🏠 Acatistul Sfinților de la Niculițel - 4 iun. ³ Tropar g4 Mucenicii Tăi, Doamne, Zotic, Atal, Camasie și Filip, întru nevoințele lor cununile nestricăciunii au luat de la Tine, Dumnezeul nostru; că având tăria Ta, pe chinuitori au surpat; zdrobit-au și ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, mântuiește sufletele noastre. Condac 1 Veniți toți credincioși să lăudăm pe Zotic, pe Atal, pe Camasie și pe Filip, Mucenicii lui Hristos, care au propăvaduit adevărata credința și au primit cununa cerească. Iar Voi, fericiților, cei ce aveți îndrăzneală către Dumnezeu, din toate nevoile sloboziți-ne pe noi, care strigăm: Bucurați-vă, Sfinților Mucenici, rugători fierbinți pentru sufletele noastre! Icos 1 Cu dreaptă credință și evlavie se cuvine să lăudam pe Zotic, Mucenicul, care paharul suferințelor cu bucurie a băut, cu botezul sângelui s-a botezat și până la moarte a urmat lui Hristos. De accea și noi cu dragoste să-l cinstim, zicând: Bucură-te, Zotice, martirul lui Hristos; Bucură-te, al crucii apărător zelos; Bucură-te, trandafir din grădina părintească; Bucură-te, rugătorule pentru obștea creștinească; Bucură-te, ca sângele tău tot pământul nostru a adăpat; Bucură-te, că prin tine credința vie s-a arătat; Bucură-te, mărgăritar de preț, ascuns sub pământ; Bucură-te, că ale tale moaște s-au găsit în mormânt; Bucură-te, comoara sfântă strămoșească; Bucură-te, nestemată scumpă duhovnicească; Bucură-te, al Evangheliei vestitor neînfricat; Bucură-te, al Bisericii far prealuminat Bucură-te, Zotice, viteazule ostaș al lui Hristos! Condac 2 Zis-a Domnul: "Oricine Mă va mărturisi pe Mine înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și Eu pe el înaintea Tatălui Meu, care este în Ceruri". Drept aceea și tu, Mucenice Zotice, cu îndrăzneală ai mărturisit pe Hristos în priveliște și pe mulți dintre cei ce erau de fața la lumina dreptei credințe i-ai adus, cântând: Aliluia! Icos 2 Îngereasca viată pe pământ ai petrecut, Mucenice Atal, pentru Dumnezeu cel în Treime închinat din toată inima l-ai iubit și pe Hristos Domnul înaintea tuturor L-ai propovăduit, pentru care noi smeriții Te cinstim cu evlavie, zicând: Bucură-te, Atale, care glasul Evangheliei ai ascultat; Bucură-te, ca dreapta credința în a ta inimă ai purtat; Bucură-te, că pe Hristos înaintea tiranilor ai mărturisit; Bucură-te, că a lor cruzime ai biruit; Bucură-te, al Bisericii luceafăr neapus; Bucură-te, că pentru Hristos sufletul ți-ai pus; Bucură-te, că Lui înfocată dragoste ai purta; Bucură-te, că a ta credință prin fapte ai arătat; Bucură-te, al cetății Noviodunum fiu duhovnicesc; Bucură-te, cetatea al Ierusalimului ceresc; Bucură-te, minunată vița din tulpina lui Hristos; Bucură-te, mlădiță sfântă rod preafrumos; Bucură-te, Atale, mult pătimitorule pentru Hristos! Condac 3 Atale, Prea Fericite, tu de sine-ți cu totul te-ai lepădat și Crucea lui Hristos până la moarte ai purtat; pe Dumnezeu din toată inima la-i iubit si cu gura la arătare L-ai mărturisit, strigând: Aleluia! Icos 3 Altă mlădița cuvântătoare, Mucenicul Camasie, din buciumul vieți răsărind si multa roadă duhovniceasca aducând, pe mulți la dreapta credință i-a povățuit și pentru Hristos