🏠 Acatistul Sfântului Nicolae - 6 dec. ³ Condac 1 Cel ce verși mir de mult preț la toată lumea și mie celui nevrednic și mai mult decât toți păcătos, dăruiește-mi ca să-ți aduc ție cântare, Părinte Nicolae. Tu, ca cel ce ai îndrăznire către Dumnezeu, slobozește-ne din toate necazurile ca să cântăm ție: ¦ Bucură-te Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni! ¦ Icos 1 Arătatu-te-ai în vis împăratului celui cinstitor de Dumnezeu și pentru moartea voievozilor acelora l-ai îngrozit pe el și degrab ascultând de porunca ta, Nicolae, a poruncit ca să-i libereze pe dânșii. Pentru aceea ei au fost cuprinși de bucurie și de frică, iar eu cu dânșii grăiesc ție, Sfinte Nicolae: Bucură-te capul cel sfințit Bucură-te cel ce ai sfărâmat capul cel diavolesc cu rugăciunile tale Bucură-te slujitorule al Împăratului tuturor Bucură-te ajutătorul celor credincioși; Bucură-te întărirea Ortodoxiei Bucură-te pierzătorul celor fără de lege Bucură-te cel ce ești insuflat cu suflarea Duhului Sfânt Bucură-te cel ce ai pierdut viforul mulțimii zeilor; Bucură-te cel ce ești dimpreună vorbitor cu îngerii Bucură-te izgonitorul demonilor Bucură-te graiule al dumnezeieștilor cuvinte Bucură-te cel ce ai astupat gurile ereticilor; ¦ Bucură-te Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni! ¦ Condac 2 Pe pământ, al doilea Înaintemergător te-ai arătat, Nicolae, spre mustrarea fărădelegilor; ci acela a mustrat pe Irod, săvârșitorul fărădelegii, iar tu ai rușinat pe Arie cel orbit cu eresul; și toată lumea ai voit să o curățești de învățăturile lui cele nedrepte și turma; ta a o lumina, ca un părinte și învățător. Pentru aceea cântăm lui Dumnezeu ¦ Aliluia! ¦ Icos 2 Vrând dimineata, Avlavie, după porunca împăratului, să scoată pe cei legați din temniță la tăiere, tu, cu minunile tale, mai înainte ai apucat prin vis și îngrozindu-l pe el, ai zis: nimic să nu faci bărbaților acestora, că nevinovați sunt spre tăiere; pentru aceea și noi cu dânșii grăim ție, Nicolae mărite: Bucură-te mare facătorule de minuni Bucură-te grabnic ajutătorule Bucură-te cald folositorule Bucură-te cercetătorul celor necăjiți; Bucură-te limanul cel lin al celor înviforați Bucură-te mângâierea celor ce plâng Bucură-te hrănitorul celor flămânzi Bucură-te povățuitorul celor orbi; Bucură-te bogăția săracilor Bucură-te toiagul cel tare al bătrâneților Bucură-te cununa Bisericii Bucură-te părintele săracilor și bun dăruitorule; ¦ Bucură-te Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni! ¦ Condac 3 Am auzit, Nicolae, de minunile tale și m-am spăimântat, că de bucurie și de frică fiind cuprins, ce am a răspunde, nu mă pricep. Ci tu, cu rugăciunile tale cele treze, luminează-mi mintea ca să cânt lui Dumnezeu dimpreună cu tine ¦ Aliluia! ¦ Icos 3 Arhanghelii cu îngerii se minunează, părinte, de credința ta cea tare către Dumnezeu; apostolii cu proorocii se laudă cu tine; oamenii cei dreptcredincioși spre tine au naădejde. Pentru aceasta și eu, deȘi sunt nevrednic, grăiesc ție, Sfinte Nicolae: Bucură-te cel ce împreună-locuitor ești cu îngerii Bucură-te cel ce aduci întristare diavolilor Bucură-te cel ce ești slujiitor asemenea lui Grigorie Teologul în preoție Bucură-te cu Ioan Gură de Aur dimpreună vorbitorule; Bucură-te prietenul marelui Vasile Bucură-te că dimpreună cu dânșii tai eresurile Bucură-te cel ce porți o credință cu dânșii Bucură-te că faci minuni spre împăcare; Bucură-te că tu cureți lumea de mulțimea zeilor Bucură-te cel ce ai vorbit mai dinainte despre cinstirea Născătoarei de Dumnezeu în Biserică Bucură-te că rușinând pe Arie înșelătorul la sobor l-ai învins Bucură-te că pe fecioarele acelea le-ai oprit de la împreunarea cea desfrânată cu ajutorul tău; ¦ Bucură-te Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni! ¦ Condac 4 O, mare facătorule de minuni Nicolae, deși pe fecioarele acelea vrea tatăl lor să le dea, pentru săracie, la