🏠 Acatistul Sf. Nicodim de la Tismana - 26 dec. ³ Tropar g1: Celui ce a răsărit din Fecioara, Mai-marelui păstorilor, ca o oaie de turmă ai urmat, Părintele nostru Nicodim. Cu postul, cu privegherea și cu rugăciunile te-ai făcut lucrător sfinţit de cele cerești, tămăduind sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Pentru aceasta grăim: slavă Celui ce te-a preaslăvit pe tine; slavă Celui ce ţi-a dat ţie putere; slavă Celui ce a arătat tuturor prin tine îndreptare. Condac 1 Arătătorului nostru de cele cerești și grabnic folositor, cele de laudă aducem ţie noi, robii tăi, ca unui mare ocrotitor; și ca cel ce ai îndrăzneală către Domnul, izbăvește-ne pe noi dintru toate nevoile, ca să cântăm ţie: Bucură-te, Părinte Nicodim, făcătorule de minuni! Icos 1 Îngerii din ceruri te laudă pe tine, Preacuvioase Părinte, minunându-se de viaţa ta cea mai presus de fire; iar mulţimea călugărilor lacrimi de bucurie îţi aduce ţie, cântându-ţi unele ca acestea: Bucură-te, a îngerilor mirare; Bucură-te, a demonilor pierzare; Bucură-te, desfătarea raiului; Bucură-te, îngere al darului; Bucură-te, a cuvioșilor cunună; Bucură-te, a sufletelor noastre duhovnicească arvună; Bucură-te, a lavrei tale ocrotitor; Bucură-te, al monahilor îndrumător; Bucură-te, cerească lumină; Bucură-te, a nevoitorilor odihnă; Bucură-te, vas de Duhul Sfânt purtător; Bucură-te, al pustnicilor veselitor; Bucură-te, Părinte Nicodim, făcătorule de minuni! Condac 2 Râvnitor al vieţii îngerești din copilărie te-ai arătat, Părinte Nicodim; și mergând în Sfântul Munte, te-ai dedat la cele mai aspre nevoinţe monahicești, încât se mirau toţi sihaștrii Athosului de văpaia dragostei dumnezeiești ce ardea întru tine, și slăvind pe Dumnezeu, cântau: Aliluia! Icos 2 Lavra Hilandarului se veselește primind la sine odrasla preabinecuvântată, din os domnesc crescută și în care Duhul lui Dumnezeu se odihnește; iar noi, uimiţi de puterea Harului ce luminează întru tine, Părinte, cântăm cu bucurie unele ca acestea: Bucură-te, lauda Sfântului Munte; Bucură-te, de Dumnezeu prealuminată minte; Bucură-te, iubitorul sfintelor nevoinţe; Bucură-te, râvnitorul dumnezeieștilor știinţe; Bucură-te, a Basarabilor lumină; Bucură-te, inimă, de bucuriile Duhului plină; Bucură-te, tămâia cea cu bun miros; Bucură-te, a noastră dăruire celor de folos; Bucură-te, împreună cu a ta rudenie după trup, Sava cel Sfinţit; Bucură-te, că în sfânta lui lavră bine te-ai nevoit; Bucură-te, cel ce ai fost om ceresc; Bucură-te, cel ce ești înger pământesc; Bucură-te, Părinte Nicodim, făcătorule de minuni! Condac 3 Întâistătător al marilor lavre athonite fiind, Preacuvioase Părinte, chip al nevoinţelor duhovnicești te-ai arătat; iar noi pe tine ocrotitor avându-te, cântăm Domnului cu bucurie: Aliluia! Icos 3 Chemare de la Dumnezeu având, Sfinte, să vii în patria ta și să ridici vetre de lumină duhovnicească după rânduiala Sfântului Munte Athos, grădina Maicii Domnului cea binecuvântată, n-ai zăbovit a o împlini, Preacuvioase; și acum mulţimile călugărilor, chip al nevoinţelor monahicești pe tine avându-te, laude ca acestea îţi aduc