🏠 Acatistul Sfântului Mare Mucenic Mina - 11 nov. ³ Tropar g1 Mucenicul Tău Doamne Mina, întru nevoința sa, cununa nestricăciunii a luat de la Tine Dumnezeul nostru, că având puterea Ta pe chinuitori a învins, zdrobit-a și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule. Condac 1 Folositor și ajutător mare te-ai arătat lumii în primejdii Mucenice, că pe mulți ai izbăvit de pagube: pe hoți urmărind, pierderile depărtându-le și celor ce aleargă la tine cu credință împlinind cererea lor; pentru aceasta te rugăm, fii milostiv și nouă care îți cântăm: ¦ Bucură-te Sfinte Mare Mucenice Mina, mult-pătimitorule! ¦ Icos 1 Întrupându-se Cuvântul lui Dumnezeu s-a luminat făptura și printr-Însul a izvorât mulțimea mucenicilor, care au pătimit până la sânge, făcându-se apărători celor neputincioși; pentru aceasta îți cântăm: Bucură-te stea neapusă Bucură-te rază de nematerialnic foc Bucură-te lumina celor păgubiți Bucură-te căderea celor răpitori Bucură-te taină care destăinuiești nelegiuirea Bucură-te stavilă care oprești rătăcirea Bucură-te stâlp care împiedici necuviința Bucură-te adânc care pierzi lăcomia Bucură-te suflare care întărești inimile celor suferinzi Bucură-te mână care descoperi prădăciunile Bucură-te lanț ce fereci pe făptuitorii de rele Bucură-te negură care întuneci gândurile necurate ¦ Bucură-te Sfinte Mare Mucenice Mina, mult-pătimitorule! ¦ Condac 2 Biruitor grabnic te-ai făcut prigonitorilor celor care voiau a răpi munca săracului amărât de soartă și a stinge ființa lui, fiind amenințat de întâmplări; pentru aceasta strigăm lui Dumnezeu ¦ Aliluia! ¦ Icos 2 Să nu se învrednicească nelegiuiții a ne supune sub picioarele lor, Sfinte, când se pornesc asupra noastră ca valurile mării ce vin spumegând pe aripile vânturilor turbate; ci să cadă ca spicele țarinii de fața ta și noi să te binecuvântăm, zicând: Bucură-te nădejdea noastră cea tare Bucură-te căderea nelegiuiților vrăjmași Bucură-te îngrădirea nesățioaselor fiare Bucură-te înfrânarea mândrilor răpitori Bucură-te că se cutremură cei ce calcă poruncile tale Bucură-te că se ticăloșesc cei ce nu cinstesc minunile tale Bucură-te că se chinuiesc cei ce nu cheamă în ajutor numele tău Bucură-te că se tulbură cei ce te amărăsc Bucură-te că se laudă cei ce îți multumesc ție Bucură-te că de mila ta toată făptura se veselește Bucură-te că de îngrozirea ta toți cei ce au greșit se pocăiesc Bucură-te izbăvitorul celor umiliți ¦ Bucură-te Sfinte Mare Mucenice Mina, mult-pătimitorule! ¦ Condac 3 Dreptate și pace având în cugetul tău, ai părăsit tabăra Frigiei, nemaiputând suferi să vezi închinăciunea la idoli. Pentru aceasta, suindu-te la munte, cu post și rugăciuni ți-ai curățit sufletul de păcate și te-ai întărit în credința Domnului nostru Iisus Hristos, cântând ¦ Aliluia! ¦ Icos 3 Păgânii, nemairăbdând urmările tale cele sfinte, prin care se defăima înșelăciunea lor cea idolească, căci propovăduind credința în Hristos poporului și dovedind că El este Dumnezeu Care face minuni, iar nu pietrele și arama, te-au supus la chinuri pe care le-ai primit cu dragoste. Pentru aceasta îți cântăm: Bucură-te cel ce ai fost frecat peste tot cu târsâne Bucură-te cel ce ai fost ars cu foc Bucură-te cel ce ai răbdat usturimea ciulinilor Bucură-te că ai fost străpuns cu sulițe Bucură-te că ai suferit pe tâmplele tale ciocane de fier Bucură-te că și alte munci ai suferit cu răbdare Bucură-te că n-ai cârtit împotriva lui Dumnezeu pentru pătimirea ta Bucură-te mai ales, că te-ai luptat cu bucurie împotriva trupului și a sângelui Bucură-te că Alexandria s-a îngrozit de credința ta cea tare Bucură-te că tiranii erau mustrați de cutezarea ta Bucură-te că, nemaiavând cu ce te spăimânta, au poruncit