🏠 Acatistul Sf. Maxim Mărturisitorul - 21 ian. ³ Condac 1 Întărirea preoților, temelia dogmelor, trâmbița înțelepciunii și păstor al Bisericii te-ai arătat, Părinte Maxim, biruindu-i pe nevăzuții vrăjmași și închipuirile eretice cu tăria cunoștinței de Dumnezeu. Și în focul mucenicesc te-ai aruncat pentru dragostea lui Hristos, ca drept și sfânt împreună cu tine să ne veselim de Dânsul. Pentru aceasta îți cântăm: Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă și cuvânt! Icos 1 Împodobit fiind din tinerețe cu fire bună și minte dreaptă ai ajuns cel dintâi sfătuitor împărătesc, căci harul lui Dumnezeu strălucea din inima ta cu putere, întărindu-te în toată vremea: Bucură-te tinerețe ajunsă la vârsta bărbatului desăvârșit Bucură-te înstrăinare de plăcerea cea purtătoare de moarte Bucură-te curățire de patimi prin duhovniceștile nevoințe Bucură-te lumină ajunsă în vârful muntelui Bucură-te scriitor iscusit al dogmelor dumnezeiești pe tăblițele inimii Bucură-te cuptor aprins de focul dragostei cerești Bucură-te topire a împietririi cugetelor Bucură-te tăcere ce lași să se audă voia Domnului Bucură-te dar și negrăită bucurie a împlinirii ei Bucură-te tărie a smereniei ce deschizi inimile Bucură-te că ai fost îmbrăcat cu putere de sus Bucură-te neîncetată pomenire de Dumnezeu Bucură-te Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă și cuvânt! Condac 2 Văzând împuținarea credinței și întărirea eresurilor vătămătoare de suflet, ai lepădat, Sfinte Maxim, cinstea înaltei dregătorii pentru a te face monah, și luând în spate fericita cruce a iubirii, te-ai bucurat a cânta: Aliluia! Icos 2 Stâlp neclintit al Bisericii te-ai făcut, Cuvioase Maxim, prin scrisorile tale pe mulți în credință întărind. Însuși Împăratul Heraclie s-a lepădat de alcătuirile eretice, precum și Piros patriarhul, pe care l-ai înfrânt în sinodul din Cartagina. Căci ai arătat lămurit că precum sunt în Hristos două firi, tot așa sunt și două voințe și lucrări într-o Persoană nedespărțită: Bucură-te ostaș nebiruit al lui Hristos Bucură-te râvnă neobosită spre mântuirea aproapelui Bucură-te plâns și rugă pentru sufletele vrăjmașilor Bucură-te îmbrăcare a celor goi de cunoștința duhovnicească Bucură-te sprijin al celor clătinați de furtuna prigonirii Bucură-te tămăduire minunată a bolilor rațiunii Bucură-te inimă făcută piatră de altar Bucură-te cuvânt făcut punte peste prăpastia morții Bucură-te dor după întregirea Trupului lui Hristos Bucură-te păzitor al comorilor Bisericii Bucură-te gândire nedespărțită de har Bucură-te iubire care Îl întrupezi pe Hristos Bucură-te Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă și cuvânt! Condac 3 Din duhul ascultării sfântă îndrăzneală luând, ai arătat, Părinte Maxim, puterea dumnezeiască și îndumnezeitoare ce se revarsă din tainele Bisericii. Iar noi, împărtășindu-ne de dânsa, cântăm cu mulțumire : Aliluia! Icos 3 Pentru Sfinții Îngeri care sunt de față și scriu pe cei ce intră în biserică și se înfățișează lui Dumnezeu și care fac rugăciuni pentru ei, ai sfătuit pe creștini să fie nelipsiți de la Sfânta Liturghie. Dar mai ales pentru revărsarea Sfântului Duh, care preface pe cei de față și îi rezidește în Hristos, potrivit cu însușirile lor: Bucură-te lepădare a necredinței și micșorare a păcătoșeniei Bucură-te sporire a virtuții și alungare a