neîncetat, grăind așa: Bucură-te, a monahilor lumină; Bucură-te, a noastră mângâiere, care orice durere alină; Bucură-te, dulce ostenitor; Bucură-te, al darurilor dumnezeiești cuprinzător; Bucură-te, orânduitorul vieţii monahicești; Bucură-te, cel ce pe pustnici îi întărești; Bucură-te, Părinte, al oropsiţilor ajutător; Bucură-te, al duhurilor necurate izgonitor; Bucură-te, purtătorule de Dumnezeu; Bucură-te, ocrotitorul nostru de orice rău; Bucură-te, preablândule păstor; Bucură-te, al Ortodoxiei apărător; Bucură-te, Părinte Nicodim, făcătorule de minuni! Condac 4 Când marele Antonie ţi-a poruncit să treci în Țara Românească, n-ai zăbovit, Sfinte, și haina întinzând-o peste ale Dunării valuri, ai trecut, Părinte, pe ţărmul românesc, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 4 La Orăștie trecând în Țara Românească, pentru a ridica sfânta mănăstire te-ai sârguit, Părinte, iar Vlaicu Vodă ţi-a împlinit dorirea, zicând către tine întru umilinţă unele ca acestea: Bucură-te, înger binevestitor; Bucură-te, al orânduielii monasticești începător; Bucură-te, că valurile Dunării te-au ascultat; Bucură-te, că marele Antonie, patronul tău, te-a binecuvântat; Bucură-te, a Basarabilor bucurie; Bucură-te, că ei rudenie după trup vor să te știe; Bucură-te, că Ungro-Vlahia se veselește; Bucură-te, că fiu preaiubit pe tine te primește; Bucură-te, că la Vodiţa așezare de sihaștri ai ridicat; Bucură-te, că truda ta Dumnezeu o a binecuvântat; Bucură-te, a Banatului lumină; Bucură-te, că ai tăi fii duhovnicești întru adâncă smerenie lui Dumnezeu se închină; Bucură-te, Părinte Nicodim, făcătorule de minuni! Condac 5 Cum cerbul însetat aleargă spre izvoarele apelor, așa sufletul tău, Părinte, prin dumnezeiasca chemare, a alergat la Cascada Apelor Cristaline, și în peșteră sălășluindu-te, cu îngerii împreună cântai lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 5 După ce ai izgonit din peșteră balaurul ce te ameninţa, Părinte, patruzeci de zile și patruzeci de nopţi ai petrecut în neîncetată rugăciune, ca Dumnezeu să-ţi descopere voinţa Sa, unde să ridici marea lavră închinată Preacuratei Sale Maici, și împlinindu-ţi dorirea, cu bucurie îţi cântăm unele ca acestea: Bucură-te, cel ce în peșteră te-ai nevoit; Bucură-te, că cererile tale s-au împlinit; Bucură-te, iubitorule de sfinte nevoinţe; Bucură-te, cunoscătorul înaltelor știinţe; Bucură-te, așezătorule de cele dumnezeiești; Bucură-te, îndrumătorul cetelor monahicești; Bucură-te, cel ce te-ai suit la înălţime; Bucură-te, mângâietorul inimilor creștine; Bucură-te, iubitorul sfintelor lui Dumnezeu lăcașuri; Bucură-te, cel ce pregătești ale Duhului sălașuri; Bucură-te, Părinte, al nostru învăţător; Bucură-te, al dumnezeieștilor daruri cuprinzător; Bucură-te, Părinte Nicodim, făcătorule de minuni! Condac 6 Stând pe o piatră la rugăciune trei zile și trei nopţi, Părinte, o dumnezeiască lumină te-a cuprins și ca un stâlp de foc, de la cer și până la pământ, s-a făcut, din care Domnul ţi-a poruncit ca pe acel loc jertfelnic să ridici; și luminat de raza Duhului Sfânt fiind, cu lacrimi de bucurie cântai lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 6 Mulţime de ucenici adunând, Părinte, la Tismana mare lavră ai ridicat, unde, zi și noapte, rugăciuni neîncetate se înălţau la Dumnezeul îndurărilor, Care săvârșea prin tine lucruri mari și preaslăvite; iar noi, fiii tăi, întru căldura Duhului îţi cântăm unele ca acestea: Bucură-te, Părinte, al nostru îndrumător; Bucură-te, cel către Domnul pentru noi fierbinte rugător; Bucură-te, vistierie a rugăciunii celei de taină cuprinzătoare; Bucură-te, a Duhului Sfânt plăcută așezare; Bucură-te, a noastră mângâiere; Bucură-te, în rugăciuni neîncetată veghere; Bucură-te, cel ce de darul lacrimilor te-ai umplut; Bucură-te, că, prin vărsarea acestora, lăcaș Sfântului Duh te-ai făcut; Bucură-te, al monahilor păstor; Bucură-te, al creștinilor ocrotitor; Bucură-te, a Valahiei lumină; Bucură-te, liră de duhovnicească viersuire plină; Bucură-te, Părinte Nicodim, făcătorule de minuni! Condac 7 Prin sfinţenia vieţii tale, Părinte, de mari daruri te-ai învrednicit; că și duhurile necurate din cei cuprinși de ele le izgoneai; și la credinţa ortodoxă pe mulţi i-ai adus, Preacuvioase; pentru care și cu bucurie te lăudăm pe tine, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 7 Când împăratul Sigismund a alergat la tine, Părinte, cerând îndurarea ta pentru fiica lui, care era chinuită rău de duhul necurat din copilăria ei, și văzând-o izbăvită și cu totul sănătoasă prin mijlocirea ta către Domnul, cu lacrimi de recunoștinţă îţi cânta unele ca acestea: Bucură-te, părinte al mângâierii; Bucură-te, al inimilor credincioase alinătorul durerii; Bucură-te, izbăvitorul celor ce aleargă la tine; Bucură-te, doctoria duhovnicească a sufletelor creștine; Bucură-te, a lui Sigismund mirare; Bucură-te, a lui Mircea prea luminoasă stare; Bucură-te, că Sigismund te-a ascultat; Bucură-te, că el prin apa botezului s-a luminat; Bucură-te, propovăduitorul Ortodoxiei; Bucură-te, risipitorul ereziei; Bucură-te, iubitorul pravilelor sfinte; Bucură-te, propovăduitorul dreptei credinţe; Bucură-te, Părinte Nicodim, făcătorule de minuni! Condac 8 Firea focului ai biruit, Părinte, că în mijlocul jăraticului stând ca la două ceasuri și mai mult, nevătămat ai rămas, preafericite; și împreună cu ucenicul tău, în mijlocul flăcărilor fiind, cântai lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 8 În mare uimire fiind Sigismund cu Mircea, și mulţimile credincioșilor care erau de faţă văzându-te stând în mijlocul flăcărilor fără a te vătăma, Părinte, preamărind puterea lui Dumnezeu cea mare, care te ocrotea, îţi cântau unele ca acestea: Bucură-te, cel ce depășești legile firii; Bucură-te, cel plin de Harul dumnezeirii; Bucură-te, că firea focului ţi s-a supus; Bucură-te, că, în mijlocul văpăilor stând, cu duhul erai sus; Bucură-te, minte dumnezeiască; Bucură-te, înger în fire omenească; Bucură-te, că orice minte copleșești; Bucură-te, că pe cei ce ispitesc îi umilești; Bucură-te, că toţi au rămas fără de glas; Bucură-te, Părinte, de focul dragostei creștine ars; Bucură-te, a Duhului Sfânt iubire; Bucură-te, a sfintei tale lavre