să fii tăiat cu sabia Bucură-te că mulți din privitori te binecuvântau zicând: ¦ Bucură-te Sfinte Mare Mucenice Mina, mult-pătimitorule! ¦ Condac 4 Fericita credință a Răsăritului ridicând în sfârșit crucea, între popoarele păgâne, după căderea tiranilor vrăjmași ai creștinătății, s-a zidit în Alexandria biserica ta, Sfinte, de către un cetățean iubitor de Hristos, în vremea lui Constantin împăratul; și acolo au fost aduse rămășițele moaștelor tale, cărora ne închinăm cântând ¦ Aliluia! ¦ Icos 4 Glas ridicând către tine strigăm: Grăbește-te, Sfinte, a ne apăra; nu ne dezlipi nădejdile în mila ta cea mare; că unde vom năzui afară de tine să ne liniștim, după noianul păcatelor noastre, după Mântuitorul și preacurata lui Maică, decât la tine cel ce ai pătimit cu dragoste pentru Hristos și pentru a noastră mântuire; tinde-ți mâna ta spre noi, Mucenice, ca să te binecuvântăm zicând: Bucură-te aflătorul lucrurilor pierdute Bucură-te aducătorul lor în starea în care au fost Bucură-te lauda cetățenilor cinstiți cu fapta Bucură-te fericirea neguțătorilor cu bune măsuri Bucură-te păzitorul neadormit al satelor și orașelor care suferă pagube Bucură-te scăparea celor amenințați de văpaie și vifor Bucură-te ușurarea popoarelor ce se amărăsc de năvălirile grozave și de asuprelile nedrepte Bucură-te povățuitorul drumeților ce te cer în ajutor Bucură-te izbăvirea oamenilor de moartea năprasnică Bucură-te scăparea corăbiilor cuprinse de vijelie și de furtuni Bucură-te mângâierea a tot sufletul asuprit și amărât Bucură-te și al nostru apărător grabnic în suferințe ¦ Bucură-te Sfinte Mare Mucenice Mina, mult-pătimitorule! ¦ Condac 5 Hrană de mântuire vieții noastre, trimite-ne nouă Sfinte, de la Dumnezeu, ca să nu pierim de mulțimea patimilor ce se îndesesc în noi, că păcătoși suntem; dar care păcat sau ce mulțime de greșeli poate covârși vreodată nemărginita milostivire a lui Dumnezeu, având rugători cetele mucenicilor? Cu acelea împreună cântăm ¦ Aliluia! ¦ Icos 5 Inima înfrântă și smerită Dumnezeu n-o va urgisi, zice împăratul și Proorocul David. Pentru aceasta, smerindu-ne până la moarte, cădem către tine, Mare Mucenice Mina, să te rogi lui Dumnezeu pentru noi păcătoșii ca să ne liniștească durerile, biruind pe vrăjmașii ce luptă împotriva legilor Lui. Apropie-te, dar, Sfinte, apropie-te de noi cei ce pătimim, ca să slăvim minunile tale, cântând: Bucură-te mijlocitor fierbinte al celor suferinzi, către Dumnezeu Bucură-te stăruitor grabnic către Dânsul Bucură-te ajutor puternic pentru cei ce păzesc poruncile Lui Bucură-te nădejde nerușinată a creștinilor Bucură-te tămâie bineprimită la cer, în rugăciune Bucură-te vas ales al Sfintei Treimi Bucură-te cel ce nu voiești răutățile oamenilor Bucură-te cel ce plângi pentru nepriceperea lor Bucură-te cel ce pururea îi îndemni la fapte bune Bucură-te că îi povățuiești a viețui în unire și dragoste Bucură-te că pe mulți i-ai adus la pocăință Bucură-te că pentru toți te rogi pururea ¦ Bucură-te Sfinte Mare Mucenice Mina, mult-pătimitorule! ¦ Condac 6 Evreul, care era asuprit de creștin, prin tăinuirea banilor ce îi lăsase spre păstrare la el până la întoarcerea sa, s-a botezat văzând minunea, când i-ai descoperit adevărul; iar creștinul, îngrozindu-se de fapta ce făcuse spre vătămarea sufletului, pentru iubirea de argint, s-a pocăit, strigând lui Dumnezeu ¦ Aliluia! ¦ Icos 6 Pe călcătorul de jurământ creștin și vicleanul prieten al iudeului, ieșind din biserica ta, unde mărturisise neadevărul, că nu are știință de acei bani, l-a răpit calul; și tu te-ai arătat femeii lui acasă, ca să trimită bărbatului ei aurul iudeului, precum a și urmat și îndată s-a descoperit vicleșugul. De aceea cântăm ție: Bucură-te vădirea vicleșugului tăinuit Bucură-te aflarea aurului răpit Bucură-te rușinarea faptelor rele Bucură-te amărăciunea urmării lor Bucură-te împlinirea datoriilor credinței Bucură-te creștinătorul iudeului rătăcit Bucură-te pocăința creștinului pierdut Bucură-te lauda Bisericii Răsăritului Bucură-te întristarea neamului iudeilor Bucură-te că prin a ta minune s-a arătat puterea darului Bucură-te că prin a ei lucrare două suflete s-au izbăvit Bucură-te vrednicule lăudător al lui Hristos ¦ Bucură-te Sfinte Mare Mucenice Mina, mult-pătimitorule! ¦ Condac 7 Lanțurile fermecate ale diavolului cu care înfășoară sufletele cele slabe spre a le trage la el, cum s-ar putea sfărâma, de nu am avea cugetul lucrător spre mântuire? Acesta dar, întărindu-se de către puterea Sfinților Mucenici aleși de Dumnezeu, risipește negura înșelăciunii și dezleagă legăturile vicleanului prin pocăință, cântând lui Dumnezeu ¦ Aliluia! ¦ Icos 7 Slavă Ție, Împărate Sfinte, Dumnezeule Atotputernice, Care dintre noi oamenii și pentru noi ai ales pe Sfinții Tăi Mucenici și Apostoli, ca să ne izbăvească de cursele vrăjmașului și să ne împărtășească de bunătățile Tale cele nemărginite; ca în acest chip să preaslăvim Numele Tău cel întru tot Sfânt și să cântăm: Bucură-te Mina cel de toți iubit Bucură-te Mucenic preafericit Bucură-te luptător neostenit Bucură-te viteaz neobosit Bucură-te cuget neprihănit Bucură-te privighetor neadormit Bucură-te doctor iscusit Bucură-te judecător nemituit Bucură-te sprijinitor nepărtinitor Bucură-te dar nesfârșit Bucură-te de daruri dătătorule Bucură-te de multe minuni făcătorule ¦ Bucură-te Sfinte Mare Mucenice Mina, mult-pătimitorule! ¦ Condac 8 Numele tău, mai mult decât oricare altul dintre sfinți, s-a făcut creștinilor mai dorit, Sfinte Mina, pentru aflarea grabnică și îndestulătoare a orice păgubiri suferite de dânșii. Pentru care și astăzi pătimind cei ce stau înaintea icoanei Tale cu credință, se roagă a te milostivi spre ei, mângâindu-i și îndeplinind cererea lor, ca să-ți aducă laudă, cântând lui Dumnezeu ¦ Aliluia! ¦ Icos 8 Obosiți de valurile întâmplărilor ce vin asupra noastră, nu ne putem lupta și nici nu suntem vrednici de milostivire, pentru că pocăință nu avem, adâncindu-ne în gânduri și fapte urâte; pentru aceasta cădem înaintea ta, să ne izbăvești de ispitele ce ne apasă și să ne întărești în dragostea lui Dumnezeu, ca să scăpăm de vrăjmași și să-ți cântăm: Bucură-te turn de tărie Bucură-te rază de bucurie Bucură-te ancoră tare Bucură-te zid de scăpare Bucură-te gând întăritor Bucură-te liman izbăvitor Bucură-te lumină sfântă Bucură-te armă nebiruită Bucură-te înger ceresc Bucură-te dar dumnezeiesc Bucură-te apărătorul creștinilor Bucură-te miluitorul săracilor ¦ Bucură-te Sfinte Mare Mucenice Mina, mult-pătimitorule! ¦ Condac 9 Patimile cu care tu ai pătimit să fie ajutor patimilor noastre și rănile trupului tău acoperământ durerilor ce ne tulbură. Dă-ne dar, în primejdii, răbdarea ta Sfinte, ca printr-însa să dobândim mântuirea sufletului și întărirea neputințelor noastre spre a cânta lui Dumnezeu ¦ Aliluia! ¦ Icos 9 Cu sângele tău cel curs pentru dragostea lui Hristos, spală întinăciunea păcatelor noastre, Preafericite și cu mulțimea minunilor, schimbă cugetele celor ce ne prigonesc, spre a nu fi osândiți cu nedreptate și să nu întunece adevărul pricinilor, ce avem după a lor plăcere, că tu ești cel care descoperi toate nelegiuirile și ție se cuvine a cânta: Bucură-te mângâierea celor asupriți în judecăți Bucură-te biruința ostașilor ce luptă pentru credință Bucură-te pământ roditor de fapte bune Bucură-te floare frumoasă din părțile Siriei Bucură-te mărgăritar ales de Dumnezeu Bucură-te trandafir mirositor