sufletul sau și-a pus pentru care cu buna cuviința îl lăudăm, zicând: Bucură-te, ales al Biserici dreptmăritoare; Bucură-te, al credinței noaste soare; Bucură-te, ca pentru adevăr toate ai suferit; Bucură-te, că în chinuri spre Cruce ai privit; Bucură-te, că de ucidea trupului nu te-ai înspăimântat; Bucură-te, că de rușinarea sufletului ai scăpat; Bucură-te, că Dumnezeu din cer spre tine a căutat; Bucură-te, că duhul tău l-a sine l-a luat; Bucură-te, că primând har, vitejește ai pătimit; Bucură-te, că a viței cunună de la Hristos ai dobândit; Bucură-te, că pătimirile tale multora le-a fost de folos; Bucură-te, că privind la acesta mulți la adevăr s-au întors; Bucură-te, Camasie, vrednicule următor a lui Hristos! Condac 4 Aprins fiind de dragoste câtre Iisus Hristos, Camasie, mânia tiranilor ai înfruntat și cu mare bărbăție chinurile morți ai răbdat, căci privind cu ochii mintii la veșnica fericire, lui Dumnezeu din inimă cântai: Aleluia! Icos 4 Rază a Soarelui celui de taină ai fost pe pământul Scythiei Mici, Filipe, Prea Înțelepte, căci pe păgâni i-au luminat, pe Hristos înaintea tuturor mărturisind pentru care te rugăm, auzi-ne si pe noi care te lăudăm cu unele ca acestea: Bucură-te, Filipe, care pe cei din păgânătate i-ai îndreptat; Bucură-te, că pe Soarele cel veșnic la toți ai arătat; Bucură-te, rodul Dumnezeului cel adevărat; Bucură-te, că în ogorul Lui cu râvnă ai lucrat; Bucură-te, că sămânța Cuvântului bun ai primit; Bucură-te, că prin a ta osteneală aceasta însutit ai rodit; Bucură-te, că haina sufletului tău cu sânge mucenicesc s-a împodobit; Bucură-te, că pentru Nunta Mirelui cu ea te-ai pregătit; Bucură-te, că albinei te-ai asemănat și la florile duhovnicești ai zburat; Bucură-te, că mierea credinței din Scripturii ai adunat; Bucură-te, că talantul tău cu dobândă Lui Hristos l-ai adus; Bucură-te, că pentru acesta econom credincios te-a pus; Bucură-te, Filipe, Mărturisitor al Evangheliei lui Hristos! Condac 5 Zis-a oarecând Filip, Apostolul câtre Hristos:?Doamne arată-ne noua pe Tatăl și ne va ajunge nouă". Iar tu, Mucenice Filipe, privind spre Dumnezeul cel in Treime slăvit, te-ai închinat lui, cântând: Aliluia! Icos 5 După nemincinoasa mărturie a Scripturii , Sfinții lumea vor judeca, căci in vremea judecații de apoi, prin faptele lor bune, pe păcătoși îi vor mustra. Atunci, tu Mucenice a lui Hristos, Zotic, să te rogi pentru noi păcătoșii ca să ne izbăvim de osânda, pentru care te lăudăm: Bucură-te, Zotic, Mucenice, care pentru noi la Dumnezeu mijlocești; Bucură-te, că celor ce se roagă ție ajutor dăruiești; Bucură-te, că Sfintele Tale Moaște, creștini le cinstesc; Bucură-te, că prin ele daruri multe dobândesc; Bucură-te, cu cei ce cu tine au pătimit; Bucură-te, că împreună cu ei cununa ai primit; Bucură-te, că în Evanghelie ai crezut fără șovăire; Bucură-te, că prin gura ta sa vestit mântuirea; Bucură-te, că a lui Hristos Cruce în inimă ai primit; Bucură-te, că de chinuri nu te-ai lepădat; Bucură-te, că te-ai împotrivit celor deșarte; Bucură-te, că de cele cerești ai avut parte; Bucură-te, Zotice, viteazule ostaș al lui Hristos! Condac 6 Toți fii Bisericii dreptmăritoare cinstesc Sfintele Tale