mărire; Bucură-te, Părinte Nicodim, făcătorule de minuni! Condac 9 Sosind vremea trecerii tale din această viaţă către Domnul, Preacuvioase Părinte, mai înainte ai fost înștiinţat. Și pentru ultima dată coborând din peșteră în sfânta lavră, la prealuminatul praznic al Nașterii Domnului, împreună cu ucenicii tăi cântai dumnezeiescului Prunc: Aliluia! Icos 9 Întristare mare i-a cuprins pe toţi, Părinte, auzind despre trecerea ta din această viaţă; dar încredinţându-i că vei mijloci înaintea lui Dumnezeu pentru ei și pentru toţi acei care vor cere ajutorul tău în necazurile lor, de bucurie îţi cântau unele ca acestea: Bucură-te, al lavrei tale mijlocitor; Bucură-te, al tuturor celor ce aleargă la tine dulce mângâietor; Bucură-te, hrană duhovnicească; Bucură-te, a noastră tărie sufletească; Bucură-te, al Tismanei înger păzitor; Bucură-te, al monahilor dulce îndrumător; Bucură-te, corabie duhovnicească; Bucură-te, liman sigur celor ce vor să se mântuiască; Bucură-te, a noastră binecuvântare; Bucură-te, a sufletelor obidite scăpare; Bucură-te, far purtător de-a Duhului lumină; Bucură-te, îngerească minte, de înţelepciune dumnezeiască plină; Bucură-te, Părinte Nicodim, făcătorule de minuni! Condac 10 Văzând preaslăvită mutarea Preacuviosului Părintelui nostru Nicodim cel Sfinţit de la pământ la cer, și noi să ne înstrăinăm de lumea cea deșartă și la cele dumnezeiești să ne suim, ca împreună cu dânsul să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 10 Veniţi, credincioșilor, să lăudăm pe cel minunat între sfinţi, pe povăţuitorul monahilor și lauda credincioșilor, pe cel din lavra Tismanei și a Gorjului cunună, pe marele între cuvioși Nicodim, și cu un glas să-i cântăm cântare de bucurie, așa: Bucură-te, cel ce în căile Domnului ne ești îndrumător; Bucură-te, al celor neștiutori învăţător; Bucură-te, a raiului desfătare; Bucură-te, stea de dumnezeiască lumină purtătoare; Bucură-te, că din pruncie, pe Hristos iubind, lumea o ai defăimat; Bucură-te, că pe umerii tăi jugul cel bun și sarcina cea ușoară a Domnului ai luat; Bucură-te, izgonitorul duhurilor necurate și grabnic ajutător al celor bântuiţi; Bucură-te, izbăvitorul copilei îndrăcite și bucuria cea negrăită a credincioșilor ei părinţi; Bucură-te, al creștinilor grabnic sprijinitor; Bucură-te, al sufletelor celor scârbite mângâietor; Bucură-te, a oropsiţilor îmbărbătare; Bucură-te, izbăvitorul nostru de a lui Lucifer pierzare; Bucură-te, Părinte Nicodim, făcătorule de minuni! Condac 11 Niciodată nu vom înceta a spune minunile tale, Părinte Nicodim, că toate bolile tămăduiești și pe toţi care cer ajutorul tău cel bogat în milă din necazuri îi izbăvești. Pentru aceasta cu bucurie lăudându-te, cântăm lui Dumnezeu, Celui ce te-a proslăvit pe tine: Aliluia! Icos 11 Spre tine totdeauna nădăjduind, te fericim, Preacuvioase Părinte Nicodime, că ai împodobit cununa vieţii duhovnicești prin dumnezeiasca ta sfinţenie, care peste veacuri pilduiește sufletelor dornice de Dumnezeu; și bucurându-ne noi, robii tăi, cu evlavie te preamărim și, lăudându-te, îţi cântăm unele ca acestea: Bucură-te, mărgăritarul