neștiinței Bucură-te adăugire a cunoștinței și ascultare a cuvintelor dumnezeiești Bucură-te deprindere și dispoziție a inimii întărite și neclintite în cele sfinte Bucură-te aplecare a voii cu desfătare spre cele de Sus Bucură-te sfârșit al cugetului lumesc și așezare în cele duhovnicești Bucură-te închidere a ușii simțurilor și curățire a lor de idolii păcatelor Bucură-te icoană a iubirii de Dumnezeu și de oameni Bucură-te mulțumire pentru chipurile minunate ale mântuirii Bucură-te unire și deopotrivă cinste cu Îngerii în lauda Sfintei Treimi Bucură-te înfiere în harul Sfântului Duh și împreunare cu Hristos Bucură-te părtășie și asemănare cu Dumnezeu Bucură-te Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă și cuvânt! Condac 4 Urmând Maicii Domnului, Cuvioase Maxim, te-ai făcut carte vie în care S-a scris Cuvântul lui Dumnezeu cu pana Duhului și binecuvântarea Tatălui. Pentru aceasta împreună cu tine slavoslovim: Aliluia! Icos 4 Viața Preacuratei Născătoarei de Dumnezeu ai zugrăvit-o în cuvânt ca pe o icoană preaminunată, pe care ai dăruit-o tuturor celor ce i se închină cu credință: Bucură-te virtute ce Îl întrupezi pe Hristos Bucură-te pajiște înrourată de slava Sfintei Fecioare Bucură-te smerenie străluminată de Chipul Maicii Domnului Bucură-te chemare și laudă a numelui Împărătesei Bucură-te biruință asupra morții mijlocită de Maica Luminii Bucură-te părtășie cu Pomul Vieții din Potirul Nesecat Bucură-te rugă ce pogori milostivirea Celei ce s-a făcut Scară de la pământ la cer Bucură-te închinare la Icoana Fecioarei cu Pruncul Iisus în brațe Bucură-te călăuză spre Izvorul tămăduirii Bucură-te minte luminată de privirea Celei pline de har Bucură-te pătimire a iubirii dumnezeiești pentru rugăciunile Celei mutate cu trupul la Cer Bucură-te râvnă isihastă, hrănită de Rugul cel aprins Bucură-te Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă și cuvânt! Condac 5 Unindu-te cu Dumnezeu prin har, te-ai slobozit, Sfinte Maxim, de lanțul legii păcatului și doctor iscusit al sufletelor te-ai arătat. Prin povățuirile tale ne călăuzești spre Limanul desăvârșirii, ca întăriți în har să ne bucurăm de Domnul, cântând : Aliluia! Icos 5 Pe toți oamenii la fel îi iubeai, Cuvioase Părinte, și neîncetat te rugai lui Hristos pentru ei. Iar mulți dintre aceștia, cucerindu-se de învățăturile tale și urmând viața ta îmbunătățită, se învăpăiau de dumnezeiescul dor: Bucură-te adânc de metanie ce chemi adâncul smereniei lui Hristos Bucură-te mișcare spre cele dumnezeiești nepovârnită de patimi Bucură-te temere de Domnul ce îndepărtezi învârtoșarea nepăsării Bucură-te înfrânare ce oprești ca un zid intrarea patimilor Bucură-te sărăcie cu duhul ce adăpostești comorile harului Bucură-te ascultare, neclintită din lumina adevărului Bucură-te lepădare a poftei de plăcere și a fricii de durere Bucură-te poftă după dumnezeirea atotsfântă Bucură-te iuțime aprinsă de pacea cerească Bucură-te mântuitoare neștiință de cele deșarte Bucură-te risipire prin cunoștință a îngrămădirilor nevăzute Bucură-te rugăciune de foc ce pogori pe Hristos în inimă Bucură-te Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă și cuvânt! Condac 6 Prin lucrarea virtuților curățire de patimi, prin contemplare aflarea rațiunilor dumnezeiești din lucruri, prin pătimirea răpirii în duh, comuniunea cu