desfrânare, tu, părinte, mai înainte apucând, aur din destul tatălui lor ai dat. Pentru aceea, nepricepând ei de unde se făcea aceasta, minunându-se, au cântat lui Dumnezeu cântarea ¦ Aliluia! ¦ Icos 4 Ca să arăți a ta mare milostivire către cei săraci, preafericite, bătrânului noaptea întru ascuns trei legături de galbeni de aur ai dat, izbăvindu-l pe el și pe fetele lui de la căderea în păcat. Pentru aceea auzi de la toți: Bucură-te vistieria milei lui Dumnezeu Bucură-te primirea mai înainte a cunoștinței Lui Bucură-te daătătorule al bunătăților lui Dumnezeu Bucură-te hrana și bucuria celor ce aleargă către tine; Bucură-te pâine de hrană neîmpuținată celor lipsiți Bucură-te bogăție de Dumnezeu dăruită celor ce viețuiesc în lipsă pe pământ Bucură-te ridicarea grabnică a săracilor Bucură-te limpede cugetare celor necăjiți; Bucură-te că ești blând ascultător celor neputincioși Bucură-te dulceață a toată lumea Bucură-te mirele celor trei fete Bucură-te izbăvitorul necazurilor mele cu rugăciunile tale; ¦ Bucură-te Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni! ¦ Condac 5 Către biserica ta mergând oarecând Vasile, sârguindu-se să-ți aducă dar, a fost răpit de agareni și l-au dat pe el ostașii lui Amira stăpânului lor spre slujbă; iar părinții lui, deși erau întristați, însă n-au încetat a îndrepta către tine rugăciuni și trecând ziua praznicului tău, de către seară, l-ai pus pe el înaintea lor și văzând ei această minune, cu tine cântare de bucurie lui Dumnezeu cântau ¦ Aliluia! ¦ Icos 5 Mergând fiul lui Agricola să dea un pahar lui Amira a stat înaintea lui cu frică; iar tu, părinte, rugat fiind de părinții lui l-ai izbăvit pe el din mâinile lui în acel ceas; pentru aceea cu dânșii grăim ție, Nicolae, ca unui bun păstor: Bucură-te ierarhul Domnului Bucură-te luminată propovăduire a creștinătății Bucură-te cel ce porți nume de biruință Bucură-te stârpirea patimilor celor neroditoare; Bucură-te aducerea de roadă a pomilor celor duhovnicești Bucură-te îndreptătorul dreptcredincioșilor Bucură-te prădarea păgânătății Bucură-te doctorul cel fără de plată; Bucură-te că în dar ai luat, în dar împarți tămăduiri Bucură-te al celor neputincioși bun păstor Bucură-te cel ce izgonești dintre noi pe slujitorii cei diavolești Bucură-te desfătarea a toată lumea; ¦ Bucură-te Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni! ¦ Condac 6 Minunată s-a arătat nașterea ta, Nicolae, credincios fiind tu pe pământ, din vremea nașterii tale; că ai supt numai din sânul cel drept și de la sânul maicii tale te-ai cunoscut făcător de minuni; pentru aceea și acum cu tine cântăm lui Dumnezeu ¦ Aliluia! ¦ Icos 6 De împresurările diavolești izbăvește pe oameni, părinte, cu rugăciunile tale, cel ce cu râurile sudorilor tale ai stins mulțimea zeilor celor păgâni; pentru aceea și acum dăruiește vindecări neputințelor noastre, ierarhe, ca să te lăudăm pe tine zicând: Bucură-te Nicolae Bucură-te facătorule de minuni Bucură-te ierarhe Bucură-te preacuvioase; Bucură-te preafericite Bucură-te cel ce ești cu nume mare Bucură-te preamărite Bucură-te hrănitorul postitorilor; Bucură-te învățător al înfrânării Bucură-te îndreptarea celor rătăciți Bucură-te că altceva nu știm să grăim fără numai: Bucură-te Bucură-te că prin tine ne îndestulăm de lumină; ¦ Bucură-te Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni! ¦ Condac 7 Având vicleană cunoștință, Arie a început a învăța eresurile cele fără de Dumnezeu și a intrat în turma ta, ca un lup, vrând ca o fiară să o apuce; dar tu, prealăudate, degrab alergând către Stăpânul, cu rugăciunile tale ai izgonit toată nebunia lui și ca pe o fiară cumplită l-ai surpat. Pentru aceea cu tine, Nicolae, cântăm lui Dumnezeu, Celui ce ți-a dat ție această putere ¦ Aliluia! ¦ Icos 7 Mai înainte împotrivindu-te eresului lui Arie, cel de trei ori blestemat, ai rușinat a lui fără de Dumnezeu învățătură și ca pe al doilea