🏠 Acatistul Sfântului Nicolae Velimirovici - 18 mart. ³

Tropar g8 Propovăduitorule cu gură de aur, al lui Hristos cel Înviat, călăuzitorule prin veacuri al purtătorului de cruce neam sârbesc, alăută răsunătoare a Sfântului Duh, înălţarea şi dragostea călugărilor, bucuria şi lauda preoţiei, învăţătorule al pocăinţei, vlădică a tot norodul, căpetenie a oştirii de rugători ai lui Hristos, Sfinte Nicolae al sârbilor şi al întregii Ortodoxii, împreună cu toţi sfinţii Serbiei cereşti, roagă pe Unul Iubitorul de oameni să dăruiască pace şi înţelegere neamului nostru. Condacul 1 De la Dumnezeu ai fost trimis ca nou apostol al poporului ortodox, propovăduitor neobosit al Evangheliei şi cinstitor al Preasfintei Treimi; iar noi cu lacrimi de umilinţă te-am primit, căci cu rugăciunea neîncetată te-ai nevoit ca o stea prealuminoasă a dreptei credinţe, cămară plină de bune învăţături, cel ce cu minte cerească ai fost slujitor al Arhiereului Cel veşnic, pentru care îţi cântăm: ¦ Bucură-te Sfinte Nicolae, noule Gură de Aur şi mare propovăduitor al Ortodoxiei. ¦ Icosul 1 Din copilărie te-ai dăruit Dumnezeului cel ce stăpâneşte toată făptura, ai cunoscut adevărul şi întru totul l-ai urmat, călcând peste toate cursele vrăjmaşilor, hrănind sufletul tău cu harul Duhului Sfânt; iar noi, amintindu-ne de toate nevoinţele tale, Domnului aducem rugăciunea inimii, căci te-ai arătat cu totul bineplăcut lui Dumnezeu, Cel ce te-a încununat cu cununa cea nestricăcioasă, pentru care cu nevrednicie laude îţi cântăm: Bucură-te că din copilărie şi până la sfârşitul vieţii ai fost rugător neobosit Bucură-te cel ce eşti chivot al harului Sfântului Duh Bucură-te că mulţi talanţi ai înmulţit Bucură-te alinare a sufletelor noastre prin harul Sfântului Duh Bucură-te biruitorul demonilor cu ajutorul de viaţă făcătoarei Cruci ¦ Bucură-te Sfinte Nicolae, noule Gură de Aur şi mare propovăduitor al Ortodoxiei. ¦ Condacul 2 Ales ai fost de Dumnezeu din mijlocul unui popor dreptslăvitor, Sfinte Ioane Gură de Aur al neamurilor de pe urmă, pildă de sfinţenie multor monahi făcându-te, tu eşti lauda neîncetată a sufletelor ce necontenit caută pe Dumnezeu, crinule înflorit din grădina cea cerească şi apărătorule al Bisericii lui Hristos celei mult încercate; văzând noi viaţa ta, cu gânduri smerite lăudăm pe Începătorul a tot binele şi cu bucuria Învierii te slăvim cântând ¦ Aliluia. ¦ Icosul 2 Cunoscând în tine un lucrător preaînţelept al Evangheliei şi un martor al Învierii Sale celei prealuminoase, Hristos Domnul te-a călăuzit spre şcoala în care, învăţând ştiinţele pământeşti, tu ai descoperit în inima ta dragostea şi frumuseţea vieţii Sfinţilor Părinţi cea plină de virtuţi, şi dăruind putere poporului dreptslăvitor pe calea crucii, ai câştigat cununa slavei celei netrecătoare; pentru care văzând noi în tine icoana pocăinţei şi a tuturor bunătăţilor, cântăm ţie: Bucură-te cel cu inima plină de lumină lină, iar prin cuvânt, puternic apărător al adevărului Bucură-te lumina vieţii monahale celei strălucitoare Bucură-te cel ce cu înţelepciunea şi smerenia ai strălucit Bucură-te lauda Bisericii lui Hristos Bucură-te chivot al izvorului de viaţă veşnică ¦ Bucură-te Sfinte Nicolae, noule Gură de Aur şi mare propovăduitor al Ortodoxiei. ¦ Condacul 