Dumnezeu după har, toate acestea le-ai arătat trepte ale desăvârșirii celor ce cântă în urcușul lor: Aliluia! Icos 6 Iubirea cea mare a lui Dumnezeu pentru făptura Sa o ai mărturisit, căci pentru aceasta S-a întrupat, ca omul să se îndumnezeiască și să aducă printr-însul la Sine zidirea prinos de Liturghie. Și așa împreună să zugrăvească Chipul Iubirii, icoana de împărăție: Bucură-te floare a smereniei udată de roua pocăinței Bucură-te apă a virtuții prefăcută în vinul iubirii Bucură-te cugetare curățită de închipuiri Bucură-te pășire în icoana isihiei Bucură-te naștere de Sus Bucură-te transfigurare a firii în Hristos Bucură-te răstignire pe Crucea Iubirii Bucură-te înviere din mormântul păcatului Bucură-te înălțare pe norii vederii duhovnicești Bucură-te vas ales al Duhului Bucură-te îmbrățișare de fiu a Celui Necuprins Bucură-te inimă în închinare la Hotarul Veșniciei Bucură-te Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă și cuvânt! Condac 6 Prin lucrarea virtuților curățire de patimi, prin contemplare aflarea rațiunilor dumnezeiești din lucruri, prin pătimirea răpirii în duh, comuniunea cu Dumnezeu după har, toate acestea le-ai arătat trepte ale desăvârșirii celor ce cântă în urcușul lor: Aliluia! Icos 6 Iubirea cea mare a lui Dumnezeu pentru făptura Sa o ai mărturisit, căci pentru aceasta S-a întrupat, ca omul să se îndumnezeiască și să aducă printr-însul la Sine zidirea prinos de Liturghie. Și așa împreună să zugrăvească Chipul Iubirii, icoana de împărăție: Bucură-te floare a smereniei udată de roua pocăinței Bucură-te apă a virtuții prefăcută în vinul iubirii Bucură-te cugetare curățită de închipuiri Bucură-te pășire în icoana isihiei Bucură-te naștere de Sus Bucură-te transfigurare a firii în Hristos Bucură-te răstignire pe Crucea Iubirii Bucură-te înviere din mormântul păcatului Bucură-te înălțare pe norii vederii duhovnicești Bucură-te vas ales al Duhului Bucură-te îmbrățișare de fiu a Celui Necuprins Bucură-te inimă în închinare la Hotarul Veșniciei Bucură-te Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă și cuvânt! Condac 7 Negura înșelării pustia altarele inimilor, semănând cu îngrozire urâciunea eresurilor. Dar tu, Sfinte Maxim, ai rușinat cu lumina Duhului cugetările cele strâmbe, și le-ai zdrobit de Piatra Hristos. Pentru aceasta, cu mulțumire, cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 7 Ai îndreptat cu pricepere cârma Bisericii, ca pe a unei corăbii ce poartă spre limanul mântuirii comoara credinței și podoaba vieții celei după Dumnezeu: Bucură-te că ai ajuns cu duhul la treapta arhieriei Bucură-te stăruință în virtute și contemplație Bucură-te iuțime preschimbată în iubire Bucură-te poftă prefăcută în cerească bucurie Bucură-te rațiune imprimată după cuviință în puterile sufletului Bucură-te grijă și căutare doar a Împărăției Cerurilor Bucură-te că te-ai născut în duh de la Părintele Veacului Viitor Bucură-te cheie ce descui inimii ușile mântuirii Bucură-te dreaptă socoteală ce alegi grâul de neghină Bucură-te propovăduitorule al lui Hristos în două firi neamestecate și nedespărțite Bucură-te zugrav al tainei teandrice a unirii necontopite a celor două firi, voințe și lucrări ale lui Hristos Bucură-te aluat ce dospești frământătura cugetării de Dumnezeu Bucură-te Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă și cuvânt! Condac 8 O fire, o voință și o lucrare în trei Persoane ai mărturisit în Sfânta Treime, iar pe Dumnezeu Cel întrupat L-ai propovăduit într-un Ipostas cu două firi, voințe și lucrări, strigând: Aliluia! Icos 8 Ca o luntre cârmuită de Sus ai străbătut oceanul cuvintelor Duhului și ai aflat vederile dogmelor tainice. Apoi, ridicând zăbranicul literei prin tâlcuiri de Dumnezeu insuflate, ai plinit, Părinte Maxim, legea duhovnicească: Bucură-te inimă închinată poruncilor dumnezeiești Bucură-te păzire de oprirea pe calea virtuților Bucură-te mișcare nemișcată de patimi spre cele de Sus Bucură-te minte curățită și împodobită cu rațiunile divine Bucură-te mistuire duhovnicească a lumii sensibile Bucură-te cercetare evlavioasă a înțelesurilor Scripturii Bucură-te tăiere-împrejur a inimii prin cuvântul harului Bucură-te cunoaștere din contemplarea lucrurilor a cauzelor dumnezeiești Bucură-te memorie neștearsă a frumuseții cerești Bucură-te urcuș isihast în sânul tăcerii neapropiate Bucură-te priveghere de taină în așteptarea Mirelui Hristos Bucură-te umblare prin iubire în lumina Sfântului Duh Bucură-te Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă și cuvânt! Condac 9 In toate contemplai, Cuvioase Maxim, taina Întrupării Cuvântului, prin care Dumnezeu dă ființă creației, îmbrățișând-o, iar creația se face Biserică-Trup hristic, primindu-L pe Cel Căruia Sfinții Îngeri Îi cântă cu cutremur: Aliluia! Icos 9 Ai arătat, Sfinte Maxim, că Dumnezeu a creat zidirea cea văzută și nevăzută din nimic, prin bunăvoința Sa, și sufletele deodată cu corpurile, după rațiunile subzistând în El dinainte de veacuri. Iar unirea rațiunilor proprii de creație cu loghii divini este însuși urcușul nesfârșit în Hristos spre veșnica împărtășire de iubire: Bucură-te lucrare a virtuții, prin comuniunea cu Hristos Bucură-te oglindă a inimii îndreptată către Dumnezeu Bucură-te luminare a conștiinței de razele Cuvântului Bucură-te întipărire prin virtuți în trup a rațiunilor dumnezeiești Bucură-te bucurie a odihnei mai presus de mișcare și nemișcare Bucură-te că în desăvârșirea dragostei nu încape săturarea Bucură-te descoperire în sânul lumii a lucrării energiilor necreate Bucură-te stare față-n față a creației cu Iubirea mai presus de fire Bucură-te trecere prin focul înfricoșător al Iubirii Bucură-te zugrăvire de taină a Judecății Viitoare Bucură-te prefacere a firii prin unirea îndumnezeitoare cu Hristos Bucură-te leagăn isihast, ce odihnești iubirea Sfintei Treimi Bucură-te Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă și cuvânt! Condac 10 Ai făcut pe fericitul Martin, Episcopul Romei, să adune sinod și să anatemizeze mărturisirea eretică a împăratului Constans. Disprețuind viața trecătoare ți-ai pus, Părinte Maxim, sufletul pentru Hristos, ca să poți cânta lui Dumnezeu cu neîntinată conștiință: Aliluia! Icos 10 Prins fiind împreună cu ucenicii tăi și cu Episcopul Martin, ai fost adus înaintea împăratului și judecat fără de rușine. Iar în cuvânt ai rămas nebiruit și în răbdarea îngrozirilor netulburat, pentru care ai fost surghiunit în Tracia: Bucură-te neoprită chemare a milostivirii lui Dumnezeu Bucură-te încredere nețărmurită în Pronia dumnezeiască Bucură-te legare de Hristos dezlegătoare de amăgire Bucură-te sfântă îndrăzneală împreunată cu smerita cugetare