de cuvintele tale cele dulci și de a ta față luminoasă am fost lipsiți a le privi, că singură mângâiere în necazuri avem a ta cerească mijlocire și moștenirea ta cea fără de sfârșit ce vine spre a noastră caldă îmbrățișare. Osteneală de dragoste neclintiți ținând, lui Dumnezeu Îi strigăm ¦ Aliluia! ¦ Icos 12 În patria ta cerească te-ai unit acum de-a pururi cu ai tăi iubiți învătători, Părinții din vechime. Cum în lumea cea mai presus de ceruri a îngerilor și a sfinților te afli, rugămu-te de scaunul lui Hristos să te apropii pentru a sufletelor noastre mântuire, aceste cântări zicându-ți: Bucură-te căci urmele tale ce duc către Împărăția cerurilor vom urma; Bucură-te că Dumnezeu a descoperit frumusețea rugăciunii tale; Bucură-te căci nu ești din această lume; Bucură-te al mănăstirilor înnoitor și insuflarea călugărilor; Bucură-te cel ce ai reaprins lumina stăreției, lăsând lanț viu de ucenici; Bucură-te căci pe acest pământ fiind, mintea și inima ți-erau în ceruri; ¦ Bucură-te Sfinte Paisie, dumnezeiască punte către Sfinții Părinți! ¦ Condac 13 ┇ O, mult lăudate și prea fericite Părinte Paisie, primește această smerită rugăciune a noastră, fiind ferit prin smerenie urcată pe învățăturile Sfinților Părinți către înălțimile rugăciunii, ajută-ne pe noi, care nu știm cum să ne ostenim și cum să ne rugăm. Îndură-te de noi, ucenicii tăi cei fărâmați, învățându-ne dragostea de cele bune și slobozindu-ne de chinurile cele viitoare pe toți cei ce lui Dumnezeu Îi cântăm ¦ Aliluia! ¦ ┇ Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.