3 Zilele tinereţii tale ţi le-ai dăruit lucrând faptele mântuirii şi găsind în ele cuvintele Sfinţilor Părinţi, care hrănesc sufletele noastre, iar nopţile priveghind, te-ai rugat Domnului să primeşti putere pe calea cea strâmtă; şi, lepădându-te de viaţa cea lumească, ai lucrat faptele vieţii celei veşnice, care înaintea lui Dumnezeu te măresc totdeauna, pentru care cântăm Împăratului slavei ¦ Aliluia. ¦ Icosul 3 Dorind Domnul să cerceteze temelia hotărârii tale de a sluji adevărului, lepădându-te de tine însuţi, după cuvintele Sfântului Apostol Pavel, pentru a trăi cu Hristos, El, Domnul, ţi-a dat boala trupului. Biruind încercarea aceasta, mult râvnitorule al postului, şi văzând puterea credinţei tale, multe suflete care căutau pe Dumnezeu s-au aprins cu râvna de a-I sluji Mântuitorului; amintindu-ne noi de osteneala virtuţilor tale, primim putere, pentru care strigăm ţie: Bucură-te cel ce prin boala trupească ai dobândit sănătatea duhovnicească Bucură-te sabie de foc a credinţei ortodoxe Bucură-te cântătorule de psalmi al poporului binecredincios Bucură-te stâlp al credinţei neclintite Bucură-te stânca cea tare a adevărului ¦ Bucură-te Sfinte Nicolae, noule Gură de Aur şi mare propovăduitor al Ortodoxiei. ¦ Condacul 4 Vindecând Domnul boala trupului tău şi desăvârşindu-te prin harul Sfântului Duh, ţi-ai împlinit visul tinereţilor tale, primind rasa mântuirii şi chipul îngeresc, urmând calea cuvioşilor monahi care toată viaţa și-au închinat-o Domnului, cu care împreună bucurându-te în Împărăţia cerurilor, totdeauna cânţi ¦ Aliluia. ¦ Icosul 4 Înmulţit-ai darurile cu care te-a înzestrat Dumnezeu la botez, făcutu-te-ai întocmai cu Apostolii, propovăduitorule al Evangheliei lui Hristos şi ai trezit din nou dorul după Dumnezeu în inimile oamenilor, chemând la pocăinţă ca odinioară Sfântul Ioan Botezătorul. Prin tine trezindu-ne la viaţa cea adevărată, prin Duhul Sfânt îți cântăm: Bucură-te apostol al vremurilor din urmă Bucură-te mângâietor al celor întristaţi Bucură-te întoarcerea celor pierduţi Bucură-te învăţător al faptelor bune Bucură-te ajutător al săracilor ¦ Bucură-te Sfinte Nicolae, noule Gură de Aur şi mare propovăduitor al Ortodoxiei. ¦ Condacul 5 Văzând voia lui Dumnezeu cea înaltă, care prin tine s-a împlinit, învăţătorii tăi cucernici te-au trimis la izvorul bunătăţilor duhovniceşti spre care inima ta totdeauna a râvnit. Povăţuit de harul Sfântului Duh, înţelepciunea cea cerească cu uşurinţă ai deprins-o şi credinţa cea vie ai păstrat. Văzând credinţa ta cea multă cu care Domnului ai slujit, ortodocşii dreptslăvitori de pretutindeni, dimpreună cu îngerii, cântă lui Dumnezeu ¦ Aliluia. ¦ Icosul 5 Chiar dacă drumul ştiinţei şi al exilului te-au dus în Apus, în inima ta a rămas nestinsă făclia Ortodoxiei, cu care ai luminat multe suflete ce umblau în întuneric, căutând adevărul. Îmbrăcat cu rugăciunea cea neîncetată, prin crucea făcătoare de viaţă ai biruit toate cursele vrăjmaşului; pentru aceasta, cinstind ostenelile tale cele fără de număr, cu bucurie îți cântăm: Bucură-te cel ce prin curăţia inimii ai contemplat dragostea cea dumnezeiască Bucură-te căci pe calea mântuirii ai biruit toate piedicile Bucură-te că ai strălucit prin dragostea cea pentru toată lumea Bucură-te căci