Bucură-te drum nerătăcitor al adevărului Bucură-te râvnă spre surparea peretelui despărțitor al păcatului Bucură-te temere curată de Domnul Bucură-te alergare spre cununa chemării de Sus Bucură-te tărie a blândeții și neclintire a vederii de taină Bucură-te înțelegere apostolică și slujire îngerească Bucură-te limpezime străbătută de razele dumnezeiești Bucură-te pătimire de bunăvoie doar în cămașa iubirii Bucură-te Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă și cuvânt! Condac 11 De încă două ori ai fost adus în Constantinopol la judecată și iarăși ai fost surghiunit, căci nu puteau opri amăgitorii râul dumnezeieștilor învățături ce izvorau din gura ta, odată cu îngereasca cântare: Aliluia! Icos 11 Nu te-ai împărtășit, lumină fiind lumii, cu cei stăpâniți de întunericul relei credințe, pentru Hristos batjocuri și sfărâmarea trupului primind. Tăindu-ți-se limba și mâna dreaptă, prin vorbirea mai presus de fire fără de limbă ai rușinat desăvârșit pe eretici, spre slava lui Dumnezeu: Bucură-te înecare a credinței greșite în săngele mucenicesc Bucură-te grăire în limba de foc a Duhului Bucură-te scriere în Cartea Vieții cu puterea Crucii Bucură-te că durerile cele mari le-ai socotit ca nimic pentru Hristos Bucură-te că nevoințele pustnicești te-au pregătit de cele mucenicești Bucură-te lipsire de orice mângâiere omenească pentru Mângâietorul ceresc Bucură-te că prin rănile fără de număr te-ai asemănat lui Hristos Bucură-te nimicire prin har a puterilor vrăjmașe Bucură-te pregătire jertfelnică a cărărilor Cuvântului Bucură-te pogorâre în adâncul smereniei Bucură-te auzire peste fire a psalmodiei îngerești Bucură-te mireasmă a nestricăciunii Bucură-te Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă și cuvânt! Condac 12 Mângâiat de mai înainte prin dumnezeiasca arătare, ce ți-a însemnat ziua și ceasul sfârșitului, te-ai gătit cu bucurie pentru Mirele Hristos, mult pătimitorule. Iar la vremea rânduită ți-ai dat sufletul în mâinile Lui, cântând cu veselie negrăită: Aliluia! Icos 12 La mormântul tău s-au văzut trei făclii, ce străluceau cu minune și încredințau pe toți de slava cerească de care te-a învrednicit Preasfânta Treime. Din harul Ei împărtășindu-te, Cuvioase Maxim, luminează prin rugăciunile tale și sufletele noastre: Bucură-te sălășluire în lumina neînserată Bucură-te îndulcire de strălucirea Sfintei Treimi Bucură-te suferință pentru Hristos prefăcută în bogăție de har Bucură-te că Fiul Însuși a mărturisit pentru tine înaintea Tatălui Bucură-te că Îl însoțești în Veșnicie Bucură-te vedere de icoană a lumii Bucură-te citire în Cartea de taină a Vieții celei Veșnice Bucură-te închinare de Fiu Bucură-te luminare de Duh Bucură-te bucurie a îmbrățișării părintești Bucură-te chip înveșmântat cu focul iubirii dumnezeiești Bucură-te chip făcut icoană, cer și pământ în unire Bucură-te Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă și cuvânt! Condac 13 ┇ Cu mărturisiri sfințite te-ai împodobit și te-ai ridicat încununat de la pământ, către lumina cea neînserată și către mărire, Părinte Maxim. Pentru aceasta, harul Lui Dumnezeu sălășluiește în sfintele tale moaște, iar noi cinstim pomenirea ta și te chemăm să mijlocești sufletelor noastre milă de la Hristos, cântând împreună cu tine: Aliluia! ┇ Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.