Iuda surpându-l l-ai lăsat. Pentru aceea și noi grăim ție neîncetat: Bucură-te întâistătătorule pe scaunul Mirelor Bucură-te mare ierarh al Lichiei Bucură-te cale nerătăcită a celor ce înoată pe mare Bucură-te timpan, care dai sunet de dumnezeiască glăsuire; Bucură-te chimval bine răsunător Bucură-te trâmbița Sfintei Treimi Bucură-te că ai stricat trâmbița eresurilor lui Arie Bucură-te zicea ție Constantin; Bucură-te a grăit ție Avlavie Bucură-te a adus ție tatăl cu fetele Bucură-te au grăit Agricola cu Vasile Bucură-te că prin tine de mânia potopului izbăvindu-ne, pace cu Dumnezeu aflăm; ¦ Bucură-te Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni! ¦ Condac 8 Minune dumnezeiască te-ai arătat, fericite, celor ce alergau la biserica ta, de Dumnezeu purtătorule, de multe feluri de necazuri și năvăliri izbăvindu-i, părinte, pe cei ce după Dumnezeu, spre tine cu credință și-au pus nădejdea, cântând ¦ Aliluia! ¦ Icos 8 Ca cel ce ai îndrăznire către Hristos, Nicolae, că turma Lui pazești de lupii cei văzuți și nevăzuți și de către cei ce scăpă sub acoperământul tău nu te întorci și nouă celor ce suntem învăluiți de gânduri și de lucruri viclene, dă-ne mână de ajutor, părinte, ca să te lăudăm pe tine zicând: Bucură-te Nicolae prealăudate Bucură-te întărirea Mirelor Bucură-te podoaba Lichiei Bucură-te cârmuitorule cel bun; Bucură-te că dimpreună cu îngerii salți Bucură-te căci cu arhanghelii te veselești Bucură-te că fără materie cu heruvimii slujești Făcătorului Bucură-te că pe Arie, diavolul cel întrupat, l-ai surpat; Bucură-te cel ce dăruiești bun miros Bucură-te cel ce respingi mirosul cel rău Bucură-te albeală, care speli patimile Bucură-te roșeală, care acoperi păcatele; ¦ Bucură-te Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni! ¦ Condac 9 Nu pricepem de unde vom începe a-ți aduce laudă, părinte. Care cântare îți vom cânta? Sau cu ce cununi te vom încununa? Că, de ne vom aduce aminte de voievozi, ne minunăm; de Vasile, ne mirăm; despre fecioarele acelea, nu ne pricepem ce să grăim; de toți numai ne minunam și împreună cu tine lui Dumnezeu, Celui ce ți-a dat ție cele preamărite, laudă îi trimitem, cântând cântarea ¦ Aliluia! ¦ Icos 9 Văzând Stăpânul a toate neamul omenesc pierzându-se cu eresul nebuniei lui Arie, pe tine te-a dat mustrător nebuniei lui. Dar tu, părinte, de la masa învățăturii dumnezeiești, ca pe un urât l-ai lepădat; iar pe noi cu fărămiturile Ortodoxiei ne miluiește, ca să cântăm ție: Bucură-te Nicolae, Israelul cel nou Bucură-te sabie ascuțită, care tai nedumnezeirea Bucură-te întărirea credincioșilor Bucură-te omorârea celor fără de lege; Bucură-te cel ce ai luat Duhul Sfânt ca un porumb Bucură-te cel ce îneci duhurile cele viclene în marea cea de foc Bucură-te porumbelul Domnului Bucură-te cursă prinzătoare asupra celui viclean; Bucură-te cel ce dăruiești celor legați slobozire Bucură-te că ai legat eresurile cele fără de Dumnezeu Bucură-te că deschizi gurile ortodocșilor Bucură-te că legi gurile celor vicleni; ¦ Bucură-te Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni! ¦ Condac 10 Auzit-am pe Vasile acela grăind și înaintea tuturor spunând minunile tale, pe care le-ai făcut cu dânsul, părinte; și minunându-ne, am preamărit puterea ta cea dată ție de Dumnezeu; că tu, ca un bun păstor, degrab alergi către cei ce te roagă pe tine și pentru toți te rogi lui Dumnezeu și Stăpânului cântând ¦ Aliluia! ¦ Icos 10 Izbăvește-ne, părinte, cu rugăciunile tale, ca și pe Vasile acela. Auzi-ne, preacuvioase, cu auzul tău, precum ai auzit pe voievozii cei legați. Dă-ne mână de ajutor, Nicolae, precum ai dat celor ce fuseseră învăluiți în mare, ca să grăiesc ție acestea: Bucură-te al doilea Moise Bucură-te tablă duhovnicească Bucură-te haina preoției Bucură-te mai înainte arătătorul dreptății; Bucură-te întunecătorul nedreptății Bucură-te de Dumnezeu încununate ierarhe Bucură-te cel ce