ai fost în Răsărit şi în Apus, căutând adevărul Bucură-te că ai păstrat tradiţia poporului ortodox şi printre străini ¦ Bucură-te Sfinte Nicolae, noule Gură de Aur şi mare propovăduitor al Ortodoxiei. ¦ Condacul 6 Toată viaţa ai urmat pilda îngerilor şi a sfinţilor monahi, ascunzând de la faţa oamenilor nevoinţa sufletului şi a trupului tău; acoperindu-te cu vălul harului, necontenit bucurându-se duhul tău de Hristos-Adevărul şi contemplând în inima ta frumuseţile teologiei, te-ai încununat cu cununa cea nestricăcioasă, slăvindu-L pe Făcătorul tuturor cu cântarea ¦ Aliluia. ¦ Icosul 6 Toate tristeţile şi greutăţile aduse de vrăjmaşii ce au tulburat viaţa ta cea plină de nevoinţe, le-ai predat Cuvântului Celui Atotputernic, Care este singura scăpare a credincioşilor. Domnul niciodată nu te-a părăsit, ci a mângâiat sufletul tău cu roua harului Său; totodată, nevoia Sfintei Biserici ai pus-o înaintea nevoilor tale, luptându-te prin cuvânt şi faptă împotriva deşertăciunilor şi a ereziilor. Astfel, râvna ta cea întocmai cu a Sfinţilor Părinţi întreaga Biserică o preaslăveşte, mărturisind: Bucură-te căci cu totul ţi-ai predat sufletul lui Dumnezeu Bucură-te cel în haina virtuţii îmbrăcat Bucură-te că lumina neapusă a strălucit necontenit în inima ta Bucură-te cel ce ai condus corabia Bisericii spre viaţa cea veşnică Bucură-te purtător smerit al Crucii lui Hristos ¦ Bucură-te Sfinte Nicolae, noule Gură de Aur şi mare propovăduitor al Ortodoxiei. ¦ Condacul 7 Ca un vrednic părinte, totdeauna ai slujit sfântului altar cu credinţă vie şi nădejde tare în Învierea cea de pe urmă, hrănindu-ți mereu sufletul cu Sfintele Taine, care te-au condus către Hristos-Domnul, Biruitorul morţii şi Dătătorul vieţii veşnice, pe Care toată făptura Îl slavosloveşte cântând ¦ Aliluia. ¦ Icosul 7 La slujbele tale tot timpul ardea harul Duhului Sfânt, Mângâietorul care din Tatăl purcede, Cel ce vindecă rănile sufletului şi ale trupului, ridicând pe cei pierduţi; cu rugăciunile şi sfaturile tale, toată neputinţa omenească ai vindecat-o pe mulţi ajutându-i, pentru aceasta-ți cântăm: Bucură-te că mulţi oameni ai adus la Hristos Bucură-te că prin rugăciunile tale Domnul ne dăruieşte și azi vindecare Bucură-te căci prin duhovnicia ta cea dreaptă ai luminat întunericul necredinţei Bucură-te izvor cald care ai încălzit multe inimi ¦ Bucură-te Sfinte Nicolae, noule Gură de Aur şi mare propovăduitor al Ortodoxiei. ¦ Condacul 8 Poruncile lui Dumnezeu cu râvnă şi cu post împlinindu-le, în privegheri şi rugăciuni urmând viaţa Sfinţilor Părinţi, pildă fericită ai fost neamului tău, care lumina Evangheliei în întunericul păcatelor fiind, căuta. Împărtăşindu-te cu sfinţii de bucuria cea veşnică şi dimpreună psalmodiind cu ei, înalţi rugăciuni pentru noi înaintea Domnului, căruia Îi cântăm ¦ Aliluia. ¦ Icosul 8 Povăţuit de adevăr ai mers în toată lumea, adunând în inima ta toate binecuvântările făpturii; pretutindeni, prin cuvinte şi fapte ai mărturisit Ortodoxia şi astfel ai ajuns întocmai cu Apostolii, tu, cel ce eşti apostol al zilelor noastre, iar noi, minunându-ne de darurile tale duhovniceşti, îți cântăm: Bucură-te luminător al multor popoare Bucură-te învăţător al celor neştiutori Bucură-te mângâietor al celor întristaţi Bucură-te