Moaște, Zotice, Prea Fericite, iar tu având îndrăzneală către Dumnezeu, roagă-te pururi pentru noi smeriții, care te cinstim și lui Dumnezeu cântăm: Aliluia! Icos 6 Veșmântul cel luminat al nestricăciunii, prin nevoințe ai primit de la Hristos, Mucenice Atal și de odihna veșniciei vieți te-ai învrednicit. Vas ales al Domnului fiind, roagă-te pentru noi care te lăudăm zicând: Bucură-te, Atale, care negrăit pe Hristos ai iubit; Bucură-te, că pentru dragostea Lui mult ai suferit; Bucură-te, cerbule însetat, care la izvorul vieții ai alergat; Bucură-te, că pe Dumnezeu cel Viu ai căutat; Bucură-te, că pomenirea ta cu laude o cinstim; Bucură-te, că la tine în rugăciuni smerite venim; Bucură-te, că celor ce te cheamă ești mare apărător; Bucură-te, că prin a ta solire ei primesc grabnic ajutor; Bucură-te, că frica cea curată de Dumnezeu ai avut; Bucură-te, că voia Lui cu osârdie ai făcut; Bucură-te, că Pătimirea Ta Sfântă ne-a fost de folos; Bucură-te, al credinței diamant luminos; Bucură-te, Atale, mult pătimitorule pentru Hristos! Condac 7 Asemenea lui Avraam și Ucenicilor lui Hristos, prieten lui Dumnezeu te-ai făcut, Atale, că poruncile Lui ai păzit și până la moarte pentru dragostea Lui ai suferit. Pentru aceasta viața veșnică ai dobândit și acum cu Îngerii Îl lauzi, cântând: Aliluia! Icos 7 Hotărârea cea neclintită a credinței tale, Camasie, văzând-o tiranii cei păgâni, după multe chinuri au poruncit a te da morții. Tu însă cu bucurie moartea pentru Hristos ai primit, pentru care noi cu laude te cinstim: Bucură-te, Camasie, că spre cele cerești ai râvnit; Bucură-te, că pentru aceasta viața veșnică ai moștenit; Bucură-te, că moartea cu bucurie ai așteptat; Bucură-te, că pe Hristos în inimă ai purtat; Bucură-te, al muceniciei doritorule; Bucură-te, către veșnicie alergătorule; Bucură-te, că cele trecătoare întru nimic le-ai socotit; Bucură-te, că pe cele veșnice mult le-ai prețuit; Bucură-te, cetățean al Cereștii Împărății; Bucură-te, moștean al nepieritoarelor visterii; Bucură-te, râvnitorule al raiului celui prea frumos; Bucură-te, îndreptătorul nostru al celor de jos; Bucură-te, Camasie, vrednicule următor al lui Hristos! Condac 8 Ierusalimul cel ceresc în minte avându-l Camasie, cu smerenie pe pământ ai viețuit și cu bucurie pentru Hristos cu moartea te-ai însoțit, iar acum în Ceruri, împreună cu Îngerii, cânți lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 8 Gata a fost inima ta, Filipe Mucenice, de a nădăjdui spre Dumnezeu și fără de frică pe Hristos înaintea tiranilor a mărturisi și de vremelnica viață a nu te îngriji. Pentru care noi nevrednicii îndrăznim a te cinsti prin acestea: Bucură-te, Filipe, al Împărăției Cerului moștenitor; Bucură-te, că împreună cu Îngerii ești viețuitor; Bucură-te, că pe Hristos - Adevărul ai mărturisit; Bucură-te, că pentru El cumplit ai pătimit; Bucură-te, că frumuseți de nevăzut nouă pururi privești; Bucură-te, că în slăvite cântări acum te veselești; Bucură-te, că la limanul odihnei ai ajuns; Bucură-te, că acolo cunoști adâncul cel de nepătruns; Bucură-te, că de acolo simți mângâierea celor cerești; Bucură-te, că împreună cu Sfinții te proslăvești; Bucură-te, al Adevărului martor