cel de mult preţ, întărirea vieţii duhovnicești; Bucură-te, a cuvioșilor cunună și ocrotitorul Țării Românești; Bucură-te, cel ce cu preacuvioșii și cu toţi sfinţii ești împreună-vieţuitor; Bucură-te, al dumnezeieștii slave moștenitor; Bucură-te, buna conglăsuire a celor credincioși; Bucură-te, creștere aleasă celor evlavioși; Bucură-te, că prin sfinţenia vieţii tale pe toţi i-ai umplut de evlavie; Bucură-te, lucrătorul rugăciunii celei de taină, care este a Duhului sabie; Bucură-te, cel ce sabia nevăzuţilor vrăjmași o ai sfărâmat; Bucură-te, că duhovniceasca ta moștenire lui Dumnezeu o ai închinat; Bucură-te, candela aprinsă a sfintelor nevoinţe; Bucură-te, că toţi credincioșii aleargă la tine cu credinţă; Bucură-te, Părinte Nicodim, făcătorule de minuni! Condac 12 Minunându-ne de dumnezeiescul har, care lucrează puteri preaslăvite prin sfintele tale moaște, Părinte Nicodim, și gândind la razele strălucirii cu care Dumnezeu te-a împodobit, de bucurie negrăită cântăm noi, credincioșii, Făcătorului de bine: Aliluia! Icos 12 Chip al înstrăinării te-ai făcut, Părinte, și de dumnezeiescul har umplându-te, pe toţi i-ai luminat, iar noi, prin tine, de duhovnicească mireasmă umplându-ne, îţi cântăm unele ca acestea: Bucură-te, Părinte; Bucură-te, Arhimandrite; Bucură-te, a darului sălășluire; Bucură-te, a Duhului Sfânt iubire; Bucură-te, luceafăr preaslăvit; Bucură-te, de Domnul preamărit; Bucură-te, Preacuvioase Părinte; Bucură-te, îţi spunem, prin sfinte simţăminte; Bucură-te, al nostru bun păstor; Bucură-te, al săracilor părtinitor; Bucură-te, a celor năpăstuiţi scăpare; Bucură-te, a rătăciţilor luminare; Bucură-te, Părinte Nicodim, făcătorule de minuni! Condac 13 ┇ O, Preafericite Părinte Nicodim, primind a noastră umilă rugăciune, mijlocește nouă mila Celui Preaînalt, și izbăvindu-ne din toata ispita, scoate-ne din chinul ce va să fie, pe toţi cei ce te lăudăm pe tine și cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! ┇ Rugăciune Sfinte Preacuvioase Părinte Nicodim, primind a noastră umilă rugăciune, mijlocește nouă mila Celui Preaînalt. Izbăvește-ne cu folosinţa ta, Preafericite, de relele ce vin asupra noastră, ca neîncetat să te slăvim pe tine. Știi neputinţa firii noastre, dar și credinţa o vezi și suspinele le auzi; nu ne lăsa, Părinte, când alergăm la tine. Roagă-te Stăpânului pentru noi, nevrednicii, să ierte greșelile noastre și să ne dea dragoste curată și putere a face tot binele, spre slava Preasfântului Său nume. Pe tine te cerem și ţie ne rugăm: ajută-ne, Părinte, că, deși am greșit din ispita celui rău, dar cu inima zdrobită la tine alergăm să ne ocrotești de săgeata cea ucigătoare a vrăjmașului nostru diavol, care rănește de moarte sufletele noastre. Cum ai miluit pe toţi care au alergat la tine cu credinţă, tămăduindu-i de neputinţele lor, și pe fata chinuită de duhul necurat ai izbăvit-o, așa și pe noi, Părinte, ne izbăvește de neputinţele noastre sufletești și trupești, și prin mijlocirea ta fiind mântuiţi, slavă, mulţumire și închinăciune totdeauna să înălţăm: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.