de Dumnezeu trimis, noule prooroc Daniel Bucură-te înger întrupat ¦ Bucură-te Sfinte Nicolae, noule Gură de Aur şi mare propovăduitor al Ortodoxiei. ¦ Condacul 9 Domnul mai dinainte a văzut că vei fi urmaş al Sfântului Clement de Ohrida şi al Sfântului Sava cel întocmai cu Apostolii şi învăţat fiind de pilda vieţuirii lor, bunătăţile cereşti ai moştenit şi bucurându-te de darurile pregătite pentru cei aleşi, cânţi Domnului ¦ Aliluia. ¦ Icosul 9 Ca un bun învăţător te-ai arătat, iar prin credinţa ta cea tare ai înviat eparhia ta, cea lovită de război, bisericile distruse cu grijă le-ai reconstruit, pe ucenicii tăi însetaţi de înţelepciunea Evangheliei i-ai povăţuit neobosit pe calea mântuirii. Amintindu-ne de bunătăţile tale, dimpreună cu proorocul David strigăm: „Fericiţi sunt cei pe care i-ai ales, Doamne“ şi îți cântăm: Bucură-te vrednicule urmaş al Sfântului Sava Bucură-te lauda şi mândria Mănăstirii Jicea Bucură-te apărător al adevărului împotriva săgeţilor ereticilor Bucură-te că turmei tale i-ai fost exemplu Bucură-te că de toţi eşti lăudat, Sfinte Episcope ¦ Bucură-te Sfinte Nicolae, noule Gură de Aur şi mare propovăduitor al Ortodoxiei. ¦ Condacul 10 Ca oarecând Sfinţii Nemanici, multe biserici şi mănăstiri ai construit, dăruindu-le lor duhul Sfinţilor Părinţi. Fiind tu lumina dreptăţii şi râvnind la faptele cele îmbunătăţite, mulţi monahi şi-au închinat viaţa lui Dumnezeu în mănăstirile ctitorite de tine, totdeauna hrănindu-se cu sfaturile şi binecuvântările tale; urmând pilda vieţii tale, ucenicii tăi au reconstruit altarele distruse, lăudându-L neîncetat pe Dumnezeu cu cântarea ¦ Aliluia. ¦ Icosul 10 Multe ispite a îngăduit Domnul asupra Bisericii Sârbe, dorind El să încerce răbdarea credincioşilor care s-au înarmat cu postul şi rugăciunea ca şi cu un scut de nebiruit, iar tu, cu cuvintele tale cele pline de putere şi prin predicile pline de Duh Sfânt, tulburările din Biserică le-ai liniştit, dăruind bucurie fiilor tăi duhovniceşti, care pe vlădica lor l-au lăudat neîncetat, zicând: Bucură-te stâlpul cel tare al Bisericii Sârbe, ocrotite de Sfântul Sava Bucură-te arhipăstorul cel luminat cu înţelepciunea Bucură-te cel ce i-ai înspăimântat pe demoni Bucură-te apărătorul poporului cel bine credincios Bucură-te cel ce ai liniştit toate tulburările şi ai păstrat rânduielile Sfinţilor Părinţi ¦ Bucură-te Sfinte Nicolae, noule Gură de Aur şi mare propovăduitor al Ortodoxiei. ¦ Condacul 11 Întru tine, Sfinte Nicolae, purtătorule de Dumnezeu, s-a proslăvit Numele lui Hristos, căci ai slujit adevărului toată viaţa ta şi ai strălucit ca o flacără a dreptei credinţe, luminând sufletele noastre. Dimpreună cu toţi sfinţii, roagă-te pentru noi, în Împărăţia cerurilor slavoslovind pe Domnul cel înviat din morţi, cu cântarea ¦ Aliluia. ¦ Icosul 11 Vrăjmaşii adevărului lui Hristos te-au închis în mănăstirile Liubostinia şi Voiloviţa, gândind să te despartă pe tine de turma cea rânduită ţie de Hristos şi au crezut că vor putea să slăbească credinţa şi nădejdea în Dumnezeu a poporului sârb. Totdeauna ai fost alături de turma ta prin faptele şi cuvintele tale mângâietoare, alinând-o şi în rugăciuni pomenind-o. Poporul dimpreună a suferit cu tine când ai îndurat frigul din lagăre şi minunându-se