neînfricat; Bucură-te, al Bisericii sfeșnic luminat; Bucură-te, Filipe, mărturisitor al Evangheliei lui Hristos! Condac 9 Pusu-ți-ai sufletul pentru Hristos, Mucenice Filipe și l-ai aflat ca aurul lămurit înaintea Domnului. Voit-ai a te jertfi lui Dumnezeu cu trupul, spre a dobândi învierea sufletului și a cânta Lui în veci laudă: Aliluia! Icos 9 Slavă și mulțumire să aducem lui Dumnezeu pentru aflarea Sfintelor Moaște ale martirului Zotic și ale celor împreună cu dânsul pătimitori. La toți smerit să ne închinam și pe Zotic să-l lăudăm, zicând: Bucură-te, Zotice, fiu iubitor al Bisericii dreptmăritoare; Bucură-te, sprijinul rugilor noastre stăruitoare; Bucură-te, a Scythiei Mici, mărturie creștinească; Bucură-te, a Dobrogei dăruire dumnezeiască; Bucură-te, al credinței Ortodoxe, apărătorule; Bucură-te, al nostru către Domnul, rugătorule; Bucură-te, a Tomisului podoabă duhovnicească; Bucură-te, al creștinilor comoara cerească; Bucură-te, floare cu mireasmă de nespus; Bucură-te, mărgăritar al Ierusalimului de Sus; Bucură-te, al Bisericii crin prea frumos; Bucură-te, mlădiță, cu rod de mult folos; Bucură-te, Zotice, viteazule ostaș al lui Hristos! Condac 10 Veniți toți iubitori de dreaptă credință să aducem închinăciune lui Zotic, oșteanul lui Hristos, care Biserica noastră cu rugăciunile sale o păzește și împreună cu noi cântă lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 10 De mare fericire și cinste pământul nostru s-a învrednicit prin aflarea moaștelor tale și ale celor ce împreună cu tine au pătimit, Atale, pentru care, după cuviință, poporul cel dreptcredincios te laudă, zicând: Bucură-te, Atale, al Evangheliei propovăduitor; Bucură-te, al strămoșilor noștri luminător; Bucură-te, a credincioșilor mângâiere; Bucură-te, a cetății Noviodunum avere; Bucură-te, că prin aflarea moaștelor tale, dreapta credință s-a întărit; Bucură-te, că prin ele Biserica s-a împodobit; Bucură-te, al lui Hristos vrednic slujitor; Bucură-te, al cereștilor locașuri locuitor; Bucură-te, al Scythiei Mici, neprețuit odor; Bucură-te, al păgânilor biruitor; Bucură-te, al sufletelor noastre făclie luminoasă; Bucură-te, a creștinilor podoabă aleasă; Bucură-te, Atale, mult pătimitorule pentru Hristos! Condac 11 Să se bucure Niculițel, că mare vistierie duhovnicească din el s-a arătat și astăzi toți credincioșii cu inimă curată pe Mucenicul lui Hristos, Atal, îl cinstim, cântând lui Dumnezeu laudă: Aliluia! Icos 11 Nu te-ai temut de cei ce ucid trupul, Mucenice Camasie. De aceea, cu mare îndrăzneală pe Hristos ai mărturisit și sufletul tău prin răbdarea chinurilor, ai dobândit. Auzi-ne pe noi nevrednicii, care cu umilință te lăudăm, zicând: Bucură-te, Camasie, că dorire cerească ai avut; Bucură-te, că de tirani nu te-ai temut; Bucură-te, al raiului mult râvnitor; Bucură-te, al nemurii moștenitor; Bucură-te, că până la sânge și moarte ai suferit; Bucură-te, că, prin îndelungă răbdare, sufletul ți-ai dobândit; Bucură-te, că slava deșartă ai trecut-o cu vederea; Bucură-te, că slava cea veșnică ți-a fost mângâierea; Bucură-te, doritorule fierbinte pentru a ta mântuire; Bucură-te, alergătorule spre veșnica fericire; Bucură-te, că acum în ceruri cu