îngrădești gurile celor hulitori de Dumnezeu Bucură-te lumina cea aprinsă cu dumnezeiască văpaie; Bucură-te că ai stins văpaia cea diavolească Bucură-te aur de Dumnezeu lămurit Bucură-te că ai afundat pe satana, ca plumbul în adânc Bucură-te mărgăritar mult-luminos; ¦ Bucură-te Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni! ¦ Condac 11 Tu ești păstorul cel bun, Nicolae, că pe turma ta o povățuiești către pășsunea cea duhovnicească și din izvorul raiului o adăpi pe ea. Pentru aceea împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu ¦ Aliluia! ¦ Icos 11 Pom al raiului fiind, fericite, că ai stâlpări de rugăciuni neîncetate către Dumnezeu, dă-ne nouă sub umbra acelora totdeauna a ne umbri ca să grăim ție: Bucură-te viețuitorule în locașul Celui Preînalt Bucură-te cel ce ai înecat pe fiii diavolești Bucură-te păzitorul rânduielii tale Bucură-te mitropolite; Bucură-te că ai rușinat basmul eresurilor lui Arie Bucură-te maica mulîimii popoarelor pământești Bucură-te rana mulțimii diavolilor Bucură-te părinte și învătătorule; Bucură-te că pe dascălul eresurilor l-ai rușinat Bucură-te cel ce ai cinstit caruntețile, înfrumusețându-le cu înțelepciune duhovnicească Bucură-te cel ce ai rușinat caruntețilele lui Arie cele urâte Bucură-te că prin tine ne-am învățat a ne închina Ziditorului în Treime; ¦ Bucură-te Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni! ¦ Condac 12 Înțelepciunea ta cea întru tot cinstită pe Arie cel rătăcit l-a rușinat și mintea ta a stricat mulțimea zeilor; mântuiește și sufletele noastre cele rătăcite și ne învăța a cânta cu tine lui Dumnezeu ¦ Aliluia! ¦ Icos 12 Cu inima ne-am spăimântat, cu sufletul ne-am tulburat, cu limba nu pricepem ce să grăim, fără numai acestea: Bucură-te cel ce ești mai mare între preoți Bucură-te cel ce ești întâistătător pe scaunul Mirelor Bucură-te împreună-șezătorule pe scaun cu apostolii Bucură-te cel ce ești lumină înaltă; Bucură-te cel ce ai surpat înălțăriie gândurilor celor diavolești ale lui Arie celui bârfitor Bucură-te rădăcina dumnezeiescului pom Bucură-te că ai tăiat rădăcina eresurilor satanei Bucură-te pomul cel sădit de îngeri; Bucură-te cel ce ai încuiat pe îngerul satanei întru adânc Bucură-te liman lin al celor învăluiți Bucură-te bun carmuitor al corabiei celei duhovnicești Bucură-te că prin tine ne învrednicim de viața cea fără de sfârșit; ¦ Bucură-te Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni! ¦ Condac 13 ┇ O, preaminunate părinte Nicolae, plângem și alergăm către al tău sprijin, aducând ție acum această puțină rugăciune, ca să ne izbăvești de chinul cel de veci cu rugăciunile tale, ierarhe prealăudate și ne învrednicește veșnicei împărății, ca dimpreună cu tine să cântăm cântarea lui Dumnezeu: ¦ Aliluia! ¦ † ┇ Domnului să ne rugăm… O, preabunule părinte Nicolae, păstorul și învățătorul celor ce aleargă cu credință către a ta folosire și cu fierbinte rugăciune te cheamă pe tine, sârguiește degrabă a le ajuta; izbăvește turma lui Hristos de lupii cei ce o răpesc pe ea și toate părțile creștinești le ocrotește și le păzește prin sfintele tale rugăciuni de gâlcevile lumești, de cutremur, de venirea altor neamuri, de robie și de războiul cel dintre noi, de foamete, de potop, de sabie, de boală și de moarte grabnică; și precum ai miluit pe cei trei bărbați care ăedeau în temniță și i-ai izbăvit pe ei de mânia împăratului și de tăierea sabiei, așa ne miluiește și pe noi cei ce cu mintea, cu cuvântul și cu lucrul suntem întru întunericul păcatelor și ne izbăvește de mânia lui Dumnezeu și de chinul cel veșnic ca, prin solirea ta, cu ajutorul, cu mila și cu harul lui Hristos, Dumnezeu să ne dea viață lină și fără de păcat, ca să viețuim în veacul acesta și de partea stării de-a stânga să ne izbăvească și în partea de-a dreapta, împreună cu toți sfinții, să ne învrednicească. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.