de puterile tale cele duhovniceşti şi trupeşti, te-au lăudat cântând: Bucură-te făclia Ortodoxiei care niciodată nu se mistuie Bucură-te cămara cea plină de duhovnicie Bucură-te că sufletul tău s-a înălţat prin trupul cel mult încercat Bucură-te că ai dat putere celor ce au suferit alături de tine, asemănându-te întru totul Sfântului Diacon Avacum, care chinuit fiind de turci, cânta: „Ortodocşii sunt ai lui Hristos şi bucurie le este lor moartea pentru credinţa în Dumnezeu“ ¦ Bucură-te Sfinte Nicolae, noule Gură de Aur şi mare propovăduitor al Ortodoxiei. ¦ Condacul 12 Nu numai că ai suferit din pricina celor de alt neam, dar ai îndurat încercări şi de la poporul tău cel îndepărtat de la credinţa cea adevărată, care s-a lepădat de faptele şi învăţăturile tale. Vrăjmaşii lui Dumnezeu te-au vorbit de rău, neştiind că Domnul a încununat astfel sufletul tău cu cea nestricăcioasă cunună a mărturisitorilor pentru credinţă. Răbdând toate acestea cu smerenie, cu vitejie duhovnicească şi credinţă tare, L-ai lăudat pe Dumnezeu pentru toate, cu cântarea ¦ Aliluia. ¦ Icosul 12 Cinstim nevoinţele tale de pe pământ, căci mult timp ai stat în rugăciune ca şi Sfântul Serafim de Sarov, genunchii neîncetat plecând înaintea lui Hristos. Pribeag ai fost în pământ străin şi de acolo te-ai mutat către locaşurile cele veşnice; credincios ca şi Sfântul Sava ai rămas pe calea sfinţilor ierarhi şi învăţători ai lumii, de aceea în Împărăţia cerurilor pentru noi nevrednicii, roagă-te Părinte Nicolae, căci cu lacrimi de umilinţă te fericim pe tine, Sfinte cel întocmai cu Apostolii, şi îţi cântăm: Bucură-te vrednicule urmaş al Sfântului Sava Bucură-te lucrătorule al faptelor bune Bucură-te Sfinte al timpurilor noastre Bucură-te crinule cel binemirositor al Bisericii Ortodoxe Bucură-te mare făcătorule de minuni ¦ Bucură-te Sfinte Nicolae, noule Gură de Aur şi mare propovăduitor al Ortodoxiei. ¦ Condacul 13 ┇ Ca oarecând moaştele Sfântului Sava din Târnovo, aşa şi acum moaştele tale, s-au întors în Ţara Sârbească, Sfinte Nicolae, ca o mare mângâiere, nădejde, alinare, acoperământ, reazem şi scăpare a sufletelor noastre. Roagă-te pentru noi, Sfinte Nicolae, ca prin rugăciunile tale toate neamurile să meargă pe calea adevărului şi să fie una în Hristos, pentru a cânta şi în veşnicie ¦ Aliluia. ¦ ┇ Apoi Condacul 1 și Icosul 1. Rugăciune Preafericite rugătorule al Ortodoxiei înaintea tronului lui Dumnezeu, Sfinte Nicolae, lauda Bisericii şi pilda vieţii celei îmbunătăţite, după cum şi până acum ai avut grijă de noi fiii tăi, aşa şi de acum înainte nu ne uita pe noi nevrednicii în rugăciunile tale, ca unul ce ai îndrăzneală înaintea Cuvântului lui Dumnezeu. Miluieşte-ne cu rugăciunile tale, îndreptează-ne spre lumina cea veşnică, dă-ne putere nouă celor neputincioşi, să urmăm faptele tale bune pe calea către Hristos. Roagă-te pentru mângâierea celor întristaţi şi pentru bucuria celor necăjiţi, tu care prin viaţa ta ai arătat că mult eşti iubit de Maica lui Dumnezeu. Dimpreună cu toţi sfinţii, roagă-te să primim pacea şi mântuirea lumii, de la Hristos, Dumnezeul şi Împăratul nostru, căruia se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea în vecii vecilor. Amin. † Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin. †