drepți te veselești; Bucură-te, că prin a ta solire pe noi ne mântuiești; Bucură-te, Camasie, vrednicule următor al lui Hristos! Condac 12 Dragoste și credință fierbinte către Hristos având, Prea Lăudate Camasie, Mucenice, cu bărbăție pe tirani i-ai înfruntat și pentru adevăr trupul la chinuri ți l-ai dat, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 12 Mucenicului Filip laudă din toată inimă să-i aducem, că acesta jertfă vie lui Dumnezeu s-a dat și sufletul pentru El și-a pus, iar acum, pururi stând înaintea Domnului, se roagă pentru noi care îl cinstim, zicând: Bucură-te, Filipe, a Bisericii podoabă frumoasă; Bucură-te, a Soarelui dreptății rază luminoasă; Bucură-te, că iubirea lui Hristos în tine s-a sălășluit; Bucură-te, că pentru dragostea Lui în chinuri te-ai jertfit; Bucură-te, că prin fapte tăria credinței ai arătat; Bucură-te, următorul lui Hristos cel adevărat; Bucură-te, cel ce cu bărbăție urgia chinurilor ai primit; Bucură-te, că de sfârșit mucenicesc te-ai învrednicit; Bucură-te, că de moarte nu ți-a fost teamă; Bucură-te, că vremelnicele dureri ne le-ai luat în seamă; Bucură-te, măslin al raiului celui mult dorit; Bucură-te, că în viață fiind, la Cer ai râvnit; Bucură-te, Filipe, mărturisitorule al Evangheliei lui Hristos! Condac 13 ┇ O Prea Fericiților Mucenici ai lui Hristos: Zotic, Atal, Camasie și Filip, rugați-vă prea Milostivului Dumnezeu pentru Biserica noastră dreptmăritoare si pentru poporul cel credincios ca sa dobândim prin rugăciunile voastre indurare pace si har, spre a cânta împreuna cu voi, acum si in veacul viitor: Aliluia! ┇ RUGĂCIUNE Sfinților Mucenici și martori ai lui Hristos, Zotic, Alat, Camasie și Filip, vrednicilor urmași ai Sfântului Apostol Andrei, care pe aceste locuri ale Scythiei Evanghelia ați vestit, voi din toată inima, cu tot cugetul și din toată puterea voastră, pe Dumnezeu ați iubit și pana la cea din urma suflare pentru El ați pătimit. Mulțumim cu umilință Sfintei Treimi pentru purtarea Sa de grijă, care, atâtea veacuri sub pământ, Sfintele Voastre Moaște le-a păstrat și după aceasta a binevoit a le dărui Bisericii noastre dreptmăritoare, spre mângâierea și folosul de obște al credincioșilor. Cu adevărat la voi s-au împlinit graiurile sfinte:"Pe cei care mă slăvesc pe Mine, îi slăvesc și Eu pe ei" și "Prin Sfinții care sunt pe pământul Lui, minunate a făcut Domnul toate Voile Sale, întru dânșii". Voi cu sufletele înaintea Domnului stați, iar prin Sfintele Voastre Moaște, laturile țarii noastre le împodobiși. Fericit este străbunul nostru pământ care s-a adăpat cu sânguirile voastre și în care se odihnesc Sfintele Voastre Moaște. Drept aceea, cu credință, cu evlavie și cu smerenie cădem către voi, adevăraților Mucenici și prieteni ai lui Hristos, cerându-vă să ocrotiți prin sfintele voastre rugăciuni țara aceasta și Biserica noastră cea dreptmăritoare și pe toți cei ce cu buna cucernicie aleargă la sprijinul vostru și va pun mijlocitori către Preabunul Dumnezeu, de la care, prin solirile voastre, să dobândim și noi milă, pace și ajutor în veacul de acum și în vremea morții noastre și la judecata cea de apoi. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.