între spinii idolești Bucură-te piatră scumpă din comorile Egiptului Bucură-te dar prin care s-a împlinit menirea magilor de la Răsărit Bucură-te cedru crescut între cedrii Libanului Bucură-te câmp adăpat de apele Iordanului Bucură-te strajă neadormită a mănăstirilor din Sfântul Munte Bucură-te povățuitor osârdnic al celor ce merg la Mormântul Mântuitorului ¦ Bucură-te Sfinte Mare Mucenice Mina, mult-pătimitorule! ¦ Condac 10 Rămășițele călătorului omorât de gazda facătoare de rău, spre a-i lua aurul cu care mergea la biserica ta, tăindu-l bucăți și îngropându-l în grădina sa, tu le-ai dezgropat a doua zi, întrupându-l precum a fost și dându-i din nou viață. De această minune îngrozindu-se ucigașul, a căzut la picioarele tale cu lacrimi, rugându-se să nu-l pierzi. Iar călătorul trezit ca din vis după moarte, a dat lui Dumnezeu laudă, cântând ¦ Aliluia! ¦ Icos 10 Zadarnică a fost sârguința vinovatului de a ascunde uciderea străinului pe care, înnoptând la dânsul, l-a găzduit; că tu urmându-i nevăzut, pentru dragostea ce avea către tine, te-ai arătat a doua zi ca un ostaș împărătesc, cerând să-ți dea pe călător; despre care, tăgăduind că ar avea știință, tu i-ai descoperit fapta și l-ai mustrat cumplit. Pentru aceasta-ți cântăm așa: Bucură-te minune mai presus de toate minunile Bucură-te cel care ai primit darul de a întrupa și a da viață trupului tăiat în bucăți Bucură-te că vinovatul s-a îngrozit de puterea ta Bucură-te că cel ucis, necunoscând de ce este mustrat acela, s-a spăimântat Bucură-te că fapta aceasta n-ai voit să o descoperi îndată Bucură-te că prin iconomia ta amândoi se găseau în uimire Bucură-te cel prin care călătorul și-a îndeplinit voința, închinându-se ție Bucură-te că și făgăduinței lui a urmat, aducând în biserica ta mari daruri Bucură-te mângâietorule al tuturor celor ce aleargă la tine Bucură-te mărite izbăvitor al celor ce te cinstesc Bucură-te înzestrătorule al fetelor sărace Bucură-te ușurătorule al celor căzuți în datorii grele ¦ Bucură-te Sfinte Mare Mucenice Mina, mult-pătimitorule! ¦ Condac 11 Taina aceasta a sfintei pronii, care prin tine s-a săvărșit, Sfinte Mina, putându-se reface trupul tăiat în bucăți al călătorului ucis și a fi adus iarăși la viață, este de nepătruns; pentru care, minunându-ne de darul ce ți s-a dat ție de la Dumnezeu, cu credință cântăm ¦ Aliluia! ¦ Icos 11 Iubitorul de sine Eutropie, făgăduind un vas de argint pentru biserica ta și făcând două deopotrivă, cel cu numele tău i s-a părut mai frumos decât cel pentru dânsul; drept care a hotărât să-l oprească pentru sine. Tu însă nesuferind înșelăciunea aceasta, ai luat vasul de la sluga lui când se spăla în corabie și cu dânsul împreună l-ai ținut în mare până când s-a mustrat Eutropie însuși de lăcomia sa. Pentru aceasta-ți cântăm așa: Bucură-te că îndată ai scos pe slugă cu vasul din mare Bucură-te că sluga s-a înfățișat stăpânului său întreg și nevătămat Bucură-te că el, mulțumind lui Dumnezeu, a și dus vasul la biserică Bucură-te mustrătorule al lui Eutropie pentru îndrăzneala ce făcuse Bucură-te îndreptătorul purtării sale celei lacome Bucură-te scăparea slugii de la moarte pentru nevinovăția sa Bucură-te că prin aceasta ai vrut să arăți puterea adevăratei credințe Bucură-te că pentru faptă iar nu pentru lucru ai înfrânt voința cea rea Bucură-te că lui Dumnezeu I s-a adus prin aceasta laudă Bucură-te că Numele Lui s-a preaslăvit prin facerea minunilor tale Bucură-te că pentru Dânsul ai pătimit ca să și biruiești cu Dânsul Bucură-te Sfinte Mucenice mult folositorule ¦ Bucură-te Sfinte Mare Mucenice Mina, mult-pătimitorule! ¦ Condac 12 Văzându-se Sofia, o femeie oarecare din părțile Fecozaliei, care venea la biserica ta să se închine, amenințată a fi batjocorită pe cale de către un oștean, a cerut de la tine ajutor cu glas și îndată ai izbăvit-o de năvălirea aceluia, vădindu-l cu rușine către mai mulți; după care femeia a dat lui Dumnezeu laudă, cântând ¦ Aliluia! ¦ Icos 12 Șchiopul și o femeie mută, care de mult timp stăteau lângă biserica ta cu alți bolnavi, așteptând vindecarea, te-au văzut la miezul nopții, zicând: Șchiopule, scoală pe femeia aceea și mergi de aici; la care cuvinte, mâhnindu-se șchiopul, pentru că s-a crezut depărtat de la tine, nu făcea nici o mișcare; tu însă repetând porunca, el a trebuit să asculte și îndată s-au văzut amândoi vindecați; pentru aceasta-ți cântăm așa: Bucură-te că șchiopul spăimântându-se a fugit Bucură-te că muta, spăimântându-se, a vorbit Bucură-te că și alți bolnavi ai tămăduit Bucură-te că pe necredincioși i-ai smerit Bucură-te că pe iubitorii de Hristos i-ai veselit Bucură-te că pe străini i-ai adăpostit Bucură-te că pe flămânzi i-ai hrănit Bucură-te că pe văduve le-ai miluit Bucură-te apărătorul celor aflați în primejdii Bucură-te îndestulătorul celor prădați Bucură-te izbăvitorul Sofiei Bucură-te mângâietorul celor asupriți ¦ Bucură-te Sfinte Mare Mucenice Mina, mult-pătimitorule! ¦ Condac 13 ┇ O, preafericite Mucenice Mina, ascultă rugăciunea noastră ce-ți aducem din toată inima, ca să ne izbăvești pe noi de boli și de primejdii, spre a cinsti pomenirea ta și a mărturisi minunile, pe care cu puterea Sfântului Duh le faci nouă celor ce cu credință cântăm ¦ Aliluia! ¦ ┇ Rugăciune către Sfântul Mare Mucenic Mina O, Preasfinte și întru tot lăudate, Mare Mucenice Mina, de minuni făcătorule; primește această rugăciune de la mine nevrednicul robul tău, căci către tine, ca la un adevărat izvor de tămăduiri și grabnic folositor și ajutător preaminunat, scap eu ticălosul și către sfânt chipul icoanei tale cu lacrimi fierbinți mă rog ție: Vezi, Sfinte, paguba mea, vezi sărăcia și ticăloșia mea; vezi bubele și rănile trupului și sufletului meu. Mă rog ție, Fericite și Sfinte Mina, grăbește-te de mă ajută cu neîncetatele și sfintele tale rugăciuni și mă sprijinește pe mine robul tău. Ia aminte la suspinele mele și nu mă trece cu vederea pe mine ticălosul și scârbitul; că știu Sfinte al lui Dumnezeu, că deși ai pătimit munci grele și chinuri înfricoșătoare de la cei fără de lege, pentru dragostea lui Hristos, prin acele suferințe astăzi viețuiești luminat și ai aflat dar de la Dumnezeu. Fiindcă ne-am încredințat că și după mutarea ta din viața aceasta trecătoare, cine a năzuit la sfântă biserica ta și cu credință ți s-a rugat, nu a rămas neajutat. Că cine te-a chemat pe tine în ajutor și nu l-ai auzit? Sau cine te-a chemat pe tine, de minuni făcătorule și l-ai trecut cu vederea? Sau cui, în pagube fiind și alergând spre ajutorul tău, nu i-ai descoperit paguba? Încredințat sunt că pe cel ce aleargă la tine, cerând cu credință ajutor, nu-l treci cu vederea. Pentru aceasta și eu cred că tu același ești Sfinte, ca atunci și astăzi, că oricine a alergat la tine nu s-a întors neajutat. Pentru aceasta și eu acum, fiind scârbit și în pagubă, alerg către tine cu credință și cu lacrimi, îngenunchind; și mă rog ție, Sfinte și Mare Mucenice Mina, să te rogi lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pentru mine păgubașul și scârbitul, Celui ce n-a trecut cu vederea rugăciunea ta cea mucenicească, ci te-a ascultat și te-a întărit și te-a primit în cereștile locașuri. Către Acela roagă-te ca să fiu și eu ajutat și miluit pentru rugăciunile tale; și din pagube și necazuri izbăvit, ca să laud și să binecuvântez și să slăvesc întru